Vyhláška ze dne 11.12.2014, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

18.12.2014 | Sbírka:  300/2014 Sb. | Částka:  122/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 383/2009 Sb.
300/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 4 odst. 8 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb. a vyhlášky č. 472/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „nebo u jednotlivých částí účetních výkazů za dílčí konsolidační celek státu“ zrušují.
2. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) Pomocného konsolidačního přehledu; rozsah jednotlivých částí Pomocného konsolidačního přehledu a jejich vzory stanoví příloha č. 3a k této vyhlášce, a“.
3. V § 3a odst. 1 se za slova „řízení veřejných financí“ vkládají slova „a pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu“.
4. V § 3a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci Pomocného analytického přehledu nevykazují a nepředávají obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
5. V § 5 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
6. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(4) Vybrané účetní jednotky nepředávají účetní záznamy podle § 3a do centrálního systému účetních informací státu, pokud převážně obsahují skutečnosti nebo informace, které jsou podle jiného právního předpisu1) utajovanými informacemi.
1) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.
7. Příloha č. 2a zní:
„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Pomocný analytický přehled
    


8. Příloha č. 2b včetně poznámky zní:
„Příloha č. 2b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání Pomocného analytického přehledu
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo    Název účetního záznamu              Četnost předávání účetního záznamu
výkazu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30   Část I: Počáteční a koncové    
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne stavy a obraty na vybraných následujícího měsíce a rozvahových účtech
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku, 30 Část II: Vybrané náklady od
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne počátku roku za hlavní a následujícího měsíce a hospodářskou činnost
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku, 30 Část III: Vybrané výnosy od
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne počátku roku za hlavní a následujícího měsíce a hospodářskou činnost
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku, 30 Část IV: DNM a DHM - typy změn
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne na straně MD a D vybraných následujícího měsíce a rozvahových účtů
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku, 30 Část V: Zásoby - typy změn na
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne straně MD a D vybraných následujícího měsíce a rozvahových účtů
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku, 30 Část VI: Pohledávky - typy změn
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne na straně MD a D vybraných následujícího měsíce a rozvahových účtů
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku, 30 Část VII: Závazky - typy změn
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne na straně MD a D vybraných následujícího měsíce a rozvahových účtů
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku, 30 Část VIII: Ostatní aktiva - typy
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne změn na straně MD a D vybraných následujícího měsíce a rozvahových účtů
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku, 30 Část IX: Jmění účetní jednotky -
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne typy změn na straně MD a D následujícího měsíce a vybraných rozvahových účtů
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku, 31 Část X: Počáteční a koncové
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne stavy a obraty na vybraných následujícího měsíce a rozvahových účtech v členění
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku, podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce 32 Část XI: Vybrané náklady a
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne výnosy od počátku roku za následujícího měsíce a hlavní a hospodářskou činnost
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku v členění podle jednotlivých partnerů transakce 33 Část XII: Typy změn na straně
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne MD a D vybraných rozvahových následujícího měsíce a účtů v členění podle jednotlivých
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku partnerů transakce 34 Část XIII: Typy změn na straně
čtvrtletně
- ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne MD a D vybraných rozvahových následujícího měsíce a účtů v členění podle jednotlivých
ročně
, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce 35 Část XIV: Přehled majetkových
ročně
- ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku účastí a jejich změn 36 Část XV: Přehled podrozvahových
ročně
- ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku účtů 37 Část XVI: Počáteční a koncové
ročně
- ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu 38 Část XVII: Vysvětlení významných
ročně
- ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku částek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poznámka: Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou požadovány v jednotlivých částech Pomocného analytického přehledu, sestavuje jednotlivé části Pomocného analytického přehledu v agregované podobě způsobem stanoveným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu. Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.".
9. Příloha č. 3 včetně poznámky zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo  Název účetního záznamu   Četnost předávání účetního záznamu
výkazu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    Rozvaha           čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to 
                   do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní 
                   závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
                   zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní 
                   účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve 
                   stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
                   vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této 
                   vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní 
                   závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - 
                   řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2    Výkaz zisku a ztráty    čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to 
                   do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní 
                   závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
                   zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní 
                       účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve 
                   stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
                   vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této 
                   vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní 
                   závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - 
                   řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3    Přehled o peněžních     ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího
     tocích a o změnách     roku,
     vlastního kapitálu     zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to 
                   do 28. 2. následujícího roku,
                   vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této 
                   vyhlášky: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to 
                   do 25. 2. následujícího roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4    Příloha           čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to 25. 
                   dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a 
                   to do 20. 2. následujícího roku,
                   zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní 
                   účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve 
                   stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
                   vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: 
                   čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to 
                   do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní 
                   závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5    Pomocný konsolidační    ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. následujícího roku
     přehled   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6    Seznam účetních jednotek   ročně, tj. ve stavu k 31. 12. předchozího roku, a to do 15. 1. běžného roku
     patřících do dílčího 
     konsolidačního celku státu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.". 
10. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a, která zní:
„Příloha č. 3a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Pomocný konsolidační přehledČl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2015 a později, není-li dále stanoveno jinak.
2. První předání konsolidačního účetního záznamu podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, provádí konsolidované jednotky státu podle konsolidační vyhlášky státu ve stavu k 31. prosinci 2016, a to ve lhůtě do 31. července 2017 s tím, že nemusejí vykazovat za účetní období roku 2016 stavy minulého období.
3. První předání konsolidačního účetního záznamu podle § 3 odst. 1 písm. c) Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu provádí spravující jednotky podle konsolidační vyhlášky státu ve stavu k 31. prosinci 2014, a to ve lhůtě do 31. března 2015.
4. V účetním období roku 2015 nevykazují a nepředávají příspěvkové organizace údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci Pomocného analytického přehledu.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.