Vyhláška ze dne 1.11.2013 o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

18.11.2013 | Sbírka:  359/2013 Sb. | Částka:  141/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 256/2013 Sb.
Aktivní derogace: 401/2011 Sb.
359/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2013
o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):
§ 1
(1) Vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu (dále jen „návrh na vklad“) do katastru nemovitostí v listinné podobě je uveden v příloze k této vyhlášce.
(2) Formulář návrhu na vklad do katastru nemovitostí lze vyplnit rovněž v elektronické podobě prostřednictvím aplikace, která je dostupná na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
§ 2
Návrhy na vklad vlastnického práva, zástavního práva, podzástavního práva, věcného břemene a předkupního práva, které bylo zřízeno jako právo věcné, k pozemkům, stavbám a jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů lze do 31. prosince 2014 předkládat i na formuláři podle vyhlášky č. 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
§ 3
Vyhláška č. 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Předseda:
Ing. Večeře v. r.
Příloha
VZOR
Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb.