Opatření ze dne 16.12.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

16.12.2015 | Sbírka:  81/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 19/2016 (PL)
81/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 81/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4108/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu stavebních prací na levém břehu Labe v ř. km 788,15 v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
               na vodní cestě Labe, 
    v úseku ř. km 788,07 (levé pole železničního mostu Lovosice), 
           ve dnech od 16. 12. 2015 do odvolání. 
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
1. Levobřežní mostní pole železničního mostu Lovosice v ř. km 788,07 je pro plavbu uzavřeno. Pole je označeno plavební signalizací „A.1 Zákaz proplutí“ pro oba směry plavby.
2. Plavební provoz bude ve výše uvedeném období probíhat v obou směrech plavby pouze středním mostním polem.
Článek 3
Odůvodnění
Vzhledem k realizaci stavby na levém břehu Labe v ř. km 788,15, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření. Plavbou plavidel levobřežním mostním polem by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 16. prosince 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Martin Klein
ředitel pobočky
Č. j.: 4108/DC/15