10. 9. 2013
ID: 92165upozornění pro uživatele

Odpovědnost za vady u baterie notebooku, tabletu, mobilu

Tento článek se zabývá odpovědností výrobce, resp. prodejce spotřební elektroniky, který prodává i elektronická zařízení (pro příklad tohoto článku notebooky), jež obsahují baterii, jako příslušenství věci. Nejedná se tedy o každou baterii, např. tužkovou, ale přímo o baterii, která slouží jako příslušenství věci.

Dle Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 10 C 230/2011 je prodávající odpovědný i za snížení kapacity baterie v notebooku a samotné snížení kapacity je důvodem k odstoupení od smlouvy, pokud prodávající tuto vadu ve lhůtě 30 dní neodstraní.

Pozn. autora článku: žalovaný se proti rozsudku neodvolal.

Skutkový stav a průběh sporu 

Kupující (autor tohoto článku), uzavřel se společností C, s.r.o. ( která je jednou z největších společností v IT ) kupní smlouvu dne 23. 7. 2010  na notebook značky DELL. Kupující v tomto smluvním vztahu vystupoval jako fyzická osoba nepodnikající. Kupující si zakoupil notebook značky DELL, kde je záruku 36 měsíců a zároveň DELL garantuje službu next business day, což znamená, že DELL během 24 hodin vymění jakoukoliv část notebooku, pokud se na ní vztahuje záruka.

Dne 7. 8. 2011 kupující reklamoval u společnosti DELL vadu zboží – enormní pokles kapacity baterie (cca max. 30% na plné nabytí).

Společnost DELL vadu neuznala, když argumentovala svými reklamačními podmínkami, že na baterie notebooků se vztahuje záruka jen 12 měsíců, když DELL tvrdí, že jde o zboží se zkrácenou zárukou.

Proto se kupující dne 12. 8. 2011 obrátil kupující na prodávajícího s tím, že mu servis neuznal vadu v záruční době. Prodávající odpověděl kupujícímu, že záruka na baterie notebooků je jen 6 měsíců.

Kupující s touto argumentací nesouhlasil, když na faktuře, která slouží i jako záruční list je uvedena záruka 36 měsíců a typ notebooku.

Prodávající poskytl kupujícímu širokou odpověď: „U baterií se rozlišují dva pojmy „funkčnost baterie“ a „ životnost baterie“. Pokud vám baterie vypoví službu do dvou let a notebook se s ní vůbec nezapne, potom je možné ji reklamovat a servis nebo dodavatel ji ve většině případů vymění. Baterie je tedy na tolik špatná, že byla porušena její funkčnost.

Na životnost baterie servisy uvádějí záruku 6 měsíců a v některých případech až 1 rok. Snížená životnost baterie je, když se Vám notebook na baterii zapne, ale vydrží v provozu jen zlomek času z toho, co vydržel po zakoupení. Životnost baterie je ovlivněna počtem nabíjecích cyklů, proto se jedná o spotřební zboží.„

Takovýto výklad by však byl v rozporu s § 55 odst. 1 a § 56 odst. 3b občanského zákoníku v platném znění, stejně tak s § 627 občanského zákoníku v platném znění. Aby platil výklad žalované, muselo by v kupní smlouvě, resp. v záručním listu být uvedeno, že na baterii se vztahuje jiná záruční doba než na zbytek notebooku, když záruční list stanovil lhůtu 36 měsíců.

Dne 29. 9. 2011 žalobce od smlouvy písemným doporučeným dopisem odstoupil dle § 54c odst. občanského zákoníku v platném znění, resp.  § 612 odst. 2 násl. občanského zákoníku v platném znění.

Kupující podal žalobu na vydání bezdůvodného obohacení, když chtěl prodávajícímu vrátit předmět kupní smlouvy, od které odstoupil, ale prodávající nečinil ničeho.

Žalobce/kupující poukazoval na občanský zákoník v platném znění a zákon o ochraně spotřebitele, z. č. 634/1992 Sb. v platném znění, kdy žalovaný měl povinnost záruku uznat, protože se na ni vztahuje záruční doba jím i zákonem poskytnutá. Žalovaný/prodávající na odstoupení od smlouvy až do dne podání žaloby ničeho žalobci neodpověděl.

V této věci si soud nechal zpracovat znalecké posouzení baterie notebooku, od Ing. T. Č., CSc., který konstatoval, že stav baterie neodpovídá standartnímu provozu a to buď pro špatné užívání baterie, nebo technickou vadu.

Strana žalovaná/prodávající svoji procesní obranu postavila na 2 pojmech – funkčnost a životnost. Přičemž tvrdila, že záruka 24 měsíců se vztahuje na funkčnost a ne na živostnost. Tedy, pokud dochází k poklesu kapacity, jde o ztrátu životnosti, ale nikoliv funkčnosti. Po obsáhlém dokazování stavu a užívání notebooku, který byl užíván naprosto standardně, došel okresní soud k závěru, že žaloba je podána důvodně a žalobci/kupujícímu vyhověl.

Žalovaný totiž úplně, mimo jiné, opomněl tu skutečnost, že žalovaný/prodávající vůbec ani notebook do reklamace nepřevzal a reklamaci zamítl ihned.  

Svůj rozsudek okresní soud odůvodnil normou ČSN EN 61951-1 a ČSN EN 61951-2, když tyto normy udávají pokles životnosti baterie. Znalec ve svém posudku konstatoval, že standardní pokles baterie v tomto případě by měl být o cca 30%. Po 24 měších by měla mít baterie cca 50%.

Dle § 619 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění: „Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).“

Dle § 622 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění: „Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.“

Dle zákona č. 634/1992 Sb. § 19 odst. 1 : „S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.“ Dle odst. 3 „Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Vzhledem k tomu, že žalovaný/prodávající nikdy ani notebook nepřevzal do reklamace, soud neuznal ani námitky žalovaného, že by žalobce/kupující provozoval notebook nestandardně či ho schválně přehříval.

Žalobce/kupující argumentoval, že baterie notebooku je příslušenství věci a jako takové jej nelze jakkoliv oddělovat od věci hlavní. Též nelze tvrdit, že by na procesor či display  u notebooku by se vztahovala jiná záruka, než na samotnou baterii. Tuto argumentaci soud uznal, a proto žalobě vyhověl.

Závěr

Soudní spor trval přes 1 rok, obsahoval mnoho stání a 2 znalecké posudky. Přesto se žalovaná neodvolala k odvolací instanci. To může znamenat jediné: Žalobce je jeden z největších prodejců elektroniky ohledně počítačů v České republice. Velmi dobře si uvědomoval, že pokud by se odvolal ke Městskému soudu v Praze, takovýto rozsudek by měl mnohem větší validitu pro další judikaturu a mohl by být určitým precedentem. 

Závěrem lze tedy říci, že na baterii se nemůže vztahovat žádná jiná záruční doba než nejméně základní a to 24 měsíců, pokud je kupující spotřebitel. Baterie je příslušenství věci a není tedy možné ji oddělit od věci hlavní, resp. tvrdit se možné na baterii se vztahuje jiná záruční doba než na samotný notebook. Pochopitelné stejná odpovědnost za vady se bude vztahovat na zařízení jako je tablet, mobil apod.


JUDr. Ronald Němec

JUDr. Ronald Němec,
advokát, specialista na ochranu osobnosti a IT právo


Advokátní kancelář JUDr. RONALD NĚMEC

Advokátní kancelář JUDr. RONALD NĚMEC

Jasmínová 10
360 04  Karlovy Vary

Tel.: +420 603 971 171
e-mail: nemec@nemeclegal.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz