Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Kompetentní manažer procesu

Kompetentní manažer procesu

Jan Kovács

Autor pracuje s manažerskými kompetencemi jako souborem znalostí, dovedností a osobnostních předpokladů požadovaných na manažerské pozici, jeho cílem je vytvořit základní model manažerské kompetence pro řízení procesů. Při...

Ekonomie a ekonomika, 4., zcela přepracované vydání

Ekonomie a ekonomika, 4., zcela přepracované vydání

Josef Vlček

Cílem učebnice je podat ucelený výklad ekonomie, pozornost je proto věnována nejdůležitějším otázkám mikroekonomie, makroekonomie a podniku v tržní ekonomice. Zvládnutí těchto tematických celků vytváří předpoklady pro studium...

Přehled judikatury ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací

Přehled judikatury ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací

Petr Mlsna, Jan Kněžínek, Petr Hrdlička

Tento mimořádně aktuální výběr judikatury zahrnuje zejména rozhodnutí soudů týkající se pravidel silničního provozu, účastníků silničního provozu a řidičských oprávnění, výkonu státní správy v této oblasti,...

Slovník pojmů IFRS

Slovník pojmů IFRS

Jiří Strouhal

aktuálně platné definice pojmů IFRSpřekladový můstek z ČJ do AJ a zpětvazby na jednotlivé IAS/IFRSPublikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je...

Přehled judikatury Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části.

Přehled judikatury Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části.

Jan Lasák, Jan Dědič

Tato publikace poskytuje čtenářům ucelený přehled o rozhodovací praxi soudů v oblasti přeměn obchodních společností a prodeje podniku a jeho části. V části věnované přeměnám obchodních společnostní jsou uveřejněna...

Zákon o auditorech. Komentář

Zákon o auditorech. Komentář

Vladimír Králíček

Komentář zcela nového zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých...

Občanský soudní řád. Komentář

Občanský soudní řád. Komentář

Petr Lavický, Martina Kasíková, Naděžda Javůrková, František Ištvánek, Ludvík David

Krátce poté co vyšel Komentář k občanskému zákoníku vydává nakladatelství Wolters Kluwer ČR v řadě Kodexy další rozsáhlé dílo - Komentář k občanskému soudnímu řádu. Stává se tak v době, kdy po řadě novel je širší...

Všeobecný slovník právní

Všeobecný slovník právní

F. X. Veselý

Pětidílný Všeobecný slovník právní je dalším dílem vydaným v edici „Klasická právnická díla“. Ačkoliv slovník vyšel v letech 1896 až 1900 a mnohá hesla zde zpracovaná potěší spíše zájemce o právní či kulturní...

MAŠTINA - škola není nuda

MAŠTINA - škola není nuda

Krista Kábrtová

MAŠTINA (matematika - čeština) byla sepsána a namalována pro všechny zvídavé a hravé děti ve věku od 8 let a pro 3.–5. ročník základních škol praktických (případně speciálních).
Autorka při zpracování knihy vycházela ze...

Přehled judikatury: Poučovací povinnost soudu a koncentrace řízení

Přehled judikatury: Poučovací povinnost soudu a koncentrace řízení

Karel Svoboda

Tento svazek řady Přehledů judikatury vychází aktuálně v souvislosti s účinností novely občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb., která přináší mj. i rozsáhlé změny v oblasti koncentrace řízení. Tím podstatně vzroste i...

Organizační protokol firem, institucí a jednotlivců

Organizační protokol firem, institucí a jednotlivců

Václav Šťastný

Publikace podává praktický výklad, aplikaci zásad, pravidel a zvyklostí protokolu. Od stanovení pořadí přes uvítání a rozloučení, složení delegací a jejich jednání, ubytování a dopravu sleduje denní práci s návštěvou....

Legal English and its Grammatical Structure

Legal English and its Grammatical Structure

Patrik Ambrus, Miroslav Bázlik

Tato publikace má za cíl přiblížit především gramatické znaky právního anglického psaného textu, které tvoří určitý systém, který má své specifické znaky často připomínající starší vývojová stádia angličtiny, neboť...

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Komentář

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Komentář

Milan Kindl, Josef Fiala

Publikace ve dvou dílech v exkluzivní vazbě přináší aktuální text občanského zákoníku, výklad všech jeho ustanovení a přehled judikatury a odborné literatury, jež se těchto ustanovení týkají. Autoři předkládají právní...

Přehled judikatury: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury: Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Stanislav Rizman, Pavel Kučera, Karel Hasch, Antonín Draštík

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu věnovanou trestnému...

Legal English and its Grammatical Structure (E-kniha)

Legal English and its Grammatical Structure (E-kniha)

Patrik Ambrus, Miroslav Bázlik

Tato publikace má za cíl přiblížit především gramatické znaky právního anglického psaného textu, které tvoří určitý systém, který má své specifické znaky často připomínající starší vývojová stádia angličtiny, neboť...

Legal English and its Grammatical Structure (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

Legal English and its Grammatical Structure (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha)

Patrik Ambrus, Miroslav Bázlik

Tato publikace má za cíl přiblížit především gramatické znaky právního anglického psaného textu, které tvoří určitý systém, který má své specifické znaky často připomínající starší vývojová stádia angličtiny, neboť...

Obchodní právo. Obligační právo - Komparativní rozbor

Obchodní právo. Obligační právo - Komparativní rozbor

Irena Pelikánová

Ve čtvrtém dílu učebnice obchodního práva podává autorka výklad obecných otázek obchodních obligačních vztahů. Vychází z platného českého obchodního práva a ukazuje vazbu naší současné úpravy i na jiné texty — na návrh...

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém

Vladimír Schiffer

Autor publikace poukazuje nejen na důsledky selhání vnitřního kontrolního systému, ale i na předpoklady jeho řádného fungování, mezi něž patří především správná organizace účtáren a výběr správné techniky účtování....

Akciová společnost a Evropská společnost

Akciová společnost a Evropská společnost

Tomáš Dvořák

Předkládané 2. vydání publikace Akciová společnost a Evropská společnost představuje podrobné monografické zpracování nejsložitější a nejpodrobnější právní formy obchodní společnosti — a. s. Práce se zabývá všemi...

Účetní předpisy pro podnikatele. Komentář - 3., aktualizované vydání

Účetní předpisy pro podnikatele. Komentář - 3., aktualizované vydání

Hana Vomáčková, Libuše Müllerová, Dana Dvořáková

Komentář zahrnuje veškeré změny účetních předpisů účinné od 1. 1. 2009, např. v souvislosti s:

přeměnami obchodních společností a družstev,
uplatněním metody komponentního odpisování a zbytkové hodnoty majetku,...