Vyhláška ze dne 30.8.2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

10.9.2012 | Sbírka:  294/2012 Sb. | Částka:  103/2012ASPI
294/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. srpna 2012
o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
Změna: 452/2013 Sb.
Změna: 91/2017 Sb.
Změna: 475/2017 Sb.
Změna: 185/2018 Sb.
Změna: 39/2019 Sb.
Změna: 265/2019 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 69 písm. b) tohoto zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 69 písm. c) tohoto zákona:
§ 1
Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace
(1) Obecní úřad a zastupitelský úřad před konáním volby prezidenta republiky zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití.
(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, od okrskových volebních komisí. Ministerstvo vnitra převezme prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí veškerou volební dokumentaci od zvláštních okrskových volebních komisí. Obecní úřad a Ministerstvo vnitra ponechají pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volbu prezidenta republiky. Úřední obálky a použité hlasovací lístky obecní úřad a Ministerstvo vnitra protokolárně zničí
a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost volby prezidenta (dále jen "návrh na neplatnost"),
b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo
c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.
(3) Volební dokumentaci krajských úřadů a pověřených obecních úřadů uschovají tyto úřady. Pověřený obecní úřad uschová jedno vyhotovení zápisů o průběhu a výsledcích hlasování ve volebních okrscích. Kopii jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad.
(4) Dokumentace o finančních nákladech na volbu prezidenta republiky se uloží odděleně od ostatní volební dokumentace.
(5) Pro volební dokumentaci týkající se konání volby prezidenta republiky se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:
a) skartační znak A pro kandidátní listiny, prohlášení kandidátů, včetně dalších podkladů ke kandidátní listině, petice, dokumentaci o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta, rozhodnutí Ministerstva vnitra o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístky, zápisy o průběhu a výsledku hlasování a zápisy o výsledku volby prezidenta republiky; skartační doba se stanoví na dobu 10 let,
b) skartační znak V pro další volební dokumentaci; skartační doba se stanoví na dobu 5 let.
Postup Ministerstva vnitra při předávaní podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registru kandidátů a při kontrole správnosti údajů uváděných na kandidátních listinách a postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků
§ 2
(1) Ministerstvo vnitra průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin, včetně prohlášení kandidáta, a to nejpozději následující den po uplynutí lhůty pro podání kandidátních listin.
(2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů, u nichž jsou shodná jména, příjmení a datum narození, spolu s dalšími údaji pro kontrolu podaných kandidátních listin. Tyto podklady předá Ministerstvu vnitra nejpozději šedesátý druhý den přede dnem volby prezidenta republiky.
(3) Na základě sdělení Ministerstva vnitra Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti kandidáta před zaregistrováním kandidátních listin nebo v případech zaregistrování nebo zrušení registrace kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu.
(4) Ministerstvo vnitra předloží seznam zaregistrovaných kandidátních listin a seznam odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi.
§ 3
Ministerstvo vnitra převezme údaje registru kandidátů od Českého statistického úřadu čtyřicátý sedmý den přede dnem volby prezidenta republiky. Ministerstvo vnitra až do 24 hodin před zahájením volby prezidenta republiky informuje Český statistický úřad o případech vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti kandidáta v období po registraci kandidátních listin tak, že mu předá kopii těchto prohlášení nebo informací. Obdobně postupuje i mezi prvním a druhým kolem volby prezidenta republiky.
§ 4
(1) Poté, co uplyne lhůta pro podání návrhu k soudu ve věci registrace kandidátní listiny, a v případě, že probíhá soudní přezkum, poté, co nabudou právní moci rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, Státní volební komise vylosuje čísla pro označení hlasovacích lístků kandidátů.
(2) Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínající číslem 1, kolik kandidátních listin pro příslušnou volbu prezidenta republiky bylo zaregistrováno.
(3) Státní volební komise sdělí výsledek losování neprodleně Českému statistickému úřadu, který zaznamená do registru kandidátů vylosovaná čísla kandidátů. Podle tohoto registru budou kandidáti při zpracování a poskytování výsledků volby prezidenta republiky označováni číslem a jménem a přijmením.
§ 5
Vzory volebních dokumentů a tiskopisů
(1) Pro volbu prezidenta republiky se stanoví
a) v příloze č. 1 k této vyhlášce vzor kandidátní listiny s přílohami,
b) v příloze č. 2 k této vyhlášce vzor hlasovacího lístku,
c) v příloze č. 3 k této vyhlášce vzor záznamu o kontrole volební místnosti,
d) v příloze č. 4 k této vyhlášce vzor záznamu o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem,
e) v příloze č. 5 k této vyhlášce vzor tiskopisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku,
f) v příloze č. 6 k této vyhlášce vzor tiskopisu průkazu člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise,
g) v příloze č. 7 k této vyhlášce vzor tiskopisu průkazu zapisovatele okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.
(2) Pokud okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu tiskopis podle odstavce 1 písm. e).
(3) Pro volbu prezidenta republiky se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky1).
§ 6
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
(1) Předsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen "odměna") ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč v případě, že volba prezidenta republiky proběhla pouze v jednom kole. Za výkon funkce v dalším kole volby prezidenta republiky se odměna podle věty první zvyšuje předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise o 1 000 Kč a ostatním členům okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise o 700 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč.
(2) Koná-li se volba prezidenta republiky v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky podle jiného právního předpisu2).
(3) Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavců 1 a 2 paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.
(4) Odměnu podle odstavců 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 členům okrskových volebních komisí vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad a členům zvláštní okrskové volební komise obdobně zastupitelský úřad v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného v den volby prezidenta republiky. V případě, že se člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad a zastupitelský úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavců 1 a 2 poměrně zkrátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.
Ministr:
Kubice v. r.
Příloha 1
Vzor Kandidátní listina pro volbu prezidenta republiky
                  VZOR
       Kandidátní listina pro volbu prezidenta republiky
            konanou ve dnech ........... 

Kandidát:

..............................................................................

..............................................................................

Jméno, příjmení, případně jeho akademický nebo jiný titul, údaj o pohlaví, věk
ke druhému dni volby prezidenta republiky, zaměstnání nebo povolání, které v
době podání kandidátní listiny zastává

..............................................................................

Obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu

..............................................................................

Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo
údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti

Zmocněnec
x)
: .............................................................................. Jméno, příjmení, datum narození .............................................................................. .............................................................................. Adresa místa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování nebo elektronická adresa ....................... Podpis zmocněnce Jméno a příjmení navrhujících poslanců nebo navrhujících senátorů s uvedením, zda se jedná o poslance nebo o senátora, a jejich podpisy, anebo jméno a příjmení navrhujícího občana s uvedením adresy místa jeho trvalého pobytu a jeho podpis
xx)
. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. Jméno, příjmení poslanec/senátor/navrhující občan
xx)
podpis adresa místa trvalého pobytu (u navrhujícího občana)
Datum, kdy poprvé bylo možné petici podepsat, jde-li o kandidátní listinu 
podávanou navrhujícím občanem.
     
..............................................................................
Přílohy: Prohlášení kandidáta
     Petice na podporu kandidatury kandidáta (u navrhujícího občana)
x)
Navrhující občan uvádí jen v případě, že má zmocněnce
xx)
Uvede se odpovídající
Příloha ke kandidátní listině
Prohlášení kandidáta pro volbu prezidenta republiky „Já, níže podepsaný(á) ................................................ jméno, příjmení uvedený(á) na kandidátní listině pro volbu prezidenta republiky, prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou, že mi není známa překážka volitelnosti, popřípadě tato pomine ke dni volby prezidenta republiky, že jsem nedal(a) souhlas k tomu, abych byl(a) uveden(a) na jiné kandidátní listině pro volbu prezidenta republiky a že údaje uvedené na kandidátní listině vztahující se
k mé osobě jsou pravdivé.
..............................         ..............................
Datum narození                  Adresa místa trvalého pobytu

V ...................... dne ....................... 


..........................
Podpis kandidáta

Příloha ke kandidátní listině
Petice na podporu kandidatury kandidáta .................. rok narození ...... jméno, příjmení na volbu prezidenta republiky v roce ...... Údaje vepisujte čitelně hůlkovým písmem černou/modrou tužkou. Názvy nezkracujte. I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I I Poř. I Jméno I Příjmení I Datum narození I I Vlastnoruční I I číslo I------------------------I-----------------I----------------I I podpis občana I I I Obec* I Ulice** I Č.p. I I oprávněného I I I------------------------I-----------------I----------------I I volit I I I Číslo občanského průkazu/cestovního pasu I Druh dokladu I I prezidenta I I I I OP/CP*** I I republiky I I-------I------------------------------------------I----------------I I---------------I I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I I 1 I I I I I I I I------------------------I-----------------I----------------I I I I I I I I I I I I------------------------I-----------------I----------------I I I I I I I I I I I I I I I I-------I------------------------------------------I----------------I I---------------I I-------I------------------------I-----------------I----------------I I---------------I I 2 I I I I I I I I------------------------I-----------------I----------------I I I I I I I I I I I I------------------------I-----------------I----------------I I I I I I I I I I I I I I I I-------I------------------------------------------I----------------I I---------------I číslo podpisového archu: * Místo trvalého pobytu, případně údaj, že trvalý pobyt na úzení ČR nemá ** Ulice nebo jiné veřejné prostranství *** U občanského průkazu se uvede "OP" a u cestovního pasu se uvede "CP"
Příloha 2
Vzor Hlasovací lístek pro volbu prezidenta republiky
    


   
Příloha 3
Vzor ZÁZNAM o kontrole volební místnosti provedené Ministerstvem vnitra / krajským úřadem / pověřeným obecním úřadem
    


   
Příloha 4
Vzor ZÁZNAM o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem
    


   
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je změněna vyhláškou č. 39/2019 Sb., slova "vojenský újezd," se zrušují.
Příloha 5
Vzor ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
              ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                         T/1a
 
Ve volebním okrsku č. ........... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu).............................
............................................ okres ................................................. proběhlo ve dnech
................................................ hlasování v .......... kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY.
 
                            I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den volby v ................ hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den volby v ................ hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den volby v ................ hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den volby v ................ hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne ..................... o ........... hodin ........... minut z důvodu
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu ............................................................................................................. 
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ........................ na dobu od ............... do ............... hodin
z důvodu .............................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech.
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.
 
                            II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu:
 
                                                    xx)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
 
                                                  +-----+     
Kolo volby                                             |   |
                                             +----------+-----+
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem       |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
                        II. - pokračování
 
Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla: 
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| Čís. |         | Počet | Násobek   | Čís. |         | Počet | Násobek   |
| kand. | Jméno a příjmemí | hlasů | sl.1 x sl.3 | kand. | Jméno a příjmem | hlasů | sl.5 x sl.7 |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| sl.1 |    sl.2    | sl.3 |  sl.4   | sl.5 |    sl.6   | sl.7 |   sl.8  |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 1.  |         |    |       | 12. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 2.  |         |    |       | 13. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 3.  |         |    |       | 14. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 4.  |         |    |       | 15. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 5.  |         |    |       | 16. |         |    |       |     
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 6.  |         |    |       | 17. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 7.  |         |    |       | 18. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 8.  |         |    |       | 19. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 9.  |         |    |       | 20. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 10. |         |    |       | 21. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
| 11. |         |    |       | 22. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+-----------------+-------+-------------+
 
                                   +--------------------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sloupcích 4 a 8)         |             |
                                   +--------------------------+
                                   +--------------------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 a 3)          |             |
                                   +--------------------------+
                                                +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy                   |    |
                                            +--------+
 
                            III.
 
Z celkového počtu ......... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ..........., tj.
nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: .................................................................................................. 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti
a k opravám případných chyb v zápisu na místě:  .................................................
                                 jméno a příjmení 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: ..........................................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ............................................................................... 
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): .................................................................... 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
 
 
               ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                         T/1b
 
Ve zvláštním volebním okrsku č. .......... na zastupitelském úřadu v (město a stát) .................................. 
................................................................ proběhlo ve dnech ...................................
hlasování v kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY.
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den volby v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den volby v ................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den volby v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den volby v ................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne .......................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu ............................................................................................................. 
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ...................... na dobu od ................ do ................ hodin
z důvodu .............................................................................................................
......................................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) zvláštní okrskové volební komisi podány stížnosti nebo
oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ...... listech.
 
                             II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu:
                                                    xx)    
                                    +-------------+-----------+-------+   
                                    |  Obec   |  Okrsek | KČ1 |
                                    +-------------+-----------+-------+   
Identifikace zvláštního volebního okrsku                | 9 9 9 9 9 7 |      |    |    
                                    +-------------+-----------+-------+   
 
                                                  +-----+     
Kolo volby                                             |   |
                                             +----------+-----+
Počet osob zapsaných do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem   |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve zvláštním volebním okrsku celkem                   |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
                        II. - pokračování
 
Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla: 
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| Čís. |         | Počet | Násobek   | Čís. |         | Počet | Násobek   |
| kand. | Jméno a příjmení | hlasů | sl.1 x sl.3 | kand. | Jméno a příjmení | hlasů | sl.5 x sl.7 |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| sl.1 |    sl.2    | sl.3 |  sl.4   | sl.5 |    sl.6    | sl.7 |  sl.8   |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 1.  |         |    |       | 12. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 2.  |         |    |       | 13. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 3.  |         |    |       | 14. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 4.  |         |    |       | 15. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 5.  |         |    |       | 16. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 6.  |         |    |       | 17. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 7.  |         |    |       | 18. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 8.  |         |    |       | 19. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 9.  |         |    |       | 20. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 10. |         |    |       | 21. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 11. |         |    |       | 22. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
 
                                    +--------------------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sloupcích 4 a 8)         |             |
                                    +--------------------------+
                                    +--------------------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 a 3)           |             |
                                        +--------------------------+
                                             +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy                   |    |
                                             +--------+
 
                             III.
 
Z celkového počtu ........... členů zvláštní okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ...........,
tj. nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů zvláštní okrskové volební komise a schválen nadpoloviční
většinou přítomných členů komise.
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: .......................................................................... 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ............................................................................... 
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................ 
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): ....................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
Příloha 6
Vzor PRŮKAZ člena okrskové / zvláštní okrskové x) volební komise
    


   
Příloha 7
Vzor PRŮKAZ zapisovatele okrskové / zvláštní okrskové x) volební komise
    


   
Příloha 8
Vzor VOLIČSKÝ PRŮKAZ
    


   
Vybraná ustanovení novel
Čl.X vyhlášky č. 91/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Ve volbě prezidenta republiky vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 294/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.X vyhlášky 39/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 294/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbě prezidenta republiky vyhlášené po nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb.