8. 8. 2001
ID: 11710upozornění pro uživatele

Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

České právo umožňuje poživateli starobního důchodu, jenž má nárok na důchod z důvodu, že byl důchodově pojištěn nejméně 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na důchod nebo byl pojištěn aspoň 15 let a dosáhl nejméně 65 let věku, vykonávat pracovní činnost a získat tak při splnění zákonem stanovených podmínek vedle důchodu další příjem. Možnost tohoto souběhu důchodu s příjmem z výdělečné činnosti je ovšem zákonem omezena.

České právo umožňuje poživateli starobního důchodu, jenž má nárok na důchod z důvodu, že byl důchodově pojištěn nejméně 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na důchod nebo byl pojištěn aspoň 15 let a dosáhl nejméně 65 let věku, vykonávat pracovní činnost a získat tak při splnění zákonem stanovených podmínek vedle důchodu další příjem. Možnost tohoto souběhu důchodu s příjmem z výdělečné činnosti je ovšem zákonem omezena. Výplata starobního důchodu nenáleží v období dvou let po vzniku nároku na tento důchod v těch kalendářních měsících, v nichž příjem z výdělečné činnosti, s výjimkou samostatné výdělečné činnosti, přesáhl dvojnásobek částky životního minima platné pro jednotlivce, který je poživatelem starobního důchodu, k prvnímu dni kalendářního měsíce výkonu této činnosti (příjmem se zde rozumí též dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem). Výplata dále nenáleží poživateli starobního důchodu, jež je výdělečně činný v cizině, a to i po část měsíce. Jedná-li se o poživatele důchodu, jež vykonává samostatnou výdělečnou činnost, pak výplata starobního důchodu nenáleží v období dvou let po vzniku nároku na tento důchod, a to v těch kalendářních měsících, ve kterých je povinen platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění z měsíčního vyměřovacího základu, který je vyšší než dvojnásobek částky životního minima platné pro jednotlivce, který je poživatelem starobního důchodu, ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku. Výše řečené se nevztahuje na pojištěnce, který dosáhl věku 65 let. Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle výše zmíněných podmínek, náleží osobám vykonávajícím výdělečnou činnost na základě pracovněprávního vztahu, jen pokud tento vztah byl sjednán na dobu určitou.

Vznikne-li nárok na důchod podle jiných než výše řečených ustanovení zákona o důchodovém pojištění (podle §§ 30-31 zákona č. 155/1995 Sb.), nenáleží až do dosažení důchodového věku výplata starobního důchodu v případě, že je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz