Horní menu

Vývoj judikatury vyšších soudů ve věci squeeze-outů

V minulosti bylo vydáno více rozhodnutí soudů vyšších stupňů k otázce ústavnosti squeeze-outů před novelou provedenou zák. č. 377/2005 Sb. (tedy za situace, kdy nebyl zákonem zakotven obligatorní dohled ČNB). Jednalo se zatím většinou o rozhodnutí o neplatnost usnesení valných hromad, a to o usnesení Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ve věcech…

Nová úprava finančního zajištění

Dne 01.01.2011 nabyl účinnosti zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění (dále jen „zákon o finančním zajištění“), kterým byla nahrazena dosavadní právní úprava obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku.

Jiří Pospíšil: „Je velmi dobře když nás ti nejlepší z našeho středu inspirují“

Ministra spravedlnosti jsme krátce vyzpovídali na slavnostním galavečeru soutěže Právník roku. Ministerstvo spravedlnosti převzalo nad celou soutěží Právník roku 2010 záštitu a sám ministr předal ocenění pro Talent roku. Jiří Pospíšil o soutěži a našem, právním státě, exkluzivně pro epravo.cz.

Závaznost rozhodčí smlouvy při postoupení pohledávky

Touto stručnou statí reaguji na článek JUDr. Luboše Chalupy Postoupení pohledávky a rozhodčí doložka[1], ve kterém zmínil mimo jiné i právní názor, že: „…právním nástupcem rozhodčí smlouvy (doložky) ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, není postupník pohledávky ze smlouvy o úvěru…

Změny ve financování fotovoltaiky - návrhy nového zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů a novelizace zákona stávajícího

V legislativním procesu, na úrovni vládního projednávání, se nachází návrh nového zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů. Aktuální návrh již prošel meziresortním připomínkovým řízením a měl by zohledňovat…

Souhrn významných legislativních událostí 21.6. - 27.6.2010

Senát jednoznačně odmítl protikorupční balíček zákonů předkládaný ministrem vnitra Martinem Pecinou (ČSSD). Zákonodárcům se nelíbilo, že příliš posiluje policejní pravomoci na úkor soudů.

Souhrn významných legislativních událostí 15.2.2010 – 21.2.2010

Ústavně-právní výbor na svém středečním zasedání odhlasoval, že sněmovně nedoporučí návrh zákona upravující provoz na pozemních komunikacích. Novela rušící tzv. "osobu blízkou" nebo navrhující zvýšení maximální povolené rychlosti na 160 km/ hodinu byla shledána příliš kontroverzní.

Přehled změn z novely exekučního řádu

Počátkem listopadu (přesně 1. listopadu 2009) nastala účinnost rozsáhlejší novely exekučního řádu (publikovaná jako zákon č. 286/2009 Sb.), která si zaslouží pozornost nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Novela totiž přináší řadu novinek, které mají zjednodušit a zpřehlednit exekuční řízení. Přenesení administrativní agendy ze soudů na…

Hlasování v kategorii Právník roku 2008 volený laickou veřejností

Vážení čtenáři,

počínaje dnešním dnem do pondělí dne 5.1.2009 můžete hlasovat v kategorii „Právník roku volený laickou veřejností“ pomocí SMS na číslo +420 602720218 nebo emailem na adresu info@epravo.cz pro Vašeho kandidáta

Spotřebitelský úvěr z předváděcí akce (problémy s aplikací § 9 a § 10 zákona č. 321/2001 Sb.)[1]

Mnoho spotřebitelů se dnes a denně zúčastňuje předváděcích akcí. Někteří pouze se záměrem dobře se najíst a napít či dostat nějaký ten dárek, někteří z opravdového zájmu o předváděné výrobky. Kupní smlouvy na předváděné zboží ale nakonec obvykle uzavírají obě dvě zmíněné kategorie osob, a to především v důsledku obratných přesvědčovacích taktik…

Podle Hospodářské komory ČR by daňoví poradci měli mít povinnost mlčenlivosti podobně jako advokáti

Zkrácení daně by podle návrhu novely trestního zákoníku (sněmovní tisk č. 410) mělo být povinně oznámeno a překaženo. Podle Hospodářské komory ČR (HK ČR) by ovšem v těchto případech měla daňovým poradcům příslušet stejná povinnost mlčenlivosti, jakou mají podle zákona advokáti. Zkrácení daně by také mělo pozbýt trestnosti, pokud pachatel dlužnou…