Vyhláška ze dne 16.12.2015, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

28.12.2015 | Sbírka:  373/2015 Sb. | Částka:  159/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 312/2014 Sb.
373/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5.:
Čl. I
Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), se mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se číslo „410/2010“ nahrazuje číslem „221/2015“.
2. V § 3 písm. a) se čárka za slovem „obec“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a spravující jednotka vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část“ se zrušují.
3. V § 3 písm. b) se slova „nebo část účetní jednotky Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) tvořená částí účetních případů účetní jednotky ministerstva, která hospodaří s příjmy a výdaji kapitoly státního rozpočtu 312 - Ministerstvo financí a zvláštními prostředky fondu privatizace,“ zrušují.
4. V § 3 písm. f) se slova „nebo část účetních případů účetní jednotky Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel, které hospodaří s příjmy a výdaji kapitoly státního rozpočtu 312 - Ministerstvo financí a 398 - Všeobecná pokladní správa,“ zrušují.
5. V § 3 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).
6. V § 3 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
7. V § 5 odst. 8 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“)“.
8. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „spravující jednotkou vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část,“ zrušují.
9. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo „společně“ a slova „a spravující jednotky vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část“ zrušují.
10. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova „a spravující jednotky vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část společně vykonávají“ nahrazují slovem „vykonává“.
11. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud účetní jednotka, která není vybranou účetní jednotkou, v účetním období splňuje podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu podle této vyhlášky, platí, že splňuje tyto podmínky i 3 po sobě následující účetní období.“.
12. V § 10 odst. 1 se slova „dílčí konsolidační celek státu podle § 5 odst. 2 až 6 splňuje“ nahrazují slovy „konsolidační celek Česká republika splňuje účetní jednotka zahrnutá podle § 9, která není vybranou účetní jednotkou, a dále“.
13. V § 10 odst. 2 se slova „účetní období, za které sestavuje účetní závěrku,“ nahrazují slovy „2 bezprostředně po sobě následující účetní období, za která sestavuje účetní závěrku, předcházející o 1 účetní období účetní období, za které se sestavují účetní výkazy za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu“.
14. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Pokud spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu dobrovolný svazek obcí v účetním období splňuje podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností podle této vyhlášky, platí, že splňuje tyto podmínky i 3 po sobě následující účetní období.“.
15. V § 11 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
16. V § 11 odstavec 6 zní:
„(6) Seznam je sestavován v rozsahu stanoveném v technické vyhlášce o účetních záznamech.“.
17. V § 12 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
18. V § 13 odst. 1 se slova „a 7“ zrušují.
19. V § 13 odst. 4 se slova „i jiné účetní záznamy nezbytné“ nahrazují slovy „pomocný konsolidační záznam nezbytný“ a slova „i na“ se nahrazují slovem „na“.
20. V § 13 odst. 5 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.
21. V § 13 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) prostřednictvím spravující jednotky hlavní město Praha v případě konsolidovaných jednotek státu, které jsou součástí dílčího konsolidačního celku státu městská část hlavního města Prahy.“.
22. V § 14 odst. 2 se za slova „početní a jiné úpravy“ vkládají slova „ , rozsah vykazovaných skutečností v Pomocném konsolidačním přehledu“.
23. V § 17 odst. 1 a 2 se slovo „neurčí“ nahrazuje slovem „nestanoví“.
24. V § 17 odst. 3 se za slova „konsolidované jednotky státu“ vkládají slova „a městské části hlavního města Prahy“ a slova „ , do výkazu majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státu, výkazu nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu a přílohy - knihy podrozvahových účtů - za dílčí konsolidační celek státu nebo do souhrnného výkazu majetku a závazků státu, souhrnného výkazu nákladů a výnosů státu a přílohy - knihy podrozvahových účtů“ se zrušují.
25. V § 18 odst. 1 se za slova „podstatný vliv“ vkládají slova „nebo společný vliv“ a slovo „neurčí“ se nahrazuje slovem „nestanoví“.
26. V § 18 odst. 2 se slova „spravující jednotky“ zrušují.
27. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.
28. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:
㤠20a
Přetřídění vztahující se na zdravotní pojišťovnu
(1) Zdravotní pojišťovna pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu vykazuje v rámci Pomocného konsolidačního přehledu snížení nebo zvýšení základního fondu, rezervního fondu, provozního fondu, fondu majetku a fondu prevence tvořených podle jiných právních předpisů (dále jen „fond zdravotní pojišťovny“), které souvisí s běžným účetním obdobím, jako příslušný náklad nebo výnos. Za náklad nebo výnos nejsou považovány příděly uskutečňované mezi fondy zdravotní pojišťovny.
(2) Počáteční stavy fondů zdravotní pojišťovny po zohlednění odstavce 1 jsou vykazovány v rámci Pomocného konsolidačního přehledu jako výsledek hospodaření předcházejících účetních období.“.
29. V § 21 odst. 1 a 2 se slova „které byly konsolidovanými jednotkami státu“ nahrazují slovy „který byl konsolidovanou jednotkou státu nebo městskou částí hlavního města Prahy“.
30. V § 21 odstavec 3 zní:
„(3) Významné identifikované vzájemné vztahy v rámci konsolidovaných jednotek státu a městských částí hlavního města Prahy zahrnutých do konsolidačního celku státu vyloučí ministerstvo.“.
31. V § 21 odst. 4 se za slova „konsolidovaná jednotka státu“ vkládají slova „ , popřípadě městská část hlavního města Prahy,“ a slova „ , při metodě poměrné konsolidace v poměrné výši“ se zrušují.
32. V § 22 odst. 1 a 2 se za slova „podle § 9 a 10,“ vkládají slova „a městská část hlavního města Prahy“.
33. V § 24 odst. 4 se slova „korunách českých s přesností na dvě desetinná místa“ nahrazují slovy „milionech korun českých s přesností na jedno desetinné místo“.
34. V § 25 odst. 3 písm. d) se slova „individuální referenční množství mléka9),“ zrušují.
35. V § 25 odst. 7 se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují.
36. V § 29 odst. 1 se slovo „zbožím“ nahrazuje slovem „zásobami“.
37. V § 29 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a „B.I.10. Ostatní zásoby““.
38. V § 29 odst. 3 písm. f) se slova „majetku uvedeného“ nahrazují slovy „staveb uvedených“.
39. V § 29 odst. 3 písm. h) se slovo „zbožím“ nahrazuje slovem „zásobou“.
40. V § 29 odst. 4 se za slova „a ocenění samostatné“ vkládá slovo „hmotné“.
41. V § 29 odst. 11 se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují a slova „běžného účetního období“ se zrušují.
42. V § 35 odst. 1 se slova „A.I.8, A.II.9 a A.III.8“ nahrazují slovy „A.I.8., A.II.9. a A.III.8.“.
43. V § 35 odst. 2 se slova „a A.IV.B. až A.IV.C.“ zrušují.
44. V § 35 se odstavce 3 a 4 zrušují.
45. V § 36 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; dále obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 zákona.“.
46. V § 38 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“ obsahuje pohledávky z neukončených finančních operací, zejména reverzních rep.“.
47. V § 38 odst. 6 písm. a) se slova „B.II.29.“ nahrazují slovy „B.II.30.“.
48. V § 38 odst. 6 písm. b) se slova „B.II.30.“ nahrazují slovy „B.II.31.“.
49. V § 38 odst. 6 písm. c) se slova „B.II.31.“ nahrazují slovy „B.II.32.“, za slova „soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění“ se vkládají slova „nebo je jiným způsobem zpochybnitelná“ a slova „B.II.32.“ se nahrazují slovy „B.II.33.“.
50. V § 38 odst. 7 se slova „B.II.32.“ nahrazují slovy „B.II.33.“ a slova „B.II.31.“ se nahrazují slovy „B.II.32.“.
51. V § 38 odst. 8 se slova „B.II.32.“ nahrazují slovy „B.II.33.“.
52. V § 38 se odstavce 9 a 10 zrušují.
53. V § 40 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech státních finančních aktiv,“.
54. V § 40 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech řízení likvidity státní pokladny a prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev spravovaných v rámci řízení státního dluhu; pasivní zůstatek syntetického účtu 248 se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni vykazuje v položce „D.III.34. Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“,“.
