Vyhláška ze dne 11.12.2014, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

18.12.2014 | Sbírka:  310/2014 Sb. | Částka:  124/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 426/2013 Sb.
310/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) do 29 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy
1. DZ (ČNB) 41-12 „Hlášení o kategorizaci pohledávek družstevní záložny“,
2. FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“,
3. FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“,
4. FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“ a
5. FIS (ČNB) 50-12 „Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty“.“.
2. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
3. V § 4 odstavec 4 zní:
„(4) Výkaz podle odstavce 3 sestavený za 4. čtvrtletí se předkládá do 25. března následujícího roku.“.
4. V § 6 odst. 1 se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.
5. § 10 se včetně nadpisu zrušuje.
6. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 426/2013 Sb.
Obsah výkazů předkládaných prostřednictvím aplikací pro sběr dat
1. FIS (ČNB) 10-12 "Rozvaha a podrozvaha"
Výkaz obsahuje údaje o ekonomické situaci družstevní záložny, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů a poskytnutých a přijatých příslibech a zárukách.
2. FIS (ČNB) 20-12 "Výkaz zisku nebo ztráty"
Výkaz obsahuje přehled výnosů, nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů.
3. FIS (ČNB) 40-12 "Doplňkové informace k rozvaze"
Výkaz obsahuje doplňkové informace k rozvaze, tj. členění aktiv a závazků podle portfolií, typu aktiv nebo závazků, sektorů, účelu,ocenění, znehodnocení a splatnosti. Dále je sledován stav a pohyb opravných položek.
4. FIS (ČNB) 50-12 "Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty"
Výkaz obsahuje doplňkové informace týkající se úrokových výnosů a nákladů podle produktů a sektorů od počátku roku do konce sledovaného období.
5. DZ(ČNB) 26-12 "Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR a pojištěných vkladech"
Výkaz obsahuje údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv pro potřeby ČNB a družstevních záložen souhrnně za všechny měny, v členění podle původní splatnosti závazků a podle základního sektorového členění věřitelů a údaje o výši pojištěných pohledávek z vkladů klientů podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev.
6. DZ(ČNB) 41-12 "Hlášení o kategorizaci pohledávek družstevní záložny"
Výkaz obsahuje základní údaje o kategorizaci pohledávek podle právního předpisu upravujícího obezřetnostní požadavky. Uvádějí se pohledávky z finančních činností podle selhání dlužníka a z pohledu znehodnocení. Veškeré informace se sledují zvlášť za úvěrové instituce (bez centrálních bank) a za jiné osoby než úvěrové instituce (včetně vládních institucí).
7. DZ(ČNB) 43-04 "Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny"
Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek v hodnotě před znehodnocením a závazků za 15 úvěrových institucí a 15 jiných osob než úvěrových institucí (vládní instituce a ostatní klienti) s nejvyšším objemem pohledávek nebo závazků.
8. DZ(ČNB) 50-04 "Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny"
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o družstevní záložně, o počtu jejích pracovníků a organizačních složek, základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí, identifikační a klasifikační údaje o členech vedoucích orgánů, kontaktních osobách, členské základně, dále přehled všech členů družstevní záložny, jejichž podíl členských vkladů na základním kapitálu družstevní záložny převyšuje 5 % včetně, informace o kvalifikovaných účastech na družstevní záložně a o členství představitelů družstevní záložny v jiných právnických osobách.
9. DZ(ČNB) 80-01 "Hlášení o struktuře konsolidačního celku"
Výkaz obsahuje základní informace o konsolidačním celku a osobách do něho zahrnutých, jedná se o základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech vedoucích orgánů o kvalifikovaných účastech a o metodách konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků.
10. DZ (ČNB) 60-01 "Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovaných bankovek a mincí"
Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále obsahuje informace o počtu nezpracovaných tuzemských bankovek a mincí předaných ke zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované neanonymním zařízením,vykazujícím subjektem, Českou národní bankou, zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí nebo jinou úvěrovou institucí.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.