Poslat článek emailem

*) povinné položky
25. 9. 2018
ID: 108174upozornění pro uživatele

Oznámení o výběru ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ačkoli po přijetí zákona o zadávání veřejných zakázek („zákon“) zadavatelé očekávali podstatné zjednodušení zadávacích procesů a celkové snížení formalismu, zákon stále obsahuje nejedno ustanovení, které nepřiměřeně administrativně zatěžuje zadavatele, přičemž rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) rozvolnění výkladu rozhodně nepřispívá. Za zmínku jistě stojí v nedávné době vydané rozhodnutí ÚOHS, týkající se výkladu ustanovení § 50 zákona.

 
 Karo, Lašmanský & Partners
 
Doručení oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům řízení je jednou z povinností zadavatele před podpisem smlouvy v každém z druhů zadávacích řízení. Ve vztahu k náležitostem oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení však bylo vydáno přinejmenším zarážející rozhodnutí ÚOHS. 

Rozhodnutí ÚOHS č.j. S0312/2017 ze dne 27. 3. 2018 se týkalo mimo jiné výkladu ustanovení § 50 zákona, které stanoví, že povinnou náležitostí oznámení o výběru jsou (i) identifikační údaje vybraného dodavatele a (ii) odůvodnění výběru vybraného dodavatele. Ačkoli se doposud ustanovení § 50 zákona ve vztahu k § 123 zákona považovalo za ustanovení obecné a vykládalo se, že odůvodnění výběru dodavatele nemusí být tak podrobné, jako je tomu u zakázek zadávaných v nadlimitním režimu, ÚOHS tuto skutečnost vidí jinak. 

Z rozhodnutí výslovně vyplývá, že obligatorní součástí oznámení o výběru dodavatele dle § 50 je také informace, zda a na základě jakých dokladů splnil vybraný dodavatel kritéria kvalifikace. ÚOHS tento svůj závěr odůvodňuje tím, že dle § 39 odst. 2 zákona vybírá zadavatel z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení (a/), snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pokud je tímto zákonem pro zvolený druh zadávacího řízení připuštěno a zadavatel si je vyhradil (b/), a hodnocení nabídek (c/) a zadavatel tak může uzavřít pouze smlouvu s takovým dodavatelem, u něhož jsou všechny vyjmenované podmínky splněny. ÚOHS pak považuje za dostatečné odůvodnění výběru pouze takové odůvodnění, ze kterého bude patrné splnění i podmínek účasti. ÚOHS tak de facto postavil na roveň povinné náležitosti dle § 123 a § 50 zákona.

Z výše uvedeného tak plyne, že i v případě, kdy zákon neodkazuje na užití ustanovení § 123 zákona při postupu v jiném než nadlimitním režimu, fakticky by oznámení mělo mít totožné náležitosti. Obdobný výklad se pak týká nejen zjednodušeného podlimitního řízení, ve vztahu k němuž je rozhodnutí vydáno, ale také zakázek zadávaných ve zjednodušeném režimu, resp. v řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, jelikož v obou druzích řízení se uplatní právě ustanovení § 50 zákona. 

Je třeba podotknout, že oproti úpravě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a očekávanému zjednodušení postupu v řízení naopak došlo ke zpřísnění a podstatnému zvýšení administrativní zátěže zadavatele. Zákon č. 137/2006 Sb. totiž požadoval vyhotovení obdobného protokolu o posouzení kvalifikace, kam však zadavatel zapisoval pouze doklady vztahující se k technickým kvalifikačním předpokladům.

Ve světle výše uvedeného tedy z důvodu opatrnosti doporučujeme, aby zadavatelé měli při vyhotovení oznámení o výběru dodavatele i v podlimitním režimu na paměti citované rozhodnutí a v souladu s ním nad rámec výslovného znění zákona označili v oznámení také konkrétní doklady, ze kterých plyne splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele.

JUDr. Barbora Karo
JUDr. Barbora Karo
společník

Mgr. Alena Holásková
Mgr. Alena Holásková
advokátní koncipientKlimentská 2062/6,
110 00 Praha 1 

Tel.: +420 735 288 935


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz