13. 7. 2001
ID: 10664upozornění pro uživatele

Jak je to s titulem „JUDr.“ a s ostatními akademickými tituly

Společenské změny v naší republice, které přinesl rok 1989, se dotkly snad všech oblastí života a proto nepřekvapí, že změnou nedotčeny nezůstaly ani akademické tituly. Minulý režim samozřejmě v oblasti akademických titulů provedl změny, které vyhovovaly tehdejšímu politickému prostředí, a proto po roce 1989 vznikla potřeba i tuto oblast uvést do souladu s představami demokratické společnosti.


Společenské změny v naší republice, které přinesl rok 1989, se dotkly snad všech oblastí života a proto nepřekvapí, že změnou nedotčeny nezůstaly ani akademické tituly. Minulý režim samozřejmě v oblasti akademických titulů provedl změny, které vyhovovaly tehdejšímu politickému prostředí, a proto po roce 1989 vznikla potřeba i tuto oblast uvést do souladu s představami demokratické společnosti. Vzhledem k tomu, že zřejmě nejužší sepjetí s politikou má právo, nejvýraznější proměny proběhly právě u titulů udělovaných v souvislosti se studiem a vědeckým bádáním v oblasti práva. Padesátá léta přinesla pro absolventy právnických fakult tu změnu, že byl zrušen titul „doktora práv“ ve zkratce „JUDr.“, který po válce získával prakticky každý absolvent právnické fakulty. Místo tohoto titulu byl zaveden titul „promovaný právník“. Titul JUDr. však nezůstal mimo hru na dlouhou dobu a již v šedesátých letech bylo možno tento titul opět získat. Nárok na dodatečné získání titulu JUDr. bez další zkoušky měli ti promovaní právníci, kteří během studia dosahovali výborných výsledků. Promovaní právníci s horším prospěchem zůstali i nadále promovanými právníky. Další změnu pro titul JUDr. znamenal rok 1966, kdy jej bylo možno získat na základě rigorózní zkoušky a diplomové práce. Přišel rok 1990 a titul JUDr. byl opět zrušen. Absolvent právnické fakulty se nyní označoval titulem „Mgr.“, jako zkratka pro magistra. Peripetie s opětovným rušením a zaváděním titulu JUDr. pokračují s novým vysokoškolským zákonem, který titul JUDr. opět zavádí. Podmínkou pro jeho získání je vykonání státní rigorózní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po vykonání rigorózní zkoušky tento titul mohou nabýt samozřejmě i dosavadní magistři.

Současnou platnou právní úpravu akademických titulů, které lze získat, nalezneme v § 45-47 zákona o vysokých školách. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje titul „bakalář“ ve zkratce „Bc.“, který se uvádí před jménem, v oblasti umění se uděluje akademický titul „bakalář umění“ a to ve zkratce „BcA.“ uváděné před jménem. Předpokladem pro získání uvedených titulů je ukončení bakalářského studia státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce.

Absolventům studia v magisterských studijních programech se v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství uděluje titul „inženýr“ ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem, v oblasti architektury „inženýr architekt“ ve zkratce „Ing. arch.“ uváděné před jménem, v oblasti lékařství „doktor medicíny“ ve zkratce „MUDr.“ uváděné před jménem, v oblasti veterinárního lékařství a hygieny „doktor veterinární medicíny“ ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem, v oblasti umění „magistr umění“ ve zkratce „MgA.“ uváděné před jménem a v ostatních oblastech se uděluje titul „magistr“ ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem. Magisterské studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou.

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po vykonání této zkoušky se uděluje v oblasti práva akademický titul „doktor práv“ ve zkratce „JUDr.“ uváděné před jménem, v oblasti humanitárních, pedagogických a společenských věd se uděluje titul „doktor filozofie“ ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem, v oblasti přírodních věd se uděluje titul „doktor přírodních věd“ ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem, v oblasti farmacie se uděluje titul „doktor farmacie“ ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem, v oblasti teologie se uděluje titul „licenciát teologie“ ve zkratce „ThLic.“ uváděné před jménem nebo titul „doktor teologie“ ve zkratce „ThDr.“ uváděné před jménem a pro oblast katolické teologie „licenciát teologie“.

Zákon o vysokých školách také zavedl doktorský studijní program, který je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou tvůrčí a vědeckou činnost v oblasti umění. Toto studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům se uděluje titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem, v oblasti teologie se uděluje titul „doktor teologie“ ve zkratce „Th.D.“.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz