Vyhláška ze dne 20.11.2017, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

29.11.2017 | Sbírka:  398/2017 Sb. | Částka:  139/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 218/2000 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 383/2009 Sb.
398/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb., vyhlášky č. 370/2015 Sb., vyhlášky č. 447/2016 Sb. a vyhlášky č. 274/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 26 odst. 5 se za slovo "obsahujících" vkládá slovo "uznávaný" a za slovo "platnosti" se vkládá slovo "uznávaného".
2. V příloze č. 3a Části I se za položku "B.III.10. Běžný účet FKSP" vkládá položka "B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků".
3. V příloze č. 3a Části I položce "B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků" se ve sloupci "Kód výkazu" vkládá text "MZA".
4. V příloze č. 3a Části I se za položku "B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků" vkládá položka "B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků".
5. V příloze č. 3a Části I položce "B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků" se ve sloupci "Kód výkazu" vkládá text "MZA".
6. V příloze č. 3a Části I položce "C.III.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence" se slova "Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence" nahrazují slovy "Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období".
7. V příloze č. 3a Části I se položka "C.III.B. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci" zrušuje.
Dosavadní položky C.III.C. a C.III.D. se označují jako položky C.III.B. a C.III.C.
8. V příloze č. 3a Části I položce "C.I.1. Výsledek hospodaření před zdaněním" se ve sloupcích "Běžné období" a "Minulé období" vkládá text "V - (součet N položek A.I. až A.III.)".
9. V příloze č. 3a Části I položce "C.I.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" se ve sloupcích "Běžné období" a "Minulé období" vkládá text "V - N".
10. V příloze č. 3a Části I položce "C.I.B. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence" se slovo "Výsledek" nahrazuje slovy "Konsolidovaný výsledek".
11. V příloze č. 3a Části I položce "C.I.B. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence" se ve sloupcích "Běžné období" a "Minulé období" vkládá text "HV položka C.I.2. - HV položka C.I.A.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:
Ing. Pilný v. r.