Instrukce ze dne 27.9.2011 o inventarizaci majetku a závazků

31.10.2011 | Sbírka:  152/2011-EO-SP | Částka:  7/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 326/2013-EO-SP
152/2011-EO-SP
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 27. září 2011
o inventarizaci majetku a závazků
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
Část I
Úvodní ustanovení
§ 1
Tato instrukce upravuje postup při provádění inventarizace majetku a závazků podle § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen „vyhláška“) v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR (dále jen „ministerstvo“).
§ 2
Za provedení inventarizace majetku a závazků odpovídají podle zákona a této instrukce
- ministr spravedlnosti
- předseda Nejvyššího soudu
- předseda Nejvyššího správního soudu
- předsedové vrchních soudů
- předsedové krajských soudů (předseda Městského soudu v Praze)
- předsedové okresních soudů (předsedové obvodních soudů v Praze)
- nejvyšší státní zástupce
- vrchní státní zástupci
- krajští státní zástupci (městský státní zástupce v Praze)
- generální ředitel VS ČR
- vedoucí ostatních organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti resortu ministerstva.
Část II
§ 3
Inventarizace majetku a závazků
(1) Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a porovná se stavem zachyceným v účetnictví. Dále se ověřuje, zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3 zákona.
(2) Podle § 6 odst. 3 zákona jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace (dále jen „účetní jednotky“) povinny inventarizovat majetek a závazky. Účetnictví účetní jednotky je podle § 8 odst. 4 zákona průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné podle § 33a zákona, a účetní jednotka provedla inventarizaci.
§ 4
Inventarizace se provádí jako inventarizace:
a) periodická k okamžiku, ke kterému účetní jednotky sestavují účetní závěrku řádnou nebo mimořádnou u veškerého majetku a závazků,
b) průběžná v průběhu účetního období u zásob.
§ 5
Inventarizace zahrnuje soubor činností, jejichž výčet je uveden v § 3 vyhlášky.
Část III
Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace pro účetní jednotky
§ 6
(1) Účetní jednotka postupuje podle vyhlášky. V souladu s vyhláškou vypracuje vnitřní směrnici (pokyn), jejíž nezávazný vzor je uveden v příloze č. 1.
(2) Inventarizaci u vybraných účetních jednotek podléhá majetek a závazky uvedené v příloze č. 2.
(3) V příloze č. 3 je uveden nezávazný vzor inventarizační zprávy.
(4) V justiční části resortu se používají inventurní soupisy vyhotovené systémem IRES, Vězeňská služba ČR používá k vyhotovení inventurních soupisů vlastní informační systém.
Část IV
Závěrečná ustanovení
§ 7
Zrušuje se Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. října 2004 č. j. 257/2004-EO-SP, o provádění inventarizace majetku a závazků.
§ 8
Instrukce nabývá účinnosti ode dne podpisu ministra spravedlnosti.
ministr spravedlnosti
JUDr. Jiří Pospíšil v.r.
Příloha 1
IČ, název, sídlo a forma účetní jednotky
Směrnice č. 11/2010
Vzor Směrnice1) pro provedení inventarizace
1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy č. 701 až č. 707.
2. Inventarizace veškerého majetku a závazků bude provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou; v ostatních případech, kdy bude nutné ověřit stav majetku a závazků buď veškerého majetku a závazků, nebo pouze určitého druhu majetku a závazků, bude provedena mimořádná inventarizace.
3. Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku a závazků včetně dodržení výše uvedených předpisů a ustanovení této směrnice odpovídá: Ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) v tomto složení:
Předseda ÚIK:...................................(Jméno a příjmení)
Člen ÚIK:.......................................(Jméno a příjmení)
Člen ÚIK:.......................................(Jméno a příjmení)
Člen ÚIK:.......................................(Jméno a příjmení)
ÚIK ve spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi zajišťuje provedení inventarizací. ÚIK zabezpečí svolání předsedů dílčích inventarizačních komisí, na kterém je seznámí s postupem inventarizací, provede jejich metodickou instruktáž v oblasti provádění inventarizací a v průběhu inventarizací bude metodicky usměrňovat provádění dílčích inventur.
ÚIK vyhotoví na základě inventurních soupisů (sumářů), případně inventurních zápisů zpracovaných dílčími inventarizačními komisemi závěrečnou zprávu v termínu do ----..
Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) č. 1 v tomto složení:
Předseda DIK:.................................(Jméno a příjmení)
Člen DIK:.....................................(Jméno a příjmení)
Člen DIK:.....................................(Jméno a příjmení)
Člen DIK:.....................................(Jméno a příjmení)
DIK č. 1 provede inventarizaci dlouhodobého nehmotného majetku.
DIK č. 1 provede inventarizaci výše uvedeného majetku, který je zaúčtován na těchto účtech:
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Místo provedení: útvar, středisko č.
Termíny provedení inventarizace:
a) zahájení inventarizace dne
b) ukončení inventarizace dne
c) předání zpracovaných inventarizačních soupisů dne ....................... ústřední inventarizační komisi nebo pracovníkovi odpovědnému za provedení inventarizací.
Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) č. 2 v tomto složení:
Předseda DIK:.................................(Jméno a příjmení)
Člen DIK:.....................................(Jméno a příjmení)
Člen DIK:.....................................(Jméno a příjmení)
Člen DIK:.....................................(Jméno a příjmení)
DIK č. 2 provede inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného a dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného.
DIK č. 2 provede inventarizaci výše uvedeného majetku, který je zachycen na těchto účtech:
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
031 - Pozemky
032 - Kulturní předměty
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Místo provedení: útvar, středisko č.
Termíny provedení inventarizace:
a) zahájení inventarizace dne
b) ukončení inventarizace dne
c) předání zpracovaných inventarizačních soupisů dne ....................... ústřední inventarizační komisi nebo pracovníkovi odpovědnému za provedení inventarizací.
U dalších DIK se bude postupovat ve smyslu výše uvedeného, tzn. např.:
DIK č. 3 - provede inventarizaci dlouhodobého finančního majetku.
DIK č. 4 - provede inventarizaci zásob.
DIK č. 5 - provede inventarizaci pohledávek, závazků, časového rozlišení, rezerv apod.
4. Za provedení inventarizací a dodržení příslušných ustanovení této směrnice odpovídají předsedové dílčích inventarizačních komisí, každý na svém svěřeném úseku a každý za svěřenou oblast majetku a závazků. Předseda DIK může písemně stanovit pracovníky odpovědné za provedení inventur. Pracovníci hmotně odpovědní za svěřený majetek předají před zahájením inventarizačních prací předsedovi příslušné komise nebo jím pověřenému pracovníkovi všechny doklady týkající se stavu či pohybu majetku, které nebyly předány k zaúčtování, a podepsané písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti a že veškeré doklady byly předány k zaúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku nebyly zatajeny. Toto prohlášení bude připojeno k inventarizační dokumentaci.
Stav majetku a závazků bude zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou nebo kombinací obou způsobů v závislosti na druhu majetku a závazků.
Zjištěný stav majetku se zaznamená v inventurních soupisech. Jednotlivé strany inventurních soupisů musí být označeny pořadovými čísly stránek, žád-né číslo nesmí být vynecháno ani uvedeno dvakrát. Na každé straně soupisu bude veden kontrolní součet korunových (peněžních) hodnot a na poslední straně rekapitulace součtů jednotlivých stran a celkový součet.
Všechny inventurní soupisy za svěřenou oblast musí být podepsány pracovníky odpovědnými za provedení inventury. Pracovníci, kterým byl majetek svěřen do užívání, inventurní soupis rovněž podepíší a zároveň připojí prohlášení, že majetek uvedený v inventurním soupise převzali a jsou si vědomi své odpovědnosti za řádnou péči o něj a za jeho ochranu před poškozením nebo ztrátou
.
5. Pracovníci odpovědní za provedení inventur a inventarizace předloží nejpozději do ----.. podepsané inventurní soupisy a informaci o provedení in-ventarizace.
Informace musí obsahovat tyto skutečnosti:
• celkovou hodnotu inventarizovaného majetku,
• počet stran přiložených inventurních soupisů,
• rekapitulaci zjištěných stavů v porovnání s účetními stavy,
• zjištěné inventarizační rozdíly včetně zdůvodnění jejich vzniku,
• návrh na řešení inventarizačních rozdílů,
• návrh na preventivní opatření, jak předcházet vzniku inventarizačních rozdílů.
Pokud vznikly inventarizační rozdíly neúmyslnou záměnou nebo chybným zaúčtováním, budou tyto případy ještě před vyčíslením konečných inventarizačních rozdílů napraveny. Příslušné doklady o nápravě takto vzniklých inventarizačních rozdílů neúmyslnou záměnou nebo chybným zaúčtováním budou přiloženy.
Pokud nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly či další závady, bude toto zjištění výslovně uvedeno v zápise.
6. Při inventuře zásob budou zjištěny a zvlášť sepsány zásoby bez pohybu nebo s pohybem výrazně malým.
7. Při inventuře dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku bude zvlášť zjištěn a sepsán majetek, který není používán.
Za dodržení ustanovení této směrnice odpovídají všichni předsedové komisí.
8. ÚIK odpovídá za provedení rekapitulace všech výsledků inventarizačních prací a za podání souhrnné inventarizační zprávy (vedoucímu, řediteli účetní jednotky) včetně návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů (mank a přebytků) v termínu do -..........-.. po odevzdání zápisů DIK.
Odpovídá: předseda ÚIK
9. Inventarizační rozdíly (manka a přebytky) musí být zaúčtovány do termínu ----.. .
Odpovídá: předseda ÚIK
vedoucí účtárny
10. Provedení oprav zjištěných inventarizačních rozdílů (mank a přebytků) a ostatních administrativních nedostatků musí být řádně dokumentováno a přehled inventurních rozdílů dodatečně doplněn o čísla dokladů, kterými bylo provedeno jejich zúčtování.
Odpovídá: předseda ÚIK
vedoucí účtárny
11. K inventarizační dokumentaci budou dodatečně přiloženy zprávy příslušných pracovníků o tom, jak bylo naloženo s podněty odpovědných pracovníků a inventarizačních komisí směřujících ke zlepšení péče o majetek.
Odpovídá: předseda ÚIK
předsedové DIK
12. Návrhy na vyřazení včetně návrhů na likvidaci inventarizovaného majetku předloží spolu s inventurními soupisy do ---- předsedové DIK Ústřední inventarizační komisi, která je po prověření a odsouhlasení předá k provedení vyřazení nebo případné likvidaci (v případě, že je v účetní jednotce zřízena likvidační komise, předá návrhy ÚIK pouze se souhlasem k prověření a odsouhlasení likvidační komisi).
13. Přílohami této směrnice je přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci a jednotlivé vzory inventurních soupisů a inventurních sumářů.
Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitel účetní jednotky nebo jím pověření pracovníci kontroly.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

      .................................................
            Ředitel účetní jednotky
                (podpis)
Příloha 2
Aktiva
------------------------------------------------------------------ --------------------------------- Předmět inventarizace Syntetický Způsob zjišťování účet skutečných stavů ------------------------------------------------------------------ --------------------------------- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 12 Di, Fi Software 13 Di Ocenitelná práva 14 Di, Fi Povolenky na emise a preferenční limity 15 Di, Fi Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 Di, Fi Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 19 Di, Fi Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 41 Di Uspořádací účet technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného 44 Di majektu Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 51 Di Pozemky 31 Di, Fi Kulturní předměty 32 Fi Stavby 21 Fi Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 22 Fi Pěstitelské celky trvalých porostů 25 Fi Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 Fi Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 29 Fi Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 42 Di, Fi Uspořádací účet technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majektu 45 Di Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 52 Di Termínované vklady dlouhodobé 68 Di Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Di Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 Di Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Di Pořízení materiálu 111 Di Materiál na skladě 112 Fi Materiál na cestě 119 Di Nedokončená výroba 121 Di, Fi Polotovary vlastní výroby 122 Fi Výrobky 123 Fi Pořízení zboží 131 Di Zboží na skladě 132 Fi Zboží na cestě 138 Di Ostatní zásoby 139 Fi Odběratelé 311 Di Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Di Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Di Pohledávky za zaměstnanci 335 Di Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního 336 Di pojištění Daň z příjmů 341 Di Jiné přímé daně 342 Di Daň z přidané hodnoty 343 Di Jiné daně a poplatky 345 Di Pohledávky za ústředními rozpočty 346 Di Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 Di Poskytnuté zálohy na transfery 373 Di Náklady příštích období 381 Di Příjmy příštích období 385 Di Dohadné účty aktivní 388 Di Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Di Příjmový účet organizačních složek státu 222 Di Termínované vklady krátkodobé 244 Di Jiné běžné účty 245 Di Běžný účet 241 Di Běžný účet FKSP 243 Di Běžné účty fondů organizačních složek státu 225 Di Ceniny 263 Fi Peníze na cestě 262 Di Pokladna 261 Fi ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------
Pasiva
------------------------------------------------------------------ --------------------------------- Předmět inventarizace Syntetický Způsob zjišťování účet skutečných stavů ------------------------------------------------------------------ --------------------------------- Zvláštní výdajový účet 223 Di Rezervy 441 Di Závazky z pronájmu 454 Di Dlouhodobé přijaté zálohy 455 Di Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 Di Ostatní dlouhodobé závazky 459 Di Dodavatelé 321 Di Závazky z dávek sociálního zabezpečení 323 Di Krátkodobé přijaté zálohy 324 Di Zaměstnanci 331 Di Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Di Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 Di Daň z příjmů 341 Di Jiné přímé daně 342 Di Daň z přidané hodnoty 343 Di Jiné daně a poplatky 345 Di Závazky k ústředním rozpočtům 347 Di Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 Di Přijaté zálohy na transfery 374 Di Výdaje příštích období 383 Di Výnosy příštích období 384 Di Dohadné účty pasivní 389 Di Ostatní krátkodobé závazky 378 Di ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------
Podrozvahové účty
------------------------------------------------------------------ --------------------------------- Předmět inventarizace Syntetický Způsob zjišťování účet skutečných stavů ------------------------------------------------------------------ --------------------------------- Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 Di,Fi Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 Fi Ostatní majetek 903 Fi Odepsané pohledávky 911 Di Odepsané závazky 912 Di Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 921 Di jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 922 Di jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 923 Di osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 924 Di osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 925 Di jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 926 Di jinou osobou z jiných důvodů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 931 Di majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 932 Di majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 Di Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Di Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 939 Di Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 941 Di Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 Di Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 Di Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Di Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Di Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 947 Di řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 948 Di řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 Di Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 Di Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 Di Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 Di Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 963 Di majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího 964 Di majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 965 Di na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majektu na 966 Di základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 967 Di nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 968 Di nebo jeho převzetí z jiných důvodů Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 971 Di majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého 972 Di majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Di Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Di Krátkodobé podmíěné závazky ze vztahu k prostředkům EU 975 Di Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 976 Di Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a 978 Di další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a 979 Di další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 Di Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 Di Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních 983 Di řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních 984 Di řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 Di Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 Di ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------
1) Směrnice je převzata z publikace Inventarizace praktický průvodce, autor Jaroslava Svobodová, vydaná nakladatelstvím ANAG, spol. s. r. o.