17. 8. 2001
ID: 11918upozornění pro uživatele

Pracovní neschopnost a její ukončení

S pojmem dočasná pracovní neschopnost je spojen její základní znak a to její krátkodobost. Předpokládá se, že pracovní schopnost bude u daného občana v dohledné době obnovena. Pokud by mělo jít o dlouhodobou či trvalou pracovní neschopnost, hovoří se o invaliditě. Pracovní neschopnost občana vzniká, když je uznána příslušným lékařem, jež ji potvrzuje na předepsaném tiskopisu. Pokud samozřejmě důvody pro další trvání pracovní neschopnosti pominou, pak lékař pracovní neschopnost ukončí


S pojmem dočasná pracovní neschopnost je spojen její základní znak a to její krátkodobost. Předpokládá se, že pracovní schopnost bude u daného občana v dohledné době obnovena. Pokud by mělo jít o dlouhodobou či trvalou pracovní neschopnost, hovoří se o invaliditě. Pracovní neschopnost občana vzniká, když je uznána příslušným lékařem, jež ji potvrzuje na předepsaném tiskopisu. Pokud samozřejmě důvody pro další trvání pracovní neschopnosti pominou, pak lékař pracovní neschopnost ukončí. Lékař ukončí pracovní neschopnost, pokud vyšetřením zjistí, že zdravotní stav občana, je natolik dobrý, že mu umožňuje vykonávat dosavadní zaměstnání nebo dosavadní výdělečnou činnost. Lékař automaticky ukončí pracovní neschopnost občana, kterému skončilo poskytování komplexní lázeňské péče, dále při propuštění občana, který byl jako průvodce přijat s nezletilým dítětem do ústavní péče ze zdravotnického zařízení a také bude ukončena pracovní neschopnost uchazeče o zaměstnání, v případě, že mu jeho zdravotní stav umožňuje plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání nebo je schopen vykonávat práci v rámci vhodného zaměstnání zprostředkovaného příslušným úřadem práce. Též občanovi, kterému byla opravena nebo opatřena nová ortopedická pomůcka, jejíž ztráta či poškození bylo důvodem pro uznání pracovní neschopnosti, bude ukončena pracovní neschopnost. Lékař ukončí pracovní neschopnost občana, pozbyl-li tento občan podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci a jeho zdravotní stav je stabilizovaný. Pracovní neschopnost se ukončuje u ženy, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství a to k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, pokud žena nenastoupila na mateřskou dovolenou dříve a dále u ženy, která nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a je práce neschopna v souvislosti s těhotenstvím a porodem, a to uplynutím šestého týdne po porodu, pokud není žena nadále práce neschopná z jiných důvodů, než je souvislost s těhotenstvím a porodem.

Lékař ukončí pracovní neschopnost, pokud se občan bez vážných důvodů nedostavil k lékařskému ošetření v den, který mu lékař určil. Jestliže se však občan k takovému vyšetření nedostavil z vážných důvodů a důvody, pro které byl uznán práce neschopným trvají i nadále, lékař uzná pracovní neschopnost dodatečně. Taková pracovní neschopnost se posuzuje jako pokračování předcházející pracovní neschopnosti. Zjistí-li lékař vážné důvody, pro které se občan nedostavil k vyšetření až po lhůtě tří kalendářních dnů ode dne, kdy se občan nedostavil, může uznat pracovní neschopnost zpětně za uplynulé období jen po předchozím souhlasu lékaře okresní správy sociálního zabezpečení, který musí být vydán písemně.

Den ukončení pracovní neschopnosti lékař vyznačí v legitimaci, v hlášení organizaci, popř. příslušnému úřadu práce. Legitimaci pak odešle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud občan nesouhlasí s rozhodnutím lékaře o ukončení pracovní neschopnosti, může podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení (a to ve lhůtě 3 dnů od sdělení rozhodnutí lékaře), který o něm rozhodne. Pokud mu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu, kterým je buď ministerstvo zdravotnictví (pokud je příslušné zdravotnické zařízení řízeno tímto ministerstvem) a v ostatních případech okresní úřad.

V situaci, kdy je občan uznán práce neschopným v následujícím kalendářním dni po ukončení pracovní neschopnosti z důvodů zhoršení zdravotního stavu nebo nové nemoci, posuzuje se tato pracovní neschopnost jako pokračování předchozí pracovní neschopnosti.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz