26. 6. 2019
ID: 109541upozornění pro uživatele

Veřejný zadavatel nesmí využít naléhavé situace k tomu, aby uzavřel smlouvu na dobu neurčitou

Podle § 63 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

Jednací řízení bez uveřejnění je druhem zadávacího řízení, který lze použít jen ve zcela výjimečných a mimořádných situacích, a tomuto charakteru by měla odpovídat i dočasnost takto uzavřeného smluvního závazku. Tomuto výkladu dal nedávno za pravdu take Krajský soud v Brně, který svým rozsudkem sp. zn.  62 Af 68/2017 ze dne 11. 4. 2019 potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zákazu plnění smlouvy o poskytování služeb k zajištění fungování veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy ze dne 29. 12. 2016.
 


 

Úřad ve svých rozhodnutích z roku 2017 přistoupil k uložení zákazu plnění smlouvy, když konstatoval, že zadavatel uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku „Zajištění kritických činností nutných k zajištění fungování osvětlení v hl. m. Praze po 1. 1. 2017“ na základě jednacího řízení bez uveřejnění nezákonně, neboť neobsahovala rozvazovací podmínku, z níž by bylo zřejmé, kdy k rozvázání s ohledem na důvody použití jednacího řízení bez uveřejnění dojde.

Krajský soud dospěl k závěru, že ačkoli požadavek na limitaci doby účinnosti závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku zadanou prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 ZZVZ není v zákoně explicitně vyjádřen, v případě veřejných zakázek, jejichž předmětem je dlouhodobé plnění opakující se povahy, je takový požadavek zcela namístě, neboť naplňuje smysl podmínek 1) a 4) plynoucích z § 63 odst. 5 ZZVZ, jež (kromě zbylých dvou) zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění umožňují. Tento požadavek nebrání zadavateli, aby aktuálně reagoval na vznik krajně naléhavé okolnosti využitím jednacího řízení bez uveřejnění, současně však zadavatele usměrňuje k tomu, aby takové dlouhodobé plnění opakující se povahy co nejdříve poptával v rámci některého z „otevřenějších“ druhů zadávacího řízení.

Závěr

Pokud se zadavatel dostane do situace, kterou nemohl předvídat a současně ji nezavinil a ve které v důsledku krajně naléhavé okolnosti musí zadat zakázku (např. pro zajištění potřeb veřejnosti ve veřejném zájmu), nicméně současně nemá časový prostor pro zadání dle ZZVZ kvůli délce lhůt, je oprávněn zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění.

V případě, že je předmětem zakázky, potažmo smlouvy dlouhodobé plnění opakující se povahy (provoz veřejného osvětlení, provoz vodovodů a kanalizací, svoz a likvidace komunálního odpadu aj.), nelze uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, ale naopak smlouvu na dobu určitou.


Ing. Mgr. Anna Francová

 

 
Údolní 33, 
602 00 Brno
Drtinova 10, Praha
Sokolská třída 24, Ostrava
 
Tel.:     +420 545 213 975
 
 
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz