Články

Příplatky k platu v nepodnikatelské sféře

I když pracovněprávní předpisy nerozlišují „podnikatelskou a nepodnikatelskou „ sféru, přesto jsou v právním postavení zaměstnanců těchto subjektů značné rozdíly. Zejména v oblasti odměňování, kde jsou práva a nároky zaměstnanců v některých případech odlišné. Ve velké míře nároky s tím spojené se objevují i v advokátní praxi a jsou předmětem…

Limity patentovatelnosti vynálezů umělé inteligence

Ne, název skutečně neklame, na podzim roku 2018 byly k Evropskému patentovému úřadu (EPO[1]) podány dvě přihlášky[2] [3] vynálezů, u nichž nebyl v příslušné kolonce uveden lidský vynálezce jakožto původce patentu, ale umělá inteligence. V obou případech se jednalo o stroj nazvaný „DABUS[4]“, který je umělou inteligencí; jeho tvůrce v postavení…

Koronavirus jako důvod neplnění smluvních povinností v domácím i přeshraničním obchodním styku, aneb lze pozdní dodávku ospravedlnit virem?

Koronavirus, resp. jeho forma označovaná jako COVID-19 („Koronavirus“), se stal hlavním mediálním tématem a jeho vliv (respektive vliv paniky jím vyvolané) zasahuje další a další oblasti lidského počínání. Nevyhne se mu samozřejmě ani právo, a to nejen oblasti hygienických předpisů a správního práva obecně, ale ani soukromoprávní…

Nepříliš známé riziko penzijního připojištění

Mnoho lidí si v dnešní době šetří na stáří vlastními silami a nespoléhá se pouze na vidinu výplaty důchodů ze státního rozpočtu. Právní řád stále umožňuje spoření dle dvou právních předpisů, a to dle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním…

Doplatek na bydlení – libovůle úřadu při stanovení výše dávky

V praxi dochází často k případům, kdy výše doplatku na bydlení není stanovena v souladu s právními předpisy. Jedná se o situace, kdy Úřad práce nemá k dispozici alespoň tři srovnatelné nájemné. V těchto případech Úřad práce totiž nepostupuje podle právních předpisů, ale stanovil si svým vnitřním předpisem vlastní…

Český politický systém: od parlamentarismu k semiprezidencialismu?

Parlamentarismus je v českých zemích hluboce zakořeněn, je ozkoušený letitou tradicí i ve většině evropských zemích. V naší historii je možno spatřit velikány jako byli prezidenti Masaryk a Havel, i přestože jejich funkce nepřekypovala pravomocemi, jejich faktický a morální vliv je nepochybný. Časem se ustálilo poměrně silné postavení prezidenta…

Valná hromada ve světle novely ZOK

Valná hromada jako nejvyšší orgán kapitálové obchodní společnosti je ústředním místem, na kterém společníci (akcionáři) vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti, a to především ve formě hlasování. V souvislosti s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)…

Novinky u odvolání vedoucího zaměstnance

Zákoník práce stanoví pro vedoucí zaměstnance v řadě oblastí speciální režim oproti ostatním, „řadovým“ zaměstnancům. Jedním ze specifik je právo zaměstnavatele v soukromé sféře odvolat vedoucího zaměstnance, pokud to s ním bylo sjednáno. Podívejme se na několik novinek, které přináší judikatura a novela zákoníku…

Správní právo: Chybějící podpis místostarosty a právní dopady

Na úvod si položme praktickou otázku, co se stane v případě, pokud obecně závaznou vyhlášku obce podepíše pouze starosta, jak mu ukládá zákon, ale místostarosta obce ji odmítne podepsat? Je taková vyhláška platná či nikoliv? Vyvolává právní účinky?

10 otázek pro ... Marka Strádala

Advokát Mgr. Marek Strádal, Taylor Wessing Česká republika. V Taylor Wessing ČR je členem Real Estate. Má zkušenosti v poradenství poskytovatelům co-workingových služeb a při vyjednávání široké škály komerčních nájmů. Zastupoval řadu nadnárodních korporací při vyjednávání nájemních smluv pro potřeby lokálních zastoupení a poboček, zejména pak v…

Vztahuje se GDPR i na online kamery?

Při provozu kamer či kamerových systémů, které monitorují konkrétní fyzické osoby, dochází či může docházet k zásahu do jejich soukromí a rovněž ke zpracování jejich osobních údajů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vydal dne 30. ledna 2020 obecná výkladová vodítka ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamer, které, podle mého…

Ztráta důvěry v zaměstnance a útok na majetek zaměstnavatele – důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru (část 1.)

V titulku příspěvku, ani dále v textu nemáme na mysli někdejší „normalizační“ výpovědní důvod „ztráta důvěry“ ve smyslu ust. § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce (zákon č.65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb. s účinností od 1. ledna 1970),[1] ani jemu korespondující a současně zavedený důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru ve smyslu…

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

Nejvyšší odškodné za zdraví poškozené v nemocnici? Zatím dvacet pět milionů korun | Příliš mnoho nejasností okolo nového zákona o realitním zprostředkování | Matzner: Kontroluje vás zaměstnavatel kamerami a čte vaše e-maily? Může tím porušovat zákon | Evropská nejvyšší žalobkyně Laura Kövesi jednala se zástupci české justice | Ústavní soudci…

Již na začátku března má vejít v účinnost nový zákon o realitním zprostředkování

V letošním roce vejde v účinnost zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) (dále jen „zákon“), který nově upravuje zejména povinnosti realitních zprostředkovatelů.

Zastoupení na shromáždění společenství vlastníků

Rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.5.2012 v řízení sp.zn. 29 Cdo 3399/2010 (dále jen jako „rozsudek“) dospěl dovolací soud k závěru, že člen společenství vlastníků se nemůže nechat zastoupit na základě plné moci na shromáždění vlastníků jednotek nečlenem společenství, jestliže stanovy společenství vlastníků takové zastoupení výslovně…

Náležitá forma negace (zrušení) okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je v zájmu i zaměstnance

Advokát JUDr. Jan Hrnčář popsal ve svém příspěvku z 10. 1. 2020 [1] komplikace, které přináší zaměstnavateli nesprávně, chybně (v rozporu s právními předpisy a judikaturou) realizované okamžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem – především pak upozornil na náležitou formu právních jednání, kterých je třeba k negaci okamžitého zrušení…

Skutečně nastal definitivní konec štěpení pohledávek (v oddlužení)?

Tento článek cílí na problematiku uplatňování pohledávek věřitelů z jednoho hmotněprávního titulu v insolvenčním řízení současně jako pohledávek částečně zajištěných a pohledávek částečně nezajištěných (dále v textu zjednodušeně také jen jako „štěpení pohledávek“), a to zejména v kontextu dále citovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky…

K nálezu Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2020, sp. zn. IV.ÚS 3139/19 týkajícímu se volby zmocněnce k vykonávání úkonů za právnickou osobu v trestním řízení a práva na obhajobu[1]

V níže uvedeném příspěvku se zaměřím na detailní rozbor nálezu Ústavního soudu, o jehož vydání již bylo na stránkách epravo informováno a který si zasluhuje náležitou pozornost odborné veřejnosti.

Fakturace nájemného a jeho splatnost a promlčení

Nejvyšší soud ČR se v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2614/2019, ze dne 22. 10. 2019 vyjadřuje k otázce, zda smluvním ujednáním, podle něhož bylo nájemné splatné do určitého dne v měsíci, a to na základě faktury vystavené a doručené nájemci před takto stanoveným datem, byl čas plnění ujednán pevným datem či zda byl ponechán na vůli věřitele. Současně se…

Vedení akciové společnosti již brzy v novém kabátě

Již delší dobu je odbornou veřejností diskutována obsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „Novela“), která má přinést do českého soukromého práva celou řadu podstatných změn. Novela byla dne 29. ledna 2020 podepsána prezidentem. K dnešnímu dni je tak ve finálním znění a účinná bude od 1. ledna 2021. Cílem tohoto článku je popsat…