Opatření ze dne 31.3.2015 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

31.3.2015 | Sbírka:  13/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 4/2015 (PL)
13/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 13/2015 kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1034/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu odstranění překážky, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, upravuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v ř. km 830,53 (malá plavební komora Dolní Beřkovice)
dne 30. 3. 2015.
Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu
Ruší se zastavení provozu malé plavební komory Dolní Beřkovice (Labe, ř. km 850,53), uvedené v opatření obecné povahy č. 4/2015 Státní plavební správy. Plavba je tedy bez omezení.
Článek 3
Odůvodnění
Správce vodní cesty, Povodí Labe, státní podnik, požádal o obnovení plavebního provozu přes malou plavební komoru VD Dolní Beřkovice z důvodu odstranění překážky plavebního provozu.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 31. března 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky