Vyhláška ze dne 12.6.2018 o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

28.6.2018 | Sbírka:  131/2018 Sb. | Částka:  66/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
131/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018
o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém národních a regionálních účtů v Evropské unii2).
§ 2
Okruh vykazujících osob
Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:
a) banka,
b) zahraniční banka, která vykonává bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky (dále jen "pobočka zahraniční banky").
§ 3
Výkazy banky a pobočky zahraniční banky
(1) Banka a pobočka zahraniční banky k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a do 29 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce předkládá výkaz PAN (ČNB) 01-12 "Měsíční výkaz o protistranách".
(2) Banka a pobočka zahraniční banky k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce předkládá tyto výkazy:
a) PAN (ČNB) 02-12 "Měsíční výkaz o nástrojích",
b) PAN (ČNB) 03-12 "Měsíční výkaz o finančních údajích",
c) PAN (ČNB) 04-12 "Měsíční výkaz o vztazích mezi protistranami a nástroji",
d) PAN (ČNB) 05-12 "Měsíční výkaz o společných závazcích",
e) PAN (ČNB) 07-12 "Měsíční výkaz o přijatém zajištění",
f) PAN (ČNB) 08-12 "Měsíční výkaz o vztazích mezi přijatým zajištěním a nástroji",
g) PAN (ČNB) 09-12 "Měsíční výkaz o riziku protistrany",
h) PAN (ČNB) 10-12 "Měsíční výkaz o selhání protistrany",
i) PAN (ČNB) 21-12 "Měsíční výkaz o vztazích mezi nástroji" a
j) PAN (ČNB) 23-12 "Měsíční výkaz o ekonomicky spjatých skupinách protistran".
(3) Banka a pobočka zahraniční banky k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí předkládá tyto výkazy:
a) PAN (ČNB) 06-04 "Čtvrtletní výkaz o účetních údajích" a
b) PAN (ČNB) 22-04 "Čtvrtletní výkaz o úvěrovém riziku nástrojů".
(4) Obsah výkazů podle odstavců 1 až 3 je uveden v příloze k této vyhlášce.
Způsob sestavování výkazů
§ 4
(1) Vykazující osoba postupuje při sestavování výkazů na základě údajů z vlastního účetnictví a dalších podkladů platných ke dni sestavení výkazu.
(2) Výkazy podle § 3 sestavuje
a) banka s údaji, které se vztahují k činnosti této banky na území České republiky i k činnosti jejích poboček v zahraničí,
b) pobočka zahraniční banky s údaji, které se vztahují k její činnosti na území České republiky.
(3) Banka zahrnuje údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů podle zákona o účetnictví a předpisů jej provádějících3), nebo podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie4).
§ 5
Vykazující osoba používá při vykazování údajů o pohledávkách vůči měnovým finančním institucím5), které jsou rezidenty6)
a) České republiky, pro jejich identifikaci a klasifikaci "Seznam měnových finančních institucí v České republice" vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, která jej uveřejňuje na svých internetových stránkách,
b) členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, pro jejich identifikaci a klasifikaci "Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám" vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, která jej uveřejňuje na svých internetových stránkách.
§ 6
Předkládání výkazů
(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 3 v elektronické podobě jako datové zprávy.
(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky, kde jsou rovněž dostupné formáty a struktury těchto datových zpráv.
(3) Datovou zprávu, kterou se předkládají výkazy podle § 3 odst. 2 nebo 3, podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.
(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob a osob pověřených správou přístupových práv uživatelů vykazující osoby k datové komunikaci s Českou národní bankou. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.
§ 7
Opravy a změny ve výkazech
(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo byla provedena změna či doplnění v údajích v nich uvedených, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravené výkazy. Pokud oprava, změna či doplnění ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví a předloží vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.
(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem u vykazující osoby ke změnám údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vykazující osoba tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami do 15 dnů po provedení odpovídajících změn v účetnictví. Pokud oprava ovlivňuje údaje v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.
(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 způsobem stanoveným v § 6 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.
Obsah výkazů předkládaných bankou a pobočkou zahraniční banky České národní bance
I. PAN (ČNB) 01-12 "Měsíční výkaz o protistranách"
Výkaz obsahuje identifikační údaje o institucionálních jednotkách, které jsou protistranami nástrojů, z nichž vyplývá úvěrové riziko, nebo které jsou s protistranami těchto nástrojů spojeny.
II. PAN (ČNB) 02-12 "Měsíční výkaz o nástrojích"
Výkaz obsahuje údaje o nástrojích, ze kterých vyplývá úvěrové riziko a které existují na základě smlouvy mezi sledovanou jednotkou a protistranami, včetně nástrojů mezi institucionálními jednotkami vykazující osoby. Údaje o nástrojích jsou vykazovány na úrovni jednotlivých nástrojů.
III. PAN (ČNB) 03-12 "Měsíční výkaz o finančních údajích"
Výkaz obsahuje údaje o finančním vývoji nástrojů. Údaje jsou vykazovány na úrovni jednotlivých nástrojů.
IV. PAN (ČNB) 04-12 "Měsíční výkaz o vztazích mezi protistranami a nástroji"
Výkaz obsahuje údaje o přiřazení protistran k jednotlivým nástrojům. Podrobnost údajů je na úrovni kombinace protistrana-nástroj.
V. PAN (ČNB) 05-12 "Měsíční výkaz o společných závazcích"
Výkaz obsahuje údaje o výši dluhu připadajícího na jednoho dlužníka, nese-li společnou odpovědnost ve vztahu k některému z nástrojů. Podrobnost údajů je na úrovni kombinace protistrana-nástroj.
VI. PAN (ČNB) 06-04 "Čtvrtletní výkaz o účetních údajích"
Výkaz obsahuje údaje o účetním vývoji nástrojů. Údaje jsou vykazovány na úrovni jednotlivých nástrojů.
VII. PAN (ČNB) 07-12 "Měsíční výkaz o přijatém zajištění"
Výkaz obsahuje údaje o přijatém zajištění. Údaje jsou vykazovány na úrovni přijatého zajištění.
VIII. PAN (ČNB) 08-12 "Měsíční výkaz o vztazích mezi přijatým zajištěním a nástroji"
Výkaz obsahuje údaje o přiřazení přijatých zajištění k jednotlivým nástrojům. Podrobnost údajů je na úrovni kombinace nástroj - přijaté zajištění.
IX. PAN (ČNB) 09-12 "Měsíční výkaz o riziku protistrany"
Výkaz obsahuje údaje o vyhodnocení rizika protistrany, vystupuje-li tato protistrana u některého z nástrojů v roli dlužníka či poskytovatele zajištění. Údaje jsou vykazovány na úrovni protistrany.
X. PAN (ČNB) 10-12 "Měsíční výkaz o selhání protistrany"
Výkaz obsahuje údaje o selhání protistrany, vystupuje-li tato protistrana u některého z nástrojů v roli dlužníka či poskytovatele zajištění. Údaje jsou vykazovány na úrovni protistrany.
XI. PAN (ČNB) 21-12 "Měsíční výkaz o vztazích mezi nástroji"
Výkaz obsahuje údaje o časové posloupnosti nástrojů. Podrobnost údajů je na úrovni kombinace předcházející nástroj - navazující nástroj.
XII. PAN (ČNB) 22-04 "Čtvrtletní výkaz o úvěrovém riziku nástrojů"
Výkaz obsahuje údaje o úvěrovém riziku. Údaje jsou vykazovány na úrovni expozic jednotlivých nástrojů.
XIII. PAN (ČNB) 23-12 "Měsíční výkaz o ekonomicky spjatých skupinách protistran"
Výkaz obsahuje údaje o ekonomicky spjatých skupinách protistran. Podrobnost údajů je na úrovni protistrana - ekonomicky spjatá skupina.
1) Čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění.
3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
5) Nařízení Rady (ES) č. 2533/98.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013.
Čl. 1 písm. a) nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33).
6) Příloha A kapitola 1 bod 1.61 až 1.63 a kapitola 2 bod 2.04 až 2.11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013.