Vyhláška ze dne 16.8.2012, kterou se mění vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně

30.8.2012 | Sbírka:  283/2012 Sb. | Částka:  99/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 111/1993 Sb.
283/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2012,
kterou se mění vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Plátky slitiny i hrana dvacetikoruny jsou galvanicky pokoveny slitinou obsahující 700 dílů mědi a 300 dílů zinku.“.
2. V § 2 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Ve složení kovu při plátování je při ražbě povolena odchylka směrem nahoru i dolů 1 % a ve složení kovu při galvanickém pokovení je při ražbě povolena odchylka směrem nahoru i dolů 10 %.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Všechny mince po 20 Kč vzoru 1993 vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. září 2012.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.