Vyhláška ze dne 24.7.2000 o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

31.7.2000 | Sbírka:  233/2000 Sb. | Částka:  71/2000ASPI
233/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 24. července 2000
o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
Změna: 80/2002 Sb.
Změna: 188/2002 Sb.
Změna: 401/2002 Sb.
Změna: 565/2002 Sb.
Změna: 251/2006 Sb.
Změna: 368/2008 Sb.
Změna: 320/2009 Sb.
Změna: 442/2009 Sb.
Změna: 452/2013 Sb.
Změna: 91/2017 Sb.
Změna: 475/2017 Sb.
Změna: 185/2018 Sb.
Změna: 39/2019 Sb.
Změna: 265/2019 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., (dále jen "zákon"), v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona:
ČÁST PRVNÍ
POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ A ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ A VEDENÍ ZVLÁŠTNÍCH SEZNAMŮ VOLIČŮ A POŘIZOVÁNÍ VÝPISŮ Z NICH
§ 1
(1) Zvláštní seznam voličů (dále jen "zvláštní seznam")1) vede v knize nebo systémem kartotéky anebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků nebo zvláštních volebních okrsků obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením, úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad") a zastupitelský a konzulární úřad České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen "zastupitelský úřad"). Vzory zvláštních seznamů vedených obecním úřadem a zastupitelským úřadem jsou uvedeny v příloze č. 1.
(2) Ve zvláštním seznamu vedeném obecním úřadem se eviduje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, důvod zápisu do zvláštního seznamu, místo trvalého pobytu zapsaného voliče a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. V poznámce se uvede, kdo dal k zápisu do zvláštního seznamu podnět.
(3) Ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem se eviduje číslo volebního okrsku, ve kterém bude volič volit, jeho jméno, popřípadě jména,1a) příjmení a bydliště voliče, který nebydlí na území České republiky, popřípadě trvalý pobyt voliče hlasujícího na voličský průkaz; není-li uvedeno rodné číslo, uvede se rodné příjmení, datum a místo narození, stát narození a pohlaví voliče.
(4) Zápisy o případných změnách údajů ve zvláštních seznamech provádí obecní úřad nebo zastupitelský úřad na základě oznámení toho, kdo dal k předchozímu zápisu do zvláštního seznamu, popřípadě k jeho změně podnět.
(5) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 4 oznámí obecní úřad v obci, kde byl volič zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.2) Oznámení o zapsání voliče ve zvláštním seznamu, který je veden zastupitelským úřadem, podá obecnímu úřadu Ministerstvo vnitra za účelem vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů. Obecní úřad u takového voliče uvede poznámku, že byl vyškrtnut z důvodu své žádosti o zápis do zvláštního seznamu na zastupitelském úřadě v souvislosti s volbami do Parlamentu České republiky. Tuto poznámku uvede též ve výpisu ze stálého seznamu voličů pro okrskovou volební komisi.
(6) Dva dny před zahájením voleb obecní úřad zvláštní seznam uzavře a okrskovým volebním komisím předá výpisy ze zvláštních seznamů, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku. Obdobně postupuje při uzavírání zvláštního seznamu zastupitelský úřad, který výpisy z něj poté předá zvláštním okrskovým volebním komisím. Voliči zapsaní do zvláštního seznamu z důvodů uvedených v § 6 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona jsou ve výpise ze zvláštního seznamu vedeni na samostatných listech pro každý ústav, objekt nebo zařízení. Výpis ze zvláštního seznamu obsahuje údaje shodné s údaji zvláštního seznamu.
(7) Po uzavření zvláštního seznamu obecní úřad a zastupitelský úřad již změny neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření zvláštního seznamu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, předá informaci okrskové volební komisi.
(8) Státní občan České republiky, který má bydliště mimo území České republiky a dostaví se
a) ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny do volební místnosti, bude po předložení voličského průkazu zapsán okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do výpisu ze zvláštního seznamu,
b) ve dnech voleb do Senátu do volební místnosti na území České republiky, bude po předložení voličského průkazu zapsán okrskovou volební komisí do výpisu ze zvláštního seznamu.
(9) Dostaví-li se do volební místnosti volič, u něhož je ve výpisu ze stálého seznamu voličů poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, okrsková volební komise tuto poznámku zruší, prokáže-li se, že v okrsku, kde je zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů, nehlasoval a že byl tento zápis zrušen.
ČÁST DRUHÁ
zrušena
§ 2
zrušen
ČÁST TŘETÍ
FORMA SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PŘI PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ Z KANDIDÁTNÍCH LISTIN A PŘIHLÁŠEK K REGISTRACI PRO VYTVOŘENÍ REGISTRŮ A ČÍSELNÍKŮ KANDIDÁTŮ A KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN, POLITICKÝCH HNUTÍ A KOALIC ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM A LOSOVÁNÍ ČÍSEL PRO OZNAČENÍ HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
§ 3
(1) Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin nebo přihlášek k registraci, a to nejpozději první den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin nebo přihlášek k registraci.
(2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných kandidátních listin krajským úřadem nebo přihlášek k registraci pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu. Tyto podklady předá krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu nejpozději šedesátý druhý den přede dnem voleb.
(3) Po vyhodnocení a podle pokynu krajského úřadu nebo pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech odvolání nebo vzdání se kandidatury do zaregistrování kandidátních listin nebo přihlášek k registraci či v případech odmítnutí registrace kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci na základě rozhodnutí soudu.8)
(4) Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu nejpozději první den následující po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o registraci kandidátních listin nebo přihlášek k registraci9) zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin a seznam odmítnutých kandidátních listin nebo seznam zaregistrovaných přihlášek k registraci a seznam odmítnutých přihlášek k registraci Státní volební komisi.
§ 4
(1) Státní volební komise vylosuje nejpozději 45 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic.10)
(2) Čísla pro označení hlasovacích lístků kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky vylosuje nejpozději 45 dnů přede dnem voleb do Senátu Parlamentu České republiky pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu.11)
(3) Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem; do losování vstupuje každá politická strana, politické hnutí a koalice jen jednou bez ohledu na to, v kolika volebních krajích podaly kandidátní listiny. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno.
(4) Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik různých politických stran, politických hnutí a koalic nebo nezávislých kandidátů podalo kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci.
(5) Pokud kandidátní listina některé z politických stran, politických hnutí nebo koalic nebyla ve volebním kraji zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu,12) zůstává číslo vylosované této politické straně, politickému hnutí nebo koalici v daném volebním kraji neobsazeno.
(6) Pokud přihláška k registraci některé z politických stran, politických hnutí, koalic nebo nezávislého kandidáta nebyla ve volebním obvodu zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu,13) zůstává číslo vylosované kandidátovi této politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislému kandidátovi v daném volebním obvodu neobsazeno.
§ 5
(1) Po vylosování čísel Český statistický úřad vyhotoví číselník kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic nebo nezávislých kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, podle kterých budou při zpracování a poskytování výsledků voleb označovány číslem a názvem nebo číslem a zkratkou názvu.
(2) Český statistický úřad zaznamená do registru kandidátů vylosovaná čísla politických stran, politických hnutí, koalic nebo nezávislých kandidátů, doplní do něj kód údaje o pohlaví kandidáta, vyhotoví opis údajů registru kandidátů v rozsahu kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci a předloží ho krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu.
(3) Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu neprodleně informuje pracoviště Českého statistického úřadu o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci do 48 hodin před zahájením voleb tak, že mu předá kopii prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury. Český statistický úřad nastaví v registru kandidátů u těchto osob znak zajišťující, že při zjišťování výsledků voleb k nim nebude přihlíženo.
ČÁST ČTVRTÁ
VZOR KANDIDÁTNÍ LISTINY, PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI, HLASOVACÍHO LÍSTKU, ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ, OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ, VZORY TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VZORY DALŠÍCH DOKUMENTŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ TISKU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
§ 6
(1) Pro volby do Parlamentu České republiky jsou v příloze č. 1 této vyhlášky stanoveny vzory:
1. Zvláštní seznam voličů (1a, 1b)
2. Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky (2a, 2b)
3. Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
4. Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s přílohou
5. Hlasovací lístek pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
6. Přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky s přílohou
7. Hlasovací lístek pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
8. Zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním kraji
9. Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu
10. Osvědčení o zvolení poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
11. Osvědčení o zvolení senátorem Senátu Parlamentu České republiky
12. Osvědčení o vykonané zkoušce
13. Zápis o vykonané zkoušce
14. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Českým statistickým úřadem
15. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku při volbách do Senátu Parlamentu České republiky Českým statistickým úřadem.
(2) Pro volby do Parlamentu České republiky jsou v příloze č. 2 této vyhlášky stanoveny vzory tiskopisů:
1. Voličský průkaz
2. Průkaz člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
3. Průkaz zapisovatele okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
4. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí a jejich koalice ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku (4a, 4b)
5. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
6. Průkaz zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy.
(3) Pokud okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu14) tiskopisy podle odstavce 2 bodů 4 a 5.
§ 6a
Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem s ochrannými prvky proti zneužití. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii počínaje písmenem A a šestimístnou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje série označená dalším písmenem dle abecedního pořadí.
§ 7
Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky15) a pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro volby do Senátu Parlamentu České republiky16) zajišťuje tisk hlasovacích lístků prostřednictvím obchodní firmy vybrané Ministerstvem vnitra.17)
ČÁST PÁTÁ
POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ, KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ V SÍDLE VOLEBNÍHO OBVODU A ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI HLASOVACÍCH LÍSTKŮ A OSTATNÍ VOLEBNÍ DOKUMENTACE
§ 8
(1) Obecní úřad a zastupitelský úřad před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití.
(2) Obecní úřad a zastupitelský úřad si vede přehled o přijatých, vydaných a poškozených nebo znehodnocených tiskopisech voličského průkazu; poškozené nebo znehodnocené tiskopisy voličského průkazu protokolárně zničí.
(3) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Úřad městské části Praha 1 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštních volebních okrscích od zvláštních okrskových volebních komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí
a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen "návrh na neplatnost"),
b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo
c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.
(4) Volební dokumentaci krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu včetně jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku uschovají tyto úřady.
(5) Dokumentace o finančních nákladech na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do Senátu Parlamentu České republiky se uloží odděleně od ostatní dokumentace.
(6) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb do Parlamentu České republiky se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:
a) kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu o registraci kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace přihlášky k registraci, hlasovací lístek, zápisy o výsledku hlasování ........... A 10,
b) ostatní volební dokumentace .............................. V 5.
(7) Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle příslušného právního předpisu.19)
ČÁST ŠESTÁ
ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE ZAMĚSTNANCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZAŘAZENÉHO DO MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POVĚŘENÉHO ČINNOSTÍ NA ÚSEKU VOLEB
§ 9
Ověřování způsobilosti
Zaměstnanec hlavního města Prahy zařazený do Magistrátu hlavního města Prahy pověřený činností na úseku voleb (dále jen "uchazeč") absolvuje odbornou přípravu a potřebné znalosti na úseku voleb prokáže vykonáním zkoušky před zkušební komisí zřízenou podle zvláštního právního předpisu.20)
§ 10
Přihlášku uchazeče podle § 9 k odborné přípravě a vykonání zkoušky zasílá primátor hlavního města Prahy Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra určí termíny a místo zkoušky.
§ 11
Zkouška
(1) Zkouška spočívá v ověření znalostí právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi souvisejících; skládá se z písemné a ústní části.
(2) O vykonané zkoušce vyhotoví zkušební komise zápis, který podepisuje předseda zkušební komise a její členové. Zápis obsahuje
a) jméno a příjmení uchazeče, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, označení zaměstnavatele uchazeče a jeho pracovní zařazení,
b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,
c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,
d) vyhodnocení písemné a ústní zkoušky.
(3) Uchazeč prokáže potřebné znalosti, pokud uspěl alespoň ve dvou třetinách otázek obsažených v písemné části zkoušky a ve dvou třetinách otázek obsažených v ústní části zkoušky.
(4) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání.
(5) Náležitosti osvědčení Ministerstva vnitra o vykonané zkoušce jsou obsaženy v příloze č. 1 ve vzoru 12.
(6) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o vykonané zkoušce ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.21)
(7) V případě, že uchazeč při zkoušce nevyhověl, může celou zkoušku opakovat nejdříve za jeden měsíc; lhůtu může Ministerstvo vnitra ve výjimečných případech zkrátit.
ČÁST SEDMÁ
VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE A ČLENA ZVLÁŠTNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY A VÝPLATY
§ 12
(1) Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přísluší předsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise za výkon funkce zvláštní odměna22) (dále jen "odměna") ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč.
(2) Při volbách do Senátu Parlamentu České republiky přísluší předsedovi okrskové volební komise za výkon funkce odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise odměna ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise odměna ve výši 1 800 Kč v případě, že volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku proběhly pouze v jednom kole. Za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky se odměna podle věty první zvyšuje předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise o 1 000 Kč a ostatním členům okrskové volební komise o 700 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč.
(3) Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nebo volby do Senátu Parlamentu České republiky v souběhu s jinými volbami23), zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise podle odstavců 1 a 2 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo volby prezidenta republiky, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole volby prezidenta republiky podle zvláštního právního předpisu27).
(4) Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavců 1 až 3 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.
(5) Odměnu podle odstavců 1 až 3 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 4 členům okrskových volebních komisí vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise24) obecní úřad. V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavců 1 až 3 poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.
(6) Odměnu podle odstavce 1 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 4 členům zvláštní okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti zvláštní okrskové volební komise zastupitelský úřad, u kterého je zvláštní okrsková volební komise zřízena, v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlašovaného Českou národní bankou25) ke dni voleb. V případě, že se člen zvláštní okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, zastupitelský úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních zvláštní okrskové volební komise.
ČÁST OSMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 13
Primátor hlavního města Prahy zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky Ministerstvu vnitra přihlášky uchazečů k odborné přípravě a vykonání zkoušky uvedené v § 11.
§ 14
Pokud byla již před počátkem účinnosti vyhlášky učiněna opatření k přípravě voleb v souladu s touto vyhláškou, hledí se na tato opatření, jako by byla učiněna za její účinnosti.26)
§ 14a
Dnem voleb se podle této vyhlášky rozumí první den voleb.
§ 14b
Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracuje se lhůta podle § 3 odst. 2 na třicátý třetí den přede dnem voleb a lhůta podle § 4 odst. 1 na 23 dnů.
§ 15
Zrušuje se vyhláška č. 74/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 253/1998 Sb.
§ 16
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2000.
Ministr:
Mgr. Gross v. r.
Příl.1
Vzor 1a.
Zvláštní seznam voličů vedený obecním úřadem
+-----+------------+--------+----------+--------+---------+--------+
|Poř. |Příjmení,  |Datum  |Důvody  |Místo  |Číslo  |Poznámka|
|číslo|jméno, popř.|narození|zápisu do |trvalého|volebního|    |
|   |jména    |    |zvláštního|pobytu |okrsku  |    |
|   |      |    |seznamu  |    |     |    |
+-----+------------+--------+----------+--------+---------+--------+
|   |      |    |     |    |     |    |
+-----+------------+--------+----------+--------+---------+--------+
|   |      |    |     |    |     |    |
+-----+------------+--------+----------+--------+---------+--------+
|   |      |    |     |    |     |    |
+-----+------------+--------+----------+--------+---------+--------+
|   |      |    |     |    |     |    |
+-----+------------+--------+----------+--------+---------+--------+
|   |      |    |     |    |     |    |
+-----+------------+--------+----------+--------+---------+--------+
Vzor 1b.
Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem
Číslo zvláštního volebního okrsku ............
+-----+------------+----------+-----------+----------+----------------+---------+------------------------+--------+
|Poř. |Příjmení,  |Rodné   |Rodné číslo|Datum   |Místo narozeníx)|Pohlavíx)|Bydliště mimo území   |Poznámka|
|číslo|jméno, popř.|příjmeníx)|      |narozeníx)+-------+--------+     |České republiky, popř. |    |
|   |jména    |     |      |     | Místo | Stát |     |místo trvalého pobytu  |    |
|   |      |     |      |     |    |    |     |na území České republiky|    |
+-----+------------+----------+-----------+----------+-------+--------+---------+------------------------+--------+
|   |      |     |      |     |    |    |     |            |    |
+-----+------------+----------+-----------+----------+-------+--------+---------+------------------------+--------+
|   |          |     |      |     |    |    |     |            |    |
+-----+------------+----------+-----------+----------+-------+--------+---------+------------------------+--------+
|   |      |     |      |     |    |    |     |            |    |
+-----+------------+----------+-----------+----------+-------+--------+---------+------------------------+--------+
|   |      |     |      |     |    |    |     |            |    |
+-----+------------+----------+-----------+----------+-------+--------+---------+------------------------+--------+
|   |      |     |      |     |    |    |     |            |    |
+-----+------------+----------+-----------+----------+-------+--------+---------+------------------------+--------+
|   |      |     |      |     |    |    |     |            |    |
+-----+------------+----------+-----------+----------+-------+--------+---------+------------------------+--------+
|   |      |     |      |     |    |    |     |            |    |
+-----+------------+----------+-----------+----------+-------+--------+---------+------------------------+--------+
x) Nevyplňuje se, je-li uvedeno rodné číslo
Vzor 2a
Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta (primátor)x) obce (města, městského obvodu, městské
části)x).........................................................
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

