4. 9. 2019
ID: 109872

Pojištění D&O je dnes častým požadavkem manažerů před nástupem do funkce

Zdroj: RENOMIA, a.s.

Pojištění odpovědnosti managementu, pro které se i u nás standardně používá označení D&O pojištění (z anglického Director’s & Officer’s Liability), na českém trhu nabízí řada lokálních i zahraničních pojistitelů. Pro zorientování se v nabídce je určitě dobré kontaktovat pojišťovacího makléře, který se zaměřuje na pojištění pro firemní klientelu.

Je dobré uvědomit si, že riziko manažerského pochybení platí stejně pro firmy velké, střední i malé, a to nezávisle na činnosti podnikání. Zájem o toto pojištění nejvíce vzrostl po poslední novelizaci Občanského zákoníku a novém Zákonu o obchodních korporacích, které přinesly další zpřísnění odpovědnosti členů orgánů společností a současně zvýšení rizika souvisejícího s výkonem jejich funkce.

Přesto je u nás stále pojištěný jen každý přibližně desátý český manažer, přičemž řada z těch, kteří nejsou pojištění, si dostatečně neuvědomuje svá rizika neomezené odpovědnosti za škodu pro případ jejich neúmyslného pochybení. V Británii či Německu je přitom informovanost a D&O propojištěnost výrazně vyšší – okolo 40 %, v USA dokonce prakticky 100 %!

Manažeři působící ve statutárních nebo kontrolních orgánech firem by se již při přijímacích pohovorech měli aktivně ptát na možnost sjednání D&O pojištění, či si to dát jako podmínku přijetí funkce a nástupu.

Riziko výkonu funkce člena orgánu je postaveno na tzv. „péči řádného hospodáře“, což je termín dost obecný a jeho výklad může být vnímán velice široce. Na rozdíl od zaměstnance, který je chráněn Zákoníkem práce a jeho odpovědnost je omezena do výše 4,5 násobku měsíčního platu, člen statutárního nebo kontrolního orgánu společnosti ručí za svá případná manažerská pochybení neomezeně celým svým osobním majetkem, odpovědnost má objektivní s důkazním břemenem na své straně a v případě kolektivních orgánů je tam ještě atribut solidárního ručení.

Škodu za miliony může svým rozhodnutím způsobit i vedení malé společnosti. Na rozdíl od velkých firem, kde mají aparát právníků a jiných poradců interních či externích, na které se může manažer obrátit o radu, to v menších firmách často leží tíha všech manažerských rozhodnutí čistě na členech orgánů bez možnosti odborné konzultace s někým dalším. V porovnání s tímto rizikem se roční pojistné na úrovni necelých 15 tisíc Kč (příklad pro malou společnost a limit 10 milionů Kč) jeví jako velice rozumný náklad.   

Pojištění samotné kryje, kromě způsobené finanční škody, rovněž i náklady právního zastoupení pojištěných osob při projednávání vzneseného nároku před soudem a řadu dalších nákladů, jako např. náklady na PR, náklady na šetření, náklady na poradce a náklady na kauci. Pojistnou smlouvu sjednává standardně jako pojistník společnost, přičemž pojištěna je osobní odpovědnost členů orgánů společnosti jako fyzických osob. Okruh pojištěných osob zahrnuje standardně všechny minulé, současné a budoucí členy orgánů společnosti.

Odpovědnost manažerů a riziko pochybení narůstá, jak vinou přísnější regulace, tak vysoce konkurenčního a dynamického prostředí, kdy je často nutno rozhodovat rychle a s určitou mírou rizika. Proto by D&O pojištění mělo být standardní výbavou členů orgánů společnosti.

Michal Pilecký,
produktový manažer D&O pojištění ve společnosti RENOMIA

 
Holandská 8
639 00 Brno
 
Tel.:     +420 222 390 888
e-mail:  info@renomia.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz