Opatření ze dne 21.11.2011, kterým se mění Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

28.11.2011 | Sbírka:  1/2011 (CBN) | Částka:  13/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 1/2010 (CBN)
Pasivní derogace: 2/2013 (CBN)
1/2011 (CBN)
Opatření
České národní banky
ze dne 21. listopadu 2011,
kterým se mění Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl. I
Opatření České národní banky č. 1 ze dne 19. října 2010, o předkládaní výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, se mění takto:
1. V § 3 odst. 4 se za slova „Výkazy podle odstavce 1“ vkládají slova „kromě výkazu DZ (ČNB) 26-12,“.
2. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Výkaz DZ (ČNB) 26- 12 družstevní záložna sestavuje a předkládá s údaji vztahujícími se pouze k činnosti družstevní záložny na území České republiky.“.
3. V příloze č. 1 se v tabulce „Seznam a termíny předkládání výkazů družstevních záložen“ za řádek 18 vkládá řádek 19, který zní:
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
 DZ (ČNB) 26-12    ROZAS26   Měsíční výkaz o     měsíční    do 15. kalendářního
                  vybraných závazcích pro         dne následujícího
                  výpočet PMR               měsíce
--------------------------------------------------------- --------------------------------------
4. V příloze č. 2 „Základní charakteristiky a obsahová náplň výkazů předkládaných prostřednictvím aplikace pro sběr dat“ se za bod 17. vkládá bod 18., který zní:
„18. DZ (ČNB) 26-12 Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR
Výkaz obsahuje údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv pro potřeby ČNB a družstevních záložen souhrnně za všechny měny, v členění podle původní splatnosti závazků a podle základního sektorového členění věřitelů.“.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Guvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Nataša Žulavská,
tel. 224 412 719