Opatření ze dne 24.3.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

24.3.2016 | Sbírka:  12/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
12/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 2472/PH/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 12/2016
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2472/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 53,350 (uzavřená plocha nadjezí Staroměstského jezu) až ř. km 53,620 (most Legií) a ř. km 53,040 (Karlův most) až ř. km 53,150 (uzavřená plocha podjezí Staroměstského jezu), v prostoru při pravém břehu toku ohraničeném 4. pilířem Karlova mostu v ř. km 53,040 a linií dolního ohlaví dělící zdi dolního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov
dne 29. 3. 2016,
v době od 20:00 do 22:00 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Zastavení plavby v lokalitě mezi Karlovým mostem a uzavřenou vodní plochou podjezí Staroměstského jezu bude provedeno a organizováno služebním plavidlem Státní plavební správy. Vůdci ostatních plavidel jsou povinni respektovat pokyny příslušníků Státní plavební správy. V lokalitě nadjezí Staroměstského jezu až most Legií bude plavba zastavena signálními plavebními znaky A.1 (zákaz proplutí) v provedení červených světel umístěných na plavidlech pořadatele akce umístěných nad mostem Legií. Zastavení plavby se nevztahuje obslužná plavidla zajišťující průběh akce.
Článek 3
Odůvodnění
Dne 21. března 2016 obdržela Státní plavební správa žádost společnosti PRAGUE BOATS s.r.o., sídlem Praha 8, Nad Vavrouškou 696/19, IČ 485 92 439, o povolení pořádání kulturní akce, na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 53,040 až ř. km 53,620, v prostoru mezi Karlovým mostem a Staroměstským jezem, a dále ve Staroměstské zdrži ve dnech 28. a 29. března 2016. V souvislosti s pořádáním akce žadatel požadoval dne 29. 3. 2016 v době od 20:00 do 22:00 hodin zastavit v uvedených lokalitách plavební provoz. Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají. Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 24. března 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky