Články

Dozor nad ochranou spotřebitele

Jedním z nejvýznamnějších právních předpisů zabývajících se ochranou fyzických a právnických osob nakupujících výrobky nebo užívajících služby pro jiný než podnikatelský účel s těmito výrobky či službami je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen zákon). Předmětem zákona jsou zejména otázky oprávnění spotřebitelů, sdružení…

Rozlišení rovnoměrné a nerovnoměrné pracovní doby

Pracovní dobou se podle zákoníku práce rozumí doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Obecná délka pracovní doby činí nejvýše 40 hodin týdně. Zkrácená délka pracovní doby je stanovena u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích …

Maximální doba práce konané přesčas

Ač již od poslední významné novely zákoníku práce uběhlo několik měsíců (1.1.2001), některá novelizovaná ustanovení stále přinášejí problémy, či nejsou vždy správně vykládána a pochopena. Jedním ze stále diskutovaných témat je přesčasová práce, resp. jaká je maximální možná doba práce konané přesčas.

Dědění obchodního podílu

Dnem 1.1.2001, kdy vstoupila v účinnost významná novela obchodního zákoníku, došlo zásadní změně konstrukce právní úpravy v případě smrti společníka společnosti s ručením omezeným. Dosavadní právní úprava dědění obchodního podílu byla konstruována v neprospěch společnosti a jednostranně ve prospěch dědičů zemřelého společníka…

Registrace nestátních zdravotnických zařízení

Nestátním zdravotnickým zařízením (dále jen nestátní zařízení) se rozumí jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu. Blíže lze nestátní zdravotnické zařízení vymezit podle provozovaných služeb, které je možno v nestátních zařízeních poskytovat.

Nekonečná povinná nabídka převzetí

Noční můra všech právníků je opět tady. Slovutný zákonodárný sbor si vzal další rukojmí a právě míří na jedny z nejcitlivějších míst obchodního zákoníku. Jako by zákonodárcům nestačilo, že se jim ve článcích Karla Eliáše usmívá značná část odborné veřejnosti, vytáhli další předvolební trumf: zloduchové chtějí zastavit privatizaci a obrat stát.

Oprávnění k provozování vodovodů a kanalizací a některá práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací

Oprávnění k provozování vodovodů nebo kanalizací, stejně jako práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací je upraveno v novém zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon), který nabude účinnosti dne 1.1.2002.

Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele patří mimo jiné povinnost vydat zaměstnanci na jeho požádání posudek o pracovní činnosti a při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.

Vodné a stočné

Vodné a stočné – pojmy, pod kterými se nám nejspíše vybaví naše povinnost opět platit poplatky za nějaké služby. Kdy ovšem naše povinnost na zaplacení vodného a stočného vzniká, co je přesně obsahem těchto pojmů a z čeho se výsledná částka, kterou musíme uhradit, skládá – to jsou otázky, na které se v dnešním příspěvku pokusíme…

Výslech osoby, vykonávající funkci statutárního orgánu

Má-li být soudem vyslechnuta osoba, která vykonávala funkci statutárního orgánu organizace (právnické osoby) v řízení, jehož účastníkem je tato organizace (právnická osoba), může být o okolnostech, které se týkají této organizace (právnické osoby) a které nastaly v době, kdy vykonávala funkci statutárního orgánu, vyslechnuta jen jako účastník…

Neoprávněný odběr vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod

Dne 1.1.2002 vstoupí v účinnost nový zákon, jež se zaměřuje na úpravu otázek souvisejících s vodovody a kanalizacemi. Jedním z významných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon) je právní úprava neoprávněného odběru vody z vodovodu a neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace.

Výdělečná činnost studentů a její důsledky na nemocenské pojištění

Do okruhu osob nemocensky pojištěných, pokud splňují podmínky stanovené pro účast na nemocenském pojištění a jsou činni v České republice se považují podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, také studenti a žáci. Pro lepší přehlednost budeme pro účely dnešního příspěvku považovat za studenta studenta vysoké školy a žáka střední školy…

Jediný společník několika společností

Stále opakovaným tématem objevujícím se nejen na našich stránkách jsou větší či menší změny a novinky, které přinesla do českého právního řádu významná novela obchodního zákoníku účinná od 1.1.2001. Novela se celkově snažila uvést české obchodní právo do souladu s příslušnými směrnicemi Evropského společenství, což se projevilo také v přísnější…

Brána ke spáse

Nebyli jste pokřtěni, přemýšleli jste o možnosti nechat se pokřtít, ale vždy Vás něco odradilo? Myslíte, že je to příliš složité nebo „že jste na to již příliš staří“? Nebyl čas? Možná právě v této hektické době by bylo dobré zamyslet se nad sebou samým a pokud Vám nebyl z jakéhokoliv důvodu udělen křest, ale ve vašem nitru září jiskřička pocitu…

Otázky kolem policejní provokace a institutu agenta - provokatéra

Policejní provokace je založena na institutu agenta – provokatéra, který vlastní aktivní činností působí na jinou osobu, podněcuje ji a svádí ke spáchání trestného činu zejména tím, že pro jeho páchání nebo dokončení vytváří předpoklady a podmínky, a to s cílem pachatele udat či získat jeho doznání.

Dovoz ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Stejně jako v případě vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou mezinárodním obchodem ohroženy na přežití, nalezneme právní úpravu dovozu těchto druhů živočichů a rostlin v zákoně č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích …

Pojem dohledu podle trestního zákona

Trestní zákon ve svém ustanovení § 26 upravuje institut podmíněného upuštění od potrestání s dohledem. Jde o institut, který se v trestním zákoně objevil na základě novely trestního zákona z roku 1997, a přinesl novou možnost, jak splnit účel trestu bez toho, aby byl vůbec trest pachateli, který byl uznán za vinného…

Veřejné a neveřejné pohřebiště

V novém zákoně o pohřebnictví (dále jen zákon), který vstoupí v účinnost v lednu následujícího roku, nalezneme jak pojem veřejné pohřebiště, tak i pojem pohřebiště neveřejné. Provozovatelem veřejného pohřebiště může být jednak obec, která veřejné pohřebiště provozuje v rámci své samostatné působnosti, dále může provozovat veřejné pohřebiště…

Zahraniční nadace a zahraniční nadační fondy

Za zahraniční nadaci či za zahraniční nadační fond se považuje taková právnická osoba, která má jednak sídlo mimo území České republiky, a dále je nadací nebo nadačním fondem podle práva státu, na jehož území má své sídlo.

Povinnost mlčenlivosti lékaře z hlediska trestního práva

Jednou z významných povinností, která je uložena pracovníkovi ve zdravotnictví, je i povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání, a to s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby nebo kdy byl této povinnosti zproštěn nadřízeným orgánem v důležitém…