16. 7. 2009
ID: 57206upozornění pro uživatele

Novelizace zákona o spotřebních daní

Cílem tohoto článku je upozornit na připravovanou novelu zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daní, ve znění pozdějších předpisů, jež je v současném právním řádu české republiky hlavním právním předpisem v oblasti selektivních spotřebních daní.

DPP

Novelizace je připravovaná především z důvodu potřeby implementace směrnice rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS. Implementaci do národní legislativy je Česká Republika povinna zajistit tak, aby nová úprava nabyla účinnosti k 1. dubnu 2010. Evropské společenství v této směrnici vytvořilo především právní základ pro fungování elektronického kontrolního systému na intrakomunitární dopravu výrobků podléhající spotřební dani („EMCS“ - Excise Movement and Control System).[1] Vedle toho společenství přijalo další změny týkající se používaných definic a pojmů a dále zrušilo irelevantní ustanovení, které obsahovala směrnice 92/12/EHS.

Zavedení systému EMCS do našeho právního řádu má podstatný význam. To je potvrzováno i obchodníky, kteří byli přizvání na jednání na úrovni Společenství i na národní úrovni. Výrobci vybraných výrobků, obchodníci s vybranými výrobky i celní orgány očekávají především nahrazení stávajícího papírového systému se čtyřmi průvodními doklady jediným elektronickým průvodním dokladem, který bude i vymahatelný. Dojde k efektivnější výměně informací mezi účastníky transakce a daňovými orgány, a tím pádem budou transakce uzavírány mnohem rychleji. Celní orgány nově nebudou muset vyžádávat od podnikatelů průvodní doklady, neboť ke všem již budou mít automatický přístup. Lhůta pro transakce probíhající v zavedeném systému EMCS se zkrátí na tři dny. To ocení především odesílatel, který je do okamžiku obdržení potvrzení o doručení od příjemce odpovědný za zaplacení daně. Celní orgány České Republiky budou moci díky novému systému vybrané výrobky lépe sledovat a i se lépe orientovat v pohybu vybraných výrobků mezi Českou republikou a dalšími zeměmi. V neposlední řadě má tedy zavedení systému přispět k omezení daňových úniků a zneužívání daňových režimů

Dále připravovaná novela přinese změnu v oblasti právní úpravy spotřební daně z piva. Týká se spíše technických záležitostí, neboť reaguje na moderní metodu výroby piva „high gravity brewing“, pomocí které lze vyrobit větší množství piva a zároveň konečný extrakt mladiny bude odpovídat 10 % extraktu mladiny. Pro výpočet je nutno použít tzv. velký Ballingův vzorec, do kterého se dosazují pouze analyticky zjištěné hodnoty. V této souvislosti dojde i ke změně prováděcího právního předpisu, vyhlášky č. 468/2003 Sb. o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny zkvašením a metodách určení extraktu původní mladiny.

Závěrem si dovoluji konstatovat, že vedle možných finančních postihů uložených Evropských soudním dvorem na základě předvoláni Evropské komise za nesplnění povinnosti podle článku 226 Smlouvy o ES v důsledku včasného neprovedení směrnice by Česká republika mohla být vystavena také reálným problémům spočívajícím v narušení fungování vnitřního trhu jako konsekvence nemožnosti realizovat obchody pomocí systému EMCS vybraných výrobků mezi členskými státy.


Nový obrázek

Mgr. Jan Boltnar,
advokátní koncipient

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři

Na Ořechovce 580/4
162 00 Praha 6 - Střešovice

tel.: +420-224 232 611
fax: +420-233 313 067
e-mail: akdpp@akdpp.cz 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Systém EMCS byl vytvořen na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003, o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz