23. 5. 2019
ID: 109339upozornění pro uživatele

Zásadní změna v rozdělování zisku u akciové společnosti

Dle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 ze dne 27. března 2019 („Usnesení“) může s účinností od 1. 1. 2014 řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období.

Vzhledem ke změnám v právní úpravě rozdělování zisku akciové společnosti (ale nejen té), ke kterým došlo s účinností k 1. lednu 2014, Nejvyšší soud v přelomovém Usnesení definitivně upustil od judikaturních závěrů přijatých při výkladu obchodního zákoníku.

Delta_logo

Původní judikatura přitom dlouhodobě dovozovala pravidlo, že po uplynutí lhůty pro svolání valné hromady za účelem projednání řádné účetní závěrky (většinou do 30. 6. následujícího roku po skončení účetního období) nemůže řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období sloužit jako podklad pro rozdělení zisku. Jinými slovy, valná hromada nemohla na základě takové účetní závěrky rozhodnout o rozdělení zisku po uplynutí šesti měsíční lhůty od ukončení předchozího účetního období. K zabránění vyplácení podílů na zisku „na úkor“ věřitelů by měl nyní postačovat tzv. insolvenční test.

Dle Nejvyššího soudu se v režimu zákona o obchodních korporacích nadále neprosadí např. dřívější zákaz stanovení podílu členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tzv. tantiémy) bez současného schválení zisku k rozdělení akcionářům (dividendy).

Naopak, i po 1. 1. 2014 platí, že vytvoří-li akciová společnost zisk, valná hromada může rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen mezi akcionáře pouze z důležitých důvodů a při současném respektování zákazu zneužití většiny hlasů.

Jiří Absolon
Jiří Absolon,
partner

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o

Na Příkopě 988/31
110 00 Praha 1 - Staré Město

 
Tel.: +420 222 945 954
e-mail: office@deltalegal.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz