8. 8. 2006
ID: 42273upozornění pro uživatele

Evropská družstevní společnost

Evropská družstevní společnost je formou obchodní společnosti, která se v našem právním řádu objevila na základě přímo použitelného nařízení Rady (ES) č. 1435/2003. V souvislosti s tímto nařízením byla zároveň přijata směrnice Rady č. 2003/72/ES, jejíž implementace je povinností členských států ES. Česká republika zpracovala tuto směrnici zákonem č. 307/2006 Sb. o evropské družstevní společnosti.

Nařízení stanoví, že základním účelem této družstevní společnosti (SCE) je „uspokojování potřeb jejích členů nebo rozvoj jejich hospodářských a sociálních činností, zejména uzavíráním smluv se členy na dodávky zboží či poskytování služeb nebo na provedení prací takového druhu, který SCE provádí nebo obstarává. Účelem SCE může být rovněž uspokojování potřeb jejích členů výše uvedeným způsobem prostřednictvím podpory jejich účasti na hospodářských činnostech v jedné nebo více SCE nebo vnitrostátních družstvech. SCE může svou činnost vykonávat prostřednictvím dceřiné společnosti.“[1]

Čl. 2 odst 1 nařízení upravuje podmínky založení evropské družstevní společnosti. Tato může být založena:

·       alespoň pěti fyzickými osobami s bydlištěm alespoň ve dvou členských státech,

·       alespoň pěti fyzickými osobami a společnostmi ve smyslu čl. 48 odst. 2 Smlouvy a jinými veřejnoprávními nebo soukromoprávními právnickými osobami založenými podle práva členského státu, které mají bydliště v nejméně dvou různých členských státech nebo se řídí právem alespoň dvou různých členských států,

·       společnostmi ve smyslu čl. 48 odst. 2 Smlouvy a jinými veřejnoprávními nebo soukromoprávními právnickými osobami založenými podle práva členského státu, které se řídí právem alespoň dvou různých členských států,

·       fúzí družstev založených podle práva členského státu, která mají sídlo i správní ústředí ve Společenství, řídí-li se alespoň dvě tato družstva právem různých členských států,

·       přeměnou družstva založeného podle práva členského státu, které má sídlo i správní ústředí ve Společenství, pokud má po dobu alespoň dvou let provozovnu nebo dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu.

Nařízení stanoví minimální základní kapitál společnosti ve výši 30.000 €. Tento kapitál se skládá z členských vkladů, přičemž se může skládat pouze z majetku se zjistitelnou hospodářskou hodnotou. Vkladem nemůže být závazek k provedení práce nebo poskytnutí služeb.

Základním dokumentem SCE jsou stanovy vypracované v souladu s předpisy pro zakládání družstev platnými v členském státě, kde má družstevní společnost sídlo. Stanovy musí mít písemnou formu a musí být podepsány zakládajícími členy. Nařízení stanoví minimální náležitosti stanov.

Nařízení v dalších ustanoveních upravuje postup přemístění sídla SCE, různé varianty založení SCE, strukturu jejích orgánů, způsoby rozhodování, práva a povinnosti členů, nakládání se ziskem, rušení SCE, likvidace a úpadek SCE.

Struktura evropské družstevní společnosti může být buď monistická nebo dualistická. Tuto strukturu určují stanovy společnosti. O monistický systém se jedná, pokud ve společnosti vedle valné hromady existuje pouze správní orgán. V dualistickém systému nahrazují správní orgán orgány dva – dozorčí orgán a řídící orgán. Zákon č. 307/2006 Sb. o evropské družstevní společnosti stanoví podrobnější požadavky na monistický systém a správní radu.

Evropská družstevní společnost se zapisuje do obchodního rejstříku, pokud má nebo bude mít zapsané sídlo na území České republiky. U této společnosti se do obchodního rejstříku zapisují jednak údaje stanovené zvláštními právními předpisy pro družstva, jednak zvláštní údaje odvislé od vnitřní struktury družstevní společnosti (monistický/dualistický systém).

Zákon o evropské družstevní společnosti rovněž upravuje ve své části druhé zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti do rozhodování o jejích záležitostech. Obsahem práva na zapojení se je právo na informace a projednání a dále tzv. právo vlivu. Tím je chápáno právo volit a být volen, jmenovat, doporučovat nebo souhlasit nebo nesouhlasit s volbou nebo jmenováním členů správní rady nebo kontrolní komise.

 

 

Zdroje:
Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. 7. 2003 o statutu evropské družstevní společnosti
Zákon o evropské družstevní společnosti č. 307/2006 Sb.

 

 


[1] Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. 7. 2003 o statutu evropské družstevní společnosti, čl. 1 odst. 3© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz