Pokyny ze dne 10.1.2013 č. 42 pro zápis příslušnosti Státního pozemkového úřadu hospodařit s majetkem státu a pro realizaci převodů zemědělských a lesních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon"), v katastru nemovitostí

10.1.2013 | Sbírka:  ČÚZK 662/2013-22 | Částka:  0/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 503/2012 Sb., 359/1992 Sb.
Aktivní derogace: 5696/1999-23
Pasivní derogace: ČÚZK-04694/2014-22
ČÚZK 662/2013-22
Pokyny č. 42
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 10. ledna 2013
pro zápis příslušnosti Státního pozemkového úřadu hospodařit s majetkem státu a pro realizaci převodů zemědělských a lesních pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon"), v katastru nemovitostí
Změna: ČÚZK-04694/2014-22
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:
Čl. 1
Podklady pro zápis přechodu nemovitostí a oprávnění z věcných práv z Pozemkového fondu České republiky (dále jen "PF ČR") na Českou republiku a podklady pro zápis příslušnosti Státního pozemkového úřadu (dále jen "SPÚ") hospodařit s majetkem státu do katastru nemovitostí (dále jen "katastr")
1. zrušen
2. Zápis příslušnosti SPÚ hospodařit s majetkem státu (§ 4 odst. 1 a 2 zákona)
2.1 Příslušnost SPÚ hospodařit s nemovitostmi, které byly ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti zákona ve správě PF ČR, se zapíše do katastru na základě návrhu SPÚ na záznam práva do katastru, jehož přílohou je prohlášení SPÚ s náležitostmi podle § 66 odst. 1 písm. c) a odst. 4 katastrální vyhlášky; listina "Ohlášení příslušnosti hospodařit SPÚ s majetkem v bývalé správě PF ČR podle § 4 zákona č. 503/2012 Sb." (kód typu listiny 107 s kódem dalších údajů o listině 633).
2.2 Příslušnost SPÚ hospodařit s nemovitostmi, které nabyl podle § 15 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se zapíše na základě návrhu SPÚ na záznam práva do katastru, jehož přílohou je zápis o nakládání s nemovitostmi mezi organizačními složkami, který je podle § 19 zákona č. 219/2000 Sb. listinou osvědčující příslušnost SPÚ k předmětným nemovitostem; listina "Zápis o předání majetku státu (§ 15 odst. 3 zák. č. 219/2000 Sb.)" (kód typu listiny 142 s kódem dalších údajů o listině 703).
3. Zápis příslušnosti SPÚ hospodařit s majetkem státu, včetně výkonu práv, se kterými bylo příslušné hospodařit Ministerstvo zemědělství v rozsahu potřebném pro činnost pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu (§ 22 odst. 5 a 6 zákona)
Příslušnost SPÚ hospodařit s nemovitostmi, se kterými bylo ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti zákona příslušné hospodařit Ministerstvo zemědělství v rozsahu potřebném pro činnost pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, a které přešly podle § 22 odst. 5 zákona do příslušnosti hospodařit SPÚ, se zapíše do katastru na základě návrhu SPÚ na záznam, jehož přílohou je souhlasné prohlášení o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu učiněným Ministerstvem zemědělství a SPÚ s náležitostmi podle § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2 katastrální vyhlášky; listina "Souhlasné prohlášení o přechodu příslušnosti hospodařit z MZe na SPÚ podle § 22 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb." (kód typu listiny 127 s kódem dalších údajů o listině 663).
4. Zápis nabývacího titulu státu k zemědělskému pozemku evidovanému v katastru ve vlastnictví státu, které nelze doložit listinnými doklady (§ 20 odst. 2 zákona)
V případě, že v katastru je vedeno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku s příslušností hospodařit SPÚ, přičemž ve sbírce listin katastrálního úřadu nejsou založeny listiny, které to dokládají, a podle § 20 odst. 2 zákona se má pro účely jeho převodu podle zákona nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za to, že stát je jeho vlastníkem, zapíše se u vlastnického práva pro Českou republiku na základě ohlášení SPÚ listina, na základě které byl zápis proveden "Zákon č. 503/2012 Sb., § 20 odst. 2" (kód typu listiny 139, kód dalších údajů o listině 641).
Čl. 2
Podklady z katastru vydávané SPÚ a právnické osobě, které bylo svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu podle § 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesního zákona), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s realizací zákona (§ 6 odst. 3, § 20 zákona)
1. Ověření podle § 6 odst. 3 zákona
1.1 Katastrální úřad na žádost SPÚ nebo osoby, které je svěřeno nakládání s lesními pozemky ve vlastnictví státu podle § 4 lesního zákona (dále jen "pověřená právnická osoba") ověří podle § 6 odst. 3 zákona ve své evidenci, že dotčené pozemky
a) po 25. 2. 1948 nepřešly, ani nebyly převedeny do vlastnictví státu z vlastnictví církve, náboženské společnosti, řeholního řádu nebo kongregace (dále jen "církev") nebo
b) ke dni 31. 12. 1949 nebyly ve vlastnictví obce, a to ze zápisů v pozemkové knize a ručně vedených listů vlastnictví. Jedná-li se o parcelu katastru zapsanou na listu vlastnictví (dále jen "LV") s příslušností hospodařit SPÚ nebo pověřené právnické osoby, katastrální úřad nejdříve zjistí (porovnáním katastrální mapy s grafickým operátem pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu) parcely, prostřednictvím kterých byl předmětný pozemek v dřívější evidenci k danému datu evidován.
1.2 Pokud katastrální úřad zjistí, že dotčené pozemky
a) nebyly ke dni 25. 2. 1948 zapsány v pozemkové knize ve vlastnictví církve, písemně sdělí SPÚ nebo pověřené právnické osobě, že podle podkladů katastru a dřívější evidence dotčené pozemky nebyly majetkem církve, nebo
b) byly ke dni 25. 2. 1948 zapsány v pozemkové knize ve vlastnictví církve, písemně sdělí SPÚ nebo pověřené právnické osobě, že podle podkladů katastru a dřívější evidence dotčené pozemky byly majetkem církve, nebo
c) byly ke dni 25. 2. 1948 zapsány ve vlastnictví osoby, o níž nelze jednoznačně určit, zdali se jedná o církev [např. u zápisů v pozemkových knihách v pohraničí psaných německy (švabachem) není vždy ani v překladu zřejmé, o jakou osobu se jedná], písemně sdělí SPÚ nebo pověřené právnické osobě, kdo je zapsán v pozemkové knize před 25. 2. 1948 jako vlastník (v originále), a že není možné zjistit, zda se nejedná o církev, nebo
d) byly v pozemkové knize ke dni 25. 2. 1948 zapsány ve vlastnictví církve, ale podle dalších zápisů v předmětné knihovní vložce je zde nejistota o tomto vlastnictví (např. při vyznačené poznámce o zamýšleném převzetí), písemně sdělí SPÚ nebo pověřené právnické osobě, kdo je zapsán v pozemkové knize jako vlastník dotčených pozemků k 25. 2. 1948, a že z důvodu poznamenání (např. zamýšleného převzetí) je zde nejistota, kdo byl ve skutečnosti k uvedenému datu vlastníkem těchto pozemků, nebo
e) byly v pozemkové knize ke dni 31. 12. 1949 zapsány ve vlastnictví obce, písemně sdělí SPÚ nebo pověřené právnické osobě, že podle podkladů katastru a dřívější evidence dotčené pozemky byly ve vlastnictví obce, nebo
f) nebyly v pozemkové knize ke dni 31. 12. 1949 zapsány ve vlastnictví obce, písemně sdělí SPÚ nebo pověřené právnické osobě, že podle podkladů katastru a dřívější evidence dotčené pozemky nebyly ve vlastnictví obce.
1.3 U pozemků, které jsou v katastru evidovány na základě rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 9 odst. 6 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, katastrální úřad skutečnosti podle § 6 odst. 3 zákona neověřuje, neboť podle § 6 odst. 4 zákona se k převodu pozemků podle tohoto zákona uvedené ověření nevyžaduje.
2. Informace o listinných dokladech (§ 20 odst. 1 zákona)
2.1 Informace o listinných dokladech, na základě kterých bylo v katastru zapsáno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku (a to i v případě, že tímto dokladem je např. seznam parcel k zápisu na stát potvrzený okresním národním výborem nebo smlouva o převodu práva hospodaření mezi státními subjekty či smlouva o zřízení práva trvalého užívání - § 20 odst. 1 zákona), vydá katastrální úřad SPÚ na jeho požádání, a to formou poskytnutí prostých kopií listin [§ 52 odst. 4 a 5 katastrálního zákona a § 8 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
2.2 Ověřené kopie příslušných listin ze sbírky listin se vyhotovují SPÚ pouze na základě jeho výslovné písemné žádosti.
2.3 Podle odstavců 2.1 a 2.2 postupuje katastrální úřad i v případě žádosti pověřené právnické osoby o informace o listinných dokladech, na základě kterých bylo v katastru zapsáno vlastnické právo státu k lesnímu pozemku.
3. Evidence žádostí a úhrada za poskytnuté údaje
3.1 Žádosti podle odstavců 1 a 2 katastrální úřad eviduje v řízení PU.
3.2 V případech sdělení podle odstavce 1.2 je v příslušném řízení PU zaznamenána úhrada podle položky 3001 přílohy č. 3 k vyhlášce o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v případě poskytnutí prostých kopií listin podle odstavce 2.1 je v příslušném řízení PU zaznamenána úhrada podle položky 1001 přílohy č. 1 k vyhlášce o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v případě poskytnutí ověřených kopií listin podle odstavce 2.2 je v příslušném řízení PU zaznamenána úhrada podle položky č. 119 písm. g) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ve všech těchto případech se v řízení PU vyznačí osvobození od správních poplatků (resp. bezúplatné poskytnutí údajů katastru) [§ 8 odst. 1 písm. a) zákona o správních poplatcích (resp. § 55 odst. 4 katastrálního zákona)].
Čl. 3
Převod pozemků podle § 7 a 10 až 13 zákona
1. Předmět převodu
1.1 Předmětem převodu podle zákona jsou zemědělské pozemky a další nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit nebo lesní pozemky ve vlastnictví státu, pokud zákon nestanovil, že je převádět nelze (§ 6 zákona)
1.2 Podle zákona nebo zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, převádět nelze (§ 6 zákona):
a) zemědělské pozemky (§ 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů), na jejichž vydání bylo uplatněno právo podle jiného právního předpisu a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto,
b) zemědělské pozemky nebo jejich části určené územním plánem nebo regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infrastruktury nebo těmito stavbami již zastavěné, nebo jejich části, s výjimkou zemědělských pozemků převáděných podle § 7 nebo § 10 odst. 1 zákona, zemědělských pozemků již využitých ke zřízení technické infrastruktury; v případě pochybností vydá na základě žádosti SPÚ vyjádření příslušný úřad územního plánování,
c) zemědělské pozemky určené podle schváleného návrhu pozemkové úpravy pro výstavbu polních cest a na provedení technických, vodohospodářských a ekologických opatření,
d) majetek, o jehož převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle jiného právního předpisu,
e) zemědělské pozemky ve vojenských újezdech,
f) zemědělské pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a druhých zónách národních parků,
g) pozemky tvořící rezervu státních pozemků vymezených jiným právním předpisem, s výjimkou nakládání podle § 3 odst. 3 zákona.
2. Převodce pozemků
3.1 Převodcem zemědělských pozemků je SPÚ (§ 3 odst. 1 zákona).
3.2 Převodcem lesních pozemků je pověřená právnická osoba, tzn. osoba, které bylo podle § 4 odst. 1 lesního zákona svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu a se kterou uzavřel SPÚ za Českou republiku písemnou smlouvu, na základě které by tato osoba převáděla odloučené lesní pozemky (§ 4 odst. 3 lesního zákona) oprávněné osobě podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 3 odst. 4 zákona).
4 Nabyvatel pozemků
4.1 Nabyvatelem zemědělských pozemků a dalších nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit, může být pouze
a) fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo občanem jiného členského státu Evropské unie (dále jen "EU") nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo Švýcarské konfederace (dále jen "fyzická osoba") [(§ 9 písm. a) zákona],
b) územně samosprávný celek (obec nebo kraj) (§ 7 zákona),
c) právnická osoba, která je zemědělským podnikatelem v České republice nebo právnická osoba, která je zemědělským podnikatelem nebo má obdobné postavení v jiném členském státě EU, ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci [§ 9 písm. b) a c) zákona].
4.2 Nabyvatelem lesních pozemků může být pouze
a) oprávněná osoba podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb. (§ 4 odst. 3 lesního zákona, ve znění zákon a č. 503/2012 Sb.)) nebo
b) obec (§ 4 odst. 9 lesního zákona, ve znění zákona č. 503/2012 Sb.).
4.3 Je-li nabyvatelem fyzická osoba, katastrální úřad v řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru ověří, že je
a) občanem České republiky prostřednictvím základního registru obyvatel (dále jen "ROB") nebo
b) občanem jiného členského státu EU nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo Švýcarské konfederace prostřednictvím ROB, popřípadě ze zápisu o ověření občanství jiného členského státu EU učiněného zaměstnancem SPÚ, který je přílohou návrhu na vklad.
4.4 Je-li nabyvatelem právnická osoba, katastrální úřad v řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru ověří, že
a) je zemědělským podnikatelem v České republice prostřednictvím základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen "ROS") nebo
b) je zemědělským podnikatelem nebo má obdobné postavení v jiném členském státě EU, nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo ve Švýcarské konfederaci ze zápisu o prověření této skutečnosti učiněného zaměstnancem SPÚ, který je přílohou návrhu na vklad.
5. Navrhovatel vkladu vlastnického práva k zemědělským pozemkům
5.1 Návrh na vklad předkládá příslušnému katastrálnímu úřadu v případě zemědělských pozemků SPÚ (§ 16 odst. 4 zákona).
5.2 Je-li návrh na vklad v případě zemědělských pozemků podán jinou osobou, katastrální úřad řízení o povolení vkladu zastaví v důsledku podání žádosti zjevně právně nepřípustné [§ 66 odst. 1 písm. b) správního řádu].
6. Přílohy návrhu na vklad
Přílohami návrhu na vklad vlastnického práva k zemědělským a lesním pozemkům jsou:
a) smlouva o převodu vlastnického práva, která mimo náležitostí podle občanského zákoníku musí podle § 16 odst. 2 zákona obsahovat ustanovení o tom, že podmínky uvedené v § 16 odstavci 1 zákona byly splněny. Toto neplatí v případě, kdy nabyvatelem je oprávněná osoba nebo jde-li o nabyvatele podle § 10 odst. 3 zákona (uživatel pozemku v zahrádkových nebo chatových osadách),
b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku právnické osoby, která je nabyvatelem podle § 9 písm. b) a c) zákona, je-li její vznik podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu, pokud z příslušného rejstříku nelze zjistit potřebný údaj dálkovým přístupem nebo prostřednictvím ROS, případně
c) doklad potvrzující skutečnost, že nabyvatelem je občan jiného členského státu EU nebo Švýcarské konfederace v případě podle odstavce 4.3 písm. b), nebo
d) doklad potvrzující skutečnost, že nabyvatelem osoba, která je zemědělským podnikatelem nebo má obdobné postavení v jiném členském státě EU, ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo ve Švýcarské konfederace v případech podle odstavce 4.4 písm. b) a dále případně i
e) doklad potvrzující skutečnost, že nabyvatelem je osoba podle § 12 odst. 4 zákona v případech převodu zemědělského pozemku na základě veřejné nabídky (§ 12 zákona).
Čl. 4
Převod zemědělských pozemků
1. Bezúplatný převod zemědělských pozemků do vlastnictví obcí a krajů (§ 7 odst. 1 a 2 zákona)
1.1 Katastrální úřad při bezúplatném převodu do vlastnictví obce podle § 7 zákona zjistí, zda se jedná o o pozemky
a) v zastavěném území obce [§ 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)], jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení,
b) v zastavitelné ploše [§ 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb.], jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení,
c) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení,
d) zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce,
e) určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci zeleně a k realizaci veřejně prospěšných opatření anebo již k těmto účelům využité,
f) nacházející se ke dni nabytí účinnosti zákona na území třetích zón národních parků a současně v zastavěném území nebo zastavitelné ploše,
g) které jsou silničními pozemky (§ 11 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) pod místními komunikacemi nebo pod účelovými komunikacemi, pokud obec tyto komunikace vlastní,
h) které jsou silničními pomocnými pozemky (§ 11 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.) a pozemky tvořícími silniční ochranné pásmo (§ 30 zákona č. 13/1997 Sb.), související se silničními pozemky podle písmene g).
1.2 Do vlastnictví kraje lze podle § 7 zákona bezúplatně převést zemědělské pozemky
a) uvedené v odst. 1.1. písm. a) až e), pokud o ně nepožádala obec,
b) silniční pozemky pod silnicemi II. a III. třídy, pokud kraj uvedené silnice vlastní,
c) silniční pomocné pozemky a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo související se silničními pozemky podle písmene b).
1.3 Katastrální úřad si k řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle odst. 1.1 až 1.2 tohoto článku vyžádá od příslušného obecního (městského) úřadu potvrzení, že předmětný pozemek je pozemkem podle § 7 odst. 1 až 4 zákona, není-li toto potvrzení již přílohou návrhu na vklad.
1.4 Při bezúplatném převodu pozemku na obec nebo kraj (tj. pozemku podle § 7 odst. 1 až 4 zákona) vyznačí katastrální úřad v údajích katastru listinu, podle které je vloženo vlastnické právo do katastru, jako "Smlouva o bezúplatném převodu pozemků (zák.č. 503/2012 Sb.)" (kód typu listiny 124, kód dalších údajů o listině 635).
2. Úplatný převod zemědělského pozemku do vlastnictví obce, jeho oprávněného uživatele nebo vlastníka (spoluvlastníka) stavby, která se na něm nachází (§ 10 zákona)
2.1 Do vlastnictví obce lze podle § 10 odst. 1 a 2 zákona převést pouze zemědělský pozemek, nachází-li se tento pozemek v jejím katastrálním území v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, popřípadě jde-li o pozemek určený rozhodnutím o umístění stavby k zastavění, pokud byl marně nabídnut oprávněné osobě.
2.2 Katastrální úřad si k řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle odstavce 2.1 vyžádá od příslušného obecního (městského) úřadu potvrzení, že předmětný pozemek je pozemkem podle § 10 odst. 1 zákona a potvrzení SPÚ, že předmětný pozemek byl marně nabídnut oprávněné osobě (§ 10 odst. 2 zákona), nejsou-li tato potvrzení již přílohou návrhu na vklad.
2.3 Do vlastnictví (spoluvlastnictví) oprávněného uživatele zemědělského pozemku lze podle § 10 odst. 3 zákona převést tento pozemek, jestliže se nachází v zahrádkových nebo chatových osadách zřízených na základě územního rozhodnutí nebo existujících již před 1. 10. 1976 a byla-li žádost oprávněného uživatele podána SPÚ do 31. 12. 2013.
2.4 Katastrální úřad ověří skutečnosti, že se jedná o oprávněné uživatele při převodu zemědělských pozemků na uživatele pozemků v zahrádkových nebo chatových osadách (§ 10 odst. 3 zákona) tak, že si od navrhovatele vyžádá příslušné územní rozhodnutí nebo v případě, že se jedná o zahrádkové nebo chatové osady zřízené před 1. 10. 1976 a není k dispozici rozhodnutí o zřízení osady, potvrzení stavebního úřadu nebo potvrzení obce nebo potvrzení Ústředí Českého zahrádkářského svazu nebo příslušné územní rady Českého zahrádkářského svazu, že osada byla zřízena před účinností zákona č. 50/1976 Sb. (před 1. 10. 1976), není-li některá z těchto listin již přílohou návrhu na vklad.
2.5 Do vlastnictví vlastníka (spoluvlastníka) stavby lze podle § 10 odst. 4 zákona převést
a) zemědělský pozemek, na němž je stavba umístěna, jestliže tento pozemek je funkčně spojen s touto stavbou a nabyvatel je jeho oprávněným uživatelem nebo
b) zemědělský pozemek sousedící s pozemkem, na němž je umístěna stavba ve vlastnictví (spoluvlastnictví) nabyvatele, jestliže tento pozemek je funkčně spojen s touto stavbou a nabyvatel je jeho oprávněným uživatelem; sousedícím pozemkem se podle § 11 odst. 2 zákona rozumí "každý jednotlivý pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako parcela označená parcelním číslem a zobrazená v katastrální mapě nebo v mapě bývalého pozemkového katastru anebo v navazujících operátech přídělového a scelovacího řízení, který má s předmětným pozemkem společnou hranici nebo se ho alespoň v jednom bodě dotýká".
2.6 Skutečnost, že nabyvatel pozemku je vlastníkem stavby postavené na tomto nebo sousedícím pozemku [odst. 2.5 písm. b)], ověří katastrální úřad z údajů katastru v případě, že je předmětná stavba evidovaná v katastru. Je-li pozemek zastavěn stavbou, která není předmětem evidování v katastru, ověří katastrální úřad existenci stavby a její vlastnictví tak, že si vyžádá od nabyvatele doklad o existenci stavby a doklad o jejím vlastnictví nebo čestné prohlášení o vlastnictví stavby, pokud již nejsou tyto doklady přílohou návrhu na vklad a čestné prohlášení nabyvatele pozemku o vlastnictví stavby není ani součástí smlouvy.
2.7 V případech úplatného převodu zemědělského pozemku vyznačí katastrální úřad v údajích katastru listinu, podle které je vloženo vlastnické právo do katastru, jako "Smlouva o převodu vlastnictví (zák. č. 503/2012 Sb.)" (kód typu listiny 124, kód dalších údajů o listině 636).
3. Převod zemědělského pozemku do vlastnictví vlastníka (spoluvlastníka) sousedícího pozemku (§ 11 zákona)
3.1 Předmětem převodu podle tohoto ustanovení může být pouze zemědělský pozemek, který sousedí se zemědělským pozemkem nabyvatele a který svou výměrou nepřesahuje 10 % výměry tohoto sousedního pozemku. Oprávnění nabýt tento pozemek katastrální úřad ověří z údajů katastru porovnáním výměr parcel převáděného a sousedního pozemku, který je ve vlastnictví nabyvatele.
3.2 Odkaz na listinu, na základě které se pozemek převádí, se zapíše v katastru způsobem uvedeným v odstavci 2.7.
4. Převod zemědělského pozemku na základě veřejné nabídky (§ 12 zákona)
4.1. Předmětem převodu zemědělského pozemku na základě veřejné nabídky (podle § 12 zákona) může být pouze pozemek, který byl marně nabídnut oprávněným osobám.
4.2. V řízení o povolení vkladu vlastnického práva na základě smlouvy o převodu předložené SPÚ po realizaci veřejné nabídky podle § 12 zákona ověří katastrální úřad, zda nabyvatelem je
a) některá z osob uvedená v § 12 odst. 4 zákona, a to postupem uvedeným v čl. 3 odst. 4.3 a 4.4,
b) oprávněná osoba, jejíž nárok na náhradní zemědělský pozemek vyjádřený v korunách činí nejméně 50 % z ceny pozemku stanovené SPÚ nebo
c) fyzická nebo právnická osoba, která je zemědělským podnikatelem a která prokazatelně provozuje zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na zemědělských pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náleží zemědělský pozemek určený k převodu nebo
d) fyzická nebo právnická osoba, která je zemědělským podnikatelem a která vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náleží zemědělské pozemky určené k převodu, a která prokazatelně provozuje na území České republiky zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha.
4.3. Skutečnosti uvedené v odstavci 4.2 písm. b), popř. c) nebo d) nevyplývající z údajů katastru a ROS musí být doloženy listinami předloženými SPÚ k návrhu na vklad (např. potvrzení SPÚ, že se jedná o oprávněnou osobu nebo čestné prohlášení nabyvatele o tom, že provozuje zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců).
4.4 Odkaz na listinu, na základě které se pozemek převádí, se zapíše v katastru způsobem uvedeným v čl. 4 odst. 2.7.
5. Převod zemědělského pozemku v obchodní veřejné soutěži (§ 13 zákona)
5.1 Předmětem převodu zemědělského pozemku v obchodní veřejné soutěži (podle § 13 zákona) může být pouze pozemek, který nebyl převeden postupem uvedeným v § 12 zákona.
5.2 V řízení o povolení vkladu vlastnického práva na základě smlouvy o převodu předložené SPÚ po realizaci obchodní veřejné soutěže podle § 13 zákona ověří katastrální úřad, zda nabyvatelem je některá z osob uvedená v § 9 zákona, a to postupem uvedeným v čl. 3 odst. 4.3 a 4.4.
5.3 Odkaz na listinu, na základě které se pozemek převádí, se zapíše v katastru způsobem uvedeným v odstavci 2.7.
6. Zástavní právo (§ 15 odst. 1 zákona)
6.1 Převodem zemědělského pozemku vzniká státu ze zákona k zajištění dosud nezaplacené kupní ceny podle § 15 odst. 1 zákona k tomuto pozemku zástavní právo. Zástavní právo se zapíše do katastru vkladem na základě návrhu SPÚ o povolení vkladu, jehož přílohou je souhlasné prohlášení SPÚ a nabyvatele zemědělského pozemku [§ 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2 katastrální vyhlášky]. Souhlasné prohlášení se samostatně nepřikládá, pokud je již s náležitostmi podle § 66 odst. 2 katastrální vyhlášky obsaženo ve smlouvě o převodu zemědělského pozemku.
6.2 Zástavní právo se zapíše do katastru současně s vkladem vlastnického práva k předmětnému pozemku, je-li souhlasné prohlášení o vzniku zástavního práva podle § 15 odst. 1 zákona obsaženo již ve smlouvě o převodu zemědělského pozemku nebo je vedle smlouvy o převodu pozemku též přílohou návrhu na vklad a SPÚ jeho vznik navrhuje k zápisu do katastru současně s návrhem na vklad vlastnického práva k předmětnému pozemku. Jiné věcné právo (dále jen "JPV") "Zástavní právo zákonné" (kód JPV 33) se zapíše s vazbou "pro OS" pro SPÚ s tím, že v bližším popisu JPV bude uvedena výše pohledávky. Na JPV se naváže listina "Souhlasné prohlášení o vzniku zástavního práva (§ 15 odst.1 zák. č. 503/2012 Sb.)" (kód typu listiny 127, kód dalších údajů o listině 637).
6.3 Výmaz zápisu zástavního práva z katastru provede katastrální úřad vkladem na základě potvrzení SPÚ o zániku uvedeného zástavního práva [§ 66 odst. 1 písm. b) a odst. 3 katastrální vyhlášky].
7. Věcné předkupní právo (§ 15 odst. 2 zákona)
7.1 K pozemku převedenému podle zákona, s výjimkou pozemků převedených do vlastnictví osob podle § 10 odst. 1 a 4 zákona a u převodu na oprávněné osoby podle § 11, 12 a 13, má stát věcné předkupní právo (platí pro každé zcizení). Věcné předkupní právo se zapíše do katastru vkladem na základě souhlasného prohlášení SPÚ a nabyvatele zemědělského pozemku [§ 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2 katastrální vyhlášky]. Souhlasné prohlášení se samostatně nepřikládá, pokud je již s náležitostmi podle § 66 odst. 2. Souhlasné prohlášení se samostatně nepřikládá, pokud je již s náležitostmi podle § 40 odst. 3 katastrální vyhlášky obsaženo ve smlouvě o převodu zemědělského pozemku.
7.2 JPV "Předkupní právo" (kód JPV 54) se zapíše s vazbou "pro OS" pro SPÚ. Na JPV se naváže listina "Souhlasné prohlášení o vzniku předkupního práva (§ 15 odst. 2 zák. č. 503/2012 Sb.)" (kód typu listiny 127, kód dalších údajů o listině 638).
7.3 Výmaz zápisu věcného předkupního práva, které zaniká zaplacením kupní ceny pozemku, nejdříve však uplynutím 5 let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru ve prospěch nabyvatele, z katastru provede katastrální úřad vkladem na základě potvrzení SPÚ o zániku věcného předkupního práva [§ 66 odst. 1 písm. b) a odst. 3 katastrální vyhlášky].
8. Omezení dispozičních práv (§ 15 odst. 3 zákona)
8.1 K pozemku, na němž vázne zástavní právo uvedené v odstavci 6.1 nebo věcné předkupní právo uvedené v odstavci 7.1, nesmí vlastník zřídit další zástavní právo, s výjimkou zástavního práva na poskytnutí bankovního úvěru na doplacení celé kupní ceny. Toto omezení vyznačí katastrální úřad v údajích katastru jako upozornění [§ 12 odst. 1 písm. h) katastrální vyhlášky] na základě ohlášení SPÚ současně s vkladem zástavního nebo předkupního práva v témž řízení V s tím, že v bližším popisu JPV se uvede text: "ke zřizování dalších zástavních práv". Na JPV "Omezení dispozičních práv" (kód JPV 66) se naváže listina "Zákon č. 503/2012 Sb., § 15 odst. 3" (kód typu listiny 139, kód dalších údajů o listině 639).
8.2 Zánikem zástavního práva a věcného předkupního práva podle odstavců 6.1 a 7.1 se ruší i omezení dispozičních práv podle odstavce 8.1. Katastrální úřad zruší zápis omezení i bez návrhu současně s výmazem posledního z výše uvedených věcných práv.
9. Odstoupení od smlouvy (§ 19 zákona)
Změna vlastníka na Českou republiku a vznik příslušnosti hospodařit pro SPÚ v důsledku odstoupení od smlouvy při nezaplacení kupní ceny (§ 19 odst. 1 zákona) se podle § 19 odst. 3 zákona zapíšedo katastru vkladem na základě souhlasného prohlášení s náležitostmi stanovenými § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 2.
10. Zpětný převod vlastnictví pozemků z obcí a krajů na SPÚ (§ 8 zákona)
10.1 V případě
a) změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce [§ 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona] nebo kraje [§ 7 odst. 3 písm. a), b) nebo c) zákona], kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně prospěšnou nebo stavbou pro bydlení nebo
b) nevyužití předmětného pozemku převedeného bezúplatně do vlastnictví obce podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona nebo kraje podle § 7 odst. 3 písm. c) zákona k realizaci zeleně nebo k realizaci veřejně prospěšných opatření, jsou obec nebo kraj povinny zemědělský pozemek převést zpět do vlastnictví České republiky za stejných podmínek, za jakých byl tento pozemek na obec nebo kraj převeden. Změna vlastníka se zapíše do katastru vkladem na základě návrhu na vklad vlastnického práva pro Českou republiku se současným vznikem příslušnosti hospodařit pro SPÚ, jehož přílohou bude smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva podle § 8 odst. 1 zákona.
10.2 Listinu, podle které je zapsáno vlastnické právo do katastru, označí katastrální úřad jako "Smlouva o bezúplatném převodu pozemků (zák. č. 503/2012 Sb.)" (kód typu listiny 124, kód dalších údajů o listině 640).
Čl. 5
Převody lesních pozemků
1.1 Do vlastnictví oprávněné osoby mohou být převedeny pouze odloučené lesní pozemky (§ 4 odst. 4 lesního zákona).
1.2 Do vlastnictví obce (§ 4 odst. 9 lesního zákona) lze převést bezúplatně lesní pozemky:
a) odloučené, určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnou stavbou,
b) odloučené, určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem jako sportoviště,
c) spoluvlastnické podíly státu, je-li obec spoluvlastníkem pozemku.
1.3 Katastrální úřad si vyžádá od příslušného obecního (městského) úřadu nebo od příslušného stavebního úřadu potvrzení s odkazem na vydaný územní nebo regulační plán, že předmětný pozemek je pozemkem podle odstavce 1.2 písm. a) nebo b), není-li již takovéto potvrzení přílohou návrhu na vklad.
1.4 Odkaz na listinu, na základě které se pozemek převádí, se zapíše v katastru způsobem uvedeným v čl. 4 odst. 1.5.
Čl. 6
Přechodná ustanovení
1. Veškerá nedokončená řízení, jejichž účastníkem byl ke dni 31. 12. 2012 PF ČR, dokončí katastrální úřady v důsledku ust. § 22 odst. 1 zákona tak, že namísto zrušeného PF ČR bude jejich účastníkem SPÚ, jehož činnost v rámci vyšších územních samosprávních celků vykonávají krajské pozemkové úřady a v řízení o pozemkových úpravách pobočky krajských pozemkových úřadů zřízené pro území jednoho nebo více okresů. Adresa krajského pozemkového úřadu nebo adresa pobočky krajského pozemkového úřadu se v řízení vede jako doručovací adresa u účastníka SPÚ.
2. U rozpracovaných případů ve smyslu § 22 odst. 13 a 14 zákona se postupuje podle Pokynů č. 23 v posledním znění s výjimkou postupů stanovujících ověření údajů o fyzických a právnických osobách jako nabyvatelích. Tyto údaje lze ověřovat i prostřednictvím ROB a ROS. Skutečnost, že se jedná o rozpracovaný případ ve smyslu výše uvedeném, doloží SPÚ v příslušném návrhu na vklad prohlášením, ve kterém uvede všechny rozhodné skutečnosti.
3. Výmaz předkupních práv, která podle § 22 odst. 15 zákona zanikla (předkupní práva i ze smluv uzavřených podle zákona č. 95/1999 Sb.) provede katastrální úřad vkladem na základě potvrzení SPÚ o zániku předkupního práva [§ 66 odst. 1 písm. b) a odst. 2 katastrální vyhlášky].
4. Výmaz upozornění "Omezení dispozičních práv ke zřizování dalších zástavních práv" vyznačených v údajích katastru na základě ust. § 10 odst. 3 zákona č. 95/1999 Sb., provede katastrální úřad na základě návrhu současného vlastníka předmětného pozemku, pokud již v minulosti došlo u tohoto pozemku k zápisu změny vlastnického práva, aniž by bylo toto upozornění vymazáno.
Čl.7
Zrušovací a závěrečné ustanovení
1. Zrušují se Pokyny č. 23 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. 12. 1999 č.j. 5696/1999-23 k realizaci zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v katastru nemovitostí, ve znění pozdějších dodatků.
2. Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 11. ledna 2013.
Ing. Karel Štencel
místopředseda
Vybraná ustanovení novel
Bod 22. Dodatku č. 1
Přechodná ustanovení k dodatku č. 1
1. Přechod vlastnického práva k nemovitostem, které byly ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti zákona ve vlastnictví PF ČR (§ 22 bod 3 zákona), do vlastnictví České republiky spolu s příslušností SPÚ hospodařit s těmito nemovitostmi, pokud nebyl do katastru zapsán do 31. 12. 2013, se zapíše do katastru vkladem na základě návrhu SPÚ na vklad práva do katastru spolu s návrhem na záznam příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro SPÚ, jehož přílohou je prohlášení SPÚ s náležitostmi podle § 66 odst. 1 písm. c) a odst. 4 katastrální vyhlášky; listina pro zápis vlastnického práva pro Českou republiku i pro zápis příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro SPÚ "Ohlášení přechodu práv z PF ČR (§ 22 bod 3 zák. č. 503/2012 Sb.)" (kód typu listiny 107 s kódem dalších údajů o listině 662).
2. Přechod oprávnění z věcných práv, která svědčila ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti zákona PF ČR, na Českou republiku s příslušností SPÚ k výkonu těchto práv, pokud nebyl do katastru zapsán do 31. 12. 2013, se zapíše, do katastru na základě návrhu SPÚ na vklad práva do katastru, jehož přílohou je prohlášení SPÚ, s náležitostmi podle § 66 odst. 1 písm. c) a odst. 4 katastrální vyhlášky; listina "Ohlášení přechodu práv z PF ČR (§ 22 bod 3 zák. č. 503/2012 Sb.)" (kód typu listiny 107 s kódem dalších údajů o listině 662).