3. 4. 2015
ID: 97415upozornění pro uživatele

Bezhotovostní úhrada poplatku za návrh na zápis do Obchodního rejstříku

V souvislosti s podáním návrhu na zápis, výmaz či změnu údajů do Obchodního rejstříku, vzniká navrhovateli povinnost uhradit soudní poplatek (dále jen SOP). K úhradě zmiňovaného poplatku je možné využít buď kolkové známky, nebo bezhotovostní převod na účet soudu. Dlužno však podotknout, že bezhotovostní úhrada SOP skýtá nemalá úskalí.

   
 Poláček & Reichmann Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis, rozhodce 
   
Pokud se odhodláme k založení například obchodní společnosti, tak nás jistě nemine vyplnění návrhu na zápis této společnosti do obchodního rejstříku a jeho následné podání k příslušnému rejstříkovému soudu. Tento návrh je možné zaslat soudu v elektronické či listinné podobě. V obou uvedených případech však bude tento návrh třeba vyplnit elektronicky, a to na příslušných webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. K vyplněnému návrhu, lhostejno zda elektronickému či listinnému, je vždy třeba připojit zákonem vyžadované přílohy a zaplatit SOP.

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále jen zákon o veřejných rejstřících), ve svém ustanovení § 96 odst. 1 stanoví, že rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu usnesením do pěti pracovních dnů, přičemž tato pětidenní lhůta počíná běžet ode dne podání návrhu. Rozhodneme-li se tedy podat návrh na zápis, výmaz či změnu údajů do obchodního rejstříku v listinné podobě a k úhradě soudního poplatku zakoupíme kolkové známky, které pak vylepíme na prvou stranu našeho listinného podání, pak o takovémto podání, respektive o zápisu rozhodne rejstříkový soud nejpozději do pěti pracovních dnů.

Pokud se ale rozhodneme pro elektronické podání návrhu na zápis, změnu či výmaz údajů z obchodního rejstříku, bude třeba uhradit SOP bezhotovostním převodem na účet soudu. V tomto případě budeme muset vyčkat na výzvu soudu k zaplacení soudního poplatku, neboť ke dni podání návrhu není znám variabilní symbol k identifikaci platby soudního poplatku za tento návrh. Jak to tedy bude s lhůtou, kterou má soud na provedení zápisu v případě, kdy budeme chtít využít možnosti elektronického podání? Zde musíme upozornit na výjimku z pravidla stanoveného v ust. § 96 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících, která je obsažena v ustanovení § 97 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících, a sice,  byl-li soudní poplatek z návrhu zaplacen až v průběhu řízení, běží zmiňovaná pětidenní lhůta nikoli ode dne podání návrhu, ale až od dne zaplacení soudního poplatku.

V praxi však není výjimkou, že  rejstříkový soud vyzve navrhovatele k úhradě soudního poplatku po uplynutí delší doby (někdy i 30 dní a více) ode dne, kdy navrhovatel fakticky soudu své elektronické podání doručil. Celé řízení se tak nepříjemně prodlužuje a ze způsobu, který se na první pohled jeví jako flexibilnější a komfortnější se stává pravý opak.

Podle našeho názoru by řešením shora naznačeného problému bylo zavedení obdobného systému jako v případě centrálního elektronického platebního rozkazu, kde je navrhovateli  po odeslání elektronického návrhu, v řádu minut, automaticky vygenerováno číslo účtu, na které má poplatek uhradit, jakož i variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby. Zavedení takového systému by sice mohlo odstranit časovou prodlevu mezi podáním elektronického návrhu a výzvou soudu k tomu, aby navrhovatel uhradil soudní poplatek, nicméně jistě to nezabrání tomu, aby rejstříkové soudy nedodržovaly shora zmiňovanou lhůtu, pěti pracovních dnů, stanovenou ustanovením § 96 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících, jak tomu rovněž nezřídka bývá. Otázkou tedy zůstává, zda zákonodárce zváží takové zefektivnění rejstříkového řízení zahájeného elektronickým podáním, nebo má právě k takovému zefektivnění směřovat budoucí umožnění provádění zápisů do veřejných rejstříků prostřednictvím notářů.
 

Mgr. Zuzana Macurová,
advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Poláček & Reichmann

Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis,
rozhodce
právník ve společnosti ODYSSEIA s.r.o. evidované u Komory daňových poradců ČR


Poláček & Reichmann
advokátní kancelář

Radnická 1
602 00 Brno

Tel.: +420 511 119 416
Fax: +420 511 119 417
e-mail: zuzana@akpr.cz


Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis, rozhodce

U Krematoria 2622
530 02 Pardubice

Tel.: +420 722 903 628
e-mail: info@rozhodce.eu


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz