26. 8. 2019
ID: 109789upozornění pro uživatele

Placení pojistného z titulu pojištění odpovědnosti za škodu za členy výboru ze strany SVJ není samo o osobě v rozporu s dobrými mravy

Když mají členové společenství vlastníků jednotek pustit chlup, je hned oheň na střeše. O tom se mohlo přesvědčit nedávno jedno společenství z Brna, jehož členka nemohla zkousnout přijetí usnesení shromáždění o schválení uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy výboru v důsledku, kterého pojistné za členy mělo platit společenství (čti vlastníci jednotek, včetně paní inženýrky). Členka tedy nelenila a napadla platnost předmětného rozhodnutí u krajského soudu.

 

 

A světe div se, Krajský soud v Brně tomuto návrhu vyhověl, neboť shledal předmětné usnesení rozporným s dobrým mravy právě z důvodu, že pojistné má za členy výboru platit společenství vlastníků jednotek (pozn. aut. kdyby dotčený soudce – v duchu hesla soud zná právo – trochu zapátral, zjistil by, že platné právo, konkrétně kupř. § 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů s touto eventualitou výslovně počítá: „Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce.“, takže jaképak contra bonos mores).

S tímto posouzením věci se však společenství nespokojilo a podalo proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolání, ve kterém namítalo, že (i.) dle stanovisek dotázaných pojišťoven, není prakticky možné uzavřít dotčenou pojistnou smlouvu jinak, než že pojistníkem bude samotné společenství, (ii.) s ohledem na roční výši pojistného 1.700 Kč by se mělo uplatnit ust. § 260 občanského zákoníku a že (iii.) sjednání pojištění odpovědnosti členů výboru je nadto v zájmu společníků.

Odvolací soud (Vrchní soud v Olomouci) posoudil danou záležitost (na rozdíl od soudu prvního stupně) s chladnou hlavou v odůvodnění usnesení sp. zn. 8 Cmo 45/2019, ze dne 12. 6. 2019 připomněl, že v projednávané věci jde o pojistnou smlouvu, z níž pro společenství vlastníků plyne závazek hradit pojistné ve výši 1.700 Kč ročně, tedy na každou jednotku z toho připadá částka v řádu desítek korun ročně.

Přijaté rozhodnutí z tohoto důvodu považoval odvolací soud za zcela bagatelní záležitost, kterou dle § 1209 odst. 1 občanského zákoníku nelze věcně přezkoumat pro nedostatek důležitého důvodu, což je důvod pro zamítnutí návrhu v této věci.

Nad to odvolací soud zdůraznil, že je na společenství vlastníků, zda bude členy výboru odměňovat či nikoliv, příp. jakým způsobem. Placení pojistného za členy výboru může být podle názoru odvolacího soudu benefitem poskytnutým osobám, které se uvolily stát se členy výboru, což neodporuje právním předpisům ani dobrým mravům. Kromě toho Vrchní soud v Olomouci přisvědčil účastníku, že uzavření pojištění ohledně újmy způsobené členem výboru je v zásadním zájmu samotného společenství vlastníků, poněvadž v případě selhání členů výboru by byla újma společenství vlastníků uhrazena pojišťovnou a nebylo by třeba, mnohdy problematického, domáhání se náhrady škod vůči jednotlivým fyzickým osobám.

A co vy, nechali byste si pro pojistné v řádu desítek korun ročně taky vrtat koleno?


JUDr. Vladimír Janošek,
advokát

trvale spolupracující s ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 731 773 563
e-mail:    janosek@arws.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz