Vyhláška ze dne 19.12.2013, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

31.12.2013 | Sbírka:  452/2013 Sb. | Částka:  176/2013ASPI
452/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2013,
kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 74 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 230/2002 Sb., podle § 59 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., podle § 74 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, podle § 70 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a podle § 69 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 321/2009 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se mění takto:
1. Část druhá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5, 6 a 7 zrušuje.
2. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:
㤠6a
Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem s ochrannými prvky proti zneužití. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii počínaje písmenem A a šestimístnou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje série označená dalším písmenem dle abecedního pořadí.“.
3. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Obecní úřad a zastupitelský úřad si vede přehled o přijatých, vydaných a poškozených nebo znehodnocených tiskopisech voličského průkazu; poškozené nebo znehodnocené tiskopisy voličského průkazu protokolárně zničí.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.
4. V § 14b se slova „lhůta podle § 2 odst. 1 na 43 dnů,“ zrušují.
5. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 1 zní:
 
                         "Vzor tiskopisu 1

                         VOLIČSKÝ PRŮKAZ 

Označení obecního (zastupitelského) úřadu, který voličský průkaz vydává: 
..................................................................................................

pro volby do Evropského parlamentu        _ x)
pro volbu prezidenta republiky          _ x)      I. kolo _ x)     II. kolo _ x)
pro volby do Senátu Parlamentu ČR         _ x)      I. kolo _ x)     II. kolo _ x)
                         číslo volebního obvodu: ............xx)
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  _ x)
pro volby do zastupitelstva kraje ............................ _ x)

konané (konanou) ve dnech .........................................................................................

Jméno a příjmení voliče: .......................................................................................... 

Datum narození voliče: ............................................................................................

Adresa místa trvalého pobytu, místa pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky voliče: 
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Otisk razítka úřadu     ................................................
                       Podpis vydávajícího

Číslo zúčtovatelného tiskopisu

Poučení pro voliče:

Předložení tohoto průkazu a dokladu totožnosti opravňuje jmenovaného voliče k hlasování 
a) ve volbách do Evropského parlamentu v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky,
b) ve volbě prezidenta republiky a ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
  v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí,
c) ve volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny 
  a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě  v jakémkoli volebním okrsku spadajícím 
  do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky,
d) ve volbách do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby 
  vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové 
volební komisi.

x) Označte křížkem do rámečku odpovídající údaj.
xx) Vyplní pouze obecní úřad.

Ceninový papír s vodoznakem "lev ve štítu + lípa" vyrobený v gramáži 110 g/m
2
Formát A6".
6. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4a včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 4a zní:
 
                         "Vzor tiskopisu 4a

                ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
                                                        T/4a

Ve volebním okrsku č. ......... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) .............................
...................................... okres ................................................ proběhlo ve dnech 
........................ hlasování ve volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.

                             I.
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ....................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ....................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ....................... hodin.
Zahájení hlasování bylo odročeno o .......... hodin .......... minut z důvodu x) .....................................
......................................................................................................................

Doba hlasování byla prodloužena o .......... hodin ......... minut z důvodu x) .......................................
......................................................................................................................

                             II.

Hlasování nebylo přerušeno x) bylo přerušeno na dobu od ............... do .............. hodin z důvodu x) .........
......................................................................................................................
Při     hlasování a zjišťování výsledků hlasování byly x) nebyly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení. 
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ......... listech.
Ve volebním okrsku byla x) nebyla x) použita přenosná volební schránka.

                             III.

Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ...... listech přílohy č.1 k tomuto zápisu. 
                                                     xx)
                                      +---------+-----------+-------+   
                                      | Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                      +---------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                        |     |      |    |    
                                      +---------+-----------+-------+   
                                             +----------------+
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem      |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
     
Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a koalice, 
jejichž čísla jsou zakroužkována:

Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí!

99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80
79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  

                             IV.

Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení zápisu 
přítomno ..........., t.j. nadpoloviční většina.

Dále byli přítomni: 
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat.
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti a 
k opravám případných chyb v zápisu na místě   .................................................
                                 jméno a příjmení

Podpisy členů komise s právem hlasovat:           ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................ ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele     

Zápis odmítl podepsat: ...............................................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.

x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1

 
                        Příloha ke vzoru tiskopisu 4a

              VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE
                          VE VOLEBNÍM OKRSKU

                                     Příloha č.1 k tiskopisu T/4a, list č.: ...... 

Příloha č. 1 k zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. ....................
v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) ..............................................................
okres .................................................... pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.
                                                      
                                                      x)
                                        +---------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku:                         | Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                        +---------+-----------+-------+   
                                          
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:

                                                    +-----+
.......................................................................... číslo ...............    |   |    
                                                 +----+-----+
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí nebo koalici                     |     |
                                               +----+----------+
Kontrolní číslo 2                                      |        |
                                               +---------------+
     

Počet platných přednostních hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku:

+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
|Poř. |Počet    |      |Poř. |Počet    |      |Poř. |Počet    |      |
|číslo|přednostních|Násobek  |číslo|přednostních|Násobek  |číslo|přednostních|Násobek  |
|kand.|hlasů    |sl.1 x sl.2|kand.|hlasů    |sl.4 x sl.5|kand.|hlasů    |sl.7 x sl.8|
|   |      |      |   |      |      |   |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
|sl.1 |  sl.2  |  sl.3  |sl.4 |  sl.5  |  sl.6  |sl.7 |  sl.8   |  sl.9  |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 1. |      |      | 13. |      |      | 25. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 2. |      |      | 14. |      |      | 26. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 3. |      |      | 15. |      |      | 27. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 4. |      |      | 16. |      |      | 28. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 5. |      |      | 17. |      |      | 29. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 6. |      |      | 18. |      |      | 30. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 7. |      |      | 19. |      |      | 31. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 8. |      |      | 20. |      |      | 32. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 9. |      |      | 21. |      |      | 33. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 10. |      |      | 22. |      |      | 34. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
    | 11. |      |      | 23. |      |      | 35. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 12. |      |      | 24. |      |      | 36. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+

Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)        +--------------------------+
                                 |             |
                                 +--------------------------+

Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)        +--------------------------+
                                 |             |
                                 +--------------------------+

                                          +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy               |    |
                                          +--------+
  
x) KČ1 ... kontrolní číslo 1

Podpisy členů komise s právem hlasovat:           ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................ ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele     
7. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4b včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 4b zní:
 
                       "Vzor tiskopisu 4b

           ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU
                                                       T/4b

Ve zvláštním volebním okrsku č. .......... na zastupitelském úřadu v (město a stát) ...................................
................................................................ proběhlo ve dnech ....................................
hlasování ve volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.

                             I.

Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.

Zahájení hlasování bylo odročeno o ................. hodin ............ minut z důvodu x) ............................. 
.......................................................................................................................
Doba hlasování byla prodloužena o .................. hodin ............ minut z důvodu x) ............................. 
.......................................................................................................................

                             II.

Hlasování nebylo přerušeno x) bylo přerušeno na dobu od ............... do ............... hodin z důvodux) ..........
.......................................................................................................................
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování byly x) nebyly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení. 
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech.

                             III.

Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ........ listech přílohy č.1 k tomuto zápisu.     

                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace zvláštního volebního okrsku                 |9 9 9 9 9 7 |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
                                             +----------------+
Počet osob, zapsaných do výpisu ze zvláštního seznamu voličů               |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
     
Ve zvláštním volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a koalice, 
jejichž čísla jsou zakroužkována:

Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí!

99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80
79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60                               IV.

Z celkového počtu .......... členů zvláštní okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení zápisu 
přítomno ..........., t.j. nadpoloviční většina.
Dále byli přítomni: .................................................................................................
.....................................................................................................................

Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů zvláštní okrskové volební komise s právem hlasovat a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat.

Podpisy členů komise s právem hlasovat:         ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................ ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele     

Zápis odmítl podepsat: ...............................................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.

x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1


 
                        Příloha ke vzoru tiskopisu 4b

              VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE
                         VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU

                                     Příloha č.1 k tiskopisu T/4b, list č.: ......... 

Příloha č. 1 k zápisu zvláštní okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním 
okrsku č. ............. na zastupitelském úřadu v (město a stát) .........................................................
pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.
                                                     x)    
                                      +------------+-----------+-------+   
                                      |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                      +------------+-----------+-------+   
Identifikace zvláštního volebního okrsku                      |9 9 9 9 9 7 |      |    |    
                                      +------------+-----------+-------+   

Ve zvláštním volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:

                                                   +-----+
........................................................................... číslo ................... |   |    
                                                 +---+-----+
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí nebo koalici                     |     |
                                               +----+---------+
Kontrolní číslo 2                                      |       |
                                               +--------------+
     

Počet platných přednostních hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku:


+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
|Poř. |Počet    |      |Poř. |Počet    |      |Poř. |Počet    |      |
|číslo|přednostních|Násobek  |číslo|přednostních|Násobek  |číslo|přednostních|Násobek  |
|kand.|hlasů    |sl.1 x sl.2|kand.|hlasů    |sl.4 x sl.5|kand.|hlasů    |sl.7 x sl.8|
|   |      |      |   |      |      |   |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
|sl.1 |  sl.2  |  sl.3  |sl.4 |  sl.5  |  sl.6  |sl.7 |  sl.8   |  sl.9  |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 1. |      |      | 13. |      |      | 25. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 2. |      |      | 14. |      |      | 26. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 3. |      |      | 15. |      |      | 27. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 4. |      |      | 16. |      |      | 28. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 5. |      |      | 17. |      |      | 29. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 6. |      |      | 18. |      |      | 30. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 7. |      |      | 19. |      |      | 31. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 8. |      |      | 20. |      |      | 32. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 9. |      |      | 21. |      |      | 33. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 10. |      |      | 22. |      |      | 34. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 11. |      |      | 23. |      |      | 35. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 12. |      |      | 24. |      |      | 36. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+

Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)        +--------------------------+
                                 |             |
                                 +--------------------------+

Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)        +--------------------------+
                                 |             |
                                 +--------------------------+

                                          +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy               |    |
                                          +--------+
  
x) KČ1 ... kontrolní číslo 1
Podpisy členů komise s právem hlasovat:     

        
Podpisy členů komise s právem hlasovat:           ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................ ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele     

8. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 5 zní:
 
                        "Vzor tiskopisu 5

                ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
                                                       T/5
Ve volebním okrsku č. ........... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu, katastrálním území) ........
........................................... okres .......................................... náležejícímu k volebnímu 
obvodu (číslo a sídlo) ................................................ ........................... proběhlo ve dnech 
........................... hlasování v .......... kole voleb do SENÁTU Parlamentu České republiky.

                             I.

Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v .................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v .................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v .................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v .................... hodin.
Zahájení hlasování bylo odročeno o ............... hodin .......... minut z důvodu x) .................................. 
........................................................................................................................ 
Doba hlasování byla prodloužena o .................. hodin ............ minut z důvodu x) ..............................
........................................................................................................................

                             II.

Hlasování nebylo přerušeno x) bylo přerušeno na dobu od ............... do ................ hodin z důvodu x) ..........
.........................................................................................................................
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování byly x) nebyly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení. 
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ........... listech.
Ve volebním okrsku byla x) nebyla x) použita přenosná volební schránka.


                             III.

Ve volebním okrsku byly zjištěny následující výsledky hlasování:
                                                    xx)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+                                                      +-----+
Číslo volebního obvodu                                        |   |
                                                   +-----+
Kolo voleb                                              |   |                                       
                                                   +--------+-----+
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu celkem            |       |
                                               +--+-----------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                         |      |     
                                                +-----------+
Počet odevzdaných úředních obálek                                |      |     
                                                +-----------+
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                         |      |
                                              +---+-----------+
Kontrolní číslo 2                                      |        |
                                              +---------------+

x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1


                        III - pokračování.
Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:

+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
|Čís. |        |Počet|Násobek  |Čís. |        |Počet|Násobek  |
|kand.|Jméno a příjmení|hlasů|sl.1 x sl.3|kand.|Jméno a příjmení|hlasů|sl.5 x sl.7|
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
|sl.1 |   sl.2   |sl.3 | sl.4   |sl.5 |   sl.6   |sl.7 |  sl.8  |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 1. |        |   |      | 12. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 2. |        |   |      | 13. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 3. |        |   |      | 14. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 4. |        |   |      | 15. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 5. |        |   |      | 16. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 6. |        |   |      | 17. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 7. |        |   |      | 18. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 8. |        |   |      | 19. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 9. |        |   |      | 20. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 10. |        |   |      | 21. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 11. |        |   |      | 22. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
             
                                     +----------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 4 + 8)             |        |
                                     +----------------+
                                     +----------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)            |        |
                                     +----------------+
                                          +------+
Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy                |   |
                                          +------+
  

                             IV.
          
Z celkového počtu ........... členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení zápisu 
přítomno .........., t.j. nadpoloviční většina.
Dále byli přítomni: ...................................................................................................
.......................................................................................................................

Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat a schválen nadpoloviční 
většinou přítomných členů komise s právem hlasovat.
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti a 
k opravám případných chyb v zápisu na místě ............................................................................
                                  jméno a příjmení

Podpisy členů komise s právem hlasovat:           ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................ ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele     
Zápis odmítl podepsat: ...............................................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.".
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro volby do Senátu vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.
Čl. III
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky č. 233/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 2 se na konci bodu 6 čárka nahrazuje tečkou a bod 7 se zrušuje.
2. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:
„(4) Pro volby do zastupitelstev krajů se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky24).
24) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
3. § 13 se včetně poznámek pod čarou č. 14, 15 a 16 zrušuje.
4. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 6 včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 6 zní:
 
                         "Vzor tiskopisu 6

                 ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
                                                      T/6

Ve volebním okrsku č. ................ v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) .......................
........................ okres .................................................. proběhlo ve dnech ..................
hlasování ve volbách do ZASTUPITELSTVA KRAJE ........................................................................

                             I.

Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.

Zahájení hlasování bylo odročeno o ................. hodin ............ minut z důvodu x) ............................
......................................................................................................................
Doba hlasování byla prodloužena o .................. hodin ............ minut z důvodu x) ............................
......................................................................................................................

                             II.

Hlasování nebylo přerušeno x) bylo přerušeno na dobu od ................ do ................. hodin z důvodu x) ......
.......................................................................................................................
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování byly x) nebyly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení. 
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech.
Ve volebním okrsku byla x) nebyla x) použita přenosná volební schránka.


                             III.

Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ............ listech přílohy č.1 k tomuto zápisu.

                                                    xx)                                      
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
                                             +----------------+
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů                |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+

Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a koalice, 
jejichž čísla jsou zakroužkována:
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí!
99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80
79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  
 
                             IV.

Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení zápisu 
přítomno ..........., t.j. nadpoloviční většina.
Dále byli přítomni: ...............................................................................................
...................................................................................................................
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat.
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti 
a k opravám případných chyb v zápisu na místě ............................................................
                            jméno a příjmení


Podpisy členů komise s právem hlasovat:           ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................ ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele     

Zápis odmítl podepsat: ...............................................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.

x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
                        Příloha ke vzoru tiskopisu 6
         
               VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE
                           VE VOLEBNÍM OKRSKU
                                    Příloha č.1 k tiskopisu T/6, list č.: ........... 

Příloha k zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. ......... v obci 
(městysu, městě, městské části, městském obvodu) .................................. okres ...................
.............................................. pro volby do ZASTUPITELSTVA KRAJE .............................
   
                                                    x)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
            

Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:

                                                   +-----+
........................................................................... Číslo ................... |   |    
                                                 +---+-----+
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí nebo koalici                     |     |
                                               +----+---------+
Kontrolní číslo 2                                      |       |
                                               +--------------+
     

Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku:

+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
|Poř. |Počet    |      |Poř. |Počet    |      |Poř. |Počet    |      |
|číslo|přednostních|Násobek  |číslo|přednostních|Násobek  |číslo|přednostních|Násobek  |
|kand.|hlasů    |sl.1 x sl.2|kand.|hlasů    |sl.4 x sl.5|kand.|hlasů        |sl.7 x sl.8|
|   |      |      |   |      |      |   |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
|sl.1 |  sl.2  |  sl.3  |sl.4 |  sl.5  |  sl.6  |sl.7 |  sl.8   |  sl.9  |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 1. |      |      | 16. |      |      | 31. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 2. |      |      | 17. |      |      | 32. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 3. |      |      | 18. |      |      | 33. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 4. |      |      | 19. |      |      | 34. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 5. |      |      | 20. |      |      | 35. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 6. |      |      | 21. |      |      | 36. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 7. |      |      | 22. |      |      | 37. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 8. |      |      | 23. |      |      | 38. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 9. |      |      | 24. |      |      | 39. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 10. |      |      | 25. |      |      | 40. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 11. |      |      | 26. |      |      | 41. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 12. |      |      | 27. |      |      | 42. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 13. |      |      | 28. |      |      | 43. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 14. |      |      | 29. |      |      | 44. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 15. |      |      | 30. |      |      | 45. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+

Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)        +--------------------------+
                                 |             |
                                 +--------------------------+
                 
x) KČ1 ... kontrolní číslo 1 

Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku - dokončení:
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
|Poř. |Počet    | Násobek  |Poř. |Počet    | Násobek  |Poř. |Počet    | Násobek  |
|číslo|přednostních| sl.10 x  |číslo|přednostních| sl.13 x  |číslo|přednostních| sl.16 x  |
|kand.|hlasů    | sl.11   |kand.|hlasů    | sl.14   |kand.|hlasů    | sl.17   |
|   |      |      |   |      |      |   |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
|sl.10|  sl.11  |  sl.12 |sl.13|  sl.14  |  sl.15  |sl.16|  sl.17  |  sl.18 |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 46. |      |      | 55. |      |      | 63. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 47. |      |      | 56. |      |      | 64. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 48. |      |      | 57. |      |      | 65. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 49. |      |      | 58. |      |      | 66. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 50. |      |      | 59. |      |      | 67. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 51. |      |      | 60. |      |      | 68. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 52. |      |      | 61. |      |      | 69. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 53. |      |      | 62. |      |      | 70. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 54. |      |      | 
+-----+------------+-----------+


        
                                     +----------------+
Kontrolní číslo 4 (součet násobků ve sl. 12 + 15 + 18)          |        |
                                     +----------------+
                                     +----------------+
Kontrolní číslo 5 (součet kontrolních čísel 2 + 3 + 4)          |        |
                                     +----------------+
                                          +------+
Poslední pořadové číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy          |   |        
                                          +------+
        

Podpisy členů komise s právem hlasovat:           ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................ ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele".      
5. V příloze č. 2 se vzor tiskopisu 7 zrušuje.
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.
Čl. IV
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 4 zní:
„(4) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech se volební okrsky číslují v jednotlivých městských částech nebo městských obvodech. Číslo volebního okrsku je složeno z identifikačního čísla městské části nebo městského obvodu a příslušného pořadového čísla volebního okrsku. Identifikační čísla městských částí nebo městských obvodů přiděluje správce registru územní identifikace, adres a nemovitostí tak, aby tvořila v takovém městě celistvou číselnou řadu; pořadová čísla volebních okrsků tvoří samostatnou nepřerušenou číselnou řadu vždy od čísla 1 v každé městské části nebo městském obvodu.“.
2. V § 3 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
3. V § 4 větě druhé se slova „porovnáním s evidencí trvalého pobytu státních občanů České republiky a cizinců s povolením k pobytu na území České republiky vedenou obecním úřadem obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „s využitím referenčních údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a údajů z informačního systému cizinců“.
4. § 5 se včetně poznámek pod čarou č. 10, 11, 12, 13 a 13a zrušuje.
5. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 3 zní:
 
                         "Vzor tiskopisu 3
                 ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
                                                      T/3

Ve volebním okrsku č. ................. v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) ......................
........................................... okres ............................................ proběhlo ve dnech (dne) 
...................................... hlasování ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, 
městského obvodu) ...................................................................................................

                             I.
          
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ................... hodin x).
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ................... hodin x).

Zahájení hlasování bylo odročeno o ................. hodin ............ minut z důvodu x) .............................
.......................................................................................................................
Doba hlasování byla prodloužena o .................. hodin ............ minut z důvodu x) .............................
.......................................................................................................................

                             II.
          
Hlasování nebylo přerušeno x) bylo přerušeno na dobu od ................. do .................. hodin z důvodu x) ...
.......................................................................................................................
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování byly x) nebyly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení. 
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech.
Ve volebním okrsku byla x) nebyla x) použita přenosná volební schránka.

                            III.
          
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na přiloženém označeném hlasovacím lístku.   xx)
                                      +------------+-----------+-------+   
                                      |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                      +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                       |      |      |    |    
                                      +------------+-----------+-------+   
            

                                                   +-----+
Typ voleného zastupitelstva                                      |   |
                                               +--------+-----+
Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku           |       |
                                               +--+-----------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                         |      |     
                                                +-----------+
Počet odevzdaných úředních obálek                                |      |     
                                               +--+-----------+
Počet platných hlasů ve volebním okrsku (celkem pro všechny volební strany)         |       |      
                                               +--------+-----+
Počet volebních stran ve volebním okrsku (dle hlasovacího lístku)                   |   |   
                                                   +-----+
Počet volebních stran, které ve volebním okrsku získaly alespoň jeden platný hlas           |   |      
                                               +--------+-----+
Kontrolní číslo 2                                      |       |
                                               +--------------+
      

Vysvětlivky k orámované části zadní strany tiskopisu:
1. Kontrolní čísla k hlasům pro jednotlivé volební strany se uvádí v pořadí, v jakém jsou tyto strany uvedeny 
na hlasovacím lístku. Kontrolní číslo je součtem pořadového čísla volební strany (sl. 1, sl. 5 nebo sl. 9) 
a počtu hlasů pro ni (sl. 2, sl. 6 nebo sl. 10) a zapisuje se ve sl. 3, sl. 7 nebo sl. 11.
2. Pořadové číslo posledního kandidáta v rámci této volební strany, který ještě získal alespoň jeden platný hlas, 
se uvádí ve sl. 4, sl. 8 nebo sl. 12. 

+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
|Poř. |Počet    |Kontrolní |Číslo|Poř. |Počet    |Kontrolní |Číslo|Poř. |Počet    |Kontrolní |Číslo|
|stra-|hlasů pro  |číslo   |posl.|stra-|hlasů pro  |číslo   |posl.|stra-|hlasů pro  |číslo   |posl.|
|ny  |hlasů    |sl.1 + sl.2|kand.|ny  |hlasů    |sl.5 + sl.6|kand.|ny  |hlasů    |sl.9+ sl.10|kand.|
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
|sl.1 |  sl.2  |  sl.3  |sl.4 | sl.5|  sl.6  |  sl.7  | sl.8| sl.9|  sl.10  |  sl.11  |sl.12|
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 1. |      |      |   | 16. |      |      |   | 31. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 2. |      |      |   | 17. |      |      |   | 32. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 3. |      |      |   | 18. |      |      |   | 33. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 4. |      |      |   | 19. |      |      |   | 34. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 5. |      |      |   | 20. |      |      |   | 35. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 6. |      |      |   | 21. |      |      |   | 36. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 7. |      |      |   | 22. |      |      |   | 37. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 8. |      |      |   | 23. |      |      |   | 38. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 9. |      |      |   | 24. |      |      |   | 39. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 10. |      |      |   | 25. |      |      |   | 40. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 11. |      |      |   | 26. |      |      |   | 41. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 12. |      |      |   | 27. |          |      |   | 42. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 13. |      |      |   | 28. |      |      |   | 43. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 14. |      |      |   | 29. |      |      |   | 44. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
| 15. |      |      |   | 30. |      |      |   | 45. |      |      |   |
+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+-----+------------+-----------+-----+
                          

                              IV.
           
Z celkového počtu ............ členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení zápisu 
přítomno .........., t.j. nadpoloviční většina.
Dále byli přítomni: 
................................................................................................................
................................................................................................................
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat.
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti 
a k opravám případných chyb v zápisu na místě .............................................................
                               jméno a příjmení

Podpisy členů komise s právem hlasovat:           ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................ ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele     
Zápis odmítl podepsat: ......................................................................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
x) nehodící se škrtněte, 
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1".
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.
Čl. V
Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se bod 2 zrušuje.
Dosavadní body 3 až 10 se označují jako body 2 až 9.
2. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
„(4) Pro volby do Evropského parlamentu se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky16).
16) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V příloze č. 1 se vzor 2 zrušuje.
Dosavadní vzory 3 až 10 se označují jako vzory 2 až 9.
4. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova „Příloha A ke vzoru 5“ nahrazují slovy „Příloha A ke vzoru 4“.
5. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova „Příloha B 1 ke vzoru 5“ nahrazují slovy „Příloha B 1 ke vzoru 4“, slova „Annex B 2 to specimen 5“ se nahrazují slovy „Annex B 2 to specimen 4“, slova „Annexe B 3 au modele 5“ se nahrazují slovy „Annexe B 3 au modele 4“ a slova „Anlage B 4 zum Muster 5“ se nahrazují slovy „Anlage B 4 zum Muster 4“.
6. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 2 včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 2 zní:
 
                       "Vzor tiskopisu 2

                ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
                                                       T/2
Ve volebním okrsku č. ................ v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) .......................
................................................................. okres ............................................... 
proběhlo ve dnech ................................... hlasování ve volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU.

                            I.

Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v .................. hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v .................. hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v .................. hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v .................. hodin.

                           II.

Zahájení hlasování nebylo odročeno x) bylo odročeno o ................. hodin ............ minut z důvodu x) 
....................................................................................................................
Doba hlasování nebyla prodloužena x) byla prodloužena o .................. hodin ............ minut z důvodu x) 
....................................................................................................................
Hlasování nebylo přerušeno x) bylo přerušeno na dobu od ................... do .................... hodin z důvodu x) 
....................................................................................................................
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení. 
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech. 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.

                           III.

Okrsková volební komise zjistila výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ............ listech přílohy č.1 k 
tomuto tiskopisu.
                                                    xx)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
      

                                             +----------------+
    Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem                 |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
     
Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a koalice, 
jejichž čísla jsou zakroužkována:
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí!
99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80
79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60

                             IV.

Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení zápisu 
přítomno ..........., t.j. nadpoloviční většina.
Dále byli přítomni : ...........................................................................................
................................................................................................................
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat a schválen
nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat.
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti 
a k opravám případných chyb v zápisu na místě: .................................................
                               jméno a příjmení


Podpisy členů komise s právem hlasovat:           ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................ ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele     

Zápis odmítl podepsat: ..............................................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.

x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1

                        Příloha ke vzoru tiskopisu 2

                VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE
                          VE VOLEBNÍM OKRSKU
                                       Příloha č.1 k tiskopisu T/2, list č.: ........ 

Příloha č. 1 k tiskopisu T/2 - zápis okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku 
č. ........... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) ...................................................
............................... okres ....................................................... pro volby 
do EVROPSKÉHO PARLAMENTU, konané ve dnech: ...........................................
                                                     x)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   
            

Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:

                                                   +-----+
........................................................................... Číslo ................... |   |    
                                                 +---+-----+
Počet platných hlasů pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici           |     |
                                               +----+---------+
Kontrolní číslo 2                                      |       |
                                               +--------------+
     


+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
|Poř. |Počet    |      |Poř. |Počet    |      |Poř. |Počet    |      |
|číslo|přednostních|Násobek  |číslo|přednostních|Násobek  |číslo|přednostních|Násobek  |
|kand.|hlasů    |sl.1 x sl.2|kand.|hlasů    |sl.4 x sl.5|kand.|hlasů    |sl.7 x sl.8|
|   |      |      |   |      |      |   |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
|sl.1 |  sl.2  |  sl.3  |sl.4 |  sl.5  |  sl.6  |sl.7 |  sl.8   |  sl.9  |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 1. |      |      | 12. |      |      | 23. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 2. |      |      | 13. |      |      | 24. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 3. |      |      | 14. |      |      | 25. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 4. |      |      | 15. |      |      | 26. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 5. |      |      | 16. |      |      | 27. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 6. |      |      | 17. |      |      | 28. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 7. |      |      | 18. |      |      | 29. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 8. |      |      | 19. |      |      | 30. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 9. |      |      | 20. |      |      | 31. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 10. |      |      | 21. |      |      | 32. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+
| 11. |      |      | 22. |      |      |
+-----+------------+-----------+-----+------------+-----------+

Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)        +--------------------------+
                                 |             |
                                 +--------------------------+

Kontrolní číslo 4 (součet kontrolního čísla 2 a          +--------------------------+
kontrolního čísla 3)                       |             |
                                 +--------------------------+

                                          +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy               |    |
                                          +--------+
  
x) KČ1 ... kontrolní číslo 1
                 
Podpisy členů komise s právem hlasovat:           ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................     ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele".      

ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.
Čl. VI
Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.
2. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(3) Pro volbu prezidenta republiky se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky1).
1) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
3. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2012 Sb.
                           "VZOR
                 ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
                                                      T/1a

Ve volebním okrsku č. ........... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)......................... 
......................................... okres ................................................ proběhlo ve dnech 
................................................ hlasování v .......... kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY.

                            I.
          
Předseda komise zahájil hlasování první den volby v ................ hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den volby v ................ hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den volby v ................ hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den volby v ................ hodin.

Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno o ............. hodin ............ minut z důvodu ................... 
...................................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena o .............. hodin ............ minut z důvodu.................... 
...................................................................................................................
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno na dobu od ............. do ............ hodin z důvodu ................... 
...................................................................................................................

Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení. 
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech. 

Ve volebním okrsku byla x) nebyla x) použita přenosná volební schránka.

                           II.
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu:
                                                    xx)
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                      |      |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   

                                                  +-----+     
Kolo volby                                             |   |
                                             +----------+-----+
Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů      |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+


x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1

                        II. - pokračování

Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:

+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
|Čís. |        |Počet|Násobek  |Čís. |        |Počet|Násobek  |
|kand.|Jméno a příjmení|hlasů|sl.1 x sl.3|kand.|Jméno a příjmení|hlasů|sl.5 x sl.7|
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
|sl.1 |   sl.2   |sl.3 | sl.4   |sl.5 |   sl.6   |sl.7 |  sl.8  |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 1. |        |   |      | 11. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 2. |        |   |      | 12. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 3. |        |   |      | 13. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 4. |        |   |      | 14. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 5. |        |   |      | 15. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 6. |        |   |      | 16. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 7. |        |   |      | 17. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 8. |        |   |      | 18. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 9. |        |   |      | 19. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 10. |        |   |      | 20. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
             
                                 +--------------------------+
Kontrolní číslo     3 (součet násobků ve sloupcích 4 a 8)       |             |
                                 +--------------------------+

                                 +--------------------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 a 3)        |             |
                                 +--------------------------+

                                          +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal platnéí hlasy                |    |
                                          +--------+
  

                              III.
           
Z celkového počtu ......... členů okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení zápisu 
přítomno .........., t.j. nadpoloviční většina.
Dále byli přítomni: .......................................................................................
...........................................................................................................
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise s právem hlasovat a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat.
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném 
pracovišti a k opravám případných chyb v zápisu na místě: .........................................................
                                      jméno a příjmení

                 
Podpisy členů komise s právem hlasovat:           ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................ ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele      


Zápis odmítl podepsat: ...............................................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.

               ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU
                                                         T/1b

Ve zvláštním volebním okrsku č. ........... na zastupitelském úřadu v (město a stát) ................................. 
...................................................................................................................... 
proběhlo ve dnech ................................................ hlasování v .......... kole volby PREZIDENTA REPUBLIKY.

                              I.

Předseda komise zahájil hlasování první den volby v ................ hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den volby v ................ hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den volby v ................ hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den volby v ................ hodin.

Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno o .................. hodin ............. minut z důvodu ................ 
......................................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena o ................... hodin ............. minut z důvodu ................ 
......................................................................................................................
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno na dobu od ................. do .............. hodin z důvodu ................ 
......................................................................................................................

Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) zvláštní okrskové volební komisi podány stížnosti nebo 
oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech. 

                              II.

Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu:

                                                    xx)    
                                     +------------+-----------+-------+   
                                     |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                     +------------+-----------+-------+   
Identifikace zvláštního volebního okrsku                 |9 9 9 9 9 7 |      |    |    
                                     +------------+-----------+-------+   

                                                  +-----+     
Kolo volby                                             |   |
                                             +----------+-----+
Počet osob zapsaných do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem   |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve zvláštním volebním okrsku celkem                   |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+

x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1

                           II. - pokračování

Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
|Čís. |        |Počet|Násobek  |Čís. |        |Počet|Násobek  |
|kand.|Jméno a příjmení|hlasů|sl.1 x sl.3|kand.|Jméno a příjmení|hlasů|sl.5 x sl.7|
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
|sl.1 |   sl.2   |sl.3 | sl.4   |sl.5 |   sl.6   |sl.7 |  sl.8  |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 1. |        |   |      | 11. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 2. |        |   |      | 12. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 3. |        |   |      | 13. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 4. |        |   |      | 14. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 5. |        |   |      | 15. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 6. |        |   |      | 16. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 7. |        |   |      | 17. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 8. |        |   |      | 18. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 9. |        |   |      | 19. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
| 10. |        |   |      | 20. |        |   |      |
+-----+----------------+-----+-----------+-----+----------------+-----+-----------+
             
                                 +--------------------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sloupcích 4 a 8)       |             |
                                 +--------------------------+

                                 +--------------------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 a 3)        |             |
                                     +--------------------------+

                                          +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy                 |    |
                                          +--------+


                               III.
           
Z celkového počtu ........... členů zvláštní okrskové volební komise s právem hlasovat je v době vyhotovení zápisu 
přítomno .........., t.j. nadpoloviční většina.
Dále byli přítomni: ..............................................................................................
...................................................................................................................
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů zvláštní okrskové volební komise s právem hlasovat a schválen 
nadpoloviční většinou přítomných členů komise s právem hlasovat.

                 
Podpisy členů komise s právem hlasovat:           ............................ ............................ 

............................ ............................ ............................ ............................          

............................ ............................ ............................ ............................          
                    
............................ ............................ ............................ ............................                    ...........................................................................
                 Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

                                 ....................................................
                                    jméno, příjmení a podpis zapisovatele      

Zápis odmítl podepsat: ..................................................................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.".
4. Příloha č. 8 se zrušuje.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:
Ing. Pecina, MBA, v. r.