              oznamuje:

1. Volby do ............................... Parlamentu České
    (Poslanecké sněmovny, Senátu)x)   republiky se uskuteční

  dne ................. od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  dne ................. od 8.00 hodin do 14.00 hodin.


2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č. .........................................
  je volební místnost ...........................................
  pro voliče bydlící v ..........................................

  ve volebním okrsku č. .........................................
  je volební místnost ...........................................
  pro voliče bydlící v ..........................................

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
  a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
  cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
  anebo cestovním průkazem)xx).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
  lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
  volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
  dne .......................... od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  dne .......................... od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
  voleb.

6. xx)

  V ................. dne .............. ........................
                      starosta (primátor)x)


x) Uvede se odpovídající
xx) Uvedou se další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb do
  Parlamentu České republiky
Vzor 2b.
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v ..................
(město) ............................(stát) .......................
podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách"),

              oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
  uskuteční
  dne ............... od ........... hodin do........... hodin a
  dne ............... od ........... hodin do........... hodin.
2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. ...........
  je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v
  ....................................................... (město)
  ................................................ (adresa, stát)
  pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku
  č. .......... tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského
  úřadu: ........................................................
  ...............................................................
  (vymezení).

3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území
  České republiky, zapsanému  do zvláštního seznamu vedeném
  zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

4. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho
  písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií
  dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České
  republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského
  úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být
  zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději
  40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách).

5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský
  průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České
  republiky (viz dále).

6. Volič je  povinen před hlasováním  předložit k prokázání
  totožnosti  a státního  občanství České  republiky platný
  cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo
  cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4
  zákona o volbách).

7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
  voleb.

8. xx)

  V ................. dne .............. ........................
                     vedoucí zastupitelského
                     úřadu

xx) Uvedou se další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb
Vzor 3.
Slib zapisovatele a členů (okrskové, zvláštní okrskové) x) volební komise
"Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat
svou funkci a budu se přitom řídit Ústavou, zákony a jinými
právními předpisy České republiky."

Zapisovatel (okrskové, zvláštní   Datum podpisu    Podpis
okrskové) x) volební komise
jméno, příjmení, titul

 ..............................   .............  .............


Členové (okrskové, zvláštní     Datum podpisu    Podpis
okrskové) x) volební komise
jméno, příjmení, titul

 ..............................   .............  .............

 ..............................   .............  .............

 ..............................   .............  .............

 ..............................   .............  .............

 ..............................   .............  .............

x) Uvede se odpovídající
Vzor 4.
Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konané ve dnech ......................
Volební kraj .............................

 .................................................................
Název politické strany, politického hnutí nebo koalice x)

Složení koalice xx)


 ...............................

 ...............................

Kandidáti:

1. .................................   .........................
  Jméno, příjmení, pohlaví, věk           povolání
  věk ke druhému dni voleb
                     .........................
                      obec, kde je kandidát
                      přihlášen k trvalému
                          pobytu

                     .........................
                     název politické strany či
                     politického hnutí, jehož
                      je kandidát členem,
                      popřípadě údaj "bez
                     politické příslušnosti"

                     .........................
                     název politické strany či
                     politického hnutí, které
                      kandidáta navrhlo xx)

2. .................................   .........................
  Jméno, příjmení, pohlaví,             povolání
  věk ke druhému dni voleb
                     .........................
                      obec, kde je kandidát
                      přihlášen k trvalému
                         pobytu

                     .........................
                     název politické strany či
                     politického hnutí, jehož
                      je kandidát členem,
                      popřípadě údaj "bez
                     politické příslušnosti"

                     .........................
                     název politické strany či
                     politického hnutí, které
                      kandidáta navrhlo xx)

Zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice x):

  .................................   .........................
      Jméno, příjmení        místo, kde je přihlášen k
                       trvalému pobytu

Náhradník zmocněnce:

  .................................   .........................
      Jméno, příjmení        místo, kde je přihlášen k
                       trvalému pobytu

                     .........................
                       podpis zmocněnce
                       politické strany,
                     politického hnutí nebo
                         koalice x)

 ...................................   .........................
  Osoba oprávněná jednat jménem     podpis oprávněné osoby
 politické strany nebo politického
 hnutí, jméno, příjmení, označení
        funkce

 ...................................   .........................
  Osoby oprávněné jednat jménem     podpisy oprávněných osob
 politických stran a politických
hnutí tvořících koalici xx), jména,
   příjmení, označení funkce

V ..................... dne ....................

Přílohy: Prohlášení kandidáta
Potvrzení o složení příspěvku na volební náklady
x) Uvede se odpovídající
xx) Uvede se v případě, že se jedná o koalici

            Příloha ke vzoru 4.

Příloha ke kandidátní listině .................... x) pro volby do
 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
       ve dnech ............................
 Prohlášení kandidáta

"Já níže podepsaný(á), ...........................................
                  jméno, příjmení

uvedený(á) na kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, prohlašuji, že souhlasím se svou
kandidaturou; nejsou mi známy překážky mé volitelnosti, popřípadě
tyto překážky pominou ke  dni voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky; nedal(a) jsem souhlas k tomu, abych
byl(a) uveden(a)  na jiné kandidátní listině  pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."


 ..............................  ................................
datum narození          místo, kde je kandidát přihlášen
                     k trvalému pobytu
V .................. dne ...............  ......................
                      podpis kandidáta


x) Uvede se název politické strany, politického hnutí nebo koalice
Vzor 5.
 Volební kraj (název) ................................

 ......................................
 vylosované číslo pro hlasovací lístek

            HLASOVACÍ LÍSTEK

Název politické strany (politického hnutí, koalice politických
stran a politických hnutíx))

 .................................................................

 .................................................................

Koalici tvoří xx) ................................................

   Kandidáti pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
         České republiky konané ve dnech

1. Jméno, příjmení,      povolání        obec trvalého
     věk                       pobytu

 .................................................................


 .................................  .............................
příslušnost kandidáta k politické   kandidáta navrhla politická
straně nebo politickému hnutí nebo  strana, politické hnutí xx)
 skutečnost, že kandidát je bez
   politické příslušnosti x)

2.

3.

             otisk razítka
             krajského úřadu
x) Uvede se odpovídající
xx) Uvede se v případě, že se jedná o koalici
Vzor 6.
Přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
 konané ve dnech .....................
Volební obvod ....................................................
                číslo           sídlo


 .................................................................
Název politické strany či politického hnutí, název koalice, nebo
     údaj o tom, že jde o nezávislého kandidáta x)


Složení koalice xx) ..............................................


          ..........................
         jméno, příjmení, pohlaví,
         věk ke druhému dni voleb
 ............................  ..................................
     povolání       údaj o členství v politické straně
                 či politickém hnutí, nebo údaj,
                 že kandidát je "bez politické
                      příslušnosti"


 ............................  ..................................
  obec, kde je přihlášen     název politické strany nebo
   k trvalému pobytu     politického hnutí, které kandidáta
                      navrhlo xx)


                ..................................
                     podpis zmocněnce


 .............................  .................................
 jméno, příjmení a funkce      podpis oprávněné osoby
  osoby oprávněné jednat
 jménem politické strany,
politického hnutí nebo podpis
  nezávislého kandidáta x)


 ............................  ..................................
jména, příjmení a funkce osob    podpisy oprávněných osob
 jednat jménem politických
 stran a politických hnutí
  tvořící koalici xx)
V .................... dne .....................


Přílohy: 1. Doklad o státním občanství kandidáta
     2. Prohlášení kandidáta
     3. Určení zmocněnce (nejde-li o nezávislého kandidáta)
     4. Petice (v případě, jde-li o nezávislého kandidáta)
     5. Potvrzení o složení kauce


x) Uvede se odpovídající
xx) Uvede se v případě, že se jedná o koalici

            Příloha ke vzoru 6.
   Příloha č. 2 přihlášky k registraci pro volby do Senátu
 Parlamentu České republiky konané
       ve dnech ............................
"Já níže podepsaný(á), ...........................................
                  jméno, příjmení

uvedený(á) na  přihlášce k registraci pro  volby do Senátu
Parlamentu České republiky, prohlašuji, že souhlasím se svou
kandidaturou; nejsou mi známy překážky mé volitelnosti, popřípadě
tyto překážky pominou ke dni voleb; nedal(a) jsem souhlas k tomu,
aby moje kandidatura byla předložena v jiném volebním obvodu;

a) jsem členem (členkou) .........................................
              název politické strany či politického
                     hnutí x)

b) jsem bez politické příslušnosti xx)."


 ..............................  ................................
    datum narození       místo, kde je kandidát přihlášen
                     k trvalému pobytu
V .................. dne ...............  ......................
                        podpis kandidáta


x) Uvede se název politické strany nebo politického hnutí
xx) Uvede se odpovídající

            Příloha ke vzoru 6.
   Příloha č. 3 přihlášky k registraci pro volby do Senátu
 Parlamentu České republiky konané
       ve dnech .............................
.................................................................
   název politické strany, politického hnutí nebo koalice


Zmocněncem byl(a) určen(a)

 ...................................   .........................
     Jméno, příjmení        místo, kde je přihlášen k
                       trvalému pobytu

Náhradník zmocněnce:

 ...................................   .........................
     Jméno, příjmení        místo, kde je přihlášen k
                       trvalému pobytu


V .................. dne .............. .........................
                     podpis osoby oprávněné
                     jednat jménem politické
                      strany či politického
                    hnutí x) s uvedením jejího
                     jména, příjmení a funkce


x) V případě koalic podpisy  osob oprávněných jednat jménem
  politických stran či politických hnutí tvořících koalici
Vzor 7.
               číslo volebního obvodu ..............
               sídlo volebního obvodu ..............
               vylosované číslo kandidáta ..........

            HLASOVACÍ LÍSTEK

     pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
 konané ve dnech ......................
.................................................................
          jméno a příjmení kandidáta


 .................................................................
  věk       povolání       obec trvalého pobytu


 .................................................................
příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí
   nebo údaj, že kandidát je "bez politické příslušnosti"


 .................................................................
název politické strany, politického hnutí či koalice, která
kandidáta přihlásila k registraci nebo údaj, že jde o nezávislého
              kandidáta


 .................................................................
pokud jde o koalici uvede se, která politická strana nebo
politické hnutí ji tvoří a název politické strany či politického
        hnutí, které kandidáta navrhlo             otisk razítka
    pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu
Vzor 8.
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM KRAJI
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech
 .............................., byly podle výsledků převzatých od
okrskových volebních komisí zjištěny celkové výsledky voleb ve
volebním kraji (číslo a název):...................................

Počet volebních okrsků              .................
- z toho zvláštních volebních okrsků       .................

Počet okrskových volebních komisí, které
předaly výsledek hlasování            .................
    - z toho zvláštních okrskových volebních komisí .................

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze
stálých a zvláštních seznamů voličů       .................

Celkový počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky                  .................

Celkový počet odevzdaných úředních obálek    .................

Celkový počet platných hlasů           .................

Počet platných hlasů pro jednotlivé politické
strany, politická hnutí a koalice (abs. a v %):
   - Politická strana, politické hnutí,
    koalice č. 1 (vylosované číslo a název)  .................
    atd., až
   - Politická strana, politické hnutí,
    koalice č. 99 (vylosované číslo a název) .................

Příloha č. 1: Počty přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty
       podle jednotlivých politických stran, politických
       hnutí a koalic v pořadí podle hlasovacího lístku.

      ..........................................
      Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Jména a podpisy:

ředitel krajského úřadu: .........................................
pověřený zaměstnanec kraje
zařazený do krajského úřadu: .....................................
pověřený zaměstnanec Českého
statistického úřadu: ...........................................
Vzor 9.
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM OBVODU
Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech ...........,
byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí
zjištěny celkové výsledky .......... kola voleb ve volebním obvodu
(číslo a sídlo) ..................................................

Počet volebních okrsků              .................

Počet okrskových volebních komisí, které
předaly výsledek hlasování            .................

Celkový počet osob, zapsaných ve výpisech
ze stálých a zvláštních seznamů voličů      .................

Celkový počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky                  .................

Celkový počet odevzdaných úředních obálek    .................

Celkový počet platných hlasů pro všechny
kandidáty                    .................

Počet platných hlasů abs. a v procentech z celkového počtu
platných hlasů ve volebním obvodu pro jednotlivé kandidáty v
pořadí podle získaného počtu platných hlasů:

Pořadí  Číslo, jméno a příjmení kandidáta     Získané hlasy
                           abs. v %
1.
2.
atd., až
n-tý dle registru kandidátů

Seznam kandidátů, kteří získali nejméně šest procent z celkového
počtu platných hlasů ve volebním obvodu (§ 61 odst. 2 zákona) v
pořadí podle vylosovaného čísla kandidáta:

Číslo, jméno a příjmení kandidáta          Získané hlasy
                           v procentech
x.
y.
atd., až
n-tý dle registru kandidátů

  x) Senátorem byl(a) zvolen(a) ................................

  x) V 1. kole voleb žádný z kandidátů nezískal počet hlasů
potřebný ke zvolení. Do 2. kola postupují tito dva kandidáti s
nejvyššími počty hlasů (jméno a příjmení kandidáta, vylosované
číslo, kterým je označen jeho hlasovací lístek):

 .................................................................

 .................................................................


      ..........................................
      Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu


Jména a podpisy:

starosta obce s pověřeným obecním
úřadem v sídle volebního obvodu:..................................
pověřený zaměstnanec obce
zařazený do pověřeného
obecního úřadu v sídle
volebního obvodu: ................................................
pověřený zaměstnanec Českého
statistického úřadu: .............................................

x) Nehodící se škrtněte.
Vzor 10.
OSVĚDČENÍ o zvolení poslancem (poslankyní) x)
           Státní volební komise
osvědčuje, že

Jméno: ........................ Příjmení: ........................

 
Narozen(a): ................... 
Místo trvalého pobytu: ...........................................

byl(a) dne .............................. zvolen(a)          POSLANCEM (POSLANKYNÍ) X)
     Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky               razítko
           Státní volební komiseV .................... dne .............  ......................
                      podpis předsedy Státní
                        volební komise

x) Uvede se odpovídající

Formát A5
Vzor 11.
OSVĚDČENÍ o zvolení senátorem (senátorkou)x)
           Státní volební komise
osvědčuje, že

Jméno: ........................ Příjmení: ........................

Narozen(a): ...................
Místo trvalého pobytu: ...........................................

byl(a) dne .............................. zvolen(a)          SENÁTOREM (SENÁTORKOU) X)
        Senátu Parlamentu České republiky               razítko
           Státní volební komiseV .................... dne .............  ......................
                      podpis předsedy Státní
                         volební komise

x) Uvede se odpovídající

Formát A5
Vzor 12.
OSVĚDČENÍ o vykonané zkoušce č. ....
            Ministerstvo vnitra

osvědčuje, že
    
Jméno: ........................ Příjmení: ........................

Místo trvalého pobytu: ...........................................


   prokázal(a) zkouškou potřebné znalosti na úseku voleb


(podle ust. § 9 odst. 2 písm. g) [podle ust. § 13 odst. 2] x)
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 204/2000 Sb.).


V .............. dne ...............  ..........................
                     podpis předsedy zkušební
                          komise


         .............................
          razítko Ministerstva vnitra

x) Uvede se odpovídající

Formát A5
Vzor 13.
ZÁPIS ZKUŠEBNÍ KOMISE MINISTERSTVA VNITRA
      o vykonané zkoušce dne ..................

Uchazeč(ka):

Jméno: ........................ Příjmení: ........................

Místo trvalého pobytu: ...........................................

Označení zaměstnavatele: .........................................

Pracovní zařazení: ...............................................


Zkušební komise ve složení:

Předseda:

Jméno: ........................ Příjmení: ........................

Pracovní zařazení: ...............................................


Členové:

1. Jméno: ........................ Příjmení: .....................

  Pracovní zařazení: ............................................

2. Jméno: ........................ Příjmení: .....................

  Pracovní zařazení: ............................................

Vyhodnocení zkoušky:

1. Písemná zkouška ......................... ......... ..........
          vyhověl(a) nevyhověl(a) x) Maximální Dosažený
                       počet bodů počet bodů

2. Ústní zkouška:

Předmět (konkrétní znění otázek)

1. .................................  ..........................
                    vyhověl(a) nevyhověl(a) x)

2. .................................  ..........................
                    vyhověl(a) nevyhověl(a) x)

3. .................................  ..........................
                    vyhověl(a) nevyhověl(a) x)


Členové komise:  .................   .........................
             podpis     podpis předsedy zkušební
                          komise

          .................

          .................

x) Uvede se odpovídající

Formát A4
Vzor 14.
Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním kraji
(číslo a název): .................................................
konané ve dnech ....................
                    Obec    Okrsek   KČ1

Identifikace volebního okrsku    ...........  .......  .....


Územní příslušnost volebního okrsku slovy (obec, městská část,
městský obvod, okres, zastupitelský úřad):

 .................................................................

 .................................................................

Zápis byl odmítnut z důvodu:

 .................................................................

 .................................................................

 .................................................................

 .................................................................

a pro odstranění chyb a předání (zaslání) nového zápisu byla
stanovena lhůta (den a hodina):

 .................................................................

 .................................................................
datum záznamu, jméno, příjmení a podpis pověřeného zaměstnance
          Českého statistického úřadu
Vzor 15.
Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem
Volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu (číslo a název):

 .................................................................
konané ve dnech: ........................
                    Obec    Okrsek   KČ1

Identifikace volebního okrsku    ...........  .......  .....


Územní příslušnost volebního okrsku slovy (obec, městská část,
městský obvod, okres):

 .................................................................

 .................................................................

Zápis byl odmítnut z důvodu:

 .................................................................

 .................................................................

 .................................................................

 .................................................................

a pro odstranění chyb a předání (zaslání) nového zápisu byla
stanovena lhůta (den a hodina):

 .................................................................

 .................................................................
    datum záznamu, jméno, příjmení a podpis pověřeného
      zaměstnance Českého statistického úřadu
Příl.2
Vzor tiskopisu 1
                         VOLIČSKÝ PRŮKAZ 

Označení obecního (zastupitelského) úřadu, který voličský průkaz vydává: 
..................................................................................................
    
pro volby do Evropského parlamentu        _ x)
pro volbu prezidenta republiky          _ x)      I. kolo _ x)     II. kolo _ x)
pro volby do Senátu Parlamentu ČR         _ x)      I. kolo _ x)     II. kolo _ x)
                         číslo volebního obvodu: ............xx)
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  _ x)
pro volby do zastupitelstva kraje ............................ _ x)

konané (konanou) ve dnech .........................................................................................

Jméno a příjmení voliče: .......................................................................................... 

Datum narození voliče: ............................................................................................

Adresa místa trvalého pobytu, místa pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky voliče: 
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Otisk razítka úřadu     ................................................
                       Podpis vydávajícího

Číslo zúčtovatelného tiskopisu

Poučení pro voliče:

Předložení tohoto průkazu a dokladu totožnosti opravňuje jmenovaného voliče k hlasování 
a) ve volbách do Evropského parlamentu v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky,
b) ve volbě prezidenta republiky a ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
  v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí,
c) ve volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny 
  a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě  v jakémkoli volebním okrsku spadajícím 
  do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky,
d) ve volbách do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby 
  vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové 
volební komisi.

x) Označte křížkem do rámečku odpovídající údaj.
xx) Vyplní pouze obecní úřad.

Ceninový papír s vodoznakem "lev ve štítu + lípa" vyrobený v gramáži 110 g/m
2
Formát A6
Vzor tiskopisu 2
             PRŮKAZ
              T/2
    člena okrskové (zvláštní okrskové)x) volební komise

Jméno a příjmení: ................................................

Datum a místo narození: ..........................................

Adresa místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České
republiky: .......................................................

Číslo občanského průkazu, popřípadě cestovního, diplomatického
nebo služebního pasu České republiky x): .........................

Funkce v komisi: .................................................
             člen, předseda, místopředseda x)

V ................ dne ................   .....................
                       podpis zapisovatele
                       okrskové, zvláštní
                       okrskové x) volební
                           komise

x) Uvede se odpovídající
  FORMÁT A7
Vzor tiskopisu 3
                                T/3
               PRŮKAZ
  zapisovatele okrskové (zvláštní okrskové)x) volební komise
Jméno a příjmení: ................................................

Datum a místo narození: ..........................................

Adresa místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České
republikyx): .....................................................

Číslo  občanského  průkazu,  popřípadě  číslo  cestovního,
diplomatického nebo služebního pasu České republiky x):
 .................................................................

Je zapisovatelem .................. okrskové, zvláštní okrskové x)
volební komise.


V ................ dne ................   .....................
                        podpis starosty,
                       primátora, vedoucího
                        zastupitelského
                          úřadu x)

x) Uvede se odpovídající
  FORMÁT A7
Vzor tiskopisu 4a
   ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                         T/4a
 
Ve volebním okrsku č. ......... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu) .............................. 
.......................................... okres ................................................... proběhlo ve dnech
........................ hlasování ve volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ....................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ....................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ....................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ....................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne .......................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ................... na dobu od ............. do ............. hodin z důvodu
......................................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na .......... listech.
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.
 
                             II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ...... listech přílohy č.1 k tomuto zápisu.
 
                                                     xx)
                                      +---------+-----------+-------+   
                                      | Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                      +---------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                        |     |      |    |    
                                      +---------+-----------+-------+   
                                             +----------------+
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem       |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                        |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
     
Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí a koalice,
jejichž čísla jsou zakroužkována:
 
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí!
 
99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80
79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60
 
                             III.
 
Z celkového počtu .......... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ..........., tj.
nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti
a k opravám případných chyb v zápisu na místě  .................................................
                                 jméno a příjmení
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: ..........................................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ...............................................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): ....................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1
              VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE
                          VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                     Příloha č.1 k tiskopisu T/4a, list č.: ......
 
Příloha č. 1 k zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. ...................
v obci (městysu,     městě, městské části, městském obvodu) ..............................................................
okres ................................................... pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.
 
                                                      x)
                                        +---------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku:                         | Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                        +---------+-----------+-------+   
                                          
Ve volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:
 
                                                    +-----+
.......................................................................... číslo            |   |    
                                                 +----+-----+
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí nebo koalici                     |     |
                                               +----+----------+
Kontrolní číslo 2                                      |        |
                                               +---------------+
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku:    
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       |
| číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   |
| kand. | hlasů    | sl.1 x sl.2 | kand. | hlasů    | sl.4 x sl.5 | kand. | hlasů    | sl.7 x sl.8 |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| sl.1 |   sl.2   |   sl.3  | sl.4 |   sl.5   |   sl.6  | sl.7 |   sl.8   |  sl.9   |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 1.  |       |       | 13. |       |       | 25. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 2.  |       |       | 14. |       |       | 26. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 3.  |       |       | 15. |       |       | 27. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 4.  |       |       | 16. |       |       | 28. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 5.  |       |       | 17. |       |       | 29. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 6.  |       |       | 18. |       |       | 30. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 7.  |       |       | 19. |       |       | 31. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 8.  |       |       | 20. |       |       | 32. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 9.  |       |       | 21. |       |       | 33. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 10. |       |       | 22. |       |       | 34. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 11. |       |       | 23. |       |       | 35. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 12. |       |       | 24. |       |       | 36. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
 
                                          +--------------------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)                 |             |
                                          +--------------------------+
                                          +--------------------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)                 |             |
                                          +--------------------------+
                                                   +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy                        |    |
                                                   +--------+
  
x) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: ..........................................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ............................................................................... 
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
Vzor tiskopisu 4b
ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                                         T/4b
 
Ve zvláštním volebním okrsku č. .......... na zastupitelském úřadu v (město a stát) ..................................
................................................................ proběhlo ve dnech ................................... 
hlasování ve volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v ................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v ................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne ....................... o .......... hodin .......... minut z důvodu
......................................................................................................................
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ................... na dobu od ............. do ............. hodin z důvodu
......................................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) zvláštní okrskové volební komisi podány stížnosti nebo
oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ...... listech.
 
                             II.
 
Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ........ listech přílohy č.1 k tomuto zápisu.
 
                                    +-------------+-----------+-------+   
                                    |  Obec   |  Okrsek | KČ1 |
                                    +-------------+-----------+-------+   
Identifikace zvláštního volebního okrsku                | 9 9 9 9 9 7 |      |    |    
                                    +-------------+-----------+-------+   
                                             +----------------+
Počet osob zapsaných do výpisu ze zvláštního seznamu voličů               |        |
                                             +---+------------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                        |      |
                                               +------------+     
Počet odevzdaných úředních obálek                              |      |
                                               +------------+     
Počet platných hlasů ve zvláštním volebním okrsku celkem                   |      |
                                             +---+------------+
Kontrolní číslo 2                                    |        |
                                             +----------------+
 
Ve zvláštním volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro ty politické strany, politická hnutí
a koalice, jejichž čísla jsou zakroužkována:
 
Upozornění: budou uvedena skutečná čísla po vylosování Státní volební komisí!
 
99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80
79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60
 
                             III.
 
Z celkového počtu .......... členů zvláštní okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ...........,
tj. nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: .................................................................................................. 
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů zvláštní okrskové volební komise a schválen nadpoloviční
většinou přítomných členů komise.
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: .......................................................................... 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ...............................................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): .................................................................... 
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1
              VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE
                       VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU
 
                                    Příloha č. 1 k tiskopisu T/4b, list č.: ......
 
Příloha č. 1 k zápisu zvláštní okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku
č. .................... na zastupitelském úřadu v (město a stát) .....................................................
pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky.
 
                                                      x)
                                      +-------------+-----------+-------+   
                                      |  Obec   |  Okrsek | KČ1 |
                                      +-------------+-----------+-------+   
Identifikace zvláštního volebního okrsku:                 | 9 9 9 9 9 7 |      |    |    
                                      +-------------+-----------+-------+   
                                          
Ve zvláštním volebním okrsku byly zjištěny výsledky hlasování pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici:
 
                                                    +-----+
.......................................................................... číslo            |       |    
                                                 +----+-----+
Počet platných hlasů pro tuto stranu, hnutí nebo koalici                     |     |
                                               +----+----------+
Kontrolní číslo 2                                      |        |
                                               +---------------+
 
Počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle hlasovacího lístku:
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       | Poř. | Počet    |       |
| číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   | číslo | přednostních | Násobek   |
| kand. | hlasů    | sl.1 x sl.2 | kand. | hlasů    | sl.4 x sl.5 | kand. | hlasů    | sl.7 x sl.8 |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| sl.1 |   sl.2   |   sl.3  | sl.4 |   sl.5   |   sl.6  | sl.7 |   sl.8   |   sl.9  |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 1.  |       |       | 13. |       |       | 25. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 2.  |       |       | 14. |       |       | 26. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 3.  |       |       | 15. |       |       | 27. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 4.  |       |       | 16. |       |       | 28. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 5.  |       |       | 17. |       |       | 29. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 6.  |       |       | 18. |       |       | 30. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 7.  |       |       | 19. |       |       | 31. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 8.  |       |       | 20. |       |       | 32. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 9.  |       |       | 21. |       |       | 33. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 10. |       |       | 22. |       |       | 34. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 11. |       |       | 23. |       |       | 35. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
| 12. |       |       | 24. |       |       | 36. |       |       |
+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+-------+--------------+-------------+
 
                                          +--------------------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 3 + 6 + 9)                 |             |
                                          +--------------------------+
                                          +--------------------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)                 |             |
                                          +--------------------------+
                                                   +--------+
Poslední číslo kandidáta, který získal přednostní hlasy                        |    |
                                                   +--------+
 
x) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: ..........................................................................
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ...............................................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................ 
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
Vzor tiskopisu 5
                 ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
 
 
                                                          T/5
 
Ve volebním okrsku č. ........... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu, katastrálním území) ........
........................................... okres ........................................... náležejícímu k volebnímu
obvodu (číslo a sídlo) ................................................. ........................... proběhlo ve dnech
........................... hlasování v .......... kole voleb do SENÁTU Parlamentu České republiky.
 
                             I.
 
Předseda komise zahájil hlasování první den voleb v .................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování první den voleb v .................... hodin.
Předseda komise zahájil hlasování druhý den voleb v .................... hodin.
Předseda komise ukončil hlasování druhý den voleb v .................... hodin.
 
Zahájení hlasování nebylo x) bylo x) odročeno dne .......................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu ............................................................................................................. 
Doba hlasování nebyla x) byla x) prodloužena dne ........................... o ............. hodin ............. minut
z důvodu .............................................................................................................
Hlasování nebylo x) bylo x) přerušeno dne ........................ na dobu od ............... do ............... hodin
z důvodu .............................................................................................................
 
Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly x) byly x) okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení.
Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ........... listech.
 
Ve volebním okrsku nebyla x) byla x) použita přenosná volební schránka.
 
                             II.
 
Ve volebním okrsku byly zjištěny následující výsledky hlasování:
                                                     xx)
                                      +------------+-----------+-------+   
                                      |  Obec  |  Okrsek | KČ1 |
                                      +------------+-----------+-------+   
Identifikace volebního okrsku                       |      |      |    |    
                                      +------------+-----------+-------+   
 
                                                  +--------+
Číslo volebního obvodu                                       |    |
                                                  +--+-----+
Kolo voleb                                              |   |
                                               +--------+-----+
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem         |       |
                                               +--+-----------+
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                         |      |     
                                                +-----------+
Počet odevzdaných úředních obálek                                |      |     
                                                +-----------+
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                         |      |
                                              +---+-----------+
Kontrolní číslo 2                                      |        |
                                              +---------------+
 
x) nehodící se škrtněte
xx) KČ1 ... kontrolní číslo 1
 
                        II. - pokračování
Počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| Čís. |         | Počet | Násobek   | Čís. |         | Počet | Násobek   |
| kand. | Jméno a příjmení | hlasů | sl.1 x sl.3 | kand. | Jméno a příjmení | hlasů | sl.5 x sl.7 |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| sl.1 |    sl.2    | sl.3 |  sl.4   | sl.5 |    sl.6    | sl.7 |  sl.8   |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 1.  |             |    |       | 12. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 2.  |         |    |       | 13. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 3.  |         |    |       | 14. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 4.  |         |    |       | 15. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 5.  |         |    |       | 16. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 6.  |         |    |       | 17. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 7.  |         |    |       | 18. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 8.  |         |    |       | 19. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 9.  |         |    |       | 20. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 10. |         |    |       | 21. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
| 11. |         |    |       | 22. |         |    |       |
+-------+------------------+-------+-------------+-------+------------------+-------+-------------+
 
                                         +----------------+
Kontrolní číslo 3 (součet násobků ve sl. 4 + 8)                 |        |
                                         +----------------+
                                         +----------------+
Kontrolní číslo 4 (součet kontrolních čísel 2 + 3)                |        |
                                         +----------------+
                                              +------+
Poslední číslo kandidáta, který získal platné hlasy                    |   |
                                              +------+
 
                             III.
 
Z celkového počtu ........... členů okrskové volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno ..........., tj.
nadpoloviční většina.
 
Dále byli přítomni: ..................................................................................................
 
Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů okrskové volební komise a schválen nadpoloviční většinou
přítomných členů komise.
 
Člen okrskové volební komise pověřený předáním zápisu Českému statistickému úřadu na územně příslušném pracovišti
a k opravám případných chyb v zápisu na místě  .................................................
                                 jméno a příjmení 
 
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: .......................................................................... 
 
Jméno, příjmení a podpis zapisovatele: ...............................................................................
 
Jména, příjmení a podpisy ostatních členů komise:      ............................ ............................ 
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
............................ ............................ ............................ ............................
 
Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): ....................................................................
Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k zápisu.
Vzor tiskopisu 6
               PRŮKAZ
      zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy

                                T/6

Číslo průkazu: ..........................

Jméno: ..................................

Příjmení: ...............................

Číslo občanského průkazu: ...............

Datum vystavení: ........................              .......................................
              podpis primátora hlavního města Prahy
              razítko Magistrátu hlavního města Prahy


FORMÁT A7
Vzor tiskopisu 7
 zrušen
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 452/2013 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro volby do Senátu vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.IV vyhlášky č. 91/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.IV vyhlášky 39/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 61/2001 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb.
1a) § 61 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
2) § 10 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb.
8) § 33 odst. 7 a § 62 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.
9) § 33 odst. 1 a § 62 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.
10) § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.
11) § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.
12) § 33 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.
13) § 62 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.
14) § 42 odst. 4 a § 71 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb.
15) § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.
16) § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.247/1995 Sb.
17) § 9 odst. 2 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb.
19) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb. Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.
20) Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
21) § 59 odst. 3 písm. b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 439/1991 Sb., zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 553/1991 Sb., zákona č. 302/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky uveřejněného v částce 97/1992 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 152/1994 Sb. a zákona č. 279/1995 Sb. § 23 zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 439/1991 Sb., zákona č. 8/1993 Sb. a zákona č. 152/1994 Sb.
22) § 82 zákona č. 247/1995 Sb.
23) § 95 zákona č. 247/1995 Sb.
24) § 52a a 77a zákona č. 247/1995 Sb.
25) § 35 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb. a zákona č. 127/2002 Sb.
26) Čl. II bod 1 zákona č. 204/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
27) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.