Poslat článek emailem

*) povinné položky
5. 4. 2017
ID: 105665upozornění pro uživatele

Alternativní řešení sporů o doménová jména

Již v minulosti se v souvislosti se zaváděním nového způsobu řešení doménových sporů na serveru epravo.cz objevil článek týkající se sporů o doménová jména .cz.[1] S ohledem na to, že nové řešení těchto sporů je využíváno již dva roky, přesněji od 1. 3. 2015, lze nyní podrobněji zhodnotit, jak dané spory probíhají v praxi. Netřeba přitom poukazovat na skutečnost, že doménové spory mají v dnešním virtuálním světě značný význam, když snaha obohatit se prostřednictvím cybersquattingu zejména na úkor zavedených společností a jejich chráněných obchodních značek není ničím ojedinělým.

 
 Rada & Partner advokátní kancelář, s.r.o.
 
Pravidla pro řešení sporů o doménová jména .cz

V souvislosti se zahájením nového systému pro řešení doménových sporů, zavedeného v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2013, sp. zn 23 Cdo 3895/2011 a s ním spojené nemožnosti projednávat doménové spory v rozhodčím řízení, došlo ke změně Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen „Pravidla registrace“), jejichž přílohou se k uvedenému datu stala také Pravidla alternativního řešení sporů (dále jen „Pravidla ADR“). První Pravidla registrace byla účinná od 1 .3. 2015 do 14. 5. 2016, později byla nahrazena Pravidly registrace účinnými od 15. 5. 2016 a dostupnými jak na webových stránkách správce domény .cz, zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC, tak na stránkách správce sporu, tj. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Držitel domény, tj. vlastník práv k příslušnému doménovému jménu, přitom v rámci registrace domény vyslovuje svůj souhlas s Pravidly registrace, čímž je zajištěno, že třetí osoba se svých práv v závislosti na své volbě může dovolat i prostřednictvím alternativního sporu.

Podle článku 24.2 Pravidel registrace platí, že držitel domény, tj. vlastník práv k příslušnému doménovému jménu, má povinnost podřídit se řešení sporu podle Pravidel ADR. Jedná se o smluvní ujednání, které nijak neovlivňuje možnost domáhat se vydání doménového jména i jinak, zejména prostřednictvím soudů (popř. rozhodčích orgánů, je-li dána jejich pravomoc). S ohledem na rychlost alternativního sporu zejména v porovnání se sporem soudním si lze nicméně těžko představit, že by třetí osobou jednající v dobré víře byla možnost soudního řízení upřednostněna.

Průběh sporu

Procesní postup v řízení dle Pravidel ADR je upraven v Řádu pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád“). Spor je veden před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jako správcem sporu a rozhodován tzv. experty, jejichž seznam Rozhodčí soud vede.

Nejprve je nutné, aby navrhovatel, respektive jeho právní zástupce, zřídil účet na on-line platformě na adrese http://domeny.soud.cz/, skrze kterou následně celé řízení probíhá (v souladu s § 3 odst. 3 a § 6 odst. 2 písm. b) lze uvažovat i o dalších způsobech komunikace, konkrétně faxu a poště, používání platformy lze nicméně doporučit). Průběh řízení je formalizovaný, pro jednotlivé procesní kroky jsou v platformě k dispozici formuláře, jež se následně vyplňují strojovým způsobem. K řádně vyplněnému dokumentu lze připojit přílohy, zejména v případě návrhu na zahájení řízení podle § 6 Řádu lze uvažovat o možnosti omezit se ve formuláři na stručné vylíčení rozhodných skutečností a vyplnění požadovaných informací, a skutkový stav případně dále rozvést v běžném podání, které je následně připojeno k návrhu jako příloha. Již v rámci návrhu by přitom měly být tvrzeny všechny rozhodné skutečnosti a předloženy veškeré dostupné důkazy, jelikož expert rozhoduje právě na základě návrhu (a potažmo vyjádření odpůrce k němu), a další tvrzení a dokumenty vyžaduje již jen dle svého uvážení.

Pokud nejsou navrhovateli známy údaje držitele domény (což je obvyklé a zároveň by se mělo vždy jednat o jediný bod návrhu, u kterého jsou možné komplikace s vyplněním), jsou tyto v souladu s Pravidly registrace správci sporu poskytnuty ze strany CZ.NIC. Dále je nutné uhradit poplatky za vedení sporu, které začínají na 34.000,- Kč v případě sporu o maximálně 5 doménových jmen, který je rozhodován jediným expertem. V této souvislosti je možné navrhnout, aby spor vyřešil panel expertů složený ze 3 osob, přičemž uvedené je spojeno s výrazným navýšením poplatků a podmíněno souhlasem druhé strany.

Expert je ze strany správce jmenován poté, co jsou splněny podmínky pro rozhodnutí sporu (tj. zejména existuje bezvadný návrh, zahájení řízení je oznámeno odpůrci – držiteli doménového jména a je mu poskytnuta lhůta k vyjádření). Marné uplynutí lhůty k vyjádření přitom neznamená pro navrhovatele bez dalšího úspěch ve sporu, jelikož se neuplatní jakási obdoba rozsudku pro uznání dle § 153a OSŘ; i v případě pasivity odpůrce je jmenován expert, který však při řešení sporu přihlíží pouze k návrhu a jeho přílohám.

Do doby jmenování experta je případu přiřazen tzv. správce sporu; byť je používáno stejné označení jako pro celý Rozhodčí soud, jedná se o konkrétní fyzickou osobu, která má spor na starosti a zajišťuje, aby mohlo být ve sporu co nejrychleji postupováno (v této souvislosti se snaží zejména o odstranění případných vad návrhu a jeho doručení odpůrci). Komunikace s touto osobou probíhá jak telefonicky, tak prostřednictvím online platformy, kde je dostupný také vzorový dokument pro „nestandardní sdělení.“ Naproti tomu komunikovat přímo s expertem je Řádem zakázáno.

Uplatnitelné nároky a předpoklady pro úspěch

S ohledem na formalitu alternativního sporu jsou taxativně omezeny také nároky, jichž se lze v řízení domáhat, přičemž tyto jsou v souladu s čl. 3.5 Pravidel ADR pouze dva:

  • a) zrušení registrace doménového jména, nebo
  • b) převodu registrace doménového jména na navrhovatele.
Je běžné, že doménový spor je iniciován subjekty, které mají k zaregistrované doméně vztah (jsou držiteli příslušných ochranných známek, popř. jiných práv z duševního vlastnictví, a mnohdy i vlastníky příslušných domén s jinou koncovkou) a kteří spor zahajují právě proto, aby registrace domény byla převedena na ně.

V souvislosti s výše uvedeným je možné zdůraznit, že v rámci alternativního řízení se nelze domáhat náhrady škody ani náhrady nákladů řízení, a to včetně uhrazeného poplatku – i v případě úspěchu ve sporu je tak nutné s poplatkem počítat jako s nákladem spojeným se získáním požadovaného doménového jména. Není samozřejmě vyloučeno ani vymáhání poplatku v jiném řízení skrze ustanovení o náhradě způsobené újmy.

Úspěch ve sporu je pro navrhovatele závislý jednak na skutečnosti, že držiteli nepřísluší práva k chráněnému označení (typicky ochranná známka), které je shodné s dotčeným doménovým jménem (držitel – odpůrce může tuto skutečnost nahradit prokázáním toho, že doménové jméno užívá k poctivým účelům, nepoškozuje jméno navrhovatele, popř. že je pod doménovým jménem obecně znám), a jednak na prokázání, že doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením navrhovatele. Pravidla ADR obsahují v čl. 3 další základní pravidla a domněnky, z nichž lze naplnění stanovených podmínek dovozovat, pro účely tohoto článku by však bylo zbytečné tyto podrobněji rozepisovat.

Expert by měl v souladu s § 16 Řádu rozhodnout do 30 dnů od svého jmenování, přičemž toto je stranám sporu zasíláno prostřednictvím platformy.

Co dělat pro úspěšné převedení doménového jména

Pokud je navrhovatel ve sporu úspěšný, sdružení CZ.NIC v souladu s čl. 6.2 Pravidel ADR rozhodnutí provede. Rozhodnutí mu je přitom zasláno přímo ze strany správce sporu; k samotnému provedení však dochází nejdříve 15 (a nejpozději 30 dnů) ode dne, kdy mu bude doručeno rozhodnutí a budou mu oznámeny identifikační údaje navrhovatele nezbytné pro provedení převodu registrace.

V této souvislosti lze doporučit využití možnosti podle čl. 20 Pravidel registrace a doménové jméno zablokovat, přičemž uvedené lze ideálně z opatrnosti učinit současně se zahájením sporu (podle čl. 20.2. Pravidel registrace je nutné k žádosti o blokaci doložit zahájení sporu), případně před jeho rozhodnutím. Blokace je provedena na dobu 4 měsíců; opakovanou blokaci lze provést až po 12 měsících. Naproti tomu není dotčena možnost zablokovat případné další převedení domény prostřednictvím soudu – čl. 20.8. Pravidel registrace na možnost požádat o vydání předběžného opatření přímo odkazuje. S případným vydáním předběžného opatření by však již samozřejmě byla spojena povinnost podat žalobu dle § 76 odst. 3 OSŘ.

Dobu trvání alternativního sporu lze od podání návrhu do převedení registrace doménového jména odhadnout na 3 - 4 měsíce; v případě standardního řízení a podání bezvadného návrhu je tento obratem (do 5 dnů) zasílán odpůrci, který má 30 dnů na vyjádření se k návrhu. Jak uvedeno, po vyjádření (či po uplynutí lhůty) je jmenován expert, který do 30 dnů rozhodne. Následně je v případě úspěchu navrhovatele ve věci mezi patnáctým a třicátým dnem registrace převedena. S ohledem na uvedené lze uzavřít, že pokud je návrh na blokaci doménového jména podán spolu se zahájením návrhu (respektive těsně po jeho podání tak, aby toto mohlo být doloženo), neměla by být další blokace prostřednictvím soudu před převedením domény nutná.

Co se sdělení identifikačních údajů týče, je třeba zřídit si prostřednictvím registrátora kontakt u CZ.NIC, pod kterým bude následně registrace provedena. Navrhovatel již zpravidla kontaktem, pod kterým má registrovanou jinou .cz doménu, disponuje, poté postačuje sdělení tohoto kontaktu.

Neúspěšná strana může rozhodnutí experta zvrátit před soudem, jelikož toto rozhodnutí nezakládá překážku věci rozhodnuté.

Závěrem

Alternativní řešení sporů o doménová jména .cz podle Pravidel ADR představuje vhodnou a rychlou variantu pro získání doménových jmen, k nimž dotčený subjekt vlastní příslušné ochranné známky. Po shromáždění podkladů a vytvoření registrace v online platformě lze celý spor ukončit za cca 3 měsíce. Pro zdárné dotažení sporu, kterým je převedení doménového jména na držitele příslušných práv k duševnímu vlastnictví, je dále doporučeníhodné využít možnosti doménu před zahájením sporu zablokovat a zamezit tak jejímu případnému převedení na dalšího držitele.


Jan Sádlo

Jan Sádlo


JUDr. Ivan Rada, Ph.D.

Ivan RadaRada & Partner advokátní kancelář, s.r.o.

Na Příkopě 988/31
110 00  Praha 1

Tel.:    +420 224 810 090
e-mail:    i.rada@radapartner.cz


___________________________________________
[1] ROUŠAROVÁ, K.: Nové řešení sporů o doménová jména z domény .cz od 1. 3. 2015. epravo.cz. [publ. 31. 3. 2015]. [cit. 28. 2. 2017]. Dostupné na www, k dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz