Články

Novela občanského zákoníku - komentář a důvodová zpráva

Přinášíme Vám komentář a důvodovou zprávu k novele občanského zákoníku, která vyšla včera ve sbírce zákonů

Novela zákona o zaměstnanosti - komentář a důvodová zpráva

Přinášíme Vám komentář a důvodovou zprávu k novele zákona o zaměstnanosti, která vyšla včera ve sbírce zákonů

Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění

Přinášíme Vám aktualizovaný seznam smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána

Uplatňování daně z přidané hodnoty při prohlášení konkursu

Prohlášením konkursu se daňové řízení nepřerušuje a prohlášení konkursu není zákonným důvodem pro zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty

Vztahy Evropské unie a Slovenska

V našem seriálu o Evropské unii Vám přinášíme porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU a stav příprav na vstup.

Základní směry vývoje daňové oblasti v horizontu vstupu do Evropské unie

Materiál prezentuje představy Ministerstva financí ČR v oblasti vývoje daní ve střednědobém horizontu, tj. dvou až tří let

Vztahy Evropské unie a Polska

V našem seriálu o Evropské unii Vám přinášíme porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU a stav příprav na vstup.

Evropská unie - struktura a vedení

Popis a význam funkcí jednotlivých orgánů Evropské unie a jejich složení

Návrh změny zákona č. 326/1999 Sb.,o pobytu cizinců na území České republiky

Přinášíme Vám návrh změny zákona č. 326/1999 Sb.,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve kterém se odtsraňují některé problematické body stávající úpravy

Vztahy Evropské unie a Maďarska

V našem seriálu o Evropské unii Vám tímto článkem začínáme přinášet porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU.

Zúžení společného jmění manželů - judikatura

Úvodem je nutné především konstatovat, že jak společné jmění manželů, tak bezpodílové spoluvlastnictví manželů, jsou klíčové instituty manželského majetkového práva, představující komplex majetkových vztahů manželů

Podmínky pro získání telekomunikační licence

K poskytování veřejných telekomunikačních služeb je zapotřebí získat od ČTÚ telekomunikační licenci - náležitosti naleznete v tomto článku

Zajištění neplatného závazku směnkou

Podle § 5a odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb., nesmějí investiční společnosti, nestanoví-li zákon jinak, poskytovat z obhospodařovaného majetku půjčky, úvěry nebo dary ani jej používat k zajištění vlastních závazků nebo závazků třetích osob

Důvodová zpráva k zákonu č. 128/2000 Sb. o obcích, který nabývá účinnosti dnem 9. října 2000

Od r. 1990 se místní správa v České republice nachází v procesu transformace. Bývalý systém místní správy byl zrušen a v místní správě byly zavedeny demokratické formy řízení.

Dokončení seriálu k novelizaci obchodního zákoníku

Považujeme za nutné poskytnout alespoň základní přehled přechodných ustanovení, umožňující představu o času nutném k uvedení skutečného stavu do souladu s Novelou

Evropská unie - struktura a orgány EU

Přinášíme Vám základní přehled všech orgánů EU včetně prvotního popisu jejich úkolů

Komentář a důvodová zpráva k novele zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách

Ústavní rámec postavení politických stran a politických hnutí tvoří čl. 5 Ústavy, který stanoví princip svobodného a dobrovolného vzniku a volné soutěže stran a hnutí

Zpráva o zákonu č. 59/2000 Sb. o veřejné podpoře, který nabyl účinnosti k 1. květnu 2000.

Zákon o veřejné podpoře upravuje postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky ČR vyplývajícími z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho přidruženými státy a na straně jedné a ČR na straně druhé

Hlavní body novelizace zákoníku práce, provedené zákonem č. 155/2000 Sb.

Vzhledem k tomu, že prostřednictvím zákona č. 155/2000 Sb. z., kterým se mění zákon č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony došlo k poměrně zásadním změnám zákoníku práce, přinášíme stručné shrnutí těchto změn.

Novela občanského soudního řádu ve vztahu k obchodnímu zákoníku - díl II.

Přehled základních změn občanského soudního řádu souvisejících s obchodně právními spory, provedenými zákonem č. 30/2000 Sb.