Návod ze dne 6.4.1999 pro vedení katastru nemovitostí

6.4.1999 | Sbírka:  89/1999-23 | Částka:  0/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 359/1992 Sb.
Aktivní derogace: 5315/1994-23, 93/1995-23, 2425/1994-23, 31/1994-23
Pasivní derogace: ČÚZK-23587/2013-22
89/1999-23
NÁVOD
PRO VEDENÍ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Praha 1999
Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální
Schválil: Ing. Karel Večeře, místopředseda dne 6. dubna 1999, č.j. 89/1999 -23
Vydal: Český úřad zeměměřický a katastrální
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tento návod:
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Návod rozvádí ustanovení obecně závazných právních předpisů o katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr") /1/, /2/, /3/. Konkretizuje způsob vyjádření obsahu katastru a další skutečnosti související s jeho vedením v návaznosti na ustanovení zvláštního předpisu /3/ (dále jen "vyhláška").
1.2 Vedením katastru se rozumí vyznačování změn údajů katastru do jednotlivých částí katastrálního operátu, které jsou definovány v § 13 až 17 vyhlášky, podle podkladů uvedených v odst. 4.
1.3 Návod podrobněji upravuje zejména:
a) vyjádření údajů katastru v souboru popisných informací,
b) evidování právních vztahů k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorům,
c) evidování hranic a názvů územních jednotek,
d) evidování druhů pozemků a způsobů využití nemovitostí,
e) evidování ochrany nemovitostí a značek geodetických bodů,
f) změny v katastru v souvislosti s pozemkovými úpravami,
g) evidování údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách,
h) vedení parcel evidovaných zjednodušeným způsobem,
i) zhotovení souhrnných přehledů o půdním fondu,
j) revizi katastru,
k) opravu chyb v katastrálním operátu,
l) zaměření změn a jejich zobrazení v katastrální mapě,
m) potvrzování geometrických plánů (dále jen "plán") a přebírání výsledků zeměměřických činností,
n) poskytování údajů z katastru a dřívějších pozemkových evidencí.
2 SOUBOR POPISNÝCH INFORMACÍ
Soubor popisných informací (dále jen "SPI", § 14 vyhlášky) je uložen na záznamových médiích počítače v lokálních databázových souborech (v rozsahu působnosti katastrálního úřadu nebo jeho detašovaného pracoviště) a zálohově v centrálním databázovém souboru (dále jen "počítačové soubory").
Ukázky základních výstupů z počítačových souborů jsou v příloze č. 1.
2.1 ÚDAJE O KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ
Údaje o katastrálním území (§ 6 vyhlášky) se evidují v katastru takto:
a) číselný kód katastrálního území - šestimístný kód převzatý z Jednotného číselníku prostorových jednotek (dále jen "číselník") v rozmezí 600016 až 999997,
b) název katastrálního území - je uveden v číselníku, může mít nejvýše 30 znaků včetně mezer,
c) číselný kód a název okresu, v němž katastrální území leží - jsou uvedeny v číselníku, kód je čtyřmístný, d) číselný kód a název obce, v níž katastrální území leží - jsou uvedeny v číselníku, kód je šestimístný, v rozmezí 500011 až 599999,
e) pořadové číslo obce v okrese (trojmístné) a pořadové číslo katastrálního území v obci (dvoumístné); spolu s číselným kódem okresu tvoří úplné číslo katastrálního území,
f) číselný kód (šestimístný), pořadové číslo v obci (dvojmístné) a název části obce (40 znaků), v níž jsou samostatně číslovány budovy s čísly popisnými a budovy s čísly evidenčními v jedné číselné řadě; kód je v rozmezí 000019 až 499994,
g) příslušnost k územní působnosti finančního úřadu - trojmístný kód, který vyjadřuje příslušnost obce (katastrálního území) k finančnímu úřadu,
h) souřadnice definičního bodu katastrálního území - jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK v pořadí y, x, zaokrouhlené na celé stovky metrů; definiční bod stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (zvláštní předpis /30/),
i) výměra katastrálního území - uvádí se v m2; je součtem výměr parcel katastru příslušného katastrálního území, bez parcel evidovaných zjednodušeným způsobem (dále jen "parcely ve zjednodušené evidenci"),
j) pořadové (pracovní) číslo katastrálního území - trojmístný kód z průběžné číselné řady, v níž jsou očíslována zpravidla abecedně uspořádaná katastrální území v rámci okresu,
k) kód výrobní podoblasti - dvoumístný kód, který slouží pro sumarizační účely a určuje, ve které podoblasti z hlediska zemědělského využití půdy katastrální území leží (tabulka kódů je v příloze č. 2),
l) datum poslední změny údajů.
2.2 ÚDAJE O PARCELE
2.2.1 Údaje o parcele (§ 7 vyhlášky) se evidují v katastru takto:
a) příslušnost do katastrálního území,
b) druh číslování parcel - jednomístný kód, který určuje číselnou řadu parcel a u parcel ve zjednodušené evidenci druh dřívější pozemkové evidence, v níž je parcela evidována; kódy jsou stanoveny v bodě 4 přílohy k vyhlášce,
c) parcelní číslo - skládá se z kmenového čísla (nejvýše 5 míst) a poddělení (nejvýše 3 místa),
d) výměra parcely - uvádí se na celé m
2
; u parcel ve zjednodušené evidenci se eviduje výměra celé parcely, nebyla- li měněna, nebo výměra zbytku parcely po provedených majetkoprávních změnách (odpisech),
e) kvalita výměry - jednomístný kód, který označuje způsob výpočtu výměry; kódy kvality výměry jsou stanoveny v bodě 5 přílohy k vyhlášce,
f) druh pozemku - dvoumístný kód a jeho slovní označení; kódy jsou stanoveny v bodě 1 přílohy k vyhlášce a slovní označení v příloze č. 2 tohoto návodu,
g) způsob využití nemovitosti - trojmístný kód a jeho slovní označení; kódy jsou stanoveny v bodě 2 přílohy k vyhlášce a slovní označení v tabulce č. 1 přílohy č. 4 tohoto návodu,
h) způsob ochrany nemovitosti - trojmístný kód a jeho slovní označení; kódy jsou stanoveny v bodě 3 přílohy k vyhlášce a slovní označení v tabulce č. 2 přílohy č. 4 tohoto návodu,
i) popisné číslo nebo evidenční číslo budovy - nejvýše čtyřmístné,
j) příslušnost k vlastníku - nejvýše pětimístné číslo listu vlastnictví [u parcel katastru tvořených parcelami ve zjednodušené evidenci ve vlastnictví různých vlastníků není číslo listu vlastnictví vyznačeno s výjimkou podle odst. 2.2.2 písm. c)],
k) rozlišení právního vztahu - jednomístný kód podle tabulky č. 4 přílohy č. 5,
l) označení listu katastrální mapy - nejvýše pětimístné číslo mapového listu, na němž je parcela zobrazena buď celá nebo z větší části; způsob vyznačení čísla mapového listu je uveden v příloze č. 3,
m) příslušnost budovy s číslem popisným nebo s číslem evidenčním k části obce - dvojmístné pořadové číslo části obce, v níž je budova očíslována,
n) souřadnice definičního bodu parcely - jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK v pořadí y, x, zaokrouhlené na celé metry; představují jednoznačnou globální lokalizaci parcely,
o) odkaz na položku výkazu změn - je tvořen čtyřmístným vlastním číslem položky výkazu změn a dvojčíslím roku; označuje odkaz na poslední zápis ve výkazu změn, jímž byl některý údaj změněn.
2.2.2 U parcel ve zjednodušené evidenci se evidují údaje podle odst. 2.2.1 písm. a) až d), j), o) a dále tyto údaje:
a) druh parcely: 1 - celá parcela; kódem se označuje celá parcela podle dřívější pozemkové evidence nebo její zbytek po převodu části parcely do parcely katastru ve vlastnictví téhož vlastníka, popř. po majetkoprávní změně (převod části parcely jinému vlastníkovi), 3 - parcela nebo díl parcely bez výměry; kódem se označují díly parcely rozdělené příděly mezi více vlastníků, 4 - skupina parcel; kódem se označuje skupina spolu sousedících parcel nebo zbytků parcel téhož vlastníka, které jsou sloučeny a evidovány ve zjednodušené evidenci pod společným parcelním číslem,
b) pořadové číslo jiného katastrálního území - kód podle odst. 2.1 písm. j); tento kód se uvádí pouze u parcel, které v katastru změnou hranice katastrálního území nebo zrušením původního katastrálního území přešly do jiného katastrálního území, než ve kterém byly evidovány v dřívější pozemkové evidenci; katastrální území neexistující již v katastru, ale existující v dřívějších pozemkových evidencích, se zařazují na konec číselné řady pořadových čísel; došlo-li ke změně hranice okresu, přiřadí se katastrálním územím ze sousedního okresu rovněž pořadová čísla z konce číselné řady; pořadové číslo katastrálního území se uvádí vždy u parcel označených kódem druhu číslování 8 a 9, lze ho uvést i u parcel s kódem druhu číslování 3, 6 a 7,
c) příslušnost k parcele katastru, u které je vyznačen kód rozlišení právního vztahu 8 a číslo listu vlastnictví trvalého uživatele, u parcel ve zjednodušené evidenci v trvalém užívání,
d) součástí parcelního čísla je i číslo dílu parcely (1 místo) zapsané podle dřívějších předpisů; nově se díly parcel již nevytvářejí.
2.2.3 Jestliže před digitalizací SGI do katastrálního území přecházejí parcely ve zjednodušené evidenci z jiných katastrálních území, odliší se parcelní čísla z těchto katastrálních území zvětšením o konstantu 10 000, 20 000 atd. V katastrálních územích s parcelami ve zjednodušené evidenci z tzv. pruského katastru se předsazená konstanta použije pro rozlišení číselných řad podle mapových listů.
2.3 ÚDAJE O VLASTNÍKU A JINÉM OPRÁVNĚNÉM
Údaje o vlastníku a jiném oprávněném (dále jen "vlastník", § 8 vyhlášky) se evidují v katastru takto:
a) příslušnost do katastrálního území, v němž má vlastník evidovány nemovitosti,
b) číslo listu vlastnictví (číslo vlastníka) - listy vlastnictví se číslují v rámci katastrálního území nejvýše pětimístným číslem počínaje číslem 1,
c) pořadové číslo spoluvlastníka - nejvýše trojmístné číslo, které rozlišuje spoluvlastníky téže nemovitosti, označené shodným číslem listu vlastnictví nebo rozlišuje osoby oprávněné z věcných břemen v listu vlastnictví 99990 až 99999,
d) číslo právnické osoby nebo rodné číslo fyzické osoby (společně dále jen "identifikátor"):
- číslo právnické osoby je desetimístné číslo, skládající se z osmimístného identifikačního čísla přiděleného statistickým úřadem (dále jen "IČO") a dvoumístného doplňku určeného pro vyznačení nižších organizačních jednotek; nemá-li právnická osoba členění na nižší organizační jednotky, jsou číslice v doplňku nulové; výjimečně lze použít pro právnickou osobu číslo jedenáctimístné, a to v případě, kdy má více než 99 nižších organizačních jednotek (číslice z 3. řádu čísla organizační jednotky se v tomto případě předřazuje před IČO),
- rodné číslo fyzické osoby je desetimístné; u osob narozených před 1.1.1954 se devítimístné číslo doplní na deset míst nulou na konci,
- pokud nebylo při zápisu podle dřívějších předpisů známé rodné číslo nebo IČO vlastníka nebo jiného oprávněného, bylo doplněno počítačem číslo fiktivní; fiktivní rodné číslo je jedenáctimístné, fiktivní číslo právnické osoby je desetimístné a na prvním místě je v obou případech konstanta 9 a na dalších čtyřech místech číslo okresu [odst. 2.1 písm. c)]; fiktivní čísla se postupně nahrazují skutečnými, nově lze vytvářet pouze fiktivní rodná čísla fyzických osob (např. při zápisech podle dříve vyhotovených listin, v nichž nebylo uvedeno rodné číslo ani datum narození),
- pokud nebylo při zápisu podle dřívějších předpisů známé rodné číslo fyzické osoby, ale pouze její datum narození nebo se jedná o fyzickou osobu, které rodné číslo nebylo přiděleno (např. cizinec, který si nezažádá o přidělení rodného čísla nebo mu nebylo vydáno), pak se vytvoří číslo náhradní obdobně jako rodné číslo, (tj. u mužů číslo ve tvaru RRMMDD, u žen číslo ve tvaru RR/5+M/MDD), se čtyřmi nulami na konci,
e) název a adresa sídla právnické osoby nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby v rozsahu nejvýše 60 znaků; u fyzických osob je pořadí slov toto:
- příjmení,
- jméno, popř. titul,
- jméno a popř. titul manželky (v případě různých příjmení manželů příjmení, jméno a titul manželky), jde-li o společné jmění manželů,
- stát (český překlad názvu, jde-li o místo pobytu mimo ČR),
- název místa trvalého pobytu,
- číslo popisné, popř. název ulice a číslo orientační;
v případě, že 60 znaků pro zápis osoby do katastru nestačí, použije se zkrácené označení sídla a adresy trvalého pobytu s tím, že se nejdříve upustí od zápisu poštovního směrovacího čísla, dále se zkrátí název místa sídla, trvalého pobytu, nezapíše se ulice a číslo orientační, pouze část obce a číslo popisné; jména se mohou krátit pouze výjimečně, a to tak, aby nemohlo dojít k záměně s jiným jménem; název právnické osoby a příjmení fyzické osoby se nesmí zkrátit v žádném případě,
f) spoluvlastnický podíl - uvádí se ve tvaru zlomku, čitatel má nejvýše čtyři číslice, jmenovatel nejvýše pět číslic; má-li čitatel nebo jmenovatel více číslic, uvede se samostatně v podrobnějších údajích katastru (odst. 2.4.1.7 přílohy č. 5),
g) odkaz na položku výkazu změn,
h) druh vlastnictví - kód, který odlišuje listy vlastnictví takto:
7 - list vlastnictví pro vyjádření evidence duplicitního zápisu vlastnictví k téže parcele podle § 37 odst. 3 vyhlášky (odst. 2.7 přílohy č. 5),
8 - list vlastnictví s nemovitostmi (odst. 2.5.2),
9 - list vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob (odst. 2.5.3),
i) charakteristika vlastníka - kód, který rozčleňuje vlastníky do těchto skupin:
1 - orgán státní správy a jím zřízená nebo založená právnická osoba, nebo právnická osoba zřízená zákonem, která má právo hospodaření s majetkem státu,
2 - ostatní právnické osoby,
3 - fyzická osoba (jednotlivá),
4 - fyzické osoby - manželé se společným jměním manželů,
7 - bývalá ČSFR,
8 - právnická osoba, která má majetek státu ve správě
(Pozemkový fond České republiky, Fond dětí a mládeže České republiky).
2.4 PODROBNĚJŠÍ ÚDAJE KATASTRU
2.4.1 Podrobnější údaje katastru jsou uvedeny v § 9 odst. 1 vyhlášky. V SPI se evidují tyto údaje:
a) příslušnost podrobnějšího údaje do katastrálního území,
b) číslo listu vlastnictví, ke kterému se podrobnější údaj katastru vztahuje,
c) pořadové číslo podrobnějšího údaje - nejvýše čtyřmístné číslo v rámci listu vlastnictví,
d) kód podrobnějšího údaje katastru (tabulka č. 1 přílohy č. 5),
e) číselný doplněk - nejvýše jedenáctimístný, obsahuje jednu z číselných konstant: parcelní číslo, rodné číslo, číslo právnické osoby, částku v Kč, číslo listu vlastnictví, číslo popisné s číslem bytu nebo nebytového prostoru vymezeného podle zvláštního předpisu /5/ jako jednotka (dále jen "jednotka") a pořadovým číslem vlastníka , číslo položky záznamu pro další řízení, číslo položky protokolu OR (odst. 1.3.4.2 přílohy č. 5),
f) odkaz na listinu, na základě které byl zapsán vznik právního vztahu k nemovitosti nebo jeho změna nebo jiný údaj katastru (skládá se z dvoumístného kódu listiny podle přílohy č. 5 tabulky č. 2, pětimístného čísla listiny nebo čtyřmístného data vzniku listiny a dvojčíslí roku),
g) odkaz na položku výkazu změn,
h) doplňkový text (tabulka č. 3 přílohy č. 5),
i) plomba [§ 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky].
Zásady zápisů údajů jsou stanoveny v příloze č. 5.
2.4.2 Údaji o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám (dále jen "údaje o BPEJ") jsou číselný kód BPEJ a jemu odpovídající výměra dílu parcely, je-li dotčena více kódy (odst. 4.1.10).
2.5 LIST VLASTNICTVÍ
2.5.1 Všeobecná ustanovení
List vlastnictví ve své historické podobě již v katastru neexistuje. Pojem je dále používán v souvislosti s tím, že číslo listu vlastnictví zůstává významnou identifikací příslušnosti vlastníka (spoluvlastníků) a jiného oprávněného k nemovitosti (skupině nemovitostí) a podrobnějších údajů o právních vztazích (§ 9 vyhlášky) k této nemovitosti. Listem vlastnictví se nadále nazývá jeden ze základních výstupů z katastru, který je členěn podle částí uvedených v odst.
2.5.1.5. Listy vlastnictví na tiskopisu, založené podle dřívějších předpisů, se dále nevedou a způsob jejich dřívějšího vedení je uveden v příloze č. 7 jen pro případné nahlížení.
2.5.1.1 List vlastnictví obsahuje údaje katastru o vlastníku nebo skupině spoluvlastníků (§ 8 vyhlášky), o parcelách, které jsou evidovány v jeho vlastnictví (§ 7 vyhlášky) a podrobnější údaje katastru (§ 9 vyhlášky), které se váží k vlastníku nebo parcelám, popř. k jednotkám v jeho vlastnictví. Označuje se číslem listu vlastnictví. List vlastnictví se vytváří automatizovaně z údajů SPI.
2.5.1.2 List vlastnictví se zakládá vždy jeden pro každého vlastníka (spoluvlastníky) v rámci katastrálního území.
2.5.1.3 List vlastnictví je podle předmětu vlastnictví uspořádán jako
a) list vlastnictví s nemovitostmi,
b) list vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob.
2.5.1.4 Listy vlastnictví jsou číslovány od jedničky v aritmetickém pořadí s tím, že je vyhrazeno číslo
a) 1 pro bývalé místní národní výbory, lze je rovněž použít pro obce v případě, že se v katastru realizuje přechod majetku ČR do majetku obce podle zvláštního předpisu /4/,
b) 2 pro okresní úřady,
c) 10001 zpravidla pro obce,
d) 10002 pro Pozemkový fond ČR,
e) 11000 pro neznámého vlastníka,
f) 99990 až 99999 pro osoby oprávněné z věcných břemen.
2.5.1.5 List vlastnictví je rozdělen na části označené A, B, B1, C, D a E a list vlastnictví s nemovitostmi má také část F (dále jen "A-LV, B-LV, B1-LV, C-LV, D-LV, E-LV, F-LV").
2.5.2 List vlastnictví s nemovitostmi
2.5.2.1 Část A-LV obsahuje údaje o vlastníkovi, popř. o každém spoluvlastníkovi:
a) pořadové číslo spoluvlastníka,
b) označení "SJM" při společném jmění manželů, nebo "ČR", popř. "ČR-Správce" u právnických osob, které hospodaří s pozemky ve vlastnictví České republiky nebo je mají ve správě,
c) jméno (název) vlastníka (spoluvlastníka), adresu trvalého pobytu (sídla),
d) identifikátor vlastníka (spoluvlastníka),
e) spoluvlastnický podíl,
f) rodné číslo a popř. odlišnou adresu druhého z manželů označených "SJM".
2.5.2.2 Část B-LV obsahuje parcelní čísla a další údaje o nemovitostech, které vlastník zapsaný v části A-LV vlastní nebo ke kterým má jiný oprávněný právo hospodaření nebo právo trvalého užívání nebo které má ve správě, popř. v prozatímní správě. Parcely jsou členěny do oddílů:
a) podle právního vztahu osoby uvedené v části A-LV k evidovaným nemovitostem: "VLASTNICTVÍ POZEMKU", "VLASTNICTVÍ STAVBY", "VLASTNICTVÍ POZEMKU A STAVBY", "PRÁVO HOSPODAŘENÍ K POZEMKU", "PRÁVO HOSPODAŘENÍ KE STAVBĚ", "PRÁVO HOSPODAŘENÍ K POZEMKU A STAVBĚ", "TRVALÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKU A STAVBY", "TRVALÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKU", "TRVALÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY", "SPRÁVA MAJETKU ČR", "POZEMEK A STAVBA RŮZNÉHO VLASTNÍKA", "PROZATÍMNÍ SPRÁVA NÁRODNÍHO MAJETKU",
b) u parcel ve zjednodušené evidenci: "POZEMKY VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI - PARCELY PŮVOD EVIDENCE NEMOVITOSTÍ (EN) nebo POZEMKOVÝ KATASTR (PK) nebo GRAFICKÝ PŘÍDĚL (GP) nebo POZ.KATASTR - JINÉ KÚ (JK)".
2.5.2.3 Část B1-LV obsahuje:
a) jiná věcná práva k nemovitostem (např. práva k cizím nemovitostem odpovídající věcnému břemenu, věcná práva ke stavbě, která je nemovitostí, ale není předmětem evidování v katastru), pokud byla tato práva zapsána podle dřívějších předpisů,
b) odkazy na listiny, tj. spisové značky listin nebo jiné jejich označení (např. název a datum jejich vyhotovení) nebo čísla knihovních vložek pozemkových knih (byl-li zápis proveden podle pozemkové knihy), podle nichž práva zapsaná v části B1-LV vznikla,
c) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů obsažených v části B1-LV.
2.5.2.4 Část C-LV obsahuje:
a) poznámky podle § 9 odst. 1 písm. a) zvláštního předpisu /2/ (např. omezení dispozičních práv z titulu vyhlášení konkursu nebo z titulu předběžného opatření soudu), závady (např. zástavní právo, věcné předkupní právo) a omezení z práva odpovídajícího věcnému břemenu (služebnosti),
b) odkazy na listiny, podle nichž práva zapsaná v části C-LV nebo jejich omezení vznikla,
c) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů obsažených v části C-LV.
2.5.2.5 Část D-LV obsahuje:
a) poznámky o podaném žalobním návrhu podle § 9 odst. 1 písm. b) zvláštního předpisu /2/,
b) jiné zápisy, které bližším způsobem vysvětlují nebo doplňují zápisy v částech A-LV, B-LV, B1-LV a C-LV,
c) odkazy na listy vlastnictví, na nichž je zapsáno oprávnění odpovídající omezení zapsanému v části C-LV apod.,
d) odkazy na listiny, podle nichž byla v části D-LV zapsána změna,
e) odkazy na položku zápisu v záznamu pro další řízení,
f) odkazy na položku zápisu v protokolu OR,
g) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů v části D-LV.
2.5.2.6 Část E-LV obsahuje:
a) odkazy na listiny
aa) nabývací tituly, podle nichž vlastnická a jiná práva k nemovitostem uvedeným v části B-LV pro osoby uvedené v části A- LV vznikla, popř. podle nichž vznikla i jiná věcná práva uvedená v jiné části listu vlastnictví,
ab) jiné podklady, podle nichž byly zapsány změny práv a dalších údajů na listu vlastnictví, nejsou-li již uvedeny u změněného údaje v příslušné části listu vlastnictví (C-LV a D-LV),
b) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů podle listin v písm. a).
Uvedený obsah je členěn podle předmětu, ke kterému se listina vztahuje: celé vlastnictví - spoluvlastník - parcela - budova
.
2.5.2.7 Část F-LV obsahuje u parcel zemědělských pozemků charakterizovaných vlastnickým vztahem: parcelní číslo (jde-li o parcelu ve zjednodušené evidenci, pak také druh pozemkové evidence) a kód BPEJ. Zasahuje-li do parcely více BPEJ, jsou u parcely uvedeny kódy všech zasahujících BPEJ a jim odpovídající výměry dílů parcely.
2.5.3 List vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob
2.5.3.1 Část A-LV obsahuje:
a) pořadové číslo spoluvlastníka (vlastníka jednotky),
b) označení "SJM" při společném jmění manželů nebo "ČR", popř. "ČR-Správce" u právnických osob, které hospodaří s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky nebo je mají ve správě,
c) jméno (název) spoluvlastníka (vlastníka jednotky), adresu jeho trvalého pobytu (sídla),
d) identifikátor spoluvlastníka (vlastníka jednotky),
e) rodné číslo a popř. adresu druhého z manželů při zápisu nemovitostí v SJM,
f) spoluvlastnický podíl na společných částech domu, popř. i pozemku u spoluvlastníka (vlastníka jednotky); pokud jednu jednotku má v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků, eviduje se u každého z nich spoluvlastnický podíl, který vznikne vynásobením spoluvlastnického podílu na jednotce a spoluvlastnického podílu na společných částech domu připadajícího na předmětnou jednotku.
2.5.3.2 Část B-LV obsahuje parcelní číslo, číslo popisné, popř. část obce a další údaje o nemovitosti - budově, popř. domu s jednotkami ve vlastnictví [§ 2 písm. d) zvláštního předpisu /5/] a o pozemku pod touto budovou, které jsou předmětem práv ve smyslu § 4 a 21 zvláštního předpisu /5/. V části B-LV může být uvedeno i více parcel s budovami (domy) s různými čísly popisnými, které tvoří jednu budovu (odst. 3.2.1) a budovy, které jsou příslušenstvím domu s jednotkami, evidované na samostatných parcelách. Mají-li spoluvlastníci domu s jednotkami (vlastníci jednotek) ve spoluvlastnictví i další související pozemky a budovy, a to v podílech odpovídajících výši jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu, mohou být tyto nemovitosti zapsány také v části B-LV tohoto listu vlastnictví spolu s domem a pozemkem pod tímto domem.
2.5.3.3 Část B1-LV obsahuje:
a) slovní označení jednotek podle jejich využití (byt, ateliér, garáž, provozovna, dílna nebo ostatní nebytový prostor),
b) označení jednotek podle jejich jednoznačného očíslování v budově s uvedením čísla popisného domu a pořadového čísla spoluvlastníka (vlastníka jednotky),
c) jiná věcná práva k nemovitostem,
d) odkazy na listiny, podle nichž práva zapsaná v části B1-LV vznikla,
e) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů obsažených v části B1-LV.
2.5.3.4 Část C-LV obsahuje:
a) poznámky podle § 9 odst. 1 písm. a) zvláštního předpisu /2/ (např. omezení dispozičních práv z titulu vyhlášení konkursu nebo z titulu předběžného opatření soudu), omezení převodu nemovitostí podle dřívějších předpisů, závady (např. zástavní právo, věcné předkupní právo) a omezení z práva odpovídajícího věcnému břemenu (služebnosti),
b) odkazy na listiny, podle nichž práva zapsaná v části C-LV nebo jejich omezení vznikla,
e) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů obsažených v části C-LV.
2.5.3.5 Část D-LV obsahuje:
a) poznámky o podaném žalobním návrhu podle § 9 odst. 1 písm. b) zvláštního předpisu /2/,
b) jiné zápisy, které bližším způsobem vysvětlují nebo doplňují zápisy v částech A-LV, B-LV, B1-LV a C-LV,
c) odkazy na listy vlastnictví, na nichž je zapsáno oprávnění odpovídající omezení zapsanému v části C-LV apod.,
d) odkazy na listiny, podle nichž byla v části D-LV a v listu vlastnictví na tiskopisu i v části A-LV a B-LV zapsána změna,
e) odkazy na položku zápisu v záznamu pro další řízení,
f) odkazy na položku zápisu v protokolu OR,
g) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů v části D-LV.
2.5.3.6 Část E-LV obsahuje:
a) odkazy na listiny
aa) nabývací tituly, podle nichž vlastnická a jiná práva k nemovitostem uvedeným v části B-LV a k jednotkám v části B1-LV pro osoby uvedené v části A-LV vznikla, popř. podle nichž vznikla i jiná věcná práva uvedená v jiné části listu vlastnictví,
ab) jiné podklady, podle nichž byly zapsány změny práv a dalších údajů na listu vlastnictví, nejsou-li již uvedeny u změněného údaje v příslušné části listu vlastnictví (B1-LV, C-LV a D-LV).
b) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů podle listin v písm. a).
Uvedený obsah je členěn podle předmětu, ke kterému se listina vztahuje: celé vlastnictví - spoluvlastník - parcela - budova - jednotka
.
2.5.4 Odstranění zápisu spoluvlastnictví singularistů v části A-LV
Je-li v části A-LV vlastník (spoluvlastník) nemovitosti identifikován pouze jako vlastník jiné nemovitosti nebo jako vlastník zapsaný na jiném určitém listu vlastnictví (např. Vlastník čp. 5 zapsaný na listu vlastnictví 79 nebo pouze Vlastníci zapsaní na listu vlastnictví 105), nahradí se tento zápis údaji o vlastníku podle odst. 2.3 takto:
Je-li zapsaným vlastníkem (spoluvlastníkem) na příslušném listu vlastnictví nebo u čísla popisného
a) stále tatáž osoba, která byla vlastníkem (spoluvlastníkem) předmětných nemovitostí i před 1.1.1951, nahradí se dosavadní zápis na předmětném listu vlastnictví údaji o tomto vlastníku (spoluvlastníku),
b) nový vlastník (spoluvlastník) na základě listiny, která současně dokládá i převod (přechod) vlastnického práva nebo spoluvlastnického podílu na nemovitosti zapsané na předmětném listu vlastnictví, nahradí se dosavadní zápis na tomto listu vlastnictví údaji o novém vlastníku (spoluvlastníku),
c) nový vlastník (spoluvlastník) na základě listiny, která současně nedokládá převod (přechod) vlastnického práva nebo spoluvlastnického podílu na nemovitosti zapsané na předmětném listu vlastnictví, nahradí se dosavadní zápis na tomto listu vlastnictví údaji o vlastníku (spoluvlastníku), který byl vlastníkem předmětných nemovitostí před 1.1.1951 nebo vlastníkem (spoluvlastníkem), kterému naposledy svědčí nabývací titul vlastnictví nebo spoluvlastnictví k nemovitosti zapsané na předmětném listu vlastnictví.
3 EVIDOVÁNÍ PRÁV K NEMOVITOSTEM A K JEDNOTKÁM A JEJICH OMEZENÍ
Práva k nemovitostem a k jednotkám (§ 2 odst. 1 a 4 zvláštního předpisu /1/) a podrobnější údaje katastru (§ 9 odst. 1 vyhlášky) se v katastru evidují v údajích SPI, kde jsou vztaženy k číslu listu vlastnictví. Způsob zápisu do SPI je stanoven v příloze č. 5.
3.1 VLASTNICKÉ PRÁVO K NEMOVITOSTI
Nemovitosti ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby se uvádějí na listu vlastnictví této osoby. Podílové spoluvlastnictví nemovitosti je vyznačeno na společném listu vlastnictví velikostí spoluvlastnického podílu u každého ze spoluvlastníků nemovitosti. V údajích o parcele se vlastnické právo k nemovitosti vyznačuje číslem listu vlastnictví. Pokud se nemovitost v důsledku změny vlastnického práva převádí na list vlastnictví nabyvatele, zapisují se na tento list vlastnictví i všechna platná věcná práva vážící se k této nemovitosti (odst. 3.7 až 3.10).
3.1.1 Vlastnické právo k nové (dokončené) budově
Jako vlastník nové budovy (odst. 4.1.2) se zapisuje stavebník uvedený v kolaudačním rozhodnutí, popř. v povolení k uvedení budovy do trvalého provozu (užívání), není-li jinou listinou (smlouvou o dílo uzavřenou podle § 536 a násl. zvláštního předpisu /6/, schváleným soudním smírem nebo rozsudkem soudu, usnesením soudu vydaném v řízení o dědictví, rozhodnutím správního orgánu, apod.) prokázáno, že vlastníkem je někdo jiný (§ 5 odst. 6 zvláštního předpisu /1/). Je-li stavebníků podle kolaudačního rozhodnutí více, zapisují se v souladu s § 137 odst. 2 zvláštního předpisu /7/ všem spoluvlastníkům stejné spoluvlastnické podíly, není-li jinou listinou, např. dohodou stavebníků uzavřenou před započetím výstavby, prokázáno něco jiného.
Vlastník budovy dokončené před rokem 1951, dosud v katastru neevidované, se zapisuje do katastru na základě výpisu z pozemkové knihy, v níž je příslušná stavební parcela uvedena, není-li jinou listinou prokázáno, že vlastníkem je někdo jiný. Pokud nelze doložit vlastnictví k budově uvedenými listinami, zapisuje se vlastnické právo k této nemovitosti, je-li nesporné, na základě osvědčení o prohlášení sepsaném ve formě notářského zápisu nebo na základě soudního smíru (§ 5 odst. 4 zvláštního předpisu /1/).
3.1.2 Vlastnické právo k rozestavěné budově
Při zápisu vlastníka rozestavěné budovy (odst. 4.1.3) se postupuje podle odst. 3.1.1 s tím, že namísto kolaudačního rozhodnutí [popř. povolení k uvedení budovy do trvalého provozu (užívání)] se použije stavební povolení.
3.1.3 Vlastnické právo k budově, která zčásti spočívá na jiné budově a právo odpovídající věcnému břemenu spojené s vlastnictvím této budovy
Budova, která zčásti spočívá na jiné budově (terasové rodinné domky, garáže apod.), tzn., že každá z těchto budov je alespoň z části založena do terénu, se zapisuje do katastru na základě podkladů uvedených v odst. 4.1.2, popř. 4.1.3. Podle odst. 3.1.1, popř. 3.1.2 se zapisuje do katastru i vlastník této budovy.
Na základě ohlášení vlastníka a stavebního povolení vydaného do 1. 7. 1998 (tj do dne nabytí účinnosti zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zvláštní předpis /8/), jehož právní mocí vzniklo podle § 66 odst. 2 zvláštního předpisu /8/ ve prospěch vlastníka povolené budovy věcné břemeno vůči vlastníkovi budovy, na které spočívá, se dále zapisuje záznamem do katastru právo odpovídající tomuto věcnému břemenu, a to nejdříve se zápisem horní budovy (i rozestavěné).
U budovy, která má zčásti spočívat na stavbě ve vlastnictví jiné osoby, a na kterou bylo vydáno stavební povolení po 1. 7. 1998, se právo odpovídající věcnému břemenu, které podle § 58 odst. 5 zvláštního předpisu /8/ má být zřízeno, do katastru zapisuje vkladem na základě písemné smlouvy, a to nejdříve se zápisem horní budovy (i rozestavěné). Pokud při výstavbě např. poschoďových garáží není horní garáž ani zčásti založena do terénu, nejedná se u horní garáže o samostatnou budovu. Horní garáž je nástavbou na spodní garáži, popř. na jiné budově a obě jsou součástí jedné budovy (nemovitosti), která se zapisuje do katastru do podílového spoluvlastnictví stavebníků. Je-li v katastru evidována horní garáž, která je podle výše uvedeného pouze nástavbou na spodní garáži, jako samostatná budova jiného vlastníka než spodní garáž, lze tento chybný zápis v katastru opravit např. na návrh spoluvlastníků (stavebníků) na opravu chyby podle § 8 zvláštního předpisu /1/ doložený prohlášením o narovnání sepsaným ve formě notářského zápisu nebo soudního smíru (§ 5 odst. 4 zvláštního předpisu /1/).
3.2 VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTCE
Jednotka ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby se zapisuje do listu vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob založeného pro jednu budovu s vymezenými jednotkami [§ 2 písm. a) zvláštního předpisu /5/]. Zápis se vyjadřuje podrobnějšími údaji katastru (tabulka č. 1 přílohy č. 5).
3.2.1 Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově
O prohlášení vlastníka budovy, kterým vlastník vymezil jednotky v budově podle § 5 odst. 1 zvláštního předpisu /5/ (dále jen "prohlášení vlastníka"), se činí zápis vkladem do katastru, který spočívá v zápisu budovy s jednotkami resp. domu s jednotkami vymezenými prohlášením vlastníka na samostatném listu vlastnictví pro byty a nebytové prostory ve vlastnictví osob. Budova, tak jak je vymezena v § 2 zvláštního předpisu /5/ a s ohledem na § 118 zvláštního předpisu /7/, může být podle dřívějších předpisů v katastru evidována na jedné nebo více parcelách a může být označena jedním nebo více čísly popisnými.
Budova a pozemek (pozemky), které jsou předmětem práv ve smyslu § 21 zvláštního předpisu /5/, se uvádějí v listu vlastnictví pod nadpisem "DŮM S BYTY A NEBYTOVÝMI PROSTORY A S POZEMKEM" nebo "DŮM S BYTY A NEBYTOVÝMI PROSTORY NA CIZÍM POZEMKU". Podrobnějšími údaji katastru se zapisují všechny jednotky vymezené v prohlášení vlastníka budovy (příloha č. 5). Věcná práva, která vázla na budově nebo pozemku před zápisem prohlášení vlastníka se přepisují podrobnějšími údaji katastru na nový list vlastnictví s původními nabývacími tituly nebo s jinými listinami, které byly podkladem k jejich zápisu s tím, že věcná práva, která vázla na budově, se přepíší jednotlivě ke všem zapsaným jednotkám.
3.2.2 Prohlášení vlastníka všech jednotek v domě o rušení vymezení jednotek v domě
Zápisem prohlášení vlastníka (spoluvlastníků) všech jednotek v domě podle § 5 odst. 2 zvláštního předpisu /5/, který se děje vkladem do katastru, se vlastník všech jednotek v domě stává vlastníkem budovy. Pro vlastníka budovy se zakládá nový list vlastnictví s nemovitostmi, na který se přepisují všechny nemovitosti dosud evidované v listu vlastnictví pro byty a nebytové prostory ve vlastnictví osob (budova a pozemek) a dále podrobnějšími údaji katastru všechna věcná práva, která nadále váznou na budově, případně i na pozemku. Dosavadní list vlastnictví se ruší.
3.2.3 Změna obsahu prohlášení vlastníka
Změna obsahu prohlášení vlastníka se do katastru zapisuje:
a) vkladem, týká-li se změna spoluvlastnických podílů na společných částech domu nebo počtu vymezených jednotek v domě, nebo
b) způsobem obdobným zápisu jiných údajů katastru (§ 41 vyhlášky) v ostatních případech.
Změna prohlášení musí být podepsána vlastníky jednotek, a to nejméně tříčtvrtinovou popř. nadpoloviční většinou všech hlasů (§ 11 odst. 4 až 6 zvláštního předpisu /5/) s tím, že mezi nimi musí být vždy podpisy vlastníků, jejichž jednotek a spoluvlastnických podílů se změna týká.
Týká-li se změna prohlášení vlastníka pouze údajů, které nejsou předmětem zápisu v katastru, vyjadřuje se tato změna pouze zápisem další listiny (změny prohlášení) do listu vlastnictví.
K návrhu na vklad změny nebo k ohlášení změny prohlášení vlastníka do katastru musí být přiložen zápis z jednání společenství vlastníků a prezenční listina. Na ohlášení změny se nevyžadují ověřené podpisy vlastníků (§ 11 odst. 9 zvláštního předpisu /5/)
.
3.2.4 Spoluvlastnictví domu a vlastnictví jednotky
Spoluvlastnictví domu podle § 4 zvláštního předpisu /5/, představované spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a vlastnictvím jednotky, se zapisuje uvedením spoluvlastnických podílů v údajích o vlastnících a v podrobnějších údajích katastru se u příslušné jednotky zapisuje příslušné pořadové číslo spoluvlastníka - vlastníka jednotky.
K návrhu na vklad vlastnického práva k jednotce podle zvláštního předpisu /5/ musí být přiložena smlouva o převodu jednotky v domě s
a) půdorysy všech podlaží, popř. jejich schématy,
b) potvrzením banky o splacení odpovídající části úvěru s určením, kterých jednotek se splátka úvěru týkala u převodu vlastnictví jednotky pořízené v rámci družstevní výstavby a dalšími doklady podle § 4 zvláštního předpisu /2/ a § 34 odst.6 vyhlášky.
3.2.5 Smlouva o výstavbě
Smlouva o výstavbě (§ 18 a 19 zvláštního předpisu /5/) a její doplňky se zapisují do katastru vkladem. Při zápisu se postupuje podle těchto zásad:
a) pro stavebníky uvedené ve smlouvě se zakládá společný list vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob, do kterého se zapisuje smlouva o výstavbě,
b) při výstavbě domu na pozemku ve spoluvlastnictví stavebníků se k dotčenému pozemku v údajích o parcele vyznačuje číslo listu vlastnictví stavebníků; v údajích o vlastníku se zapisují spoluvlastnické podíly k pozemku podle smlouvy o výstavbě,
c) při výstavbě domu na cizím pozemku se podrobnějšími údaji katastru zapisují na listu vlastnictví stavebníků informace o výstavbě domu na cizím pozemku,
d) vlastnictví k budoucím jednotkám a spoluvlastnické podíly na společných částech domu se při vkladu smlouvy o výstavbě do katastru nezapisují.
3.2.6 Smlouva o výstavbě domu formou nástavby, vestavby a přístavby
Vkladu smlouvy o výstavbě domu formou nástavby, vestavby a přístavby musí v katastru předcházet vklad prohlášení vlastníka budovy, kterým vlastník vymezil jednotky ve stávající budově, pokud se nejedná o budovu pouze s jednou jednotkou.
Při vkladu smlouvy o výstavbě domu formou nástavby, vestavby a přístavby se zakládá pro stavebníky nový list vlastnictví. Při výstavbě domu na vlastním pozemku se při vkladu smlouvy o výstavbě vkládá i spoluvlastnický podíl k pozemku. K předmětnému pozemku se v údajích o parcele vyznačuje nové hmslo listu vlastnictví stavebníků. V údajích o vlastníku se zapisují spoluvlastnické podíly k pozemku podle smlouvy o výstavbě.
Na listu vlastnictví vlastníka všech dosavadních jednotek v budově zůstává zapsána pouze budova na pozemku a jednotlivé jednotky, popř. další věcná práva, která váznou na jednotkách. Při převodu nebo přechodu vlastnického práva k dosavadním jednotkám v průběhu výstavby nových jednotek přechází na nabyvatele podle § 18 odst. 4 zvláštního předpisu /5/ i práva a závazky ze smlouvy o výstavbě domu. Nový vlastník jednotky se zapisuje jako spoluvlastník na list vlastnictví s budovou a vymezenými jednotkami a současně jako jeden ze stavebníků na list vlastnictví se zapsanou smlouvou o výstavbě. V případě, že dům stojí na vlastním pozemku, je předmětem převodu s vlastnictvím jednotky i spoluvlastnický podíl na pozemku, jehož výše se řídí údaji uvedenými ve smlouvě o výstavbě.
3.2.7 Vlastnické právo k jednotkám po výstavbě
Po výstavbě se dům a jednotky zapisují do katastru na základě ohlášení vlastníků jednotek doloženého podle odst. 4.1.2 a podle zásad stanovených v odst. 3.2.1 a 3.2.4. Vlastnické právo k jednotkám se zapisuje podle smlouvy o výstavbě, popř. podle dalších listin v případě převodu nebo přechodu práv a povinností podle smlouvy o výstavbě na právní nástupce účastníků smlouvy. Není-li ve smlouvě uvedeno, která jednotka bude po její realizaci náležet kterému vlastníku, je nutné nejprve vložit do katastru změnu smlouvy o výstavbě, která tyto údaje obsahuje.
Do katastru se zapisují vždy všechny jednotky v domě s určením jejich vlastníků včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu podle smlouvy o výstavbě.
3.2.8 Vlastnické právo k rozestavěné jednotce
Jako vlastník rozestavěné jednotky (odst. 4.1.4) se zapisuje stavebník uvedený ve smlouvě o výstavbě, není-li jinou listinou (např. usnesením soudu vydaným v řízení o dědictví) prokázáno, že vlastníkem je jiná osoba. Při zápisu vlastnického práva k rozestavěným jednotkám se postupuje obdobně jako při zápisu vlastnického práva k jednotkám podle odst. 3.2.1 a 3.2.4.
3.3 HISTORICKÉ PATROVÉ VLASTNICTVÍ
Vlastnické právo k domům rozděleným před rokem 1856 podle "zvláštních hmotných částí", tj. např. podle pater, se do katastru zapisuje způsobem obdobným zápisu domu s jednotkami vymezenými podle § 5 zvláštního předpisu /5/.
Jedná se pouze o domy takto rozdělené před rokem 1856 a do katastru převzaté z pozemkových knih. Od roku 1856 bylo nařízením ministerstva vnitra a spravedlnosti ze dne 27. prosince 1856, č. 1 říšského zákoníku z r. 1857 zakázáno do budoucna dělit domy podle zvláštních hmotných částí. Vlastníkům takto rozdělených částí se však tímto nařízením nebránilo s nimi podle svého práva nakládat. V případě, že vlastník jedné části domu nabyl vlastnictví k části další, tyto části se podle uvedeného nařízení spojily v jednu samostatnou část domu a vlastník již nemohl s původními částmi domu jednotlivě nakládat. Toto právo bylo aprobováno do právního pořádku České republiky.
3.4 PRÁVA K MAJETKU VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
3.4.1 Právo hospodaření s majetkem státu
Nemovitosti ve vlastnictví České republiky, k nimž bylo zřízeno právo hospodaření (zvláštní předpisy /9/ a /22/) se uvádějí na listu vlastnictví té osoby, pro kterou bylo právo zřízeno. Vlastník nemovitosti, Česká republika, se vyjadřuje prostřednictvím údajů o vlastníku (údajů o právnické osobě, která má k nemovitostem právo hospodaření), t.j. prostřednictvím kódu charakteristiky vlastníka 1. Tím je zajištěno ve výstupech automatické uvedení zkratky "ČR" před názvem právnické osoby, která má k nemovitostem právo hospodaření. Předmětné parcely jsou v listu vlastnictví uvedeny pod nadpisem "PRÁVO HOSPODAŘENÍ K POZEMKU" nebo "PRÁVO HOSPODAŘENÍ K POZEMKU A STAVBĚ" nebo "PRÁVO HOSPODAŘENÍ KE STAVBĚ".
Převod práva hospodaření se do katastru zapisuje způsobem obdobným záznamu (§ 7 zvláštního předpisu /2/).
Je-li k nemovitosti zřízeno společné právo hospodaření více státním právnickým osobám, zapisuje se do katastru i výše podílu, v jakém jednotlivé osoby toto právo vykonávají, a to způsobem obdobným zápisu spoluvlastnického podílu k nemovitosti.
3.4.2 Právo trvalého užívání
Nemovitosti, k nimž bylo zřízeno právo trvalého užívání (zvláštní předpisy /9/ a /22/),s výjimkou pozemků ve zjednodušené evidenci, se v katastru uvádějí na dvou listech vlastnictví:
a) na listu vlastnictví zřizovatele práva trvalého užívání, který má k nemovitostem právo hospodaření (okresní úřad, Ministerstvo financí),
b) na listu vlastnictví trvalého uživatele; v údajích o parcele se vyznačuje číslo listu vlastnictví trvalého uživatele a kód rozlišení právního vztahu 4 nebo 6 nebo 8, popř. 5 (tabulka č. 4 přílohy č. 5).
Předmětné parcely jsou v obou listech vlastnictví uvedeny pod nadpisy "TRVALÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKU", "TRVALÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY" nebo "TRVALÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKU A STAVBY". Způsob zápisu práva trvalého užívání do katastru je uveden v odst. 2.4.9 přílohy č. 5.
Parcely ve zjednodušené evidenci se uvádějí pouze na listu vlastnictví zřizovatele práva trvalého užívání. Při zápisu parcely ve zjednodušené evidenci se uvádí její příslušnost k parcele katastru [odst. 2.2.2 písm. c)].
3.4.3 Správa nemovitostí ve vlastnictví státu
Nemovitosti ve vlastnictví České republiky, které spravuje Pozemkový fond ČR nebo Fond dětí a mládeže ČR (dále jen "Fond"), se uvádějí na listu vlastnictví příslušného Fondu. Vlastník nemovitosti, Česká republika, se vyjadřuje v katastru prostřednictvím údajů o vlastníku (o právnické osobě, která předmětné nemovitosti spravuje), t.j. prostřednictvím kódu charakteristiky vlastníka 8 (odst. 2.4.7 přílohy č. 5). Tím je zajištěno ve výstupech automatické uvedení zkratky "ČR" před názvem Fondu, který majetek spravuje. Předmětné parcely jsou na listu vlastnictví uvedeny pod nadpisem "SPRÁVA MAJETKU ČR".
3.4.4 Prozatímní správa nemovitostí ve vlastnictví státu
Nemovitosti ve vlastnictví České republiky, které jsou v prozatímní správě okresního (obvodního) úřadu, statutárního města, popř. v Praze příslušné městské části (zvláštní předpisy /9/, /11/ a /23/), se uvádějí na listu vlastnictví příslušného prozatímního správce. Vlastník nemovitosti, Česká republika, se v katastru vyjadřuje prostřednictvím údajů o vlastníku (údajů o právnické osobě, která má předmětné nemovitosti v prozatímní správě), t.j. prostřednictvím kódu charakteristiky vlastníka 1 (odst. 2.4.8 přílohy č. 5). Prozatímní správa nemovitostí se vyjadřuje v údajích o parcele prostřednictvím kódu rozlišení právního vztahu (tabulka č. 4 přílohy č. 5). Předmětné parcely katastru jsou na listu vlastnictví uvedeny pod nadpisem "PROZATÍMNÍ SPRÁVA NÁRODNÍHO MAJETKU". Parcely ve zjednodušené evidenci jsou na listu vlastnictví uvedeny se zkratkou "PS".
3.5 OPRÁVNĚNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HOSPODAŘIT SE SVĚŘENÝM MAJETKEM MĚSTA
Nemovitosti ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo statutárních měst, svěřené městským částem na základě oprávnění hospodařit s tímto majetkem podle zvláštních předpisů /11/ a /12/, se uvádějí na listu vlastnictví, na němž se jako vlastník uvede název města a za slovem "svěřeno" název městské části. Např.: Hl. m. Praha, svěřeno městské části Praha 12 Modřany, Město Ostrava, svěřeno městské části Slezská Ostrava (odst. 2.4.1.6 přílohy č. 5).
3.6 SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL
Spoluvlastnický podíl k nemovitosti (popř. ke společným částem domu) je údajem o vlastníku a do katastru se zapisuje formou zlomku (odst. 2.4.1.7 přílohy č. 5). Spoluvlastnický podíl k jednotce se vždy uvádí v doplňkovém textu věty D pro zápis jednotky. Spoluvlastnický podíl ke společným částem domu, které jsou společné jen některým vlastníkům jednotek, se do katastru nezapisuje.
3.7 ZÁSTAVNÍ PRÁVO
3.7.1 Zástavní právo, jehož předmětem je nemovitost nebo jednotka, se uvádí na listu vlastnictví vlastníka nemovitosti, popř. jednotky (zástavce). U zástavního práva se eviduje:
a) předmět zástavního práva (zástava),
b) zástavní věřitel s údaji podle odst. 2.3 písm. d) a e),
c) výše pohledávky, která je zástavním právem zajištěna,
d) zástavce, zastavuje-li v případě spoluvlastnictví k nemovitosti nebo jednotce svůj podíl na nemovitosti (jednotce) pouze některý ze spoluvlastníků,
e) datum, kdy nastaly právní účinky vkladu práva, popř. datum vzniku zástavního práva.
Zápis se vyjádří podrobnějšími údaji katastru (odst. 2.4.3 přílohy č. 5)
.
3.7.2 Změna zástavního práva ze zákona v osobě zástavního věřitele v důsledku postoupení pohledávky podle § 524 a násl. zvláštního předpisu /7/ nebo na základě jiné právní skutečnosti, tj. změna oprávnění ze závazkového vztahu, se v katastru vyznačuje jako změna zástavního věřitele u již evidovaného zástavního práva. Změna zástavního věřitele se zapisuje záznamem způsobem podle odst. 2.4.3.3 přílohy č. 5 na základě ohlášení postupitele (dosavadního věřitele) nebo postupníka (nového věřitele) doloženého:
a) souhlasným prohlášením postupitele a postupníka [§ 36 odst.5 písm. a) vyhlášky] v případě, že smlouva o postoupení pohledávky, popř. smlouva o prodeji podniku (§ 476 a násl. zvláštního předpisu /6/) neobsahuje potřebné údaje ohledně přechodu zástavního práva na nového věřitele nebo
b) úředně ověřenou kopií smlouvy o postoupení pohledávky, ze které vyplývá, kdo se stává novým zástavním věřitelem, z jakého zástavního práva a ke kterým nemovitostem.
3.7.3 Zánik zástavního práva ze zákona se zapíše záznamem na základě souhlasného prohlášení zástavního věřitele a zástavce podle § 36 odst. 5 písm. a) vyhlášky nebo na základě potvrzení zástavního věřitele o zániku zástavního práva podle § 36 odst. 5 písm. b) vyhlášky.
3.7.4 Zánik zástavního práva, které bylo přepsáno z pozemkové knihy, ale u kterého nelze doložit, že půjčka byla splacena a věřitel nebo dlužník již neexistuje, se zapíše do katastru záznamem podle § 5 odst. 4 zvláštního předpisu /1/ (skutečnosti nelze doložit a jsou-li nesporné) na základě osvědčení o prohlášení sepsaném ve formě notářského zápisu.
3.8 VĚCNÉ BŘEMENO A PRÁVO ODPOVÍDAJÍCÍ VĚCNÉMU BŘEMENU
3.8.1 Věcné břemeno (podle dřívějších předpisů označované jako služebnost) se uvádí na listu vlastnictví vlastníka nemovitosti nebo jednotky, který je nositelem povinností vyplývajících z obsahu věcného břemena (dále jen "povinný") a na listu vlastnictví osoby, které právo odpovídající věcnému břemenu svědčí (dále jen "oprávněný"), a to jen v případě, že je právo spojeno s vlastnictvím nemovitosti, popř. jednotky. Zápis se vyjadřuje podrobnějšími údaji katastru (odst. 2.4.2 přílohy č. 5).
3.8.2 Na listu vlastnictví povinného se uvádí:
a) obsah věcného břemena,
b) nemovitost nebo jednotka, na nichž věcné břemeno vázne,
c)
1. oprávněný (jsou-li oprávněnými manželé, uvádí se každý zvlášť), anebo
2. nemovitost nebo jednotka oprávněného, s jejichž vlastnictvím je právo spojeno.
3.8.3 Na listu vlastnictví oprávněného se uvádí:
a) právo odpovídající věcnému břemenu,
b) nemovitost nebo jednotka oprávněného, s jejichž vlastnictvím je právo spojeno,
c) nemovitost nebo jednotka povinného, na nichž věcné břemeno vázne.
3.8.4 Pokud právo odpovídající věcnému břemenu svědčí určité osobě [odst. 3.8.2 písm. c) 1], uvádí se na listu vlastnictví povinného kromě údajů podle odst. 3.8.2 také její jméno (název), trvalý pobyt (sídlo) a identifikátor. Na listu vlastnictví oprávněného (pokud je list vlastnictví založen) se právo v takovém případě nevyznačuje (ani se pro něho list vlastnictví nezakládá).
3.8.5 Vázne-li věcné břemeno, které svědčí určité osobě, pouze na spoluvlastnickém podílu k nemovitosti (např. povinnost zaopatření oprávněného ve stáří), obsahuje zápis na LV povinného i označení povinné osoby a spoluvlastnický podíl, na kterém věcné břemeno vázne.
3.8.6 Zánik věcného břemena ze zákona se zapíše do katastru záznamem na základě souhlasného prohlášení povinného a oprávněného podle § 36 odst. 5 písm. a) vyhlášky nebo na základě potvrzení oprávněného o zániku zástavního práva podle § 36 odst. 5 písm. b) vyhlášky.
3.8.7 Zánik práva odpovídajícího věcnému břemenu, které svědčí určité osobě, která zemřela (zanikla) se zapíše do katastru na základě ohlášení povinného doloženého dokladem o úmrtí nebo zániku osoby. V případě, že nelze tuto skutečnost doložit a je-li nesporná, změna se zapíše na základě ohlášení povinného doloženého osvědčením o prohlášení ve formě notářského zápisu podle § 5 odst. 4 zvláštního předpisu /1/.
3.8.8 Zánik věcného břemena (služebnosti), které bylo přepsáno z pozemkové knihy, se zapíše do katastru na základě podkladů uvedených v odst. 3.8.6 a 3.8.7, popř. došlo-li k zániku věcného břemena na základě právních skutečností, které nelze dokázat a jsou-li nesporné, na základě ohlášení doloženého osvědčením o prohlášení sepsaném ve formě notářského zápisu nebo soudním smírem.
3.9 VĚCNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO
3.9.1 Předkupní právo s věcnými účinky se uvádí na listu vlastnictví vlastníka nemovitosti nebo jednotky s uvedením jména (názvu), trvalého pobytu (sídla) a identifikátoru oprávněného a předmětné nemovitosti nebo jednotky. Zápis se vyjadřuje podrobnějšími údaji katastru (odst. 2.4.4 přílohy č. 5).
3.9.2 Zánik věcného předkupního práva ze zákona podle § 605 zvláštního předpisu /7/ se zapíše do katastru záznamem na základě souhlasného prohlášení povinného a oprávněného podle § 36 odst. 5 písm. a) vyhlášky nebo na základě potvrzení oprávněného o zániku zástavního práva podle § 36 odst. 5 písm. b) vyhlášky. Zánik věcného předkupního práva podle § 604 zvláštního předpisu /7/ úmrtím oprávněné osoby se zapíše do katastru na základě ohlášení povinného doloženého dokladem o úmrtí nebo zániku osoby.
3.10 PRÁVO STAVBY
3.10.1 Právo stavby vzniklé před 1. 1. 1951
Právo stavby, tj. právo osoby (stavebníka) míti stavbu na pozemku nebo pod povrchem pozemku jiného vlastníka, vznikalo do 31. 12. 1950 podle dřívějších právních předpisů (§ 293 a násl. obecného zákoníku občanského, § 5 zákona č. 86/1912 Sb., o právu stavby a § 4 zákona č. 88/1947 Sb., o právu stavby), jako právo dočasné a považovalo se za věc nemovitou (§ 298 obecného zákoníku občanského). Není-li dohodnuto jinak, přísluší stavebníkovi předkupní právo na stavební pozemek a vlastníku pozemku předkupní právo na právo stavby. Právo stavby zřízené před 1.1.1951 lze zcizit, zatížit a přechází na dědice. Při těchto právních úkonech se postupuje v souladu s § 853 zvláštního předpisu /7/ analogicky podle ustanovení platných právních předpisů, které se týkají nemovitostí. K převodu práva stavby i ke zřízení zástavního práva k právu stavby je nezbytný vklad do katastru.
Právo stavby se eviduje v části C-LV vlastníka pozemku (povinného) jako omezení a současně v části B1-LV oprávněného z práva stavby (stavebníka, v
lastníka stavby) jako právo (odst. 2.4.5.1 přílohy č. 5).
3.10.2 Právo stavby vzniklé po 1. 1. 1951
Právo stavby, tj. právo zřídit si trvalou stavbu ve svém vlastnictví na cizím pozemku vznikalo po 1. 1. 1951 podle středního občanského zákoníku (§ 155 až 165 zákona č. 141/1950 Sb.) jako právo věcné, které vázlo na pozemku, na kterém stavba stála a svědčilo vlastníkovi stavby. Právo stavby vznikalo ze zákona nebo úředním výrokem nebo smlouvou. Právo stavby vzniklé po 1.1.1951 se eviduje v katastru obdobně podle ustanovení v odst. 3.10.1 (odst. 2.4.5.2 přílohy č. 5).
3.11 ZÁPIS POZNÁMKOU
3.11.1 Omezení dispozičních práv k nemovitosti (jednotce)
Omezení dispozičních práv na základě rozhodnutí soudu nebo správce daně [§ 9 odst. 1 písm. a) zvláštního předpisu /2/] se uvádí na listu vlastnictví vlastníka předmětné nemovitosti (jednotky). Zápis se vyjadřuje podrobnějšími údaji katastru (odst. 2.4.10.1 přílohy č. 5).
3.11.2 Poznámka na základě podaného žalobního návrhu
Poznámka na základě podaného žalobního návrhu, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud vydal takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden do katastru záznam [§ 9 odst. 1 písm. b) zvláštního předpisu /2/] se zapisuje na základě ohlášení žalobce doloženého kopií podaného žalobního návrhu potvrzené podatelnou soudu. Poznámka se zapíše na list vlastnictví, na kterém je předmětná nemovitost evidována (např. žaloba na určení právního vztahu, návrh na zřízení soudcovského zástavního práva). Zápis se vyjadřuje podrobnějšími údaji katastru (odst. 2.4.10.2 přílohy č. 5).
4 ZMĚNY V KATASTRU
Podklady pro vyznačení změn v katastru jsou zejména:
a) listiny a písemné doklady uvedené ve zvláštních předpisech /1/, /2/ a ve vyhlášce a podrobněji rozvedené v příslušných ustanoveních tohoto návodu,
b) listiny vyhotovené podle dřívějších předpisů a dosud nepředložené k zápisu (např. smlouvy registrované státním notářstvím, hospodářské smlouvy, přídělové listiny),
c) plány a jiné výsledky zeměměřických činností,
d) výsledky zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním,
e) výsledky revize katastru,
f) výsledky řízení o opravě chyby v katastru,
g) informace převzaté z jiného informačního systému.
Náležitosti listin se řídí právními předpisy platnými v době vyhotovení listiny. Pokud neodpovídají údaje v listině platným údajům v katastru a nelze tento nedostatek napravit doložením identifikací, popř. plánem pro obnovu původního stavu podle listiny, nelze změny údajů podle takových listin do katastru zapsat. Katastrální úřad vrátí listinu předkladateli a odkáže jej na občanskoprávní řízení.
Podklady pro vyznačení změn se evidují v protokolech vedených automatizovaně podle zásad stanovených ve zvláštních předpisech /32/ a /34/.
4.1 VEDENÍ SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ
4.1.1 Změny hranic a názvů územních celků
4.1.1.2 Hranice a názvy katastrálních území Hranice katastrálních území se mění na návrh toho, jehož zájmu se změna týká, nebo z podnětu katastrálního úřadu. V případě potřeby se zjistí průběh nové hranice katastrálního území v terénu. Účastníky zjištění hranice jsou:
a) zástupce katastrálního úřadu,
b) navrhovatel změny,
c) zástupce obce, do níž měněné katastrální území náleží,
d) v nezbytné míře vlastníci pozemků dotčených navrhovanou změnou hranice.
Výsledkem zjištění průběhu nové nebo změněné hranice katastrálního území a součástí podkladů je protokol, v němž je průběh hranice popsán v návaznosti na dosavadní stav katastru. Součástí protokolu je souhlas katastrálního úřadu se změnou. Nelze-li novou hranici ztotožnit s průběhem hranic parcel zobrazených v katastrální mapě, dodá navrhovatel změny plán, a to za předpokladu, že katastrální úřad změnu schválí. Plán se nezhotovuje v území, kde je změna zjištěna a zaměřena při obnově katastrálního operátu novým mapováním nebo při komplexních pozemkových úpravách podle § 58 vyhlášky.
Výsledkem takových činností je pak také srovnávací sestavení parcel dotčených změnou v sousedícím katastrálním území. Podklady pro změny hranic katastrálních území jsou stanoveny v § 19 vyhlášky. Ukázky podkladů jsou v příloze č. 8 tohoto návodu.
V řízení o změně hranice katastrálního území se postupuje podle § 19 až 24 vyhlášky. Postup řízení se zaznamenává způsobem stanoveným zvláštními předpisy /32/ a /34/. Změnu hranice katastrálního území schvaluje katastrální úřad rozhodnutím.
Při změnách názvů katastrálních území se postupuje podle ustanovení § 22 vyhlášky. Název katastrálního území musí být jednoznačný a nezaměnitelný v rozsahu okresu (zvláštní předpis /30/)
.
4.1.1.3 Hranice a názvy obcí
Hranice obcí se mění podle příslušných listin a podkladů (§ 20 odst. 6 vyhlášky). Ukázky podkladů pro provedení změny hranice obce jsou v příloze č. 9.
4.1.1.4 Sdělování změn hranic a názvů územních celků
Změny podle odst. 4.1.1.2 sděluje katastrální úřad územně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu (dále jen "inspektorát"), který vede přehlednou evidenci změn. Ke sdělení přiloží zákres změněné hranice v kopii katastrální mapy.
Změny podle odst. 4.1.1.2 a 4.1.1.3 sděluje katastrální úřad:
a) Českému statistickému úřadu, kterému zasílá změnové doklady (výkazy) pro změny v automatizovaném registru prostorových jednotek zhotovené podle zásad stanovených v příloze č. 10,
b) navrhovateli změny, místně příslušné obci a vlastníkům nemovitostí dotčených změnou způsobem uvedeným v § 19 odst. 6 vyhlášky.
4.1.2 Zápis nové budovy
Nová (dokončená) budova, která není dosud v katastru evidována, se zapisuje na podkladě ohlášení jejího vlastníka doloženého:
a) plánem pro vyznačení budovy, pokud budova není zobrazena v katastrální mapě,
b) dokladem o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního (zvláštní předpis /24/), pokud se budově přiděluje,
c) dokladem o vymezeném způsobu využití budovy, tj. kolaudačním rozhodnutím (zvláštní předpis /8/) u budovy dokončené po 1. říjnu 1976 nebo rozhodnutím o povolení k uvedení dokončené stavby do trvalého provozu (užívání), vydaným podle dřívějších stavebních předpisů (§ 15 a 16 zvláštního předpisu /25/), u budovy dokončené v období od 1. září 1956 do 30. září 1976 nebo u budovy dokončené před 1. zářím 1956 vyjádřením příslušného stavebního úřadu nebo znalce v oboru o tom, že budova byla postavena před tímto datem a jaký je způsob jejího využití
nebo
vyjádřením příslušného stavebního úřadu o způsobu využití budovy vydaným podle žádosti o její dodatečné povolení, popř. rozhodnutím o změně v užívání stavby (§ 85 zvláštního předpisu
/8/) nebo
vyjádřením příslušného stavebního úřadu k jakému účelu je budova svým stavebně technickým uspořádáním vybavena nebo že je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad nebo potvrzením pasportu stavby (§ 80 neb 104 zvláštního předpisu
/8/) nebo
rozhodnutím o odstranění stavby (v případě, že budova není dosud evidována v katastru a před její demolicí je nutné k ní zapsat do katastru vlastnické právo),
d) je-li budova postavena před 1. zářím 1966 nebo na základě stavebního povolení vydaného do 1. ledna 1994 (Pozn.: v originálním výtisku uvedeno nesprávně 1. září) na pozemku, který je dosud v katastru evidován v některém druhu zemědělských pozemků, vychází se ze vzniklého stavu a pozemek pod stavbou se změní na zastavěnou plochu a nádvoří, aniž je nutné doložení rozhodnutí o odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu podle dříve platných předpisů nebo souhlas orgánu ochrany půdního fondu o odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.
Je-li budova postavena na pozemku, který je v katastru evidován jako lesní pozemek, musí být ohlášení vlastníka budovy doloženo rozhodnutím orgánu státní správy lesů o odnětí pozemku plnění funkcí lesa (zvláštní předpis /15/), jinak se zapíše v katastru jako budova na lesním pozemku.
Je-li budova postavena na pozemku, který je v katastru evidován jako zemědělský pozemek, je podkladem pro změnu druhu pozemku pod budovou a pozemku věcně příslušného rozhodnutí stavebního úřadu vydané podle zvláštního předpisu /8/ (stavební povolení, rozhodnutí o povolení terénních úprav, rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území apod.), jehož závaznou součástí (tzn. Ve výrokové části rozhodnutí nebo jako nedílná příloha) podle § 9 a 10 zvláštního předpisu /14/ je souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Vlastník budovy se zapisuje podle odst. 3.1.1. Dům s jednotkami vystavěný na základě smlouvy o výstavbě se zapisuje do katastru na základě výše uvedených podkladů a zásad uvedených v odst. 3.2.1 a 3.2.4. Vlastnické právo k jednotkám po výstavbě se zapisuje podle odst. 3.2.7.
4.1.3 Zápis rozestavěné budovy
Rozestavěná budova se zapisuje do katastru na podkladě ohlášení vlastníka budovy doloženého:
a) plánem pro vyznačení rozestavěné budovy,
b) stavebním povolením,
c) čestným prohlášením vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu podle § 27 písm. j) zvláštního předpisu /1/.
Vlastník rozestavěné budovy se zapisuje podle odst. 3.1.2
4.1.4 Zápis rozestavěné jednotky
Rozestavěná jednotka se zapisuje do katastru pouze v případě, že je v katastru vložena smlouva o výstavbě. Zapisuje se na podkladě ohlášení vlastníka nemovitosti (t.j. na podkladě ohlášení podepsaného všemi stavebníky podle smlouvy o výstavbě u nového domu, u nových jednotek postavených formou nástavby, vestavby a přístavby na podkladě ohlášení vlastníků nových jednotek) doloženého:
a) plánem pro vyznačení rozestavěné budovy v případě, že se jedná o výstavbu nové budovy,
b) stavebním povolením vydaným na podkladě smlouvy o výstavbě,
c) čestným prohlášením vlastníka (všech stavebníků) s jeho úředně ověřeným podpisem (podpisy), že se jedná o rozestavěné jednotky podle § 27 písm. k) zvláštního předpisu /1/.
Vlastník rozestavěné jednotky se zapisuje podle odst. 3.2.8.
4.1.5 Změna adresy
Ohlášení změny adresy sídla právnické osoby se dokládá výpisem z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku. Fyzická osoba ohlašuje změnu adresy trvalého pobytu písemně nebo předloží občanský průkaz nebo jiný doklad, který potvrzuje pravdivost ohlašované změny a katastrální úřad o tom sepíše protokol s uvedením dokladu, kterým byla změna doložena.
4.1.6 Změna jména (názvu)
Ohlášení změny názvu právnické osoby se dokládá výpisem z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku. Ohlášení změny jména fyzické osoby se dokládá občanským průkazem nebo jiným dokladem, např. oddacím listem. Katastrální úřad sepíše protokol o ohlášení změny s uvedením dokladu, kterým byla změna doložena. Při písemném ohlášení musí být změna doložena ověřenou kopií oddacího listu nebo jiného dokladu, který změnu dokládá.
4.1.7 Změna druhu pozemku, způsobu využití nemovitosti a využití jednotky
Druh pozemku a způsob využití nemovitosti se v katastru mění na základě:
a) ohlášení vlastníka [§ 6 odst. 1 písm. a) zvláštního předpisu /1/],
b) rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení pozemkových úprav [§ 6 odst. 1 písm. b) zvláštního předpisu /1/],
c) zjištění katastrálního úřadu při vedení katastru nebo při zjišťování průběhu hranic (§ 5, 7 a 14 odst. 1 zvláštního předpisu /1/), není-li ke změně vyžadováno rozhodnutí nebo souhlas orgánu státní správy,
d) zjištění a zaměření drobných pozvolných dlouhodobých posunů hranic pozemku (§ 19 zvláštního předpisu /14/).
Ohlášení změny druhu pozemku, způsobu využití nemovitosti a jednotky dokládá vlastník listinami uvedenými v tabulce č. 3 přílohy č. 4. Kódy způsobů využití nemovitostí jsou stanoveny v bodu 2 přílohy k vyhlášce a jejich slovní označení je uvedeno tabulce č. 1 přílohy č. 4 tohoto návodu. Stejnými listinami dokládá vlastník změny zjištěné katastrálním úřadem na jeho vyzvání.
4.1.8 Změna ochrany nemovitostí a ochrany značky geodetického bodu
Ochrana nemovitostí se v katastru eviduje v souladu s ustanoveními zvláštních předpisů /14/, /15/, /16/, /17/ a /18/, § 27 vyhlášky a bodu 3 přílohy k vyhlášce.
4.1.8.1 Ochrana nemovitostí související s péčí o zdraví lidu Ochrana nemovitostí související s péčí o zdraví lidu se v katastru vyznačuje na základě ohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR - Českého inspektorátu lázní a zřídel.
4.1.8.2 Ochrana památek a částí přírody
Ochrana památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem se v katastru vyznačuje na základě ohlášení příslušného orgánu nebo odborné organizace státní památkové péče, popř. ochrany přírody a krajiny, které vedou Ústřední seznam kulturních památek České republiky a Ústřední seznam ochrany přírody.
4.1.8.3 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa a některých nezemědělských pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu
Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa a některých nezemědělských pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu se v katastru vyznačuje podle rozhodnutí, popř. souhlasu orgánu státní správy lesů a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, jsou-li v těchto listinách údaje o ochraně výslovně uvedeny.
4.1.8.4 Ochrana značky geodetického bodu
Ochrana se vyznačuje u značek těchto geodetických bodů:
a) body astronomicko-geodetické sítě,
b) koncové body délkových základen (jsou současně body české státní trigonometrické sítě),
c) základní nivelační body,
d) věkové tíhové body.
Chráněné území značky se v katastru vyznačuje u vybraných geodetických bodů na základě ohlášení správce bodového pole doloženého rozhodnutím podle § 32 odst. 1 písm. c) zvláštního předpisu /8/.
4.1.8.5 Vyznačení způsobu ochrany nemovitostí a chráněného území v SPI
V SPI se způsob ochrany nemovitostí vyznačuje u jednotlivých parcel příslušným kódem podle bodu 3 přílohy k vyhlášce. Slovní označení způsobu ochrany nemovitostí je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 4 tohoto návodu.
4.1.9 Změny v SPI v souvislosti s pozemkovými úpravami
4.1.9.1 Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav a související činnosti katastrálního úřadu jsou upraveny v § 58 až 58c vyhlášky.
4.1.9.2 Zahájení a ukončení pozemkových úprav se vyznačuje v katastru podle:
a) oznámení pozemkového úřadu (§ 8 odst. 6 zvláštního předpisu /19/),
b) doručeného pravomocného rozhodnutí pozemkového úřadu (§ 9 odst. 4 zvláštního předpisu /19/),
c) doručeného pravomocného rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene (§ 9 odst. 7 zvláštního předpisu /19/) Způsob zápisu změn je upraven v odst. 2.6 přílohy č. 5.
4.1.10 Změny údajů o BPEJ
4.1.10.1 Údaje o BPEJ se do SPI zavádějí a dále vedou podle ustanovení § 29a vyhlášky a zvláštního předpisu /38/. Údaje o BPEJ nemusejí být do katastru zaváděny
a) v katastrálních územích s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením do doby jejich dořešení,
b) v území, které tvoří
1. zastavěné plochy a nádvoří a pozemkové parcely, které s nimi tvoří souvislý funkční celek,
2. zemědělské pozemky a vodní plochy obklopené parcelami podle bodu 1
.
4.1.10.2 Údaje o BPEJ se v katastru mění podle
a) podkladů dodaných pozemkovým úřadem (zvláštní předpis /27/),
b) výsledků zeměměřických činností (§ 29a vyhlášky). Ukázka k určování údajů o BPEJ podle písmene b) je v příloze č. 14.
4.1.10.3 Při změně údajů o BPEJ v důsledku změn hranic pozemků se postupuje podle těchto zásad:
a) při dělení parcely s jedním kódem BPEJ si nově vzniklé parcely zachovají kód BPEJ dělené parcely, pokud při původním přiřazení kódu BPEJ nebylo uplatněno ustanovení § 29a odst. 3 vyhlášky,
b) při slučování parcel se stejným kódem BPEJ má nová parcela kód BPEJ shodný s původními parcelami,
c) při slučování parcel s různými kódy BPEJ se nové parcele přiřadí kódy BPEJ podle zásad v písmenu d),
d) při vzniku nové parcely (nových parcel) z parcely (parcel) s více kódy BPEJ se k nové parcele (parcelám) přiřadí údaje o BPEJ s tím, že rozdíl mezi výměrou parcely a součtem výměr jejich dílů nesmí překročit pětinásobek mezní odchylky [bod 13.2 písm. b) přílohy k vyhlášce]; není-li uvedená mez překročena, o rozdíl se opraví výměry jednotlivých dílů parcely úměrně jejich velikostem, v opačném případě se výměry ověří opakovaným určením a pokud rozdíl ani pak nevyhovuje, ověří se výměra původní parcely; při vzniku malého dílu parcely se postupuje podle § 29a odst. 3 vyhlášky,
e) při změně zemědělského pozemku na nezemědělskou půdu se údaj o BPEJ u příslušné parcely zruší,
f) při změně nezemědělské půdy na zemědělský pozemek si údaj o BPEJ vyžádá katastrální úřad od pozemkového úřadu,
g) při obnově katastrálního operátu podle zvláštních předpisů /35/ a /36/ (dále jen "návod /35/" a "návod /36/") se údaje o BPEJ přizpůsobí novým výměrám parcel, popř. novému zobrazení parcel; při změnách hranic v digitální katastrální mapě (dále jen "DKM") a katastrální mapě digitalizované (dále jen "KM-D") se údaje o BPEJ určují podle odst. 2.11 návodu /36/,
h) při opravě chyby se údaje o BPEJ změní podle provedené opravy ve výměře parcely nebo podle doloženého oznámení pozemkového úřadu.
4.1.10.4 Změny údajů o BPEJ, které vznikly při komplexních pozemkových úpravách, předává pozemkový úřad katastrálnímu úřadu společně s dalšími výsledky zeměměřických činností [§ 58c písm. d) vyhlášky a zvláštní předpis /29/].
4.1.10.5 Údaje o BPEJ jsou součástí výpisů z katastru.
4.1.11 Zápis změn do SPI
4.1.11.1 Změny v SPI se zapisují ve lhůtách stanovených v § 43 odst. 2 vyhlášky.
Lokální soubory se aktualizují zápisem změn.
Centrální soubor se aktualizuje dávkovým způsobem v pravidelných časových intervalech podle výsledků aktualizace lokálních souborů. Údaje o katastrálním území se v centrálním souboru aktualizují podle změnového dokladu; tiskopis změnového dokladu a vysvětlivky pro jeho vyplnění jsou uvedeny v příloze č. 11. Obsah lokálních a centrálního souboru se porovnává nejméně dvakrát ročně a případné rozdíly se odstraní (zvláštní předpis /34/).
4.1.11.2 Pracovní jednotkou pro zápis změny do lokálního souboru je položka výkazu změn. Výkaz změn obsahuje všechny změny údajů katastru a jeho položka zahrnuje skupinu změn, které spolu souvisejí (vztahují se k jednomu vlastníku, mají společný doklad apod.). Položky se číslují automatizovaně od jedničky v rámci kalendářního roku a katastrálního území. Způsob zápisu změn do lokálního souboru, včetně rozlišení kategorie změny, je stanoven ve zvláštním předpisu /34/ a zásady zápisu údajů do SPI v příloze č. 5.
Výkaz změn vzniká současně se zápisem změny do lokálního souboru. Je uložen ve formě změnových souborů na záznamovém médiu počítače. V položce výkazu změn je uvedeno jméno zaměstnance, který změnu zapsal a datum zápisu. Dokladem o provedení změny je vytištěný výkaz změn, který se zkontroluje porovnáním s obsahem listiny. Kontrolu provede nezávisle jiný zaměstnanec katastrálního úřadu, než který změnu zapsal a potvrdí ji podpisem s datem na vytištěném výkaze změn. Zjistí- li se nesoulad mezi listinou a zápisem, zápis se opraví další položkou. Výkaz změn se uloží spolu s listinou do sbírky listin. Ukázka výkazu změn je uvedena v příloze č. 12.
4.2 VEDENÍ SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ
Obsah souboru geodetických informací (dále jen "SGI") se graficky vyjadřuje v katastrální mapě. Podkladem pro změnu v SGI je dokumentace výsledků šetření a měření stanovená v § 16 vyhlášky.
4.2.1 Formy katastrální mapy a její vedení
4.2.1.1 Formy katastrální mapy a její obsah jsou uvedeny v § 13 vyhlášky. Způsob vedení digitální a digitalizované katastrální mapy upravuje návod /36/.
4.2.1.2 Vedením katastrální mapy se rozumí vyznačování změn jejího obsahu podle příslušných podkladů a zásad stanovených v § 25 odst. 1 vyhlášky. Změny se v katastrální mapě zobrazují při zápisu změn do SPI, popř. po dodání geodetické dokumentace pro zobrazení dalších prvků polohopisu, jejichž vyznačení v SGI není podmíněno zápisem do SPI.
4.2.1.3 Sníží-li se v průběhu vedení grafické katastrální mapy u jednotlivého listu její vypovídací schopnost nebo možnost její reprodukce (např. opotřebením) a nedochází k obnově katastrálního operátu, takový mapový list se nově kartograficky zpracuje v aktuálním stavu obsahu. Přitom se jeho popis vně rámu upraví ve smyslu § 13 odst. 5 a 6 vyhlášky. Ukázka mimorámových údajů je v příloze č. 13.
4.2.2 Podrobné polohové bodové pole
Podrobné polohové bodové pole (dále jen "podrobné polohové pole") katastrální úřad reviduje a doplňuje podle § 31 odst. 3 vyhlášky a udržuje s použitím podkladů podle § 6 odst. 2 a § 9 odst. 5 zvláštního předpisu /20/. Technické požadavky na body podrobného polohového pole stanoví bod 11 přílohy k vyhlášce. Postupuje se přiměřeně podle návodu /35/.
4.2.3 Zaměřování změn
4.2.3.1 Změny v obsahu katastrální mapy se zaměřují buď pro zhotovení plánu nebo k přímému zákresu změn, pokud plán pro provedení změny v katastru není vyžadován (§ 66 odst. 11 vyhlášky). Při zaměřování změn se postupuje podle § 66 vyhlášky a přiměřeně podle návodů /35/ a /36/. Náležitosti záznamu podrobného měření změn (dále jen "ZPMZ") jsou stanoveny v bodu 17 přílohy k vyhlášce, ukázka je v příloze č. 14 tohoto návodu.
4.2.3.2 Katastrální území nebo jejich části, ve kterých došlo nebo dochází k posunům zemského povrchu znemožňujícím dodržení přesnosti stanovené pro SGI, se vyhlašují podle § 86 vyhlášky a zveřejňují se na úřední desce katastrálního úřadu. V takových prostorech se změny připojují na nejbližší jednoznačně identifikovatelné podrobné body polohopisu (§ 86 odst. 2 vyhlášky), popř. na nejbližší body polohového bodového pole, které byly zřízeny při vzniku katastrální mapy a zachovaly se.
4.2.4 Výpočet souřadnic podrobných bodů
Pro výpočet souřadnic podrobných bodů se použijí přiměřeně ustanovení návodu /35/. O průběhu automatizovaného výpočtu se zpracovává protokol, který musí obsahovat alespoň údaje o postupu výpočtu, dosažených odchylkách a zprávy o případech překročení mezních odchylek (bod 12 přílohy k vyhlášce a příloha č. 17 tohoto návodu). Není-li součástí výpočtu souřadnic protokol, uvádějí se dosažené odchylky v ZPMZ. Zpracovatel změny je povinen poskytnout protokol o výpočtu souřadnic podrobných bodů nebo přehled dosažených odchylek v ZPMZ katastrálnímu úřadu [§ 6 odst. 2 písm. b) zvláštního předpisu /20/].
4.2.5 Tvorba a číslování parcel
Tvorba a číslování parcel se řídí ustanoveními § 3 a 25 vyhlášky.
Při vytváření parcel komunikací (železnic, dálnic, silnic a místních a účelových komunikací) a vodních ploch se postupuje podle těchto zásad:
a) vodní plochy a komunikace jsou přerušovány hranicemi katastrálních území,
b) při mimoúrovňovém křížení s komunikací zůstává nepřerušena vodní plocha a komunikace jdoucí po terénu bez ohledu na její význam; přerušena je vždy komunikace vedoucí po mostě,
c) při úrovňovém křížení se přerušuje komunikace nižšího významu v sestupném pořadí: železnice, dálnice, silnice a místní a účelová komunikace.
4.2.6 Výpočet výměr nových a změněných parcel
Výměry nových parcel, změněných parcel a jejich dílů se určují podle zásad stanovených v § 68 odst. 2 až 10 vyhlášky. Mezní odchylky při výpočtu výměr jsou stanoveny v bodu 13 přílohy k vyhlášce. Výpočet výměr se uvádí v tiskovém výstupu z počítače nebo v tiskopisu. Postup při výpočtu výměr a ukázky jsou uvedeny v příloze č. 15. Postup určování srážky mapového listu je v příloze č. 16.
4.2.7 Zobrazení změny do katastrální mapy
4.2.7.1 Změny se zobrazují do katastrální mapy trvalým způsobem a postupuje se takto:
a) v územích s grafickou katastrální mapou v S-JTSK se souřadnicemi podrobných bodů, určenými (při tvorbě THM nebo ZMVM) s přesností splňující u jednoznačně identifikovatelných bodů kritérium uxy = 0,14 m, se katastrální mapa doplní o body změn podle jejich souřadnic určených z měřených hodnot s využitím čtvercové souřadnicové sítě,
b) v územích s grafickou katastrální mapou v S-JTSK se souřadnicemi podrobných bodů, kde u jednoznačně identifikovatelných bodů je překročeno kritérium přesnosti u xy = 0,14 m, nebo bez souřadnic a v územích s grafickou katastrální mapou v sáhových měřítkách, se polohopis katastrální mapy doplní s využitím určených identických bodů,
c) v územích s DKM nebo KM-D podle návodu /36/. Mezní odchylky v poloze identických bodů a mezní odchylky mezi délkou odměřenou v mapě a délkou přímo měřenou (oměrné a kontrolní míry) jsou v příloze č. 17.
4.2.7.2 Změna se zobrazí nezávisle na zobrazení dodaném zpracovatelem změny. Zobrazení změny dodané zpracovatelem změny se využije pro kontrolu. Zrušený obsah mapy se odstraní.
4.2.7.3 Parcelní čísla a značky druhů pozemků se umísťují podle návodu /36/.
4.2.7.4 Neplatné místní a pomístní názvy se odstraní, změněné nebo nové názvy se doplní typem písma odpovídajícím typu písma použitého v doplňované katastrální mapě. Je-li v dosavadní mapě umístěn název tak, že je překryt změnou, přemístí se do volného místa.
4.2.7.5 Při změně hranice katastrálního území se vyznačí nová hranice také v okrajovém náčrtku mapového listu. Postup pro zobrazení změny v okrajovém náčrtku je uveden v příloze č. 18.
4.2.7.6 Změny dalších prvků polohopisu (§ 5 odst. 2 vyhlášky) se zakreslují do mapy, jsou-li předmětem jejího obsahu, na návrh vlastníka nemovitosti nebo podle výsledku revize katastru na základě dokumentace dodané vlastníkem.
4.2.7.7 Změna zobrazovaná předběžně podle plánu při jeho předání katastrálnímu úřadu k potvrzení se zobrazuje v grafické katastrální mapě slabě tužkou. Předběžné zobrazení nesmí v katastrální mapě nebo její kopii budit dojem platnosti změny.
4.2.7.8 Správnost a úplnost zobrazení změny do katastrální mapy a její promítnutí do ostatních částí SGI a vybraných částí dokumentace výsledků měření (odst. 4.2.8 až 4.2.11) zkontroluje nezávisle jiný zaměstnanec katastrálního úřadu, než který změnu zobrazil. Zkontroluje současně shodu parcelních čísel a výměr změněných a nově vytvořených parcel v SGI, ZPMZ a SPI. Provedení kontroly potvrdí svým podpisem s datem na ZPMZ.
4.2.7.9 Způsob ochrany nemovitostí se v SGI vyznačuje mapovými značkami č. 2.23, 2.24, 3.18 a 7.03 podle bodu 9 přílohy k vyhlášce, popř. mapovou značkou č. 7 podle bodu 10 přílohy k vyhlášce. Chráněné území geodetického bodu se v SGI nevyznačuje.
Průběh hranice chráněného území a ochranného pásma se zpravidla ztotožňuje s hranicí parcely, popř. s jinou čarou polohopisu. Mapová značka se vyznačuje v hlavních lomových bodech souběžně s hranicí parcel, na jejich vnitřní straně. Pokud je hranice vedena mimo čáru polohopisu, vyznačuje se v celém průběhu, a to jen mapovou značkou. Hranice nevytváří samostatné parcely. Mapová značka č. 7.03 se zobrazuje uvnitř chráněného území, přibližně v jeho středu.
Není-li hranice ochrany nebo její část totožná s hranicí parcely nebo s jinou čarou polohopisu nebo není jinak určena obsahem polohopisu katastrální mapy (např. spojnicí podrobných bodů), zobrazuje se podle zaměření dokumentovaného v ZPMZ, který je součástí podkladů předávaných katastrálnímu úřadu. Je-li chráněné území zobrazeno na celém mapovém listu, uvede se v příslušném okrajovém náčrtku poznámka "Celá plocha chráněna".
Pokud nelze obvod území pro jeho malou rozlohu vyznačit značkou, vyjádří se ochrana jen zkratkou "chrán.". Tato zkratka se použije i u chráněných předmětů malého rozsahu. Ukázka zobrazení předmětů ochrany, chráněných území a ochranných pásem v SGI je v příloze č. 19
.
4.2.8 Seznam souřadnic bodů
4.2.8.1 Seznam souřadnic bodů v S-JTSK podle § 13 odst. 8 vyhlášky se vede v počítačovém souboru, který obsahuje údaje o bodech polohového pole, o pomocných a podrobných bodech a to:
a) číslo bodu,
b) souřadnice y, x v S-JTSK, popř. nadmořskou výšku v systému Bpv, vše v metrech na dvě desetinná místa,
c) u podrobných bodů kód charakteristiky kvality bodu (dále jen "kód kvality").
Čísla bodů se uvádějí podle návodu /35/ (dvanáctimístná), kódy kvality podle bodu 12.15 přílohy k vyhlášce. Přesnost bodu polohového pole vyplývá z jeho čísla. Pokud soubor souřadnic bodů obsahuje bod polohového pole určený ve 4 třídě přesnosti podle dřívějších předpisů, uvede se u něj na místě kódu kvality číslice 4.
Soubor souřadnic bodů se aktualizuje současně s ostatními částmi katastrálního operátu. V souborech založených podle dřívějších předpisů lze ponechat dosavadní čísla bodů (desetimístná).
4.2.8.2 Pravoúhlé souřadnice bodů (pomocných a podrobných) v místních systémech se ukládají jako součást příslušných ZPMZ, popř. v počítačových souborech v rámci katastrálních území. Záznam o bodu obsahuje pořadové číslo bodu v rámci ZPMZ, v počítačovém souboru úplné dvanáctimístné číslo bodu, a souřadnice y, x v metrech na dvě desetinná místa.
4.2.9 Přehled čísel bodů
Přehled čísel bodů se vede jen ve stanovených prostorech, pokud v nich není DKM nebo KM-D. Ukázka přehledu čísel bodů je v příloze č. 20. Přehled čísel bodů se aktualizuje současně s ostatními částmi katastrálního operátu.
4.2.10 Přehled ZPMZ
Přehled ZPMZ se vede na počítači podle zvláštního předpisu /34/.
4.2.11 Přehled sítě pevných bodů podrobného polohového pole a jejího vývoje
4.2.11.1 Přehled sítě pevných bodů podrobného polohového pole a jejího vývoje (dále jen "přehled sítě PBPP") se vede pro jednotlivá katastrální území na mapách SMO-5, a to v souvislém kladu mapových listů. Každý mapový list přehledu sítě PBPP se uprostřed horního okraje označí názvem "Přehled sítě PBPP a jejího vývoje". Průběh hranic katastrálního území se zvýrazní tlustou čarou a jednotlivá katastrální území se výrazně označí v okrajovém náčrtku. Mapy se doplní zákresem rámů mapových listů katastrální mapy a zapíší se čísla těchto listů.
4.2.11.2 V přehledu sítě PBPP se vyznačují všechny trvale stabilizované body polohového pole kroužkem o průměru asi 3 mm a číslem bodu. Do přehledu sítě PBPP se doplňují všechny nově určené body polohového pole. Čísla bodů, které byly zničeny, se škrtnou tak, aby nadále zůstala čitelná. V přehledu sítě PBPP se vyznačují rovněž ZPMZ, a to číslem v kroužku umístěném v prostoru zaměřované změny, s výjimkou katastrálních území s DKM, KM-D nebo přehledem čísel bodů (§ 13 odst. 8 vyhlášky).
4.2.11.3 V prostorech s nově vybudovaným nebo doplněným podrobným polohovým bodovým polem se dosavadní přehled sítě PBPP doplní nebo nahradí novým. Ukázka přehledu sítě PBPP je v příloze č. 21.
5 VEDENÍ PARCEL VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI A JEJICH DOPLNĚNÍ DO KATASTRU
5.1 VEDENÍ PARCEL VE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCI
Ve zjednodušené evidenci se vyznačují:
a) změny čísel listů vlastnictví a změny výměr,
b) nově vzniklé hranice mezi parcelami ve zjednodušené evidenci a parcelami katastru v grafickém přehledu parcel ve zjednodušené evidenci podle přílohy č. 22.
5.2 DOPLNĚNÍ PARCEL ZE ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCE DO SGI
Parcely ze zjednodušené evidence se doplňují (převádějí) do SGI (§ 84 odst. 2 vyhlášky):
a) hromadně při obnově katastrálního operátu mapováním nebo přepracováním (návody /35/ a /36/),
b) jednotlivě nebo ve skupinách parcel podle odst. 5.2.1 nebo 5.2.2,
c) na základě vytyčení a plánu [§ 62 odst. 1 písm. f) vyhlášky].
K doplnění podle písmene b) se přistoupí vždy v případě řízení o opravě chyby, jehož předmětem jsou parcely ve zjednodušené evidenci.
Není nezbytné, aby zeměměřické činnosti, které jsou podkladem pro doplnění parcel ze zjednodušené evidence (dále jen "doplnění parcel") podle písmene b), vykonal katastrální úřad.
5.2.1 Doplnění parcel v územích s katastrální mapou i mapou dřívější pozemkové evidence ve stejné zobrazovací soustavě a měřítku
5.2.1.1 Z prostorů doplňovaných parcel se shromáždí potřebné podklady (grafický přehled parcel ve zjednodušené evidenci, mapa dřívější pozemkové evidence a její kopie, katastrální mapa a její kopie, plány, ZPMZ, seznamy souřadnic apod.).
5.2.1.2 Pro doplňovanou parcelu nebo skupinu parcel v uceleném bloku, vymezeném obvodem parcel katastru dotčených doplňovanými parcelami v jednom katastrálním území, se založí ZPMZ. V popisovém poli se uvede číslo ZPMZ, název katastrálního území, zpracovatel (v řádku "zaměřil") a označení listu katastrální mapy, další údaje se doplňují s postupem činnosti. Pod popisovým polem se uvede: "Doplnění parcel podle mapy dřívější pozemkové evidence ..." s uvedením označení listu mapy dřívější pozemkové evidence. Jako součást ZPMZ se zhotoví náčrt, zpravidla jako kopie katastrální mapy. U doplňovaných parcel se přezkoumá platný průběh jejich hranic a výměry s využitím plánů, listin a dalších dokladů. V náčrtu se předběžně vyznačí hranice doplňovaných parcel, číslo parcely podle zjednodušené evidence v závorce, uvede se číslo listu vlastnictví zakroužkované čárkovaně. Obvod bloku se může vhodně (např. barevně) zvýraznit. Ukázka ZPMZ je v příloze č. 23.
5.2.1.3 V náčrtu se dále podle zásad pro tvorbu parcel (§ 3 vyhlášky) vytvoří parcely, které se očíslují podle zásad uvedených v § 25 vyhlášky s ohledem na druhy pozemků podle katastru. Ve skupině parcel téhož vlastníka je vhodné počet parcel co nejvíce snížit sloučením parcel téhož druhu pozemku, nebrání-li tomu odlišné doplňkové údaje o jejich vlastnictví. Naopak v některých případech se doplňované parcely (např. jsou- li děleny hranicemi parcel katastru s různými druhy pozemků) rozdělí a ustanovení § 3 odst. 5 vyhlášky se do ukončení pozemkových úprav nepoužije. Výsledek se vyznačí v náčrtu, nová parcelní čísla podle katastru se zakroužkují, parcelní čísla podle zjednodušené evidence se přeškrtnou. Hranice vytvořených parcel katastru se v náčrtu vykreslí tlustou čarou.
5.2.1.4 S použitím náčrtu se jako součást ZPMZ založí srovnávací sestavení parcel označené číslem ZPMZ a názvem katastrálního území, v němž se přehledně a ve vzájemné souvislosti všech jeho částí zapíší všechny parcely dotčené doplněním. Ukázka srovnávacího sestavení parcel je v příloze č. 23.
5.2.1.5 Podle náčrtu se s využitím originálu mapy pozemkového katastru překreslí doplňované parcely do katastrální mapy plnou čarou. Respektuje se rozdílná srážka obou map a kresba se lícuje na nejbližší okolí změny. Doplňované parcely se označí parcelními čísly a značkami druhů pozemků katastru. 5.2.1.6 Obvod skupiny parcel katastru dotčených doplněnými parcelami se považuje za výpočetní skupinu. Výměry doplněných parcel se ověří jedním kontrolním výpočtem. Není-li překročena mezní odchylka podle bodu 13.2 přílohy k vyhlášce, ponechá se původní výměra podle dřívější pozemkové evidence. Výměry změněných parcel katastru se určí dvojím výpočtem a vyrovnají se na výměru skupiny. Při překročení mezní odchylky se vyhledá a odstraní chyba v zákresu nebo výpočtu. Není-li chyba zjištěna, použije se nově určená výměra. Výměry doplněných a změněných parcel se zapíší do srovnávacího sestavení parcel.
5.2.1.7 Pokud má doplněná katastrální mapa vyjádření podle § 13 odst. 8 vyhlášky, vyjadřují se tak i doplněné parcely. Nové podrobné body na hranicích doplňovaných parcel se v ZPMZ očíslují v souladu s číslováním dosavadních podrobných bodů v katastrálním území. Podrobné body se digitalizují, popř. se jejich souřadnice v S-JTSK převezmou, pokud byly již dříve vypočteny nebo je lze vypočítat, a doplňovaný obsah mapy se číselně vyjádří způsobem používaným v daném katastrálním území. Ze souřadnic se vypočtou výměry doplňovaných a změněných parcel a jsou platnými výměrami nového stavu katastru.
5.2.2 Doplnění parcel v územích s katastrální mapou v S- JTSK a mapou dřívější pozemkové evidence v jiné zobrazovací soustavě a měřítku
5.2.2.1 Použijí se ustanovení odst. 5.2.1.1 až 5.2.1.4.
5.2.2.2 Porovnáním mapy dřívější pozemkové evidence s katastrální mapou se v prostorech doplňovaných parcel vyberou v co největším počtu identické body:
a) body existující současně v mapě dřívější pozemkové evidence i v katastrální mapě,
b) body mapy dřívější pozemkové evidence neexistující v katastrální mapě, jejichž souřadnice v S-JTSK jsou známy nebo je lze dodatečně určit a v náčrtu se zvýrazní značkou č. 1.10 podle bodu 9.2 přílohy k vyhlášce.
5.2.2.3 Souřadnice bodů podle odst. 5.2.2.2 se určí v S-JTSK (pokud již nebyly určeny dříve) tak, aby byla splněna kritéria přesnosti podle bodu 12.6 přílohy k vyhlášce.
5.2.2.4 Odměřením z mapy dřívější pozemkové evidence s přesností 0,1 mm a opravou o vliv srážky ve směrech rámů mapových listů se určí pracovní souřadnice lomových bodů hranic parcel a identických bodů v místním systému. Identické body se určují dvakrát a mezní rozdíl souřadnic nesmí překročit 0,15 mm. Identické body pro transformaci se volí v rovnoměrném rozložení tak, aby nedocházelo k extrapolaci transformačního klíče. Do S-JTSK se pracovní souřadnice převádějí afinní transformací po jednotlivých blocích. V případě nerovnoměrného rozložení identických bodů se použije transformace Helmertova.
5.2.2.5 Po výpočtu souřadnic v S-JTSK se přezkouší správnost doplnění katastrální mapy porovnáním zobrazení transformovaných hranic s obsahem mapy dřívější pozemkové evidence, opraví se případná nepřesnost nebo chyba, dořeší se napojení doplňovaných parcel na dosavadní obsah katastrální mapy a doplněné hranice parcel se vyznačí střídavou čarou (značkou převzaté hranice). Vlastnická hranice parcely katastru určená při dřívější obnově katastrálního operátu se považuje za platnou, neprokáže-li se opak. Podle výsledku porovnání se v náčrtu předběžně zakreslené hranice vyznačí definitivně tlustou střídavou čarou.
5.2.2.6 V ostatním se postupuje podle ustanovení odst. 5.2.1.6 a 5.2.1.7.
5.3 AKTUALIZACE SPI
Podle výsledku doplnění parcel katastrální úřad aktualizuje SPI, u doplněných parcel uvede údaje podle § 7 a 9 vyhlášky a v případě doplnění parcel podle odst. 5.2 písm. b) uvědomí jejich vlastníky. Ukázka uvědomění je v příloze č. 24.
6 ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY EVIDOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Způsob evidování nemovitostí podle § 2 odst. 6 zvláštního předpisu /1/ je dohodnut Úřadem s Ministerstvem obrany ČR. Podrobnosti evidování těchto nemovitostí a založení a vedení katastrálního operátu na území vojenských újezdů je stanoveno ve zvláštním předpisu /33/.
7 SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ KATASTRU
7.1 ZPRACOVÁNÍ PŘEHLEDŮ
7.1.1 Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru (§ 15 vyhlášky, dále jen "přehledy") se zhotovují pro potřeby orgánů státní statistiky. Přehledy se zhotovují automatizovaně jako výstupy ze SPI ke stanovenému datu a postup činností se řídí pokyny Úřadu. Podkladem pro přehledy je aktualizovaný stav SPI.
7.1.2 Přehledy obsahují souhrnné údaje v členění stanoveném pokyny Úřadu a ukládají se na katastrálním úřadu v lokálním souboru.
7.1.3 Druhy přehledů jsou:
a) úhrnné hodnoty druhů pozemků,
b) rozčlenění orné a zemědělské půdy do výrobních podoblastí.
7.1.4 Územními jednotkami zhotovení přehledů jsou:
a) obec,
b) okres,
c) kraj,
d) republika.
7.2 OBSAH PŘEHLEDŮ
Úhrnné hodnoty druhů pozemků jsou v rámci příslušné územní jednotky součtem výměr všech pozemků evidovaných v SPI. Jsou členěny podle jednotlivých druhů pozemků. Přehled dále obsahuje počet obcí, katastrálních území, částí obcí, parcel katastru, parcel ve zjednodušené evidenci, budov s čísly popisnými, budov s čísly evidenčními a listů vlastnictví. Výměry orné a zemědělské půdy, rozčleněné do výrobních podoblastí (příloha č. 2), které jsou v daných územních jednotkách zastoupeny, poskytují přehledy o "Rozčlenění orné a zemědělské půdy do výrobních podoblastí".
7.3 VYUŽITÍ PŘEHLEDŮ
7.3.1 Vybrané katastrální úřady zpracovávají a vydávají Statistickou ročenku o půdním fondu v kraji (příloha č. 25).
7.3.2 Úřad vydává Statistickou ročenku o půdním fondu v České republice podle údajů katastru k 31. prosinci příslušného roku.
7.3.3 Statistická ročenka se předává vybraným orgánům státní správy podle rozdělovníku Úřadu a dalším zájemcům podle objednávek.
8 REVIZE KATASTRU
Zásady pro provádění revize katastru (dále jen "revize") jsou stanoveny v § 42 vyhlášky.
8.1 ÚČASTNÍCI REVIZE
Účastníky revize jsou:
a) katastrální úřad,
b) obec,
c) podle potřeby jednotliví vlastníci.
8.2 PŘÍPRAVNÉ ČINNOSTI
8.2.1 Rozsah území (tzn. seznam katastrálních území) pro revizi údajů katastru stanoví katastrální úřad, který dva měsíce předem oznámí datum zahájení revize obci, na jejímž území bude revize probíhat a požádá obec o vyhlášení doby konání revize způsobem v místě obvyklým. Ukázka oznámení obci je v příloze č. 26.
8.2.2 Před zahájením revize katastrální úřad zapíše právní vztahy podle všech došlých listin a rozhodnutí o povolení vkladu.
8.2.3 Katastrální úřad rovněž zjistí, zda při postupném majetkoprávním vypořádávání větších celků (např. komunikace, areály podniků apod.) už není celek zapsán úplně na příslušném listu vlastnictví. Pokud ano, spojí katastrální úřad spolu sousedící parcely uvnitř tohoto celku, které mají evidován shodný druh pozemku. V rámci prováděné revize oznámí tyto skutečnosti vlastníkovi.
8.2.4 Katastrální úřad porovná soulad:
a) společných údajů SPI a SGI (parcelní číslo, druh pozemku, popř. způsob využití nemovitostí a způsob ochrany nemovitostí),
b) zákresu hranic obcí a katastrálních území v katastrální mapě se zákresem těchto hranic v okrajových náčrtcích,
c) vyznačení bodů bodových polí v katastrální mapě, pokud jsou jejím obsahem, a úplnost přehledu sítě PBPP.
Zjištěné závady se ihned odstraní.
8.2.5 Podklady pro revizi jsou:
a) soupis parcel,
b) seznam vlastníků,
c) seznam budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními,
d) kopie katastrální mapy,
e) kopie seznamu pomístních názvů,
f) záznam pro další řízení,
g) kopie přehledu sítě PBPP,
h) kopie geodetických údajů o bodech podrobného polohového pole,
i) letecké snímky, jsou-li v daném prostoru k dispozici.
8.2.6 Kopie katastrální mapy se doplní tužkovými zákresy změn zapsaných v záznamu pro další řízení. Před zahájením první revize se upraví označení katastrálních map názvem Katastrální mapa (§ 13 odst. 6 vyhlášky) a kopie katastrální mapy se doplní tužkovými zákresy změn zapsaných v záznamu pro další řízení vedeném podle dřívějších předpisů.
8.3 REVIZE SPI
8.3.1 Údaje o vlastníku
8.3.1.1 Při revizi se ověří v součinnosti s obecním úřadem, popř. s jednotlivými vlastníky jejich:
a) jméno a příjmení (název), popř. titul,
b) adresa trvalého pobytu (sídla),
c) identifikátor.
8.3.1.2 Zjištěné změny a chybějící identifikátory se zapíší do přílohy k protokolu o výsledku revize (příloha č. 27), v níž potvrdí vlastník, pokud je revizi přítomen, zápis svým podpisem.
8.3.2 Seznam budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními
Seznam budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními se porovná se seznamy vedenými obecním úřadem. Porovná se úplnost a správnost čísel popisných a evidenčních uvedených u parcel, popř. jejich příslušnost k části obce, pokud je v katastrálním území více částí obce. Vyšetří se příčiny změn (demolice, novostavby) a případné duplicity v číslech popisných. Katastrální úřad vyzve vlastníky k předložení dokladů potřebných pro vyznačení změny v katastru (plán, kolaudační rozhodnutí, přidělení čísla popisného, rozhodnutí o demolici apod.), přičemž posoudí, zda se vlastník nepředložením těchto dokladů již v době před zahájením revize nedopustil porušení pořádku na úseku katastru. Výzva k předložení dokladů včetně sjednané lhůty se zapíše do záznamu pro další řízení. Ukázky výzvy a rozhodnutí o udělení pokuty jsou v příloze č. 28.
8.3.3 Záznam pro další řízení
Při první revizi se provede revize záznamu pro další řízení vedeného podle dřívějších předpisů. Pokud byly změny, které jsou v záznamu evidovány, dokončeny a byly předloženy všechny potřebné doklady pro zápis do katastru, položka záznamu se uzavře. Není-li dosud změna dokončena, upozorní katastrální úřad vlastníka na povinnost vyplývající z § 10 odst. 1 písm. d) a e) zvláštního předpisu /1/, sjedná s ním lhůtu pro předložení potřebných dokladů, změnu přepíše do nově založeného záznamu pro další řízení a položku záznamu vedeného podle dřívějších předpisů uzavře. Ukázka záznamu pro další řízení je v příloze č. 28.
8.4 REVIZE SGI
8.4.1 Hranice katastrálního území
V případě potřeby změny hranic katastrálního území nebo na podkladě návrhu podaného při revizi zahájí katastrální úřad řízení podle § 19 vyhlášky.
8.4.2 Hranice nemovitostí, druhů pozemků a způsobu využití nemovitostí
8.4.2.1 Zákres hranic nemovitostí v katastrální mapě se porovná s průběhem hranic v terénu
a) pochůzkou v terénu,
b) pomocí leteckých snímků.
Zjištěné změny se vyznačí červeně v kopii katastrální mapy.
Katastrální úřad vyzve vlastníka pozemku, aby předložil plán se zaměřením změny, popř. další potřebné doklady. Výzva se zapíše do záznamu pro další řízení.
8.4.2.2 Druh pozemku a způsob využití nemovitosti evidovaný v katastru se porovná se stavem v terénu. Zjištěné změny se vyznačí v kopii katastrální mapy mapovou značkou, slovně nebo kódem podle bodu 2 přílohy k vyhlášce. Není-li ke změně v katastru nutné povolení příslušného orgánu státní správy (tabulka č. 3 přílohy č. 4) nebo vlastník toto povolení při revizi předloží, zapíše se změna do přílohy k protokolu o výsledku revize a souhlas s jejím provedením v katastru potvrdí vlastník podpisem v této příloze. Je-li povolení nutné, ale vlastník je při revizi nepředloží, zapíše se změna s uvedením lhůty pro předložení do záznamu pro další řízení, který vlastník podepíše. Týká-li se změna pouze části pozemku, vyzve se vlastník k předložení plánu. Není-li vlastník revizi přítomen, zašle mu katastrální úřad výzvu k odstranění zjištěných nesouladů se stanovením lhůty k dodání příslušných dokladů.
8.4.3 Další prvky polohopisu
8.4.3.1 Další prvky polohopisu jsou předmětem revize v rozsahu stanoveném v § 13 odst. 4 a 6 vyhlášky. Zjistí-li se v terénu další prvky polohopisu, které nejsou v SGI dosud zobrazeny a není pro ně nutno zhotovit plán, vyzve katastrální úřad vlastníka, aby předložil geodetickou dokumentaci jejich zaměření.
8.4.3.2 Při revizi se v kopii katastrální mapy červeně vyškrtá její dosavadní obsah, který není předmětem katastru (např. zpevněné příjezdy ke garážím a přístupy k budovám, bazény, potrubní vedení a jejich povrchové znaky, koleje v průmyslových závodech, někdejší označení intravilánu apod.).
8.4.4 Podrobné polohové pole
Při revizi se zjistí pochůzkou v terénu, zda body podrobného polohového pole nebyly zničeny, přemístěny nebo poškozeny nebo zda jejich využití není trvale znemožněno. Zjištěné změny se vyznačí v kopii přehledu sítě PBPP, popř. v kopii katastrální mapy, pokud jsou PBPP jejím obsahem a v tiskopisu pro oznámení závad a změn na bodech podrobného polohového pole. Rovněž se ověří soulad údajů uvedených v místopisu v geodetických údajích o bodu. Podle skutečnosti se geodetické údaje doplní, opraví nebo se vyřadí a zhotoví se nové, přičemž se využijí přiměřeně příslušná ustanovení návodu /35/.
Zjistí-li katastrální úřad, kdo způsobil poškození nebo zničení bodu, postupuje podle ustanovení § 23 až 25 zvláštního předpisu /1/.
8.4.5 Místní a pomístní názvy
8.4.5.1 Podkladem pro revizi pomístních názvů je kopie seznamu pomístních názvů uloženého na katastrálním úřadě. Seznam se prověří ve spolupráci se zástupci obecního úřadu a zjištěné změny se vyznačí v kopii seznamu a v kopii katastrální mapy. Týká-li se změna pomístního názvu, který je současně geografickým jménem standardizovaným v Základní mapě ČR 1:10 000, zašle se seznam ke schválení Úřadu.
8.4.5.2 Změny místních názvů a názvů ulic a veřejných prostranství se přebírají z podkladů obecních úřadů a vyznačují se v kopii katastrální mapy.
8.5 ZÁVĚREČNÉ ČINNOSTI
8.5.1 Protokol o výsledku revize
O výsledku revize se sepíše protokol (příloha č. 27). Obsah protokolu je uveden v § 42 odst. 8 vyhlášky. Přílohu protokolu, v níž potvrzují vlastníci souhlas s provedením změny v katastru, lze zhotovit na tiskopisu, který obsahuje všechny údaje potřebné pro zápis do lokálního souboru.
8.5.2 Výsledky revize
Výsledky revize jsou:
a) protokol s přílohou,
b) kopie katastrální mapy se zákresem zjištěných změn,
c) seznam pomístních názvů,
d) seznam změn místních názvů,
e) záznam pro další řízení,
f) kopie přehledu sítě PBPP,
g) oznámení závad a změn na bodech podrobného polohového pole,
h) nové nebo opravené geodetické údaje o bodech podrobného polohového pole.
8.5.3 Vyznačení výsledků revize v katastru
8.5.3.1 V SPI se po skončení revize vyznačí všechny změny uvedené v protokolu o výsledku revize a jeho přílohách. Druh pozemku a způsob využití nemovitosti se změní, není-li k tomu nutné předložit rozhodnutí nebo souhlas orgánu státní správy nebo pokud byl takový doklad předán při revizi.
8.5.3.2 V SGI se
a) změní značky druhů pozemků,
b) změní pomístní názvy, schválené katastrálním úřadem, popř. Úřadem,
c) změní místní názvy, názvy ulic a veřejných prostranství,
d) zruší, popř. doplní nové další prvky polohopisu,
e) odstraní obsah podle odst. 8.4.3.2,
f) zruší zničené body podrobného polohového pole; byl-li zničený bod podrobného polohového pole současně podrobným bodem polohopisu, který v DKM nebo v mapě podle § 13 odst. 8 vyhlášky neměl vlastní číslo, obdrží nové číslo podrobného bodu a souřadnice zničeného bodu.
8.5.3.3 Po vyznačení změn v katastru se založí
a) protokol o výsledku revize s přílohou do sbírky listin,
b) ostatní výsledky revize do dokumentace (§ 16 vyhlášky).
9 OPRAVA CHYB V KATASTRÁLNÍM OPERÁTU
Postup při opravě chyby v katastrálním operátu je upraven v § 8 zvláštního předpisu /1/ a v § 46 a 47 vyhlášky. Opravou chyby nemohou být dotčeny právní vztahy, pokud jejich změna není doložena listinou (§ 5 odst. 7 zvláštního předpisu /1/). Katastrální úřad opraví na písemný návrh vlastníka nebo i bez návrhu (např. z podnětu uvedeného v plánu podle § 68 odst. 10 vyhlášky) chybné údaje katastru, které vznikly způsobem uvedeným v § 8 odst. 1 a 2 zvláštního předpisu /1/. Evidence návrhů na opravu chyby a zjištěných chyb, které opravuje katastrální úřad bez návrhu, se vede v protokolu OR podle zvláštních předpisů /32/ a /34/.
9.1 CHYBA VZNIKLÁ ZŘEJMÝM OMYLEM
Za chybu vzniklou zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, která se opraví podle § 8 odst. 1 zvláštního předpisu /1/, se považují zejména:
a) změna údajů katastru provedená
1. v rozporu s listinou nebo jiným podkladem pro změnu,
2. na základě listiny, která není dokladem o změně,
3. bez listiny, pokud je jí jako podkladu k zápisu třeba,
b) chyba vzniklá při
1. měření v terénu,
2. výpočtu souřadnic,
3. zobrazení předmětu měření v SGI,
4. výpočtu výměry parcely.
9.2 CHYBA VZNIKLÁ NA ZÁKLADĚ NESPRÁVNOSTI V LISTINĚ
9.2.1 Je-li důvodný předpoklad, že v katastru je veden chybný údaj, který vznikl nesprávností v listině, podle které byl zapsán, oznámí to katastrální úřad dotčenému vlastníku. Zároveň jej poučí o tom, že chybné údaje opraví podle § 8 odst. 2 zvláštního předpisu /1/ na základě opravné listiny (např. opravného usnesení podle § 164 občanského soudního řádu, vyrozumění o opravě rozhodnutí podle § 47 odst. 6 správního řádu, notářské listiny s opravnou doložkou podle § 60 notářského řádu), vyhotovené tím, kdo listinu vyhotovil nebo kdo je oprávněn její opravu provést. Je vhodné k poučení přiložit kopii příslušné listiny. Pokud je listina postižena chybou, kterou katastrální úřad sám způsobil v podkladu, který vydal pro sepsání záznamové listiny (např. ve výpisu z katastru pro řízení o dědictví apod.), dá podnět k opravě takové listiny katastrální úřad a informuje o tom dotčeného vlastníka.
9.2.2 Postupem podle odst. 9.2.1 lze opravovat pouze chyby v psaní, počítání a jiné zřejmé nesprávnosti, nikoli měnit věcný obsah listin.
9.3 CHYBNÉ GEOMETRICKÉ A POLOHOVÉ URČENÍ
9.3.1 Neodpovídá-li geometrické a polohové určení hranice jejímu skutečnému průběhu v terénu, a nejedná se o chybu podle odst. 9.1 písm. b), sepíše katastrální úřad s vlastníky dotčených nemovitostí podle § 46 odst. 1 vyhlášky protokol (příloha č. 29), v němž vlastníci potvrdí svým podpisem, že hranici mezi pozemky nezměnili a že její průběh nezpochybňují. V protokolu se uvede odkaz na nové zaměření hranice (číslo ZPMZ).
9.3.2 Na podkladě protokolu a ZPMZ opraví katastrální úřad geometrické a polohové určení hranice v SGI. V oznámení o provedení opravy uvědomí vlastníky dotčené opravou chyby také o změnách výměr parcel, pokud k nim v souvislosti s opravou geometrického a polohového určení hranice došlo.
9.3.3 Jestliže se chyba podle odst. 9.3.1 neprokáže, SGI se nezmění. V oznámení o neprovedení opravy chyby katastrální úřad poučí dotčené vlastníky o tom, že jejich případný spor o správný průběh hranice je oprávněn řešit a rozhodnout příslušný soud.
9.3.4 Pokud k chybě došlo při vzniku katastrální mapy nebo na základě chyby v plánu zhotoveném katastrálním úřadem nebo dřívějším střediskem geodézie, opraví katastrální úřad geometrické a polohové určení hranice pozemku z úřední povinnosti. Pokud plán byl zhotoven jinou osobou, vyzve katastrální úřad dotčeného vlastníka k zajištění opravy plánu.
9.4 OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ NEBO NEPROVEDENÍ OPRAVY CHYBY
O provedené opravě chyby nebo o tom, že oprava na základě návrhu nebyla provedena, protože se nejedná o chybu, zašle katastrální úřad oznámení vlastníkům nemovitostí dotčeným opravou chyby. Oznámení se eviduje v protokolu OR, kde se v případě provedení opravy uvede číslo položky výkazu změn, v níž je oprava zapsána a dokumentuje se ve sbírce listin. Ukázka oznámení o opravě chyby je v příloze č. 30.
Sdělí-li vlastník katastrálnímu úřadu do 30 dnů od doručení oznámení, že s provedenou opravou nebo s tím, že se nejedná o chybu, nesouhlasí, vydá katastrální úřad ve věci rozhodnutí ve správním řízení. Ukázka rozhodnutí o opravě chyby je v příloze č. 30.
10 POTVRZOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ A PŘEBÍRÁNÍ VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ
10.1 GEOMETRICKÝ PLÁN
O potvrzení plánu žádá písemně katastrální úřad úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který plán ověřil (dále jen "ověřovatel").
10.1.1 Kontrola plánu před potvrzením
Při potvrzování plánu katastrální úřad vždy přezkoumá:
a) správnost a úplnost náležitostí plánu (účel zhotovení, jméno nebo název zhotovitele včetně jeho adresy, název katastrálního území, číslo ZPMZ, grafické znázornění, seznam souřadnic, výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru včetně údajů o parcelách ve zjednodušené evidenci, výkaz údajů o BPEJ, způsob označení hranic, ověření apod.),
b) úplnost příloh plánu, jednoznačnost a úplnost podkladů pro posouzení přesnosti výsledku zeměměřických činností,
c) zda plán vychází z výsledků zeměměřických činností v terénu, popř. je zhotoven s využitím výsledků dřívějšího měření,
d) dodržení zásad pro tvorbu a číslování parcel,
e) soulad očíslování parcel s údaji katastru v celém rozsahu plánu,
f) soulad výměr v dosavadním stavu výkazu výměr s údaji katastru a úplnost porovnání se stavem evidence právních vztahů,
g) doložení případného návrhu na opravu chyby,
h) zda nejsou v plánu a jeho přílohách zjevně nedodržena ustanovení § 66 vyhlášky a bodů 9, 12, 14 až 17 přílohy k vyhlášce.
10.1.2 Potvrzení plánu
Neshledá-li katastrální úřad vadu, potvrdí plán bez zbytečného prodlení, popř. ve lhůtě dojednané s ověřovatelem. V případě, že zhotovitel poznamenal na plánu návrh opravy výměry a geometrického určení parcely ve smyslu ustanovení § 68 odst. 10 vyhlášky, postupuje katastrální úřad ve smyslu ustanovení § 72 odst. 5 vyhlášky.
Plány potvrzuje zaměstnanec katastrálního úřadu pověřený k tomu ředitelem katastrálního úřadu. Plán se potvrzuje otiskem kulatého úředního razítka se státním znakem, datem, číslem položky knihy geometrických plánů, označené jako "Kniha GP" a podpisem pověřeného zaměstnance katastrálního úřadu. Potvrzení katastrálním úřadem nevylučuje, že plán může být při pozdějším zavádění změny do katastru shledán jako nezpůsobilý k vyznačení v katastru pro překročení mezních odchylek (§ 44 odst. 5 vyhlášky) nebo třeba i proto, že navrhované uspořádání pozemků je v rozporu s vlastnickými nebo jinými věcnými právy.
10.1.3 Nepotvrzení plánu
Je-li v úplnosti nebo v náležitostech plánu nebo jeho příloh při potvrzování plánu shledána vada, katastrální úřad plán se všemi přílohami bez zbytečného prodlení vrátí nepotvrzený ověřovateli s výčtem konkrétně shledaných závad. Za závadu se nepovažuje nesoulad ve výměře, popř. v parcelním čísle v dosavadním stavu, byla-li část této parcely oddělena jiným plánem, který byl součástí listiny zapsané do katastru v době mezi vydáním podkladů pro zhotovení plánu předkládaného k potvrzení a jeho předložením v případech, kdy se nově oddělované parcely nepřekrývají, popř. došlo-li v této době ke změnám výměry nebo parcelního čísla v důsledku dalších činností v katastru (digitalizace SPI, přečíslování parcel apod.). Uvedené nesoulady ve výměře parcely nebo v parcelním čísle dosavadního stavu opraví katastrální úřad z úřední povinnosti následně při vedení katastru. Za závadu se rovněž nepovažuje, je-li plán postižen chybným údajem, který katastrální úřad zhotoviteli plánu poskytl v rámci součinnosti podle § 65 vyhlášky a jehož nesprávnost nemohl zhotovitel plánu rozpoznat ani při dodržení zásad zhotovení plánu. Chybné zdaje, které katastrální úřad poskytl zhotoviteli plánu, uvede katastrální úřad v plánu a jeho přílohách do souladu s údaji katastru z úřední povinnosti bez zbytečného prodlení a v potvrzení plánu na tuto úřední opravu upozorní. Neuvedení nabyvatele nelze pokládat za vadu plánu.
10.1.4 Evidence potvrzovaných plánů
Katastrální úřad zaznamenává průběh potvrzování plánů v Knize GP v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 34 odst. 2 zvláštního předpisu /32/ a postupuje při tom podle zvláštního předpisu /34/ (Přehled ZPMZ). U nepotvrzených plánů zapíše do poznámky v Knize GP důvod nepotvrzení plánu s uvedením všech shledaných závad s odkazem na porušení příslušných ustanovení vyhlášky, datum předložení plánu k potvrzení i datum jeho vrácení zhotoviteli.
10.2 DOKUMENTACE VYTYČENÉ HRANICE POZEMKU
10.2.1 Katastrálnímu úřadu se předává dokumentace vytyčené hranice pozemku v rozsahu podle § 78 odst. 3 vyhlášky spolu s podklady nezbytnými pro posouzení přesnosti výsledků zeměměřických činností [§ 6 odst. 2 písm. b) zvláštního předpisu /20/]. Katastrální úřad přezkoumá úplnost této dokumentace, u které musí být každá její část, která tvoří výsledek zeměměřických činností ověřena (§ 18 zvláštního předpisu /28/) a založí ji do dokumentace výsledků měření a šetření katastrálního operátu. V případě, že tato dokumentace není úplná, vyzve ověřovatele k jejímu doplnění.
10.2.2 V případě, že na vytyčení hranice pozemku navazuje plán a jeho měřická dokumentace (§ 78 odst. 4 vyhlášky), zahrnuje se dokumentace vytyčení mezi výsledky zeměměřické činnosti předávané s plánem a jako taková se posuzuje podle odst. 10.1.
10.3 OZNAČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ
10.3.1 Označení hranic trvalým způsobem není nezbytné u plánu zhotovovaného za účelem majetkoprávního vypořádání dosud nevykoupených pozemků nebo jejich dílů, zejména pod dříve realizovanými stavbami (např. v sídlištích pod stavbou budov, v komunikacích, ve vodních plochách), kde by označování lomových bodů hranice pozemku bylo nemožné nebo nepřípustné (např. porušení vozovky stabilizací). Takové hranice lze označit pro účely zaměření dočasným způsobem a v případě, kdy se pro účel plánu neměří (využívají se výsledky dřívějšího měření), se dodatečné označení hranic nepožaduje.
10.3.2 Hranice pozemku uvedeného v § 79 odst. 5 vyhlášky se hraničními znaky neoznačují. Taková hranice se však označuje při jejím vytyčení v terénu, kdy ztrácí charakter podle předchozí věty, a to způsobem:
a) trvalým, je-li vytyčení podkladem pro zhotovení plánu k vyznačení pozemku do SGI a jeho účelem je vyčlenění pozemku pro jeho samostatné obhospodařování,
b) dočasným, je-li účelem vytyčení předání pozemku jeho vlastníku v terénu (např. vydání podle zvláštních předpisů) nebo vzniká-li nový pozemek při pozemkových úpravách, v obou případech bude-li pozemek nadále obhospodařován společně s okolními pozemky. I v těchto případech se však trvalým způsobem označují ty lomové body hranic, kde to není na překážku obhospodařování pozemku
10.4 VÝSLEDKY ČINNOSTI ZNALCŮ
Výsledek činnosti znalce, pokud není zhotoven a ověřen tak, jak to stanovují příslušné právní předpisy, nenahrazuje plán, dokumentaci vytyčení hranice pozemku, ani výsledek jakékoli jiné zeměměřické činnosti, není závazným podkladem pro vedení nebo obnovu katastrálního operátu a není tedy ani předmětem dokumentace podle § 4 odst. 2 písm. d) zvláštního předpisu /1/. Pokud by byl na základě rozsudku soudu podloženého neověřeným výsledkem činnosti znalce podán návrh na zápis změny práva do katastru, vyzve katastrální úřad navrhovatele, aby návrh doplnil o plán zhotovený na podkladě příslušného rozsudku, jinak návrh zamítne.
10.5 ÚŘEDNÍ PŘEZKOUŠENÍ
10.5.1 U výsledků zeměměřických činností, popř. také u souvisejících údajů SPI, které mají být převzaty do katastru, přezkouší katastrální úřad jejich hodnověrnost, účelnost, původnost a spolehlivost. Přezkoušení spočívá v posouzení, zda výsledky činností vykonaných jinou osobou než katastrálním úřadem nebo jejich vybrané části jsou způsobilé k převzetí. Přezkoušení se provádí u výsledků zeměměřických činností, které katastrální úřad
a) zadal a hradí (např. vybudování podrobného polohového pole, zaměření rozsáhlejších celků polohopisu),
b) sjednal (např. s provozovatelem územně orientovaného informačního systému),
c) obdrží jako výsledek pozemkových úprav.
10.5.2 Výsledky se přezkušují co do úplnosti a přesnosti, a to opakováním činnosti nebo užitím vhodných kontrol. Zejména se přezkušuje:
a) rozložení podrobného polohového pole s ohledem na spolehlivé určení souřadnic a na metody podrobného měření,
b) způsob označení bodů,
c) správnost zaměření určovacích prvků a řádné vedení měřických náčrtů a zápisníků,
d) správnost předpisu a provedení výpočtů,
e) provedení kontrol a dodržení kritérií přesnosti,
f) očíslování bodů a parcel,
g) návaznost na dosavadní SPI a SGI,
h) dodržení ustanovení zvláštního předpisu /31/,
i) úplnost elaborátu.
10.5.3 Má-li probíhající zeměměřická činnost více samostatných etap, je vhodné i dílčí přezkoušení, které může zabránit přenesení případných vad do navazujících činností a popř. současně být podkladem pro uvolnění finančních záloh na pokračující činnosti nebo naopak podnětem k zadání činnosti jiné osobě.
10.5.4 Přezkoušení vykoná zaměstnanec katastrálního úřadu pověřený k tomu ředitelem katastrálního úřadu. Po přezkoušení zhodnotí v zápisu (s uvedením vykonaných kontrol a jejich výsledků), zda dílo nebo jeho vybrané části mohou být použity pro účely katastru. Zápis opatří svým jménem a podpisem, datem a otiskem kulatého úředního razítka se státním znakem.
10.5.5 V případě, že kvalifikace zaměstnanců katastrálního úřadu není pro úřední přezkoušení dostatečná, požádá katastrální úřad o odborné posouzení výsledků inspektorát.
10.6 VÝSLEDKY OSTATNÍCH ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ
Při přebírání ostatních výsledků zeměměřických činností (např. ZPMZ podle § 66 odst. 11 vyhlášky) se katastrální úřad přesvědčí, že vyhovují ustanovením právních předpisů, popř. zvláštního předpisu /31/.
10.7 PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU ZEMĚMĚŘICTVÍ
Závažné nebo opakující se závady ve výsledcích zeměměřických činností, které ověřila stejná osoba, sděluje katastrální úřad inspektorátu. Takové závady jsou důvodem pro zahájení řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví (§ 7 zvláštního předpisu /21/), popř. pro odejmutí úředního oprávnění (§ 15 odst. 3 zvláštního předpisu /20/).
11 POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ
11.1 POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
Poskytování údajů z katastru (SGI i SPI) se týká i údajů zjednodušené evidence parcel, která se považuje za součást katastrálního operátu (§ 29 odst. 3 zvláštního předpisu /1/).
11.1.1 Nahlížení do katastru
Podmínky a postup při bezplatném získávání informací o údajích katastru nahlížením do katastru jsou stanoveny v § 81 vyhlášky a v článku 33 zvláštního předpisu /32/.
11.1.2 Opis, výpis nebo kopie ze SPI a SGI jako veřejná listina
11.1.2.1 Opis, výpis nebo kopie ze SPI nebo ze SGI (dále jen "opis, výpis nebo kopie z katastru") je za podmínek stanovených v § 82 odst. 1 vyhlášky veřejná listina, která je podkladem pro vyhotovení listin o změnách právních vztahů k nemovitostem, o změnách údajů o parcele (změna druhu pozemku apod.) a pro vyhotovení jiných listin, týkajících se nemovitostí. Opisem, výpisem nebo kopií z katastru se podle § 82 vyhlášky rozumí:
a) úplný nebo částečný výčet parcel vlastníka (spoluvlastníků) s údaji o právních vztazích, včetně vlastnických a jiných věcných práv k jednotkám (odst. 11.1.4),
b) kopie katastrální mapy nebo jiného mapového podkladu zobrazující parcely podle písmene a) (dále jen "jiný mapový podklad"). Za jiný mapový podklad se považuje mapa zobrazující parcely ve zjednodušené evidenci (mapa dřívější pozemkové evidence).
11.1.2.2 Veřejná listina osvědčuje skutečnosti, které jsou rozhodné pro jednání před státními orgány. Musí mít náležitosti podle § 82 odst. 1 vyhlášky a uvádí se na ní číslo položky knihy o poskytnutých údajích z katastru (čl. 34 zvláštního předpisu /32/).
Má-li veřejná listina více listů, musí být opatřeny otiskem kulatého úředního razítka se státním znakem a podpisem oprávněného zaměstnance katastrálního úřadu všechny listy, nebo musí být jednotlivé listy pevně spojeny a opatřeny otiskem kulatého úředního razítka na přelepce ve spoji. Ostatní náležitosti se uvedou na poslední straně, kde se rovněž uvede počet listů.
11.1.3 Opis, výpis nebo kopie z katastru, který není veřejnou listinou
11.1.3.1 Pravidla pro poskytování údajů z katastru, které nejsou veřejnými listinami, jsou podrobněji rozvedena ve zvláštním předpisu /37/. Takové údaje se opatřují datem vyhotovení, otiskem řádkového úředního razítka, podpisem oprávněného zaměstnance katastrálního úřadu a položkou knihy o poskytnutých údajích z katastru. Při jejich poskytnutí na záznamovém médiu musí být tyto údaje uvedeny v průvodce souboru (zvláštní předpis /37/).
11.1.3.2 Ze SPI se poskytují:
a) údaje o jednotlivých parcelách, popř. vlastnících,
b) hromadné výstupy ze SPI.
Údaje podle písmene a) se poskytují ve formě opisu nebo výpisu v rozsahu, který nepřesahuje údaje o nemovitostech (vlastnících) evidovaných v jednom katastrálním území. Hromadný výstup poskytuje katastrální úřad z lokálního souboru nebo Zeměměřický úřad z centrálního souboru na základě dohody s žadatelem a v rozsahu podle smlouvy nebo žádosti o jejich poskytnutí (zvláštní předpis /37/). Způsob vyhotovení hromadného výstupu z lokálního souboru je uveden ve zvláštním předpisu /34/.
Za hromadný výstup se považuje zejména soubor informací o nemovitostech, popř. vlastnících, s omezením podle § 22 odst. 4 a 6 zvláštního předpisu /1/.
Hromadný výstup nepřihlíží k vyznačené plombě (§ 35, 38 a 39 vyhlášky) a nemusí vyjadřovat poslední právní vztahy k nemovitostem známé katastrálnímu úřadu. Katastrální úřady každoročně vyhotovují přehledy BPEJ na zemědělské půdě podle jejich kódů se stavem k 31. prosinci, které předávají pozemkovému úřadu. Přehledy jsou uspořádány podle katastrálních území v okrese a obsahují aritmetické setřídění kódů BPEJ a jejich celkové výměry.
11.1.3.3 Ze SGI se poskytují jednotlivé údaje a hromadné výstupy.
Jednotlivé údaje se poskytují o nemovitostech zobrazených v katastrální mapě nebo v jiných mapových podkladech, a to ve formě reprografické kopie nebo ručně kreslené, popř. jako výstup z grafického počítačového souboru DKM nebo KM-D.
Poskytují se v rozsahu, který nepřesahuje údaje evidované v jednom katastrálním území, přitom mohou být vyhotoveny též v jednotkovém formátu A4. Za tyto údaje se považují zejména:
a) kopie katastrální mapy,
b) kopie jiného mapového podkladu (např. mapy pozemkového katastru, odst. 11.2.2.2),
c) kopie katastrální mapy doplněná orientačním zákresem parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí (příloha č. 31),
d) kopie grafického počítačového souboru DKM, KM-D nebo jeho části ve formátu používaném katastrálním úřadem,
e) kopie grafického počítačového souboru DKM, KM-D nebo jeho části ve výměnném formátu podle zvláštního předpisu /31/,
f) kopie přehledu čísel bodů ,
g) kopie přehledu sítě PBPP a jejího vývoje,
h) kopie geodetických údajů.
i) výpis ze seznamu souřadnic (čísla bodů, souřadnice, kódy kvality). Výpis ze seznamu souřadnic se vyhotovuje na papíru nebo jako textový soubor pro jednotlivé body nebo pro vymezenou část území.
Za hromadné výstupy v rozsahu podle § 82 odst. 8 vyhlášky se považují zejména údaje uvedené pod písmeny a) až i), pokud jejich rozsah zpravidla dosahuje nebo přesahuje údaje evidované v jednom katastrálním území.
11.1.4 Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z katastru nemovitostí (dále jen "výpis") se vyhotovuje automatizovaně podle čísla listu vlastnictví a obsahuje údaje podle odst. 2.5.2 nebo 2.5.3. U jednotlivých nemovitostí obsahuje výpis: parcelní číslo, výměru parcely, druh pozemku, způsob využití nemovitostí, způsob ochrany nemovitostí, popisné nebo evidenční číslo budovy popř. příslušnost k části obce. Částečný výpis obsahuje pouze údaje vztahující se k vybraným parcelám nebo jednotkám příslušného vlastníka (spoluvlastníků). Ve výpisu se vyznačuje plomba, vyjadřující, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (§ 12 odst.1 zvláštního předpisu /2/).
Postup vyhotovení výpisu je stanoven ve zvláštním předpisu /34/. Ukázky výpisů jsou v příloze č. 32.
11.1.5 Porovnání parcel katastru s parcelami dřívějších pozemkových evidencí
11.1.5.1 Identifikace parcel
Identifikace parcel (dále jen "identifikace") je veřejná listina a vyhotovuje se na tiskopisu. V záhlaví se uvede druh dřívější pozemkové evidence (bývalý pozemkový katastr, operát přídělového řízení, operát scelovacího řízení, evidence nemovitostí). V levé části tiskopisu se uvede číslo knihovní vložky pozemkové knihy, popř. označení jiného podkladu, podle něhož jsou parcely uváděny, parcelní číslo, druh pozemku (pokud je požadován) a výměra parcel podle dřívější pozemkové evidence. V pravé části se uvedou odpovídající parcelní čísla podle katastru, jejich výměra a druh pozemku, číslo listu vlastnictví a případné poznámky.
Nelze-li zákres hranic parcely nebo skupiny souvisejících parcel podle dřívějších pozemkových evidencí ztotožnit se zákresem hranic parcely v katastru, identifikace se nevyhotoví (hranice je nutné vytyčit v terénu a zhotovit plán), popř. se po dohodě se žadatelem vyhotoví srovnávací sestavení parcel. Identifikaci parcel potvrdí oprávněný zaměstnanec katastrálního úřadu svým podpisem a připojí datum a otisk kulatého úředního razítka se státním znakem. Ukázka identifikace parcel je v příloze č. 33.
11.1.5.2 Srovnávací sestavení parcel
Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání, tj. přiřazení zápisu, popř. zákresu parcely dřívější pozemkové evidence, neztotožnitelné s parcelou katastru. Je technickým podkladem, který se vyhotovuje zejména pro:
a) sepsání dohod o vydání nemovitostí povinnými osobami v restitucích,
b) sepsání nájemních smluv,
c) daňové účely.
Srovnávací sestavení parcel není veřejnou listinou, neosvědčuje právní vztahy k nemovitostem a nemůže sloužit jako podklad pro vyhotovení listin o právních vztazích k nemovitostem.
Srovnávací sestavení parcel se vyhotovuje na tiskopisu, ve kterém je předtištěn text "Srovnávací sestavení parcel má pouze orientační charakter a případně uvedené výměry částí parcel katastru nemovitostí jsou určeny přibližným způsobem. Nenahrazuje geometrický plán a nemůže být podkladem pro vyhotovení právních listin o nemovitostech, které jsou v něm uvedeny". V záhlaví se uvede druh dřívější pozemkové evidence (odst. 11.1.5.1). V levé části tiskopisu se uvede označení podkladu, podle něhož jsou parcely uváděny, parcelní číslo, druh pozemku (pokud je požadován) a výměra parcely podle dřívější pozemkové evidence. V pravé části se uvede u každé parcely z levé části porovnání se stavem evidovaným v katastru (parcelní číslo, druh pozemku, výměra, číslo listu vlastnictví). Výměra částí parcel může být určena přibližně a uvede se jen tehdy, je-li požadována v žádosti.
Srovnávací sestavení parcel vyhotovené katastrálním úřadem potvrdí oprávněný zaměstnanec svým podpisem a připojí datum a otisk řádkového úředního razítka. Ukázka srovnávacího sestavení parcel je v příloze č. 33.
11.1.6 Údaje z dalších dokumentovaných fondů
11.1.6.1 Katastrální úřad vyhotovuje a ověřuje opisy nebo kopie listin o právních vztazích k nemovitostem ze sbírky listin katastru nemovitostí a pozemkové knihy (§ 9 zvláštního předpisu /1/).
11.1.6.2 Pro účely zeměměřických činností při zhotovování plánů, vytyčování hranic pozemků a pozemkových úprav poskytuje katastrální úřad kopii:
a) grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ,
b) operátu přídělového řízení (grafického přídělového plánu a návrhu přídělů),
c) operátu scelovacího řízení,
d) z evidence nemovitostí,
pokud jsou dokumenty podle písm. b) a c) uloženy v jeho všeobecné dokumentaci.
Kopie podle písmene a) se opatřuje otiskem řádkového úředního razítka katastrálního úřadu.
11.2 POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z OPERÁTŮ BÝVALÉHO POZEMKOVÉHO KATASTRU A Z POZEMKOVÉ KNIHY
11.2.1 Obsah operátů bývalého pozemkového katastru
Operáty bývalého pozemkového katastru (dále jen "pozemkový katastr") jsou operát měřický a operát písemný. Oba jsou archiváliemi a katastrální úřad je má v úschově. Měřický operát sestává z:
a) katastrální mapy (původní nebo otisku),
b) příruční (indikační) katastrální mapy.
Písemný operát obsahuje:
a) rejstřík parcel,
b) parcelní protokol,
c) pozemnostní archy,
d) seznam pozemnostních archů,
e) rejstřík držitelů,
f) seznam parifikačnípůdy,
g) záznam změn.
Části uvedené pod písmeny f), g) nemusí být na všech katastrálních úřadech zachovány
.
11.2.2 Výpis, opis nebo kopie z operátů pozemkového katastru
Katastrální úřad vyhotovuje výpis, opis nebo kopii (dále jen "výpis") z operátů pozemkového katastru (§ 29 odst. 4 zvláštního předpisu /1/). Výpis neosvědčuje právní vztahy k nemovitostem a není veřejnou listinou.
11.2.2.1 Výpis se vyhotovuje ručně na tiskopisu (nekopíruje se z originálu) a údaje se vyplní dle předtisku, v požadovaném rozsahu. Výpis potvrdí oprávněný zaměstnanec katastrálního úřadu svým podpisem a připojí datum a otisk řádkového úředního razítka. Ukázka výpisu je v příloze č. 34.
11.2.2.2 Katastrální úřad vyhotovuje kopii mapy pozemkového katastru. Kopie se z originálu mapy pozemkového katastru pořizuje jen zcela výjimečně ve zvlášť odůvodněném případě. Běžné kopie této mapy se zhotovují na podkladě kopie mapy pozemkového katastru uložené na katastrálním úřadě nebo se poskytují v podobě grafického výstupu z rastrového souboru, popř. přímo jako rastrový soubor. Kopii potvrdí oprávněný zaměstnanec katastrálního úřadu svým podpisem, datem a otiskem řádkového úředního razítka.
11.2.3 Nahlížení do operátů pozemkového katastru, pozemkové knihy a železniční knihy
Operát pozemkového katastru, pozemková kniha a železniční kniha nejsou veřejné a nahlížení do nich je umožněno pouze osobám oprávněným k tomu podle zvláštního předpisu /13/ a dále soudním znalcům, badatelům a osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti.
11.2.4 Výpis z pozemkové knihy a železniční knihy
Katastrální úřad vyhotovuje výpis, opis nebo kopii z pozemkové knihy a železniční knihy (§ 29 odst. 4 zvláštního předpisu /1/), který je veřejnou listinou. Ukázka výpisu je v příloze č. 34.
11.2.4.1 Výpis z pozemkové knihy osvědčuje vlastnické právo nebo jiné věcné právo k nemovitosti ke dni 31.12.1950, popř. u vybraných subjektů (organizací) ke dni 1.4.1964, kdy se zápisy do pozemkové knihy a železniční knihy zastavily. Výpis z pozemkové knihy se vyhotovuje na tiskopisu. Neplatné údaje (v pozemkové knize červeně podtržené) se ve výpisu neuvádějí. Místo výpisu je možno vyhotovit i reprografickou kopii vložky pozemkové knihy. V reprografické kopii knihovní vložky se neplatné údaje červeně podtrhnou shodně se zápisem v pozemkové knize.
11.2.4.2 Výpis se skládá ze záhlaví a listů A, B, C. Vyplňuje se ve všech částech podle předtisku:
a) list A - v první části se uvádějí parcelní čísla zapsaná v příslušné vložce pozemkové knihy s vyznačením druhu pozemku, popř. čísla popisného domu, ve druhé části označené "Zápis" se uvedou zápisy změn týkající se parcel zapsaných v první části,
b) list B - uvádějí se vlastníci nemovitostí včetně případných spoluvlastnických podílů, s citací listin, podle nichž došlo k zápisu v pozemkové knize, včetně položky pořadového čísla deníku a roku zápisu v pozemkové knize,
c) list C - uvádějí se věcná práva a břemena váznoucí na nemovitostech.
12 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
12.1 Zrušují se:
a) Prozatímní návod pro vedení katastru nemovitostí ze dne 3. března 1995 ČÚZK č.j. 5315/1994 -23, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. března 1996 ČÚZK č.j. 364/1996-23,
b) Směrnice pro komplexní zakládání evidence nemovitostí ze dne 12. listopadu 1966 ÚSGK č.j. 7000/1966/23-334,
c) Čl. 5, 6, 7, 8, 10 a 11 Pokynů č. 4 pro zápis právních vztahů k nemovitostem a dalších údajů do katastru nemovitostí ze dne 15. února 1994 ČÚZK č.j. 31/1994-23,
d) Pokyny č. 7 pro zápis právních vztahů k bytům a nebytovým prostorům podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ze dne 27. května 1994 ČÚZK č.j. 2425/1994-23, ve znění dodatků č. 1 až 5,
e) Čl. I B. odst. 1 Pokynů č. 13 pro záznam právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí ze dne 28. února 1995 ČÚZK č.j. 93/1995.23, ve znění dodatků č. 1 až 6.
12.2 Do první revize zůstane v každém katastrálním území uložen dosavadní záznam pro další řízení, vedený podle dřívějších předpisů, aniž by se do něho zapisovaly další změny.
12.3 Zápisy práv k nemovitostem a dalších údajů v katastru podle dosavadních předpisů se upraví podle tohoto návodu průběžně, vždy v souvislosti se zápisem dalších změn údajů katastru na základě doručených listin.
12.4 Tento návod nabývá účinnosti dnem 1 června 1999.
SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
/1/ Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
/2/ Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.a zákona č. 90/1996 Sb.
/3/ Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/ 1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.
/4/ Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
/5/ Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
/6/ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
7/ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
8/ Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
9/ Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
10/Zákon č. 425/1990 Sb., zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
11/ § 20 zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
12/ Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
13/ Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů
14/ Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
15/ Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
16/ Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
17/ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
18/ Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
19/ Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
20/ Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
21/ Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 62/1997 Sb.
22/ Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů
23/ Vyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku
24/ Vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
25/ Nařízení č. 8/1956 Sb. vlády republiky Československé o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání)
26/ Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
27/ Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
28/ Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb.
29/ Vyhláška č. 427/1991 Sb., kterou se provádí zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č.38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. ..... (připravuje se).
30/ Standard státního informačního systému k prostorové identifikaci (schválen rozhodnutím předsedy Úřadu pro státní informační systém č. 11/97 ze dne 19.12.1997). Nahrazuje Standard státního informačního systému k územní identifikaci (schválen usnesením vlády České republiky ze dne 18. srpna 1993 č. 448)
31/ Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky ze dne 28. prosince 1993 ČÚZK č.j. 5729/1993-22, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. srpna 1995 č.j. 1116/1995-22 a dodatku č. 2 ze dne 18. srpna 1997 č.j. 1618/1997-22
32/ Jednací řád katastrálního úřadu ze dne 6. listopadu 1996 ČÚZK č.j. 4982/1996-23, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. Října 1997 č.j. 4063/1997-23, dodatku č. 2 ze dne 31. srpna 1998 č.j. 2787/1998-23 a sdělení o opravě chyby ze dne 9. ledna 1997 č.j. 24/1997-23
33/ Dohoda mezi Ministerstvem obrany ČR, č.j. 2/4-44 a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, č.j. 5319/1994-23 o evidování nemovitostí podle § 2 odst. 2 katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., ze dne 9. března 1995 ve znění dodatku č. 1, ze dne ..... (připravuje se)
34/ Uživatelské příručky ČÚZK pro vedení a využívání lokální báze dat SPI: Aktualizace ze dne 15. srpna 1998 ČÚZK č.j. 2793/1997-22, Informace ze dne 14. července 1998 ČÚZK č.j. 2794/1997-23, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, Pomocné evidence, ze dne 29. září 1997 ČÚZK č.j. 4295/1997-22, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. prosince 1998 č.j. 5645/1997- 22 a dodatku č. 2 ze dne 26. února 1998 č.j. 965/1998-22. Přehled ZPMZ ze dne 12. ledna 1998 ČÚZK č.j. 64/1998-22
35/ Návod pro obnovu katastrálního operátu ze dne 30. dubna 1997 ČÚZK č.j. 21/1997-23, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. prosince 1998 č.j. 5239/1998-23
36/ Prozatímní návod pro obnovu souboru geodetických informací přepracováním a pro jeho vedení ze dne 21. prosince 1998 ČÚZK č.j. 5238/1998-23
37/ Pravidla Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro poskytování údajů o bodech bodových polí, opisů, výpisů a kopií z katastru nemovitostí, které nejsou veřejnými listinami, a údajů z dokumentačních fondů tvorby státních mapových děl ze dne 21. listopadu 1995 ČÚZK č.j. 6101/1995-22, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. dubna 1996 č.j. 1902/1996-22, dodatku č. 2 ze dne 18. října 1996 č.j. 4847/1996-22, dodatku č. 3 ze dne 1. října 1997 č.j. 4481/1997-22, dodatku č. 4 ze dne 13. listopadu 1997 č.j. 5255/1997-22, dodatku č. 5 ze dne 4. prosince 1998 č.j. 5182/1998-22 a dodatku č. 6 ze dne 4. února 1999 č.j. 547/1999-22
38/ Pokyny č. 19 pro zavedení kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek do katastru nemovitostí České republiky a pro jejich aktualizaci ze dne 12. října 1995 ČÚZK č.j. 5682/1995-23, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. března 1996 č.j. 1557/1997-23, dodatku č. 2 ze dne 24. června 1996 č.j. 2407/1996-23 a dodatku č 3 ze dne 15. října 1997 č.j. 4772/1997-23