6. 1. 2014
ID: 93311upozornění pro uživatele

Přímé zápisy prováděné notáři do obchodního rejstříku v roce 2014

Dnem 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), který v ustanoveních §§ 108-118 zavádí významnou novinku – oprávnění notářů provádět za stanovených podmínek přímé zápisy do obchodního rejstříku.

 
 Dvořák Hager & Partners
 
Možnost provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku budou mít notáři za následujících podmínek:

  • a) zapisované skutečnosti mají podklad v podkladovém notářském zápisu,
  • b) podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby,
  • c) notáři byly předloženy všechny listiny, které je nutné za účelem zápisu do obchodního rejstříku nebo pro založení do sbírky listin doložit a
  • d) osoba oprávněná k podání návrhu na zápis o to požádá.

Zápis do obchodního rejstříku přitom provede ten notář, který sepsal podkladový notářský zápis a to dálkovým přístupem bez zbytečného odkladu po podání žádosti o zápis. Lze tak očekávat, že tímto postupem dojde k výraznému zrychlení rejstříkové agendy.

Situace je však taková, že provádění plnohodnotných přímých zápisů notáři se zřejmě reálně dočkáme přinejlepším až v dubnu roku 2014. Toto vyplývá z harmonogramu plánovaného zapracování změn Informačního systému obchodního rejstříku (dále jen „ISROR a „systém“). Celková doba kompletního procesu zapracování změn ISROR je odhadnuta na 7 až 9 měsíců, počínaje 1.1.2014, přičemž realizace úprav bude prováděna postupně, a to ve čtyřech hlavních etapách dle důležitosti s plánovanými mezníky v termínech 6.1., 17.2., 31.3. a 12.5.2014. Vzhledem k zákonem předpokládanému přímému zápisu skutečností do obchodního rejstříku notáři bude úprava ISROR zahrnovat i vytvoření nové části systému pro práci notářů s agendou obchodního rejstříku. Předpokládaným dnem spuštění první verze části systému pro specializovaný přístup notářů je 17.2.2014, přičemž k uvedenému datu se rovněž předpokládá zprovoznění dočasné verze systému umožňující notářům provádět prvozápis akciových společností. Nejpozději ke dni 31.3.2014 je plánováno postupné rozšíření systému o další funkčnosti, a to zejména o rozšíření notářských možností o prvozápis s.r.o. a zápis změn u a.s. a s.r.o. Spuštění finální podoby ISROR zahrnující  kompletní agendu pro práci notářů se uskuteční ke dni 12.5.2014, přičemž doladění konečné verze systému se předpokládá v termínu do srpna 2014.

Nezbývá než věřit, že nadcházející úprava ISROR proběhne v souladu s plánovaným harmonogramem, případně doufat, že ještě rychleji.


Mgr. Jana Křížová

Mgr. Jana Křížová
advokátní koncipientka

Mgr. Jan Krampera

Mgr. Jan Krampera,
advokát


Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.  

Oasis Florenc
Pobřežní 12
186 00 Praha 8

Tel.: +420 255 706 500
Fax: +420 255 706 550
e-mail: praha@dhplegal.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz