Vyhláška ze dne 16.12.2015, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

28.12.2015 | Sbírka:  370/2015 Sb. | Částka:  159/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 218/2000 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 383/2009 Sb.
370/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a podle § 20 odst. 6, a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb. a vyhlášky č. 300/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene b) slovo „a“ zrušuje.
2. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu; rozsah jednotlivých částí Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu a jejich vzory stanoví příloha č. 3b k této vyhlášce, a“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
3. V § 3 odst. 7 se na konci textu písmene p) slovo „a“ nahrazuje čárkou.
4. V § 5 odst. 7 úvodní části ustanovení a v § 5 odst. 7 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.
5. V § 5 odst. 7 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“, slova „odstavce 5“ se nahrazují slovy „odstavce 6“ a slova „§ 5 odst. 1“ se nahrazují slovy „odstavce 1“.
6. V § 5 odst. 8 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 5“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.
7. V § 5 odst. 9 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.
8. V § 11 se slova „§ 31 až 35“ nahrazují slovy „§ 31, 32, 33, 33a, 34 a 35“.
9. V § 15 odstavec 4 zní:
„(4) Správce centrálního systému účetních informací státu zruší heslo, šifrovací klíč a další technické údaje zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, která
a) do půl roku od obdržení hesla, šifrovacího klíče a dalších technických údajů nedokončí proces registrace zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, nebo
b) za posledních 18 měsíců neprovedla úspěšné přihlášení do centrálního systému účetních informací státu.“.
10. V § 15 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy „odst. 6“.
11. V § 23 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.
12. Příloha č. 2a zní:
„Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Pomocný analytický přehled

    

13. V příloze č. 2b se v tabulce zrušuje sloupec Číslo výkazu.
14. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název účetního záznamu   Četnost předávání účetního záznamu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvaha           čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to 
Rozvaha           čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to 
              do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní
              závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
              zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní 
              účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu 
              k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
              vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky:
              čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - ezitímní účetní závěrka, a to
              do 30. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka,
              a to do 25. 2. následujícího roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výkaz zisku a ztráty    čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 
              25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, 
              a to do 20. 2. následujícího roku,
              zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní 
              závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. 
              - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
              vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: 
              čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne 
              následujícího měsíce a ročně, tj.ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2.
              následujícího roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přehled o peněžních tocích ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
              zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. 
              následujícího roku,
              vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: ročně, 
              tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přehled o změnách      ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
vlastního kapitálu     zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2.
              následujícího roku,
              vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: ročně,
              tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25. 2. následujícího roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příloha           čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to 25. dne 
              následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. 
              následujícího roku,
              zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní 
              závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12.
              - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
              vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle § 3a této vyhlášky: 
              čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne 
              následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do
              25. 2. následujícího roku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomocný konsolidační    ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. následujícího roku
přehled 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam účetních jednotek  ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 15. 1. následujícího roku
patřících do dílčího 
konsolidačního celku státu 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomocný konsolidační    do deseti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání pomocného konsolidačního 
záznam           záznamu ministerstvem, nestanoví-li ministerstvo lhůtu pro předání delší
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.".
15. Příloha č. 3a zní:
„Příloha č. 3a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
    


16. Za přílohu č. 3a se vkládá nová příloha č. 3b, která zní:
„Příloha č. 3b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

17. V příloze č. 4 se v tabulce zrušuje sloupec Číslo výkazu.
18. V příloze č. 5 se v tabulce zrušuje sloupec Číslo výkazu.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.