Vyhláška ze dne 7.2.1940 o zásobování útvarů a ústavů vládního vojska a bezpečnostních sborů Protektorátu Čechy a Morava

10.2.1940 | Sbírka:  49/1940 Sb. | Částka:  16/1940ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Pasivní derogace: 118/1945 Sb.
49/1940 Sb.
Vyhláška
předsedy vlády
ze dne 7. února 1940
o zásobování útvarů a ústavů vládního vojska a bezpečnostních sborů Protektorátu Čechy a Morava.
Podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, č. 206 Sb., kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, vyhlašuji:
§ 1.
(1) Zásobování útvarů a ústavů vládního vojska a bezpečnostních sborů Protektorátu Čechy a Morava výrobky uvedenými ve vyhlášce předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 215 Sb., o zavedení lístků na potraviny, se upravuje odběrními listy (vyhláška předsedy vlády ze dne 7. října 1939, č. 226 Sb., o odběrních listech a hromadných odběrních listech).
(2) Útvarem a ústavem podle odstavce 1 se rozumí jednotka, jejíž příslušníci jsou společně stravováni.
(3) Pro příslušníky útvarů a ústavů, kteří se nestravují společně u jednotky, platí ustanovení vyhlášky předsedy vlády č. 215/1939 Sb.
§ 2.
(1) Odběrní listy (§ 1, odst. 1) vydává útvarům a ústavům na základě hlášení potřeby okresní úřad, v jehož obvodu jsou.
(2) Odběrní listy vystavuje okresní úřad ve dvojím vyhotovení. Prvopisy vydá vyžadujícím útvarům (ústavům), propisy zašle koncem měsíce hromadně místům (společnosti, svazu, výboru) pověřeným hospodařením příslušnými výrobky.
§ 3.
Ustanovení vyhlášky předsedy vlády č. 226/1939 Sb. jest přiměřeně použíti.
§ 4.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ing. Eliáš v. r.