9. 1. 2018
ID: 106863upozornění pro uživatele

Kdy vyslat uchazeče o zaměstnání na vstupní lékařskou prohlídku?

Zákon č. 202/2017 Sb. přinesl s účinností od 1. 11. 2017 změnu v termínu povinné vstupní lékařské prohlídky a též změnu pravidel její úhrady.

Od 1. listopadu 2017 došlo k nenápadné změně ust. § 32 zákoníku práce, který ukládá zaměstnavateli povinnost v případech stanovených zvláštním právním předpisem zajistit, aby se fyzická osoba (uchazeč o zaměstnání) podrobila vstupní lékařské prohlídce, [1] když se tak musí stát nikoliv jako dosud „před uzavřením pracovní smlouvy“, nýbrž nově „před vznikem pracovního poměru“. Pracovní poměr vzniká ve smyslu ust. § 36 zákoníku práce dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce (to lze dovodit i v případě právního vztahu založeného dohodou o práci konané mimo pracovní poměr) nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Zaměstnavatelé by proto měli raději setrvat u dosavadního načasování prohlídky, jinak nesou riziko, že uzavřou pracovní smlouvu (dohodu) nebo jmenují na vedoucí pracovní místo zdravotně nezpůsobilého zaměstnance, a z toho vyplývající organizačně administrativní komplikace. (Nebo podmiňovat vznik pracovně-právního vztahu pozitivním výsledkem vstupní lékařské prohlídky). Rovněž tak by museli hradit náklady na vstupní prohlídku i v případě, že jim to zákon neukládá, a to ani po zpřísnění vůči nim od 1. 11. 2017, v ust. § 59 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů: Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah. Přičemž uvedená věta první a druhá odstavce 2. § 59 se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak. Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.

Adolf Maulwurf


__________________________________________
Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí podle ust. § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, vždy před vznikem
[1] pracovního poměru,
[2] právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle ust. § 60 zákona č. 373/2011 Sb. nebo jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo
[3] vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz