Opatření ze dne 6.5.2015 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

6.5.2015 | Sbírka:  19/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
19/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 19/2015 kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2401/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz
a) na vodní cestě Vltava (zdrž Helmovského jezu),
v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most),
dne 15. května 2015,
v době od 20:00 do 21:00 hodin,
na dobu nejdéle 20 minut.
Upravuje plavební provoz
b) na vodní cestě Vltava (zdrž Helmovského jezu),
v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most),
ve dnech od 14. května 2015 do 15. května 2015,
v době od 14:00 hodin dne 14. května 2015 do 24:00 hodin dne 15. května 2015.
c) na vodní cestě Vltava (zdrž Helmovského jezu),
v úseku ř. km 53,040 (Karlův most) až ř. km 53,150 (Staroměstský jez),
dne 15. května 2015,
v době od 16:00 hodin do 24:00 hodin
.
Článek 2
Organizace zastavení a úpravy plavebního provozu
a. Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, hl. a. m. Praha, v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most), dne 15. května 2015, v době mezi 20:00 hodin a 21:00 hodin na dobu maximálně 20 minut.
O přesné době zastavení plavby budou vůdci plavidel informováni prostřednictvím radiofonního vysílání na kanále č. 10.
b. Průběžná plavba je upravena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 52,700 (Mánesův most) až ř. km 53,040 (Karlův most), ve dnech 14.-15. května 2015, v době od 14:00 hodin dne 14. května 2015 do 24:00 hodin dne 15. května 2015 osazením plovoucích signálních znaků - žlutých bójí, a tím vytvořením koridoru pro průběžnou plavbu podél levého břehu. V koridoru pro průběžnou plavbu je zakázané stání všech plavidel, předjíždění plavidel a provádění obratů.
c. Průběžná plavba je upravena na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 53,150 (Staroměstský jez) až ř. km 53,040 (Karlův most), dne 15. května 2015, v době od 16:00 hodin do 24:00 hodin osazením plovoucího signálního znaku - žluté bóje, a tím uzavřením prostoru mezi 3. mostním pilířem Karlova mostu a pravým břehem. Prostor pro průběžnou plavbu zůstane zachován od žluté bóje směrem k levému břehu.
Článek 3
Odůvodnění
Společnost Pražské Benátky, s.r.o., se sídlem Praha 1, Platnéřská 4, podala u Státní plavební správy žádost o povolení kulturní akce Svatojánské Navalis 2015, na vodní cestě Vltava, hl. m. Praha, v úseku ř. km 53,150 (Staroměstský jez) až ř. km 52,700 (Mánesův most), ve dnech 11.-18. května 2015.
Z důvodu větší kumulace plavidel v prostoru v době pořádání akce a z důvodu vysoké intenzity plavebního provozu průběžné plavby Státní plavební správa oddělila pomocí plovoucích signálních znaků - žlutých bójí - prostor pro průběžnou plavbu a konání vlastní kulturní akce. V době očekávaného připlouvání účastníků kulturní akce v odpoledních hodinách pak Státní plavební správa rozšířila prostor pro konání akce z důvodu omezení manévrování připlouvajících plavidel účastníků akce v koridoru pro průběžnou plavbu o prostor mezi Karlovým mostem a Staroměstským jezem, kde by mělo docházet k vplouvání plavidel účastníků akce do prostoru pro její pořádání. Při omezení a úpravě plavebního provozu zůstanou zachovány vždy dva profily pro plavbu Karlovým mostem.
Z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků regaty dračích lodí a gondol Státní plavební správa zastavila plavební provoz dotčeným úsekem vodní cesty Vltava na nezbytně dlouhou dobu maximálně 20 minut, v rozmezí 20. až 21. hodiny dne 15. května 2015. O době vlastního přerušení plavby dotčeným úsekem vodní cesty budou vůdci plavidel informováni prostřednictvím radiofonního spojení na kanále č. 10. V prostoru ve směru po i proti proudu je dostatečný prostor pro vyvázání plavidel, případně jejich manévrování po dobu zastavení plavby.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 6. května 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky
Čj.: 2401/PH/15