Opatření ze dne 21.4.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

21.4.2015 | Sbírka:  18/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
18/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 18/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1511/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 77,00 až ř. km 78,00,
dne 02.05.2015,
v době od 08:00 hodin do 16:00 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, ř. km 77,00-78,00, dne 2. května 2015 v době od 08:00 hodin do 16:00 hodin, a to 4 krát, vždy na dobu maximálně 20 minut.
Mezi jednotlivými zastaveními plavby bude zajištěna dostatečně dlouhá doba pro proplutí ostatních plavidel proplouvajících úsekem zastavené plavby.
Článek 3
Odůvodnění
Český svaz vodního motorismu, se sídlem 160 00 Praha 6, Zátopkova 100/2, IČO 005 061 83, požádal o povolení pořádání závodů sportovních plavidel dne 02.05.2015 na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 77,00-78,00.
Provoz sportovních plavidel ohrožuje bezpečnost plavebního provozu, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena. Uvedeným úsekem je však možné po každém krátkodobém zastavení plavby bezpečně proplout a omezení plavby je tak přijatelné.
Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 21. dubna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky
Čj.: 1511/PH/15