55. V § 42 odst. 1 se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“.
56. V § 42 odst. 2 písm. e) se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“ a slova „investičního fondu“ se nahrazují slovy „fondu investic“.
57. V § 42 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
58. V § 42 odst. 2 písm. g) se slova „C.II.B.“ nahrazují slovy „C.II.A.“.
59. V § 43 odst. 1 se čárka za slovy „konsolidovaných metodou plné konsolidace“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a metodou poměrné konsolidace“ se zrušují.
60. V § 44 odst. 2 se slova „a hodnotu položky „C.III.E. Rozdíly z konsolidace“ v minulém období“ zrušují.
61. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.
62. V § 49 odstavec 2 zní:
„(2) Položka „D.I.A. Rezervy ostatní“ obsahuje rezervy na pokrytí budoucích rizik, včetně rezerv tvořených podle jiného právního předpisu, u konsolidovaných jednotek státu, které nejsou uvedeny v položce D.I.1.“.
63. V § 49 se odstavce 3 až 5 zrušují.
64. V § 50 písm. f) se slova „ , D.II.B. a D.II.C.,“ zrušují.
65. V § 50 se písmena g) a h) zrušují.
66. V § 51 odst. 7 písm. c) se slova „repo obchodů“ nahrazují slovem „rep“.
67. V § 51 odst. 8 písm. a) se slova „D.III.34.“ nahrazují slovy „D.III.35.“.
68. V § 51 odst. 8 písm. b) se slova „D.III.35.“ nahrazují slovy „D.III.36.“.
69. V § 51 odst. 8 písm. c) větě první se slova „D.III.36.“ nahrazují slovy „D.III.37.“, za slova „vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění“ se vkládají slova „nebo je jiným způsobem zpochybnitelná“ a ve větě druhé se slova „D.III.37.“ nahrazují slovy „D.III.38.“.
70. V § 51 odst. 8 písm. d) a e) se slova „D.III.37.“ nahrazují slovy „D.III.38.“.
71. V § 51 odst. 8 se písmena f) a g) zrušují.
72. V § 52 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).
73. V § 52 odst. 2 písm. b) se slova „A.I.15.“ nahrazují slovy „A.I.14.“.
74. V § 52 odst. 2 písm. c) se slova „A.I.16.“ nahrazují slovy „A.I.15.“.
75. V § 52 odst. 2 písm. d) se slova „A.I.17.“ nahrazují slovy „A.I.16.“.
76. V § 52 odst. 3 písm. a) se slova „A.I.21.“ nahrazují slovy „A.I.20.“.
77. V § 52 odst. 3 písm. b) se slova „A.I.22.“ nahrazují slovy „A.I.21.“.
78. V § 52 odst. 4 písm. a) se slova „A.I.23.“ nahrazují slovy „A.I.22.“.
79. V § 52 odst. 4 písm. b) se slova „A.I.24.“ nahrazují slovy „A.I.23.“ a slova „A.I.23.“ se nahrazují slovy „A.I.22.“.
80. V § 52 odst. 4 písm. c) se slova „A.I.25.“ nahrazují slovy „A.I.24.“.
81. V § 52 odst. 5 se slova „A.I.27.“ nahrazují slovy „A.I.26.“.
82. V § 52 odst. 6 písm. a) se slova „A.I.29.“ nahrazují slovy „A.I.28.“.
83. V § 52 odst. 6 písm. b) se slova „A.I.30.“ nahrazují slovy „A.I.29.“.
84. V § 52 odst. 6 písm. c) se slova „A.I.31.“ nahrazují slovy „A.I.30.“.
85. V § 52 odst. 6 písm. d) se slova „A.I.35.“ nahrazují slovy „A.I.34.“.
86. V § 52 odst. 6 písm. e) se slova „A.I.36.“ nahrazují slovy „A.I.35.“.
87. V § 52 odst. 6 písm. f) se slova „A.I.37.“ nahrazují slovy „A.I.36.“ a slova „A.I.36.“ se nahrazují slovy „A.I.35.“.
88. V § 52 odst. 6 písmena g) a h) znějí:
„g) „A.I.A. Náklady zdravotních pojišťoven“ obsahuje u zdravotních pojišťoven výši nákladů souvisejících se zdravotní péčí hrazenou z pojistného na veřejné zdravotní pojištění včetně jeho příslušenství,
h) „A.I.B. Odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí“ obsahuje zejména odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí a další jejich příjmy plynoucí ze závislé činnosti vykonávané pro společnost, družstvo nebo jinou instituci.“.
89. V § 53 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
90. § 54 včetně nadpisu zní:
㤠54
Náklady na transfery
Položka „A.III.A. Náklady na transfery“ obsahuje zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí; u organizačních složek státu dále obsahuje náklady z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu.“.
91. V § 56 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
92. V § 56 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) „B.I.A. Výnosy z veřejného zdravotního pojištění“ obsahuje u zdravotních pojišťoven výši výnosů souvisejících s přijatým pojistným na veřejné zdravotní pojištění včetně veškerého jeho příslušenství a u zařízení poskytujících zdravotní péči obsahuje výši výnosů souvisejících s přijatou platbou za poskytnutou zdravotní péči.“.
93. V § 57 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
94. § 59 včetně nadpisu zní:
㤠59
Výnosy z transferů
Položka „B.IV.A. Výnosy z transferů“ obsahuje zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek; u organizačních složek státu dále obsahuje výnosy z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu; u obchodní korporace, státního podniku, národního podniku nebo státní organizace neobsahuje výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytnutých k pořízení majetku nebo úhradě úroků zahrnovaných do ocenění majetku.“.
95. V § 61 písm. d) se čárka za slovem „konsolidovaných metodou plné konsolidace“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a metodou poměrné konsolidace“ se zrušují.
96. V § 61 na konci textu písmene e) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
97. V § 62 odst. 8 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:
„e) „P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,
f) „P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,“.
Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena g) až o).
98. V § 62 odst. 8 písm. g) se slova „P.VII.5.“ nahrazují slovy „P.VII.7.“ a slova „P.VII.11.“ se nahrazují slovy „P.VII.13.“.
99. V § 62 odst. 8 písm. h) se slova „P.VII.6.“ nahrazují slovy „P.VII.8.“ a slova „P.VII.12.“ se nahrazují slovy „P.VII.14.“.
100. V § 62 odst. 8 písm. i) se slova „P.VII.7.“ nahrazují slovy „P.VII.9.“.
101. V § 62 odst. 8 písm. j) se slova „P.VII.8.“ nahrazují slovy „P.VII.10.“.
102. V § 62 odst. 8 písm. k) se slova „P.VII.9.“ nahrazují slovy „P.VII.11.“ a slova „P.VII.7.“ se nahrazují slovy „P.VII.9.“.
103. V § 62 odst. 8 písm. l) se slova „P.VII.10.“ nahrazují slovy „P.VII.12.“ a slova „P.VII.8.“ se nahrazují slovy „P.VII.10.“.
104. V § 62 odst. 8 písm. m) se slova „P.VII.11.“ nahrazují slovy „P.VII.13.“.
105. V § 62 odst. 8 písm. n) se slova „P.VII.12.“ nahrazují slovy „P.VII.14.“.
106. Příloha č. 1 se zrušuje.
107. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 312/2014 Sb.
Souhrnný výkaz majetku a závazků státu


108. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 312/2014 Sb.
Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu
109. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 312/2014 Sb.
Příloha
KNIHA PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮČl. II
Přechodná ustanovení
1. Vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém dnem 1. ledna 2016 a později.
2. Ministerstvo financí nesestavuje a nepředává za účetní období roku 2015 seznam za spravující jednotku vyššího dílčího konsolidačního celku státu vládní část.
3. Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel nesestavují a nepředávají za účetní období roku 2015 účetní záznamy v rozsahu vzorů rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a Pomocného analytického přehledu stanovených vyhláškou pro některé vybrané účetní jednotky a technickou vyhláškou o účetních záznamech, a to zvlášť za část účetních případů účetní jednotky souvisejících s hospodařením s příjmy a výdaji kapitoly státního rozpočtu 312 - Ministerstvo financí a zvláštními prostředky fondu privatizace a zvlášť za zbývající část účetních případů účetní jednotky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.