6. 12. 2004
ID: 29011upozornění pro uživatele

Chtěla bych se zeptat v zda-li existují případy, kdy jednatel s.r.o.ručí svým osobním majetkem za činnost ve společnosti?

Jednatel společnosti s ručením omezeným je nositelem odpovědnosti za výkon své funkce a případnou škodu vzniklou porušením právních předpisů při výkonu své funkce je povinen nahradit. Odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným vyplývá z §135 odst. 2 Obch.z. ve spojení s § 194 odst. 5. a 6. Obch.z. Jednatelé společnosti mají odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu své funkce porušením právních předpisů a tato odpovědnost jednatele za škodu způsobenou společnosti porušením právních předpisů při výkonu funkce trvá i po zániku funkce s tím, že se promlčuje se v obecné promlčecí době. Vztah mezi společností a jejím jednatelem při výkonu funkce není pracovněprávním vztahem a na odpovědnost jednatele se proto nevztahují příslušná ustanovení zákoníku práce.

Vedle odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností jednatele společnosti, která vzniká vůči společnosti, se stanoví pro jednatele zákonné ručení vůči třetím osobám, kterým z porušení jejich povinností vznikla škoda. Obchodní zákoník ovšem stanoví, že rozsah ručení jednatele za závazky společnosti ve vztahu k třetím osobám je omezen rozsahem jejich odpovědnosti za škodu vzniklou z porušení povinností při výkonu funkce.

V případě, že jednatel výše specifikovanou vzniklou škodu dobrovolně neuhradí, je možné vést za splnění zákonných podmínek příp. i výkon rozhodnutí proti jeho majetku za účelem uhrazení vzniklé škody.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz