20. 1. 2012
ID: 80113upozornění pro uživatele

Právní důvod k užívání prostor zapsaných jako místo podnikání nebo sídlo podnikatele a novela obchodního zákoníku

Dnem 1. ledna 2012 vstoupila v účinnost novela obchodního zákoníku (dále také „ObchZ“), vyhlášená pod č. 351/2011 Sb. Tato novela přináší do obchodního, ale také do živnostenského práva, hned několik změn. Jednou z nich je i povinnost, aby podnikatel měl k prostorám zapsaným jako jeho místo podnikání také právní důvod jejich užívání, a to nejen v okamžiku zápisu do obchodního rejstříku, popř. jiné zákonem upravené evidence, ale po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jeho místo podnikání nebo sídlo.

 

Nový obrázek

Novela reaguje na nežádoucí praxi, kdy podnikateli v době zápisu místa podnikání či sídla do obchodního rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidence sice svědčí právní důvod užívání takových prostor, ovšem později tento právní důvod odpadne (např. výpověď nájemní smlouvy). Podnikateli ale tyto prostory zůstanou nadále do obchodního rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidence zapsány jako místo podnikání (u FO) nebo sídlo (u PO).

Tento stav je nežádoucí pro samotného podnikatele, např. v důsledku faktu, že jej na uvedené adrese nemohou kontaktovat potenciální zákazníci, ale hlavně pro vlastníka těchto prostor, protože existence takového zápisu může, a to i podstatně, ztížit vlastníkovi další nakládání s danými nemovitostmi[1].

V obchodním zákoníku je předmětná povinnost trvajícího právního důvodu k prostorám stanovena jednak pro podnikatele - fyzickou osobu v § 2 odst. 3, a jednak pro podnikatele obecně (ve smyslu § 2 odst. 2 ObchZ) v § 37 odst. 2 ObchZ.

Ustanovení § 2 odst. 3 má nově upřesněnou větu druhou, která tak důsledně navazuje na větu první tím, že stanoví, že podnikatel - fyzická osoba je povinen zapisovat své skutečné místo podnikání do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence. Touto změnou se obchodnímu rejstříku odebírá úloha výlučného pramene této informace a definice místa podnikání se tak rozšiřuje. V další části tohoto odstavce se podnikateli - fyzické osobě ukládá, podobně jako v rámci ustanovení § 37 odst. 2 ObchZ, povinnost mít k těmto prostorám právní důvod užívání po celou dobu svého podnikání. Jak vyplývá z důvodové zprávy, je připuštěna dočasná ztráta právního důvodu užívání místa podnikání, přičemž však zůstává otázkou, jaká konkrétní doba bude v praxi považována za „dočasnou ztrátu právního důvodu“. Každopádně je jisté, že pokud bude tato doba shledána překročenou, bude živnostenský úřad oprávněn ke zrušení živnostenského oprávnění.

Ustanovení § 37 odst. 2 ObchZ nově odebírá navrhovateli zápisu do obchodního rejstříku povinnost doložit při návrhu na zápis také právní důvod užívání prostor, do nichž umístil své sídlo nebo místo podnikání, pokud je tento právní důvod zjistitelný z veřejně dostupných informačních zdrojů (např. katastr nemovitostí). Dále se v tomto odstavci podnikateli ukládá ona klíčová povinnost mít právní důvod užívání těchto prostor po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsané v obchodním rejstříku jako sídlo nebo místo podnikání. Tento právní důvod se dokládá alespoň písemným prohlášením vlastníka nemovitosti, případně osoby oprávněné nemovitostí jinak nakládat, že s umístěním sídla nebo místa podnikání souhlasí. Nově však toto prohlášení nesmí být, z důvodu právní jistoty, starší než tři měsíce a dále podpisy na něm musí být opatřeny úředním ověřením, aby se zamezilo v dosavadní praxi poměrně častému zneužívání těchto podpisů. K výše popsanému doložení právního důvodu užívání prostor podnikatele vyzve soud zpravidla tehdy, pokud se dozví, že podnikatel zmíněný právní důvod nemá. Soud popřípadě podnikatele vyzve, aby přemístil své místo podnikání nebo sídlo do prostor, ke kterým právní důvod užívání má. Tímto jsou podnikateli ze strany soudu nabídnuty kroky ke zjednání nápravy, které musí podnikatel učinit, aby zamezil rozhodnutí soudu o zrušení právnické osoby a nařízení likvidace podle § 29 odst. 6 ObchZ.


Mgr. Radek Salajka

Mgr. Radek Salajka

Petr Novotný

JUDr. Petr Novotný


MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Karoliny Světlé 25
110 00 Praha 1

Tel.:  + 420 222 866 555 
Fax:  + 420 222 866 546
e-mail: info@mt-legal.com

Jakubská 121/1
602 00 Brno 2

Tel.:  + 420 542 210 351 
Fax:  + 420 542 212 518
e-mail: info@mt-legal.com

Bukovanského 1345/30
710 00  Ostrava – Slezská Ostrava

Tel.:   + 420 596 629 503
Fax:   + 420 596 629 508
e-mail: info@mt-legal.com


--------------------------------------------------------------------------------
[1] K tomu srov.: Důvodová zpráva, obecná část, odst. I, bod. 1.2.1.: „Předmětná nemovitost se častokrát stává neprodejnou.“


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz