Opatření ze dne 29.3.2016 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

29.3.2016 | Sbírka:  14/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 82/2015 (PL), 79/2015 (PL)
14/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 1122/DC/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 14/2016
kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1122/DC/16 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu odstranění plavební překážky (nánosů) v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší opatření obecné povahy 79/2015 a opatření obecné povahy 82/2015
na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 738,87 (levé pole železničního mostu Děčín-Loubí),
v úseku ř. km 747,50 až 746,50
a v ř. km 765,49,
ode dne 29. 3. 2016.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
Plavební provoz je obnoven bez omezení.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě oznámení správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 29. 3. 2016, o odstranění nánosů a provedeném zaměření plavební dráhy, bylo přistoupeno k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 29. března 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Hana Urbanová
ředitel pobočky