Vyhláška ze dne 20.12.2013, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2013 | Sbírka:  470/2013 Sb. | Částka:  180/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 503/2002 Sb.
Aktivní derogace: 503/2002 Sb.
470/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:
Čl. I
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb., vyhlášky č. 547/2004 Sb., vyhlášky č. 352/2007 Sb. a vyhlášky č. 445/2009 Sb., se mění takto:
1. V části druhé nadpisu hlavy II se slovo „(BILANCE)“ zrušuje.
2. V § 5 odst. 1 a 3 se slovo „(bilanci)“ zrušuje.
3. V § 8 odst. 1 se slova „počítačové programy7) (software) a jiná autorská práva podle zvláštního právního předpisu,“ nahrazují slovy „k počítačovým programům a k jiným předmětům ochrany podle autorského zákona, popřípadě jiné věci nehmotné22)“.
Poznámka pod čarou č. 22 zní:
„22) § 496 odst. 2 občanského zákoníku.“.
Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
4. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.
5. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova „pozemky a stavby“ doplňují slova „ , popřípadě jiné věci nemovité23)“.
Poznámka pod čarou č. 23 zní:
„23) Např. § 498 odst. 1 občanského zákoníku.“.
6. V § 8 odst. 2 písm. c) se za slovo „zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.
7. V § 8 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) právo stavby a věcná břemena s výjimkou užívacího práva k pozemku a stavbě, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění v položce „C.I.2. Stavby“ nebo součást ocenění v položce „F.I. Zásoby“.
8. V § 8 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „této položky“ nahrazují slovy „dlouhodobého hmotného majetku“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.
9. V § 8 odst. 3 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovy „zápůjčky nebo úvěry poskytnuté“.
10. V § 8 odst. 8 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovy „zápůjčky nebo úvěry poskytnuté“.
11. V § 9 odst. 3 se slova „pohledávky z obchodních závazkových vztahů,“ zrušují.
12. V § 9 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.
13. V § 10 odst. 8 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
14. V § 10 odst. 9 se slova „Výpůjčky zaručené dluhopisem“ nahrazují slovy „Závazky z dluhových cenných papírů“, slova „výpůjček určených“ se nahrazují slovem „určené“ a slovo „výpůjčky“ se nahrazuje slovem „dluhopisy“.
15. V § 10 odst. 10 se slova „zejména závazky z obchodních závazkových vztahů,“ nahrazují slovy „dluhy zejména“ a v textu za názvem položky se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „Závazky“ slovem „Dluhy“.
16. V § 18 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.
17. V § 22 odst. 1 se slova „ , které jsou nemovitostmi a uvádějí se“ zrušují.
18. V § 22 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.
19. V § 24 odst. 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a za slova „záloh“ se vkládají slova „a závdavků“.
20. V § 25a odst. 4, 5 a 7 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
21. V příloze č. 1 v položkách aktiv D.I.2. a D.I.4. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovy „zápůjčky nebo úvěry poskytnuté“.
22. V příloze č. 1 v položce aktiv E.I. bodu 2. se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.
23. V příloze č. 1 v položce pasiv C.I. bodu 2. se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.
24. V příloze č. 1 v položce pasiv C.II. se slova „Výpůjčky zaručené dluhopisem“ nahrazují slovy „Závazky z dluhových cenných papírů“ a slovo „výpůjčky“ se nahrazuje slovem „dluhopisy“.
25. V příloze č. 1 v položkách pasiv C.IV.1. a C.IV.2. se slovo „Závazky“ nahrazuje slovem „Dluhy“.
26. V příloze č. 3 Účtová třída 1 se slova „Pozemky a stavby (nemovitosti)“ nahrazují slovy „Pozemky a stavby“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později, nestanoví-li následující bod jinak.
2. Účetní jednotka, která vykazovala dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby v položkách stanovených v § 8 odst. 1 a 2 a § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, vykazuje tento majetek až do jeho vyřazení podle § 8 odst. 1 a 2 a § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:
Ing. Fischer, CSc., v. r.