Opatření ze dne 20.11.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

20.11.2015 | Sbírka:  76/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 63/2015 (PL), 6/2015 (PL)
Pasivní derogace: 84/2015 (PL)
76/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 3621/DC/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 76/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3621/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu modernizace a údržby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v ř. km 818,59 (velká plavební komora Štětí),
ve dnech od 21. listopadu 2015 do 31. prosince 2015.
Zároveň se v tomto smyslu upravuje článek 2, odst. 1 Opatření obecné povahy č. 6/2015 ze dne 9. ledna 2015 a ruší se Opatření obecné povahy č. 63/2015 ze dne 22. září 2015.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Plavební provoz přes zdymadlo Štětí bude 1. probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 85 m x 11 m.
2. Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Štětí, musí být před proplavením rozpojeny.
3. Plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla Štětí využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě upřesnění termínu projednané plavební odstávky za účelem zajištění modernizace a údržby vodní cesty a jejích součástí podaného správcem vodní cesty, Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 20. 11. 2015, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes velkou plavební komoru bez provedení nutné opravy by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 20. listopadu 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky