Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář

Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář

Autor: Ondřej Vícha


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 24. 3. 2020Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy.
Komentář je praktickým návodem k získání oprávnění k provádění geologických prací a dále čtenáře provede všemi právními povinnostmi spojenými s projektováním, prováděním a vyhodnocením geologických prací, včetně sankcí při přestoupení těchto povinností. Výklad pomůže čtenáři zorientovat se v provazbách na prováděcí vyhlášky, kterých je v případě zákona o geologických prací více než deset. Úplná znění prováděcích předpisů jsou pro přehlednost součástí knihy jako její příloha. Komentář reflektuje také transpozici předpisů Evropské unie, zejména směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého.
Čtenáři v knize naleznou mnoho odkazů na další související literaturu, užitečné webové stránky, metodické pokyny Ministerstva životního prostředí a Evropské unie i seznam citované judikatury.
Kniha bude praktickou pomůckou osob působících v oblasti geologie, úředníkům, soudním znalcům, soudcům a advokátům.
 
JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D., působí na katedře správního práva a finančního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a též jako asistent soudce Ústavního soudu. V letech 1999 až 2012 pracoval na legislativním odboru Ministerstva životního prostředí ČR. Je uznávaným odborníkem v oblasti práva životního prostředí, vedle geologického práva se zabývá též horním právem, energetikou nebo ochranou ovzduší.
 
„Autor při zpracování komentáře precizně a vhodně zohledňuje i širší mezinárodněprávní a unijněprávní souvislosti a jejich komentář průběžně zapracovává do jednotlivých komentovaných ustanovení. Komentáře jednotlivých ustanovení jsou koncipovány co do vnitřní skladby jednotně a přehledně. Co do podrobnosti jsou komentáře vyvážené a všechny poměrně podrobné – což je pro autora typický znak. (…) Dalším průvodním znakem celého komentáře je skutečnost, že autor nezůstává ve svých komentářích pouze u ozřejmění obsahu pojmů a institutů geologického práva, ale zařazuje do komentáře i analýzu navazující a související právní úpravy“
z posudku doc. JUDr. Ivany Průchové, CSc., katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity