22. 7. 2019
ID: 109686upozornění pro uživatele

Mohou obce a města legitimně vynucovat splnění povinnosti uložené rozhodnutími, které lze vykonat formou správní nebo daňové exekuce, exekucí, kterou provádí na základě pověření a nařízení exekučního soudu soudní exekutor podle exekučního řádu?

… Aneb jak to dopadlo v řízení před soudy …

Na webu e-pravo.cz jsem se v příspěvku[1] zveřejněném dne 29.11. 2018, jehož název byl otázkou - „Mohou obce a města legitimně vynucovat splnění povinnosti uložené rozhodnutími, které lze vykonat formou správní nebo daňové exekuce, exekucí, kterou provádí na základě pověření a nařízení exekučního soudu soudní exekutor podle exekučního řádu?“ - zamýšlel nad některými aspekty exekučního práva.

Z e-mailových dotazů, které v průběhu doby přišly do naší advokátní kanceláře, vyplývá, že odbornou veřejnost zajímá, jak v tomto článku předestřený právní názor hodnotily soudy, s ohledem na nepřípustnost dovolání s odkazem na ustanovení § 238 odst. (1) písm. c) o.s.ř. konkrétně soud exekuční, a případně soud odvolací.

Soud exekuční [Okresní soud v Nymburce] právní argumentaci předestřené ve shora uvedeném příspěvku přisvědčil, a rozhodl ve věci usnesením ze dne 04.04. 2019 číslo jednací 23 EXE 6845/2012-59, tak, že exekuci nařízenou na majetek povinné řidičky [která byla v příkazním řízení na místě uznána vinnou ze spáchání dopravního přestupku a byla ji uložena formou bloku na pokutu nezaplacenou na místě uložena pokuta, kterou posléze nezaplatila], zastavil. Odvolací soud [Krajský soud v Praze] na základě včasného a právně přípustného odvolání oprávněné obce Horoměřice usnesení exekučního soudu ve výroku o věci samé potvrdil usnesením ze dne 07.06. 2019 číslo jednací 17 Co 205/2019-83, a k odvolání soudního exekutora - a v souladu s návrhem povinné - změnil výrok o náhradě nákladů exekuce tak, že uložil oprávněné obci Horoměřice tyto zaplatit soudnímu exekutorovi [vyjma částky 500,-Kč, kterou před tím soudnímu exekutorovi uhradila povinná s argumentací, že tato částka odpovídá nákladům exekuce daňové, které měla být podrobena namísto „nepřiměřené“ exekuce soudní], a povinné přiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Se souhlasem povinné texty obou shora uvedených soudních rozhodnutí zveřejňuji, neboť mohou být pro advokáty zdrojem argumentační inspirace.

Anonymizovaná verze usnesení exekučního soudu [Okresního soudu v Nymburce ze dne 04.04. 2019 číslo jednací 23 EXE 6845/2012-59] je dostupná zde.

Anonymizovaná verze usnesení odvolacího soudu [Krajského soudu v Praze ze dne 07.06. 2019 číslo jednací 17 Co 205/2019-83] je dostupná zde.

Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2

Tel.:       +420 244 912 463
Fax:       +420 244 912 803
e-mail:    ak@dbkp.cz

_____________________________
[1] K dispozici >>> zde.

 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz