Nařízení ze dne 7.3.2013 o zřízení Přírodní památky Rojetínský hadec

15.4.2013 | Sbírka:  2/2013 (JM) | Částka:  3/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 114/1992 Sb.
2/2013
Nařízení
Jihomoravského kraje
ze dne 07.03.2013
o zřízení Přírodní památky Rojetínský hadec
Rada Jihomoravského kraje vydává podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb., a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 239/2012 Sb., toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
1) Zřizuje se Přírodní památka Rojetínský hadec (dále jen "přírodní památka").
2) Předmětem ochrany je populace kriticky ohrožené kapradiny sleziníku nepravého (
Asplenium adulterinum
) a biotop této vzácné rostliny, reprezentovaný výchozy hadcových skalek s vegetací silikátových skal a drolin svazu Asplenion septentrionalis a okolními lesními porosty.
Čl. 2
Vymezení přírodní památky
Přírodní památka se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno - venkov, v katastrálním území Rojetín. Hranice přírodní památky se stanoví samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální.1) Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jsou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1 tohoto nařízení. Grafické znázornění území přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 tohoto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze na území přírodní památky:
a) zřizovat intenzivní chovy zvěře nebo farmové chovy, přikrmovat zvěř, budovat nebo provozovat myslivecká zařízení včetně krmelišť, vnadišť, újedišť a slanisek,
b) používat biocidy,
c) tábořit a rozdělávat ohně,
d) pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce,
e) měnit druh nebo způsob využití pozemků.
2) Omezení podle odstavce 1 písm. b) se nevztahuje na používání repelentních nátěrů proti škodám zvěří.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31.05.2013.
2) Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 848/13/R12 dne 07.03.2013.
JUDr. Michal Hašek, v. r.
hejtman
Ing. Stanislav Juránek, v. r.
náměstek hejtmana
Příloha 1
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní památky Rojetínský hadec
----------------------------------------------------------------------------
číslo kódu    souřadnice - Y [m]   souřadnice - X [m]   pořadí bodu
                                 v obrazci
----------------------------------------------------------------------------
364000970001   620706.38        1138983.54        1
----------------------------------------------------------------------------
364000970002   620729.10        1139013.83        2
----------------------------------------------------------------------------
364000970003   620734.05        1139029.04        3
----------------------------------------------------------------------------
364000970004   620750.28        1139050.75        4
----------------------------------------------------------------------------
364000970005   620769.43        1139086.14        5
----------------------------------------------------------------------------
364000970006   620791.54        1139110.75        6
----------------------------------------------------------------------------
364000970007   620800.08        1139135.30        7
----------------------------------------------------------------------------
364000970008   620804.10        1139160.38        8
----------------------------------------------------------------------------
364000970009   620838.60        1139154.71        9
----------------------------------------------------------------------------
364000970010   620882.01        1139148.98       10
----------------------------------------------------------------------------
364000970011   620887.50        1139112.91       11
----------------------------------------------------------------------------
364000970012   620879.45        1139073.96       12
----------------------------------------------------------------------------
364000970013   620853.91        1139024.22       13
----------------------------------------------------------------------------
364000970014   620840.09        1139005.39       14
----------------------------------------------------------------------------
364000970015   620826.03        1138996.26       15
----------------------------------------------------------------------------
364000970016   620810.92        1138979.88       16
----------------------------------------------------------------------------
364000970017   620776.56        1138954.86       17
----------------------------------------------------------------------------
364000970018   620748.66        1138937.78       18
----------------------------------------------------------------------------
364000970019   620734.04        1138932.83       19
----------------------------------------------------------------------------
364000970020   620719.65        1138942.52       20
----------------------------------------------------------------------------
364000970021   620677.91        1138956.20       21
----------------------------------------------------------------------------
364000970001   620706.38        1138983.54        1
----------------------------------------------------------------------------
Příloha 2
Grafické znázornění hranic Přírodní památky Rojetínský hadec
    


   
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.