11. 7. 2017
ID: 106056upozornění pro uživatele

Příslušnost soudů ve sporech týkajících se práv k obchodní firmě

Spory týkajících se práv k obchodní firmě mohou z hlediska věcné příslušnosti soudů spadat a často také spadají, vzhledem k právní povaze institutu obchodní firmy, jak do oblasti sporů o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením soutěže ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. h) zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“), a oblasti ochrany názvu a pověsti právnické osoby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. i) OSŘ.

DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář, v.o.s.

Když k jejich projednání jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy, tak do kategorie věcí průmyslového vlastnictví ve smyslu ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), ve spojení s ustanovením § 6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVPPV“), o nichž jako prvoinstanční soud věcně rozhoduje Městský soud v Praze jako soud speciální.

V praxi tak v případě takových sporů o právech k obchodní firmě v minulosti vyvstávala běžně pro potencionálního žalobce otázka, ke kterému z uvedených soudů jako soudu věcně příslušnému k projednání předmětného sporu svou žalobu směřovat. Definitivní řešení této otázky nalezl až Nejvyšší soud v březnu tohoto roku, když výslovně a jednoznačně konstatoval následující:

„Právo k obchodní firmě patří mezi tzv. práva na označení, mezi práva průmyslového vlastnictví ho řadí ve svém článku 1 odst. 2 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1975 Sb. (dále jen "Pařížská úmluva").“[1]

Na základě tohoto závěru pak již Nejvyšší soud v citovaném rozsudku bez větších obtíží judikoval, že k projednání a rozhodování věcí týkajících se práv k obchodní firmě je v prvním stupni vždy věcně i místně příslušný Městský soud v Praze.
 
Mgr. Michal Koutník

Mgr. Michal Koutník,
advokátní koncipient


DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář, v.o.s.
OLOMOUC | PRAHA | HRADEC KRÁLOVÉ | LETOHRAD

Palackého 75/21
779 00  Olomouc

Prvního pluku 347/12a
186 00  Praha 8

Komenského 266/3
500 03  Hradec Králové

Václavské náměstí 76
561 51 Letohrad

Tel.:    +420 587 407 086
e-mail:    info@akdps.cz


____________________________________________________________________________
[1] Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 08.03.2017, sp.zn. 31 Cdo 3375/2015

 
